Sổ ghi giảm tài sản cố định

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
112
lượt xem
18
download

Sổ ghi giảm tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Chứng từ Số Loại : Cộng loại : Tổng cộng Ngày Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Giá trị ghi giảm Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ ghi giảm tài sản cố định

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ GHI GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... STT Chứng từ Tên, đặc điểm, Nước Năm Năm Số hiệu Giá trị ký hiệu TSCĐ sản sản sử TSCĐ ghi Số Ngày xuất xuất dụng giảm Loại : Cộng loại : Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản