intTypePromotion=3

Sinh hoạt học thuật: Tìm hiểu thuật ngữ thương yêu trong giải pháp thực hiện chính sách dân tộc của đảng do đại hội XI xác định (1/2011)

Chia sẻ: Phú Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Sinh hoạt học thuật: Tìm hiểu thuật ngữ thương yêu trong giải pháp thực hiện chính sách dân tộc của đảng do đại hội XI xác định (1/2011)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu sinh hoạt học thuật "Tìm hiểu thuật ngữ thương yêu trong giải pháp thực hiện chính sách dân tộc của đảng do đại hội XI xác định (1/2011)" dưới đây để nắm bắt được những thuật ngữ thương yêu thực hiện chính sách dân tộc của đảng,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh hoạt học thuật: Tìm hiểu thuật ngữ thương yêu trong giải pháp thực hiện chính sách dân tộc của đảng do đại hội XI xác định (1/2011)

  1. 1                                          SINH HOẠT HỌC THUẬT              Tháng 4 năm 2012 TÌM HIỂU THUẬT NGỮ “THƯƠNG YÊU” TRONG GIẢI PHÁP THỰC  HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC CỦA ĐẢNG DO ĐẠI HỘI XI XÁC ĐỊNH  ( 1/2011) Người thực hiện: Hồ Quốc Phú Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  (bổ  sung phát triển năm 2011) nêu lên các đặc trưng (8 đặc trưng) của xã hội  XHCN mà chúng ta đang xây dựng, trong đó có đặc trưng :  “ Các dân tộc trong   cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát   triển”. Trong báo cáo chính trị trình đại hội XI, phần giải pháp phát huy dân chủ  và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: “ Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến   lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình   Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến   bộ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và   bảo vệ Tổ quốc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chống   kỳ thị dân tộc, nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại   đoàn kết dân tộc”. Qua đó ta thấy có sự khác nhau trong sử dụng câu chữ giữa cương lĩnh và  báo cáo chính trị. Sở dĩ có sự khác nhau là vì: ­ Cương lĩnh trình bày vấn đề trên trong phần: các đặc trưng của xã hội  XHCN mà chúng ta đang xây dựng, tức là ý muốn nói đến mục tiêu cần đạt  được khi kết thúc thời kỳ quá độ  đi lên CNXH ở  nước ta. Còn trong báo cáo  chính trị , vấn đề này lại được trình bày trong phần giải pháp để phát huy dân  chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, như vậy có thể  hiểu đây là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu trong 5 năm của  nhiệm kỳ đại hội XI đã được xác định
  2. 2 ­ Cương lĩnh xác định những vấn đề chiến lược dài hạn ( tuy không nói  rõ cụ thể về thời gian nhưng có thể hiểu đó là những vấn đề của cả thời kỳ quá  độ). Còn báo cáo chính trị chỉ trình bày những vấn đề trong thời gian nhiệm kỳ  của Đại hội XI ( 5 năm) nên có những sự khác biệt. Trước hết cần khẳng định, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước luôn  có sự phát triển theo từng thời kỳ. Nhưng những nguyên tắc cơ bản của chính  sách dân tộc thì vẫn nhất quán, không thay đổi về bản chất. Những nguyên tắc   này đều xuất phát từ quan điểm giải quyết vấn đề dân tộc theo chủ nghĩa Mác –   Lênin, phù hợp với tình hình cụ thể của nước ta. Khi xây dựng chính sách dân tộc từ trước đến nay, Đảng ta đều xoay  quanh trục 3 nguyên tắc cơ bản, đó là : bình đẳng, đoàn kết và tương trợ; trong  đó nguyên tắc tương trợ luôn có sự phát triển, cụ thể hóa theo từng thời kỳ cho  phù hợp với thực tiễn cũng như sự  phát triển về tư duy lý luận của Đảng ta.   Theo đó, trong các văn kiện từ Đại hội X (4/2001), nguyên tắc tương trợ được   phát triển lên thành tôn trọng và giúp nhau. Đại hội XI xuất hiện cụm từ  “thương yêu” trong giải pháp thực hiện chiến lược kinh tế xã hội 2011 ­ 2015.  Đây có thể xem là yêu cầu về đạo đức và văn hóa trong quan hệ giữa các dân   tộc. Thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ là thể hiện gắn bó trách   nhiệm cộng đồng, là sự chia sẻ trách nhiệm, tính liên kết xã hội trong phát triển,  là cơ sở tạo ra sức mạnh đoàn kết, hơn nữa còn đảm bảo cho sự đoàn kết thống   nhất bền vững lâu dài, nhờ  đó mới có sức mạnh bảo vệ  và tự  bảo vệ  trước   những âm mưu, thủ đoạn và hành động chia rẽ dân tộc, kích động tâm lý hằn thù   dân tộc của các thế lực phản động, chống phá cách mạng trong và ngoài nước.   Trong giai đoạn hiện nay, muốn thực hiện đoàn kết và bình đẳng, các dân tộc   bên cạnh việc tôn trọng và giúp nhau phải thương yêu nhau, coi nhau như anh em  một nhà, đồng bào miền xuôi cũng như miền ngược, tộc người thiểu số hay đa   số thì đều là người dân nước Việt, đều là dòng giống con lạc cháu hồng… Ba nguyên tắc trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau và hợp lại thành một   thể thống nhất, trong đó phải nhấn mạnh đoàn kết là yêu cầu cao nhất của chính 
  3. 3 sách dân tộc, bình đẳng là cơ  sở  của đoàn kết; thương yêu, tôn trọng và giúp  nhau được xem là điều kiện của đoàn kết và bình đẳng dân tộc. Như vậy, quá trình giảng dạy chủ đề 6 về “ Quan hệ dân tộc, chính sách  dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay” cần giải thích các thuật ngữ trong   văn kiện của Đại hội XI về chiến lược đoàn kết dân tộc theo các nội dung trên.                                                                                                     

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản