intTypePromotion=1

Sơ lược lịch sử thuế của việt nam

Chia sẻ: Tu Oanh05 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
50
lượt xem
7
download

Sơ lược lịch sử thuế của việt nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế hay thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước. Thuế là số tiền thu của các công dân, hoạt động và đồ vật (như giao dịch, tài sản) nhằm huy động tài chính cho chính quyền, nhằm tái phân phối thu nhập, hay nhằm điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ lược lịch sử thuế của việt nam

 1. LICH SỬ THUẾ VIÊT NAM ̣ ̣ VÀ XU HƯỚNG VÂN ĐÔNG ̣ ̣ Tiên sĩ Phan Hiên Minh ́ ̉ 10/2009 1
 2. PhÇn 1: S¬l­îc lÞch sö thuÕ ViÖt Nam PhÇn 2: C¶i c¸ch thuÕ ë ViÖt Nam PhÇn 3: Xu h­íng vËn ® éng vµ ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch thuÕ trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 2
 3. S¬l­îc lÞch sö thuÕ ViÖt Nam 3
 4. Kh¸i qu¸t c hÝnh s ¸c h thuÕ thê i B¾c Kh¸i thué c thué  CÇn ph© biÖt hai kh¸i niÖm gi÷ t« vµ thuÕ. n a + T« lµ s¶n phÈm thÆng d­ ph¶i nép cho chñ ® Êt. +ThuÕ lµ nh÷ kho¶n ® ng ãng gãp ® víi Nhµ n­ èi íc.  Tæ chøc phô tr¸ch thu lµ “c«ng tµo” : +Diªm quan, phô tr¸ch thu thuÕ muèi; + ThiÕt quan thu thuÕ kho¸ng s¶n, ® Æc biÖt lµ s¾t; +Thñy quan, thu thuÕ thñy s¶n; + C¸c huyÖn lÖnh, tr­ëng h­¬ ng, tr­ëng x· thu c¸c lo¹i t« thuÕ trong ® bµn. Þa 4
 5. Thê i phong kiÕn  TriÒu ® Nhµ TrÇn TriÒu ¹i - ThuÕ th© (cßn gäi lµ thuÕ ® n inh): ThuÕ + ThuÕ ® ® inh ¸nh vµo b¶n th© mçi ng­êi d© n n tíi tuæi tr­ëng thµnh. tíi + ThuÕ ® quy ra thµnh tiÒn vµ nép b»ng tiÒn ­îc (tÝnh b»ng quan tiÒn). (tÝnh - ThuÕ ruéng (thuÕ ® iÒn): thuÕ ruéng th× ®ãng ThuÕ b»ng thãc (nép b»ng hiÖn vËt). b»ng - Ngoµi ra cßn cã thuÕ ruéng muèi (ph¶i ® ãng Ngoµi thuÕ b»ng tiÒn). b»ng - §¸nh thuÕ c¶ trÇu cau, t«m c¸, rau qu¶, … 5
 6. Thê i phong kiÕn  TriÒu NguyÔn Gia Long TriÒu - ThuÕ §inh (ThuÕ th© b»ng tiÒn. n): - ThuÕ §iÒn: b»ng thãc. - ThuÕ s¶n vËt: ® ¸nh vµo c© quÕ (® y ¸nh vµo viÖc ThuÕ khai th¸c c© quÕ trong rõng) ai ® y ãng thuÕ s¶n vËt c© quÕ th×® miÔn trõ thuÕ th© y ­îc n. c© - ThuÕ YÕn: (® ¸nh vµo khai th¸c tæ chim YÕn. Ai ThuÕ nép thuÕ yÕn th×® tha viÖc binh lÝnh. ­îc nép - ThuÕ h­¬ liÖu (c© trÇm), thuÕ s© thuÕ ng y m, ThuÕ chiÕu, thuÕ gç, … chiÕu, - ThuÕ ® vµo c¸c tµu bÌ c¸c n­íc ra vµo bu«n b¸n ¸nh - ThuÕ khai th¸c má. 6
 7. Thê i Ph¸p thué c - Hai s¾c thuÕ §inh (thuÕ th© vµ thuÕ §iÒn ® n) ­ îc gäi lµ thuÕ Ch¸nh Ng¹ch. - ThuÕ th© tøc lµ thuÕ §inh ® n ¸nh vµo b¶n th©n ThuÕ mäi thanh niªn tõ 18 tuæi trë lªn. mäi + ThÎ s­u cã gi¸ trÞ nh­ giÊy chøng minh nh©n ThÎ d©n. d© + Ai kh«ng cã thÎ s­u tøc lµ kh«ng ® ãng thuÕ th© bÞ coi lµ téi trèn s­u lËu thuÕ (trèn s© lËu n, u thuÕ) vµ bÞ b¾t ph¹t tï. thuÕ) 7
 8. Sau C¸c h m¹ng Th¸ng 8/1945 - S ¾c lÖnh Sè 11 ngµy 07/09/1945 cña ChÝnh S¾c phñ ® nªu râ: “B·i bá thuÕ th© lµ mét thø thuÕ · n v« lý, tr¸i ng­îc víi tinh thÇn cña chÝnh thÓ d©n chñ céng hßa”. chñ - Nhµ n­íc ch­a ® vÊn ® ® Æt Ò ãng gãp cña nh© n Nhµ d© dùa trªn mét chÝnh s¸ch hîp lý, cßn dÌ dÆt n trong viÖc huy ® éng tµi lùc cña nh© d© b»ng n n thuÕ, chØ ph¸t hµnh tiÒn ® gi¶i quyÕt vÊn ® Ó Ò tµi chÝnh. tµi 8
 9. Sau C¸c h m¹ng Th¸ng 8/1945 NhËn ® Þnh cña Vò Ngäc Khuª (1958) - ChÝnh s¸ch ® ãng gãp kh«ng c«ng b»ng, hîp lý ChÝnh v× c¨n b¶n vÉn lµ chÕ ® thuÕ cña thêi Ph¸p é thuéc söa ® l¹i. æi thuéc + Kh«ng huy ® éng ® ® ­îc óng kh¶ n¨ng cña mäi tÇng líp nh© d© n n. tÇng +Kh«ng thÝch hîp víi t× h× kinh tÕ. nh nh Kh«ng +Ng­êi nghÌo ®ãng gãp nhiÒu h¬ ng­êi giµu. n Ng­êi + C«ng nghiÖp, th­¬ nghiÖp ® ng ãng qu¸ Ýt so víi n«ng nghiÖp víi 9
 10. Giai ®o¹n 1954 - 1975 - Tõ cuèi n¨m 1954, Nhµ n­íc ® c«ng bè hÖ · Tõ thèng thuÕ míi hoµn chØnh vµ lÇn l­ît ban hµnh ¸p dông thèng nhÊt trªn toµn miÒn B¾c. ¸p +ThuÕ n«ng nghiÖp thu b»ng hiÖn vËt. ThuÕ + 12 thø thuÕ thu b»ng tiÒn lµ: ThuÕ doanh nghiÖp; ThuÕ lîi tøc doanh nghiÖp; ThuÕ bu«n chuyÕn; ThuÕ hµng hãa; ThuÕ s¸t sinh; ThuÕ kinh doanh nghÖ thuËt; ThuÕ thæ tr¹ch; ThuÕ m«n bµi; ThuÕ tr­íc b¹; ThuÕ muèi; ThuÕ r­îu; ThuÕ xuÊt khÈu, ThuÕ nhËp khÈu. ThuÕ 10 10
 11. Giai ®o¹n 1954 - 1975 - Trªn nguyªn t¾c: +ThuÕ ® víi quèc doanh nhÑ h¬ t­ nh© ; èi n n quèc +§ éng viªn ® víi s¶n xuÊt nhÑ h¬ bu«n b¸n; èi n s¶n + Ngµnh nghÒ, mÆt hµng cÇn thiÕt nhÑ h¬ n hµng ngµnh nghÒ, mÆt hµng kh«ng cÇn thiÕt, xa xØ, cao cÊp; cao 11 11
 12. Giai ®o¹n 1954 - 1975 - H× thøc huy ® nh éng tµi chÝnh chñ yÕu ® víi èi H× c¸c doanh nghiÖp trong thêi kú nµy lµ +Thu quèc doanh. Thu +ChÕ ® trÝch nép lîi nhuËn. é +ChÕ ® nép khÊu hao c¬b¶n. ChÕ é 12 12
 13. ThuÕ giai ®o¹n 1976 - 1985  MiÒn B¾c tiÕp tôc thi hµnh chÕ ® thuÕ ® ban é · hµnh tõ tr­íc.  MiÒn Nam: Nhµ n­íc t¹m thêi cho thi hµnh cã c¶i tiÕn mét sè s¾c thuÕ cña chÝnh quyÒn Sµi Gßn cò nh­ thuÕ lîi tøc, thuÕ m«n bµi, thuÕ thæ tr¹ch , thuÕ TVA, thuÕ TT§B, thuÕ l­u hµnh xe tù ® éng, thuÕ tr­ íc b¹. Ngoµi ra cßn cã chÕ ® thu quèc doanh. é  § Æc ® iÓm: sö dông thuÕ nh­ lµ mét c«ng cô c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa: + P h© biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, tiÕn tíi hai thµnh n phÇn: së h÷ toµn d© së h÷ tËp thÓ. u n, u + P h© biÖt ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, th­¬ m¹i, n ng 13 13
 14. ThuÕ giai ®o¹n 1986 - 1990 - Ph© biÖt ® xö: n èi + XÝ nghiÖp quèc doanh th× thùc hiÖn chÕ ® é thu quèc doanh, thu trÝch nép lîi nhuËn. + C¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c l¹i chÞu sù t¸c ®éng cña thuÕ c«ng th­ ¬ nghiÖp. ng - Thu quèc doanh: +Lo¹i thuÕ ® thuÕ suÊt. a +G© khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý vµ hµnh thu. y 14 14
 15. ThuÕ giai ®o¹n 1986 - 1990 Thu ® víi khu vùc quèc doanh èi Gi¸ b¸n bu«n xÝ nghiÖp =1 05 100 5 15 10 Gi¸ thµnh Lîi nhuËn Thu quèc Thu doanh ®Þnh chªnh møc lÖch gi¸ Gi¸ b¸n bu«n c«ng nghiÖp =1 20 Gi¸ ph© phèi cho th­¬ nghiÖp = n ng 1 30 15 15
 16. ThuÕ giai ®o¹n 1990 - 2005 - Quèc héi Khãa VIII, kú häp thø 4 (cuèi th¸ng 12/1988) ® ® ra yªu cÇu ph¶i xóc tiÕn viÖc nghiªn ·Ò cøu, c¶i tiÕn hÖ thèng chÝnh s¸ch ThuÕ ¸p dông thèng nhÊt ® víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. èi - Trong n¨m 1990, Quèc héi khãa VIII vµ Héi ® ång Nhµ n­íc ® cho ban hµnh c¸c LuËt thuÕ vµ Ph¸p · lÖnh thuÕ: 1. ThuÕ doanh thu; 2. ThuÕ tiªu thô ® Æc biÖt; 3. ThuÕ lîi tøc; 4. ThuÕ thu nhËp cao; 5. ThuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu; 6. ThuÕ Tµi nguyªn; 7. ThuÕ Nhµ ® (míi ¸p dông thu thuÕ ® ch­a thu thuÕ nhµ); Êt Êt, 8. ThuÕ sö dông ® n«ng nghiÖp; 9. ChÕ ® thu Êt é 16 16
 17. HÖ thè ng LuËt thuÕ ViÖt Nam tõ HÖ 01/01/2009 0 1/01/2009 Thu nhËp Tiªu dïng Tµi s¶n -ThuÕ TNDN -ThuÕ GTGT -ThuÕ nhµ ® (ph¸p Êt ThuÕ ThuÕ ThuÕ (luËt) (luËt) lÖnh) (luËt) (luËt) lÖnh) -ThuÕ TNCN -ThuÕ TT§B -ThuÕ ® n«ng ThuÕ Êt ThuÕ ThuÕ (luËt) (luËt) nghiÖp (luËt) (luËt) (luËt) nghiÖp -ThuÕ XK, thuÕ -ThuÕ tµi nguyªn (ph¸p ThuÕ ThuÕ NK (luËt) lÖnh) NK lÖnh) 17 17
 18. CAÛI CAÙCH CAÛI THUEÁ THUEÁ ÔÛ VIEÄT NAM 18 18
 19. I . LY Ù DO CAÛI CAÙCH I. THUEÁ THUEÁ 1.Thu ngaân saùch: Möùc ñoä phuï thuoäc cuûa Ngaân saùch Nhaø nöôùc vaøo daàu thoâ vaø xuaát nhaäp khaåu Ñôn vò tính: Phaàn traêm (%) Thueá t khaå, xuaá u nhaä khaå, 16.9% p u Daà thoâ25.1% u , Thueá i ñò vaø noä a thu ngoaøthueá i , 58.0% 19
 20. I. LYÙ DO CAÛI CAÙCH I. THUEÁ THUEÁ 2.Hoäi nhaäp: Thieáu haún caùc saéc thueá lieân quan ñeán thöông maïi vaø moâi tröôøng nhö thueá choáng baùn phaù giaù, thueá moâi tröôøng … do vaäy, maëc duø ñaõ vaø ñang raát noã löïc môû cöûa neàn kinh teá, Vieät Nam vaãn ít nhieàu chòu thieät thoøi khi tieán vaøo saân chôi chung. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2