Si mon - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
22
download

Si mon - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Si mon - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  1. Si mon - Bảng 4.18 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - phương pháp trực tiếp Dòng tiền hoạt động kinh doanh Tiền từ khách hàng 4.759.747 Tiền trả nhà cung cấp và nhân viên (4.451.656) Trả lãi (77.726) Thuế thu nhập đã trả 4.478 Lỗ bất thường (21.331) Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 213.512 Dòng tiền từ hoạt động đầu tư Tiền thu từ bán thiết bị 8.500 Chi phí vốn (mua tài sản cố định) (76.949) Lãi được vốn hoá khi đang xây dựng (4.228) Thanh toán các hợp đồng không cạnh tranh (15.000) Chi phí tổ chức lại (9.000) Tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư (96.677) Dòng tiền từ các hoạt động tài chính Các khoản vay ngắn hạn thuần 30.464 Các khoản vay dài hạn thuần (144.958) Điều chỉnh lợi nhuận giữ lại kỳ trước (4.133)
  2. Tiền thuần từ hoạt động tài chính (118.627) Tăng (giảm) tiền (1.729) Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 7.124 Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 5.332 (1.792)
Đồng bộ tài khoản