Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Tran Thi Phuong Oanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

1
1.601
lượt xem
346
download

Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phong trào CS quốc tế xem thắng lợi của CM thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi CMVS chính quốc- giảm chủ động, sáng tạo PTCM thuộc địa(ĐH 6 QTCS 1/9/1928). Theo HCM, CMGPDT & CMVS có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau, kẻ thù chung là CNĐQ(HCM 1925). ND các dân tộc thuộc địa có khả năng CM to lớn, khối liên minh các dân tộc thuộc địa là một cách của CMVS(HCM ĐH 5 QTCS 6/1924).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh  1. Điều kiện lịch sử hình thành  2. Nguồn gốc hình thành  3. Luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc  4. Quan điểm về đặc trưng CNXH  5. Luận điểm về Đại đoàn kết dân tộc  6. Luận điểm về ĐCSVN  7. Luận điểm về NN kiểu mới  8. Luận điểm về phẩm chất đạo đức con người  9. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới  10. Luận điểm về chức năng của văn hóa    
 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh  1. Điều kiện lịch sử hình thành  2. Nguồn gốc hình thành  3. Luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc  4. Quan điểm về đặc trưng CNXH  5. Luận điểm về Đại đoàn kết dân tộc  6. Luận điểm về ĐCSVN  7. Luận điểm về NN kiểu mới  8. Luận điểm về phẩm chất đạo đức con người  9. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới  10. Luận điểm về chức năng của văn hóa    
 3. 1. Điều kiện lịch sử hình thành   Quê hương gia đình   Lịch sử Xã Hội Việt Nam(19­20)   Bối cảnh thời đại    
 4. Lịch sử xã hội Việt Nam  Cuối 19, nước ta bị thực dân Pháp xâm  lược.  Nhân dân nổi lên chống lại nhưng đều  thất bại­>khủng hoảng đường lối cách  mạng.    
 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh  1. Điều kiện lịch sử hình thành  2. Nguồn gốc hình thành  3. Luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc  4. Quan điểm về đặc trưng CNXH  5. Luận điểm về Đại đoàn kết dân tộc  6. Luận điểm về ĐCSVN  7. Luận điểm về NN kiểu mới  8. Luận điểm về phẩm chất đạo đức con người  9. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới  10. Luận điểm về chức năng của văn hóa    
 6. 2. Nguồn gốc hình thành  Giá trị truyền thống dân tộc  Tinh hoa văn hóa nhân loại  Chủ nghĩa Mác­Lênin  Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh    
 7. Chủ nghĩa Mác­Lênin  Là nguồn gốc lý luận trực tiếp, quyết định bản chất  TT.HCM, HCM nói: “CN lênin đối với chúng ta, những  người CM và NDVN, không những là cái ‘cẩm nang’  thần kì, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là  mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi  cuối cùng, đi tới CNXH và CNCS”  HCM đã nắm vững cốt lõi CN.M­L: phương pháp biện  chứng duy vật, áp dụng vào CMVN  Các tác phẩm, bài viết của người phản ảnh bản chất  TT theo thế giới quan & PP luận CN.M­L    
 8. Tư tưởng Hồ Chí Minh  1. Điều kiện lịch sử hình thành  2. Nguồn gốc hình thành  3. Luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc  4. Quan điểm về đặc trưng CNXH  5. Luận điểm về Đại đoàn kết dân tộc  6. Luận điểm về ĐCSVN  7. Luận điểm về NN kiểu mới  8. Luận điểm về phẩm chất đạo đức con người  9. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới  10. Luận điểm về chức năng của văn hóa    
 9. 3. Luận điểm về cách mạng  giải phóng dân tộc(CMGPDT)  CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con  đường CMVS  CMGPDT trong thời đại mới phải do ĐCS  lãnh đạo  LL của CMGPDT bao gồm toàn dân tộc  CMGPDT cần được tiến hành chủ động sáng  tạo và có khả năng giành thắng lợi trước  CMVS chính quốc  CMGPDT phải tiến hành bằng con đường CM  bạo lực    
 10. CMGPDT cần được tiến  hành…  Trong phong trào CS quốc tế xem thắng lợi của CM thuộc địa  phụ thuộc vào thắng lợi CMVS chính quốc­> giảm chủ động,  sáng tạo PTCM thuộc địa(ĐH 6 QTCS 1/9/1928)  Theo HCM, CMGPDT & CMVS có quan hệ mật thiết, tác động  lẫn nhau, kẻ thù chung là CNĐQ(HCM 1925)  ND các dân tộc thuộc địa có khả năng CM to lớn, khối liên minh  các dân tộc thuộc địa là một cách của CMVS(HCM ĐH 5 QTCS  6/1924)  Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cho rằng CMGPDT ở thuộc địa có  thể giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc  HCM phân biệt nhiệm vụ của 2 cuộc CM(HCM ‘đường kách  mệnh’)  Đây là luận điểm sáng tạo, đúng đắn, có giá trị lý luận và thực  tiễn to lớn; 1 cống hiến rất to lớn của HCM vào kho tàng lí luận  của Mác­ Lênin    
 11. Tư tưởng Hồ Chí Minh  1. Điều kiện lịch sử hình thành  2. Nguồn gốc hình thành  3. Luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc  4. Quan điểm về đặc trưng CNXH  5. Luận điểm về Đại đoàn kết dân tộc  6. Luận điểm về ĐCSVN  7. Luận điểm về NN kiểu mới  8. Luận điểm về phẩm chất đạo đức con người  9. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới  10. Luận điểm về chức năng của văn hóa    
 12. 4. Quan điểm về đặc trưng  CNXH  Là 1 chế độ xã hội có LL sản xuất phát triển cao, gắn liền với sự  phát triển tiến bộ của KH­ KT và văn hóa, dân giàu, nước mạnh.  Thực hiện chế độ sở hữu XH về tư liệu SX & nguyên tắc phân  phối theo lao động  Có chế độ chính trị dân chủ, ND lao động là chủ. NN của dân, do  dân, vì dân, dựa trên khối đại đoàn kết toàn dân mà lòng cốt là  liên minh công­ nông­ trí thức, do Đảng lãnh đạo  Có hệ thống quan hệ XH lành mạnh, công bằng, bình đẳng,  không còn áp bức, bóc lột, bất công, không còn sự đối lập giữa  LĐ chân tay & LĐ trí óc, giữa TT & NT, CN được giải phóng, có  ĐK phát triển toàn diện, có sự hài hòa trong phát triển của XH &  TN  Là của quần chúng nhân dân & do quần chúng nhân dân tự xây  dựng lấy    
 13. Quan điểm về bước đi, biện  pháp XDCNXH ở VN  Để xác định bước đi & tìm cách làm phù hợp với VN,  HCM nêu 2 nguyên tắc:  XD CNXH là 1 hiện tượng phổ biến mang tính quốc tế, cần  quán triệt các nguyên lý cơ bản của CNM­L về xây dựng chế  độ mới, có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước  anh em.  Xác định bước đi và biện pháp xây dựng CNXH, chủ yếu xuất  phát từ điều kiện thực tế, đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả  năng thực tế của ND.    
 14. Quan điểm về bước đi, biện  pháp XDCNXH ở VN  Bước đi:   Dần dần, thận trọng từng bước 1, từ thấp lên cao, không chủ  quan nôn nóng và sự tuần tự của các bước đi do điều kiện  khách quan quy định.  Mặt khác, phải tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên  CNXH, nhưng tiến nhanh, tiến mạnh cũng không phải làm  bừa, làm ẩu mà phải phù hợp với điều kiện thực tế.  HCM đặc biệt lưu ý dến vai trò của công nghiệp hóa XHCN,  coi đó là ‘con đường phải đi của chúng ta’, là nhiệm vụ trọng  tâm của cả thời kì quá độ lên CNXH. CNH XHCN chỉ có thể  thực hiện thắng lợi trên sơ sở xây dựng và phát triển nền NN  toàn diện, vững chắc, 1 hệ thống tiểu thủ công nghiệp, CN  nhẹ đa dạng nhằm giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm  cho ND, các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho XH.     
 15. Quan điểm về bước đi, biện  pháp XDCNXH ở VN  Biện pháp:  Thực hiện cải tạo XH cũ, XD XH mới, kết hợp cải tạo với XD,  lấy XD làm chính.  Kết hợp XD và bảo vệ, đồng thời tiến hành 2 nhiệm vụ chiến  lược ở 2 miền khác nhau trong phạm vi 1 quốc gia.  XD CNXH phải có kế hoạch, biện pháp, quyết tâm để thực  hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.  Trong ĐK nước ta, biện pháp cơ bản, quyết định, lâu dài trong  xây dựng CNXH là đem của dân, tài dân, sức dân, làm lợi cho  dân dưới sự lãnh đạo của ĐCS.    
 16. Tư tưởng Hồ Chí Minh  1. Điều kiện lịch sử hình thành  2. Nguồn gốc hình thành  3. Luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc  4. Quan điểm về đặc trưng CNXH  5. Luận điểm về Đại đoàn kết dân tộc  6. Luận điểm về ĐCSVN  7. Luận điểm về NN kiểu mới  8. Luận điểm về phẩm chất đạo đức con người  9. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới  10. Luận điểm về chức năng của văn hóa    
 17. 5. Luận điểm về Đại đoàn kết  dân tộc  Là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành  công cách mạng  Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của  cách mạng  Là đại đoàn kết toàn dân  Phải biến thành sức mạnh vật chất, có  tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất  dưới sự lãnh đạo của Đảng    
 18. Đại đoàn kết dân tộc là đại  đoàn kết toàn dân  Trong tư tưởng của người, “Dân” có nội hàm rất rộng,  khái niệm Đại ĐKDT để định hướng cho việc xây  dựng khối Đại ĐKTD trong suốt tiến trình CM, bao  gồm mọi giai cấp, dân tộc, tôn giáo  Muốn thực hiện Đại ĐKTD phải kế thừa truyền thống  yêu nước­ nhân nghĩa­ đoàn kết của dân tộc, phải có  tấm lòng khoan dung, độ lượng  Lập trường giai cấp rõ ràng: Đại ĐKTD với nòng cốt là  công­ nông­ tri thức do ĐSC lãnh đạo    
 19. Tư tưởng Hồ Chí Minh  1. Điều kiện lịch sử hình thành  2. Nguồn gốc hình thành  3. Luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc  4. Quan điểm về đặc trưng CNXH  5. Luận điểm về Đại đoàn kết dân tộc  6. Luận điểm về ĐCSVN  7. Luận điểm về NN kiểu mới  8. Luận điểm về phẩm chất đạo đức con người  9. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới  10. Luận điểm về chức năng của văn hóa    
 20. 6. Luận điểm về ĐCSVN  ĐCSVN là nhân tố quyết định hàng đầu đưa CMVN  đến thắng lợi  ĐCSVN là sản phẩm của sự kết hợp CN.M­L với  phong trào CN & phong trào yêu nước  ĐCSVN của giai cấp CN, ND lao động & dân tộc Việt  Nam  ĐCSVN lấy CN.M­L làm cốt  ĐCSVN phải được xây dựng theo những nguyên tắc  đảng kiểu mới của GCVS  Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa  Đảng và dân  Đảng phải thường xuyên tự đối mới, tự chỉnh đốn    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản