intTypePromotion=1

Siêu âm tiền liệt tuyến

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

1
378
lượt xem
83
download

Siêu âm tiền liệt tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Siêu âm tiền liệt tuyến là kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh nhằm mục đích đánh giá hình thái, kích thước và cấu trúc của tiền liệt tuyến cũng như các tạng có liên quan như: bàng quang, túi tinh... Chỉ định: - Kiểm tra định kì trong khám sức khỏe định kì. - Bí tiểu tiện. - Tiểu rắt, tiểu khó, tiểu không liên tục, tia tiểu yếu ở nam giới 40 tuổi. - Đi tiểu ra máu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Siêu âm tiền liệt tuyến

 1. SIEÂU AÂM TIEÀN LIEÄT TUYEÁN BS. HOÀ HOAØNG PHÖÔNG
 2. Giaûi phaãu Döôùi baøng quang Sau xöông mu vaø tröôùc tröïc traøng Trong maïc noái haï vò Daïng hình noùn • - Ñaùy döôùi baøng quang • - Ñænh ôû xa
 3.  Troïng löôïng : < 20-25 g  Kích thöôùc :  2,8 cm ñaàu - ñuoâi  2,8 cm tröôùc - sau  4,8 cm roäng
 4. Giaûi phaãu  Nieäu ñaïo TLT:  Taïo goùc 35 ñoä  Ñoaïn gaàn (ñeán loài tinh)  Ñoaïn xa Nieäu ñaïo oáng phoùng tinh Loài tinh
 5. Giaûi phaãu Giaûi phaãu phaân vuøng theo Mac Neal: • Vuøng ngoaïi vi • Vuøng chuyeån tieáp SFM • Vuøng trung taâm ZT ZC NÑ • Vuøng ñeäm sôïi cô ZP Oáng phoùng tinh
 6. Giaûi phaãu  Vuøng chuyeån tieáp:  Bao quanh nieäu ñaïo  5 % moâ tuyeán - Ñeà khaùng cao +++
 7. Giaûi phaãu  Vuøng trung taâm:  Naèm sau nieäu ñaïo TLT ñoaïn gaàn • Töø ñaùy ñeán loài tinh • 25 % moâ tuyeán
 8. Giaûi phaãu  Vuøng ngoaïi vi:  Sau - beân  Bao quanh vuøng trung taâm ôû ñaùy  Traûi daøi ñeán ñænh  Caùc oáng tuyeán bao quanh ñoå vaøo nieäu ñaïo ñoaïn xa töø loài tinh ñeán ñænh  70 % moâ tuyeán
 9. Giaûi phaãu  Moâ ñeäm sôiï cô  Bao quanh vuøng trung taâm ôû ñaùy  Traûi daøi ñeán ñænh  Caùc oáng tuyeán bao quanh ñoå vaøo nieäu ñaïo ñoaïn xa töø loài tinh ñeán ñænh  1/3 toång khoái tieàn lieät tuyeán
 10. Giaûi phaãu
 11. Giaûi phaãu  Voû bao:  Daøy hôn ôû phía tröôùc  Caùc vuøng yeáu: - ñænh - coå baøng quang - nôi hoäi löu tuùi tinh – oáng daãn
 12. Sieâu aâm  Treân xöông mu :  3.5 Mhz: baøng quang caêng +++  Volume (h x L x l x 0.52)  Khaûo saùt giôùi haïn  Lieân quan baøng quang:  Baøng quang choáng ñoái (tuùi thöøa, vaùch…)  RUV : volume +++  Lieân quan thaän:  giaõn  U böôùu keát hôïp ?
 13. Sieâu aâm  Trong tröïc traøng :  7 Mhz: baøng quang roãng +++  Volume (h x L x l x 0.52) töông öùng troïng löôïng :  Giaûi phaãu phaân vuøng +++  Ngaõ tö nieäu duïc  Voû bao khoâng thaáy +++
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2