intTypePromotion=1
ADSENSE

So sánh hiệu quả điều trị giữa itraconazole và fluconazole trong viêm âm hộ âm đạo do candida

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

20
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

So sánh hiệu quả điều trị giữa Itraconazole và Fluconazole trong viêm âm hộ âm đạo do Candida, chúng tôi tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trên 95 bệnh nhân nữ không mang thai bị viêm âm hộ âm đạo do Candida tại phòng khám phụ khoa Bệnh viện Da Liễu TP.Hồ Chí Minh từ 3/2004 - 10/2004. Tất cả các bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm: Nhóm 1: 32 bệnh nhân điều trị bằng Fluconazole 150mg liều duy nhất. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh hiệu quả điều trị giữa itraconazole và fluconazole trong viêm âm hộ âm đạo do candida

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> SO SAÙNH HIEÄU QUAÛ ÑIEÀU TRÒ GIÖÕA ITRACONAZOLE<br /> VAØ FLUCONAZOLE TRONG VIEÂM AÂM HOÄ AÂM ÑAÏO DO CANDIDA<br /> Phaïm Thò Tieáng*, Traàn Thò Hoàng**, Chaâu Vaên Trôû***, Nhöõ Thò Hoa****<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> So saùnh hieäu quaû ñieàu trò giöõa Itraconazole vaø Fluconazole trong vieâm aâm hoä aâm ñaïo do Candida,<br /> chuùng toâi tieán haønh moät thöû nghieäm laâm saøng ngaãu nhieân treân 95 beänh nhaân nöõ khoâng mang thai bò<br /> vieâm aâm hoä aâm ñaïo do Candida taïi phoøng khaùm phuï khoa Beänh vieän Da Lieãu TP.Hoà Chí Minh töø 3/2004<br /> – 10/2004. Taát caû caùc beänh nhaân ñöôïc chia ngaãu nhieân thaønh 3 nhoùm: Nhoùm 1: 32 beänh nhaân ñieàu trò<br /> baèng Fluconazole 150mg lieàu duy nhaát. Nhoùm 2: 31 beänh nhaân ñieàu trò baèng Itraconazole 200mg x 2 laàn,<br /> moät ngaøy duy nhaát. Nhoùm 3: 32 beänh nhaân ñieàu trò baèng Itraconazole 200mg/ngaøy x 3 ngaøy.<br /> Keát quaû: Tæ leä ñaùp öùng laâm saøng cuûa nhoùm 1 laø 90,62%, nhoùm 2 laø 93,55%, nhoùm 3 laø 96,87%. Tæ leä<br /> xeùt nghieäm naám aâm tính cuûa nhoùm 1 laø 84,37%, nhoùm 2 laø 90,30%, nhoùm 3 laø 93,75%. Caû ba phaùc ñoà<br /> ñeàu dung naïp toát.<br /> Keát luaän: Hieäu quaû ñieàu trò giöõa ba phaùc ñoà khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ. Caû ba phaùc ñoà ñeàu<br /> dung naïp toát. Söû duïng Fluconazole ñôn giaûn vaø kinh teá hôn<br /> <br /> SUMMARY<br /> COMPARING THE THERAPEUTIC EFFECTS OF ITRACONAZOLE<br /> AND FLUCONAZOLE IN THE VULVOVAGINAL CADIDIASIS<br /> Pham Thi Tieng, Tran Thi Hong, Chau Van Tro, Nhu Thi Hoa<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 195 – 203<br /> <br /> Background, objective, methods: Comparing the therapeutic effects of Itraconazole and<br /> Fluconazole in the vulvovaginal Cadidiasis, we conducted a clinical trial in 95 non-pregnant vulvovaginal<br /> candidiasis patients at the Gyneco - department in Dermatological Hospital in HCM city from Mar 2004 to<br /> Oct 2004. All the patients were divided into 3 groups and the result were evaluated in the clinical<br /> symptoms as well as the mycology after 1 week. Group 1: 32 patients with Fluconazole 150mg single<br /> dose; Group 2: 31 patients with Itraconazole, 2 tablets, twice/a day; Group 3: 32 patients with<br /> Itraconazole. 2 tablets once a day x 3 days<br /> Results: Clinical response rate: Group 1: 90,62%; Group 2: 93,55%; Group 3: 96,87%; The rate of<br /> mycological cure: Group 1: 84,37%; Group 2: 90,30%; Group 3: 93,75%<br /> Conclusions: The difference of three treatment procedures is not significant statistically. The patients<br /> are well tolerated with 3 procedures. Using Fluconazole is simple and economic.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ:<br /> Vieâm aâm hoä aâm ñaïo laø beänh thöôøng gaëp nhaát taïi<br /> caùc phoøng khaùm phuï khoa. Ba taùc nhaân thöôøng gaëp<br /> <br /> laø: Candida sp, Trichomonas vaginalis, vaø taïp<br /> truøng(16).<br /> Qua nhieàu nghieân cöùu ngöôøi ta thaáy tæ leä vieâm<br /> <br /> * Boä moân Da Lieãu ÑH Y Döôïc TP.HCM<br /> ** Boä moân Kyù Sinh TTÑT vaø BDCB Y Teá TP.HCM<br /> *** Boä moân Da Lieãu ÑH Y Döôïc TP.HCM<br /> **** TTÑT vaø BDCB Y Teá TP.HCM<br /> <br /> Da Lieãu<br /> <br /> 195<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> aâm hoä aâm ñaïo do Candida ngaøy caøng taêng.Taïi Myõ,<br /> 75% phuï nöõ seõ bò vieâm aâm hoä aâm ñaïo do Candida ít<br /> nhaát moät laàn trong suoát ñôøi soáng cuûa hoï, trong ñoù 4045% tröôøng hôïp bò hôn hai laàn, 5% bò taùi phaùt (>=3<br /> laàn / naêm)(3,9,16,17).<br /> Tæ leä vieâm aâm hoä aâm ñaïo do Candida nonalbicans trong thaäp nieân 1970 laø 5-10%, thaäp nieân<br /> 1980 laø 15-25%, vaø ñeán naêm 2000 taêng leân 57%(13,14).<br /> Moät vaøi nghieân cöùu ngöôøi ta thaáy raèng tæ leä Candida<br /> non-albicans khaùng vôùi Fluconazole cao hôn khaùng<br /> vôùi Itraconazole(8,10,11,24).<br /> ÔÛ Vieät Nam hieän nay tæ leä Candida albicans vaø<br /> Candida non-albicans laø bao nhieâu chöa roõ, vaø chöa<br /> coù coâng trình nghieân cöùu naøo so saùnh hieäu quaû giöõa<br /> Itraconazole vaø Fluconazole trong ñieàu trò vieâm aâm hoä<br /> aâm ñaïo do Candida. Do ñoù chuùng toâi tieán haønh coâng<br /> trình nghieân cöùu naøy.<br /> <br /> MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU<br /> Muïc tieâu toång quaùt<br /> So saùnh hieäu quaû ñieàu trò giöõa Itraconazole vaø<br /> Fluconazole veà maët laâm saøng vaø vi naám hoïc trong<br /> vieâm aâm hoä aâm ñaïo do Candida.<br /> Muïc tieâu chuyeân bieät<br /> - Xaùc ñònh moái töông quan giöõa hieäu quaû ñieàu trò<br /> vaø chuûng Candida (Candida albicans hoaëc Candida<br /> non-albicans).<br /> -Ñaùnh giaù taùc duïng phuï cuûa thuoác ôû 3 phaùc ñoà<br /> ñieàu trò.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Thieát keá nghieân cöùu<br /> Thöû nghieäm laâm saøng ngaãu nhieân<br /> Ñoái töôïng nghieân cöùu<br /> Daân soá muïc tieâu<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> do Candida coù trieäu chöùng ñeán khaùm taïi phoøng<br /> khaùm phuï khoa taïi Beänh Vieän Da Lieãu Thaønh Phoá Hoà<br /> Chí Minh töø thaùng 3/2004 ñeán thaùng 10/2004.<br /> Tieâu chuaån choïn maãu<br /> Caùc beänh nhaân phaûi thoûa caû ba ñieàu kieän sau:<br /> Laâm saøng: beänh nhaân coù ít nhaát moät trong caùc<br /> trieäu chöùng vieâm aâm hoä aâm ñaïo sau:<br /> + Ngöùa kích thích aâm hoä<br /> + Boûng raùt aâm hoä<br /> + Huyeát traéng seät hay ñaëc, lôïn côïn nhö söõa chua<br /> + Vieâm ñoû aâm hoä aâm ñaïo<br /> -<br /> <br /> Caän laâm saøng:<br /> <br /> + Soi töôi huyeát traéng trong nöôùc muoái sinh lyù:<br /> sôïi tô naám giaû<br /> Chöa ñöôïc ñieàu trò baèng caùc loaïi khaùng naám<br /> uoáng hoaëc ñaët aâm ñaïo.<br /> <br /> Tieâu chuaån loaïi tröø<br /> Loaïi tröø beänh nhaân khi coù moät trong caùc ñaëc<br /> ñieåm sau:<br /> - Ñang coù thai hoaëc ñang cho con buù<br /> - Ñaùi thaùo ñöôøng ñaõ ñöôïc chaån ñoaùn<br /> - Ñang ñieàu trò corticoid keùo daøi hoaëc thuoác öùc<br /> cheá mieãn dòch hoaëc ñang ñieàu trò lao.<br /> - Tieàn caên vieâm aâm hoä aâm ñaïo do Candida taùi<br /> phaùt<br /> - Coù beänh laäu, Trichomonas vaginalis hay nhieãm<br /> khuaån aâm ñaïo keøm theo<br /> - Vieâm coå töû cung keøm theo<br /> - Ñang coù kinh hoaëc ñang ra maùu aâm ñaïo<br /> <br /> - Beänh nhaân ñang duøng caùc thuoác:<br /> terfenadine, astemizole, triazolam, midazolam,<br /> quinidine.<br /> - Coù beänh gan, thaän naëng<br /> <br /> Beänh nhaân khoâng coù thai bò vieâm aâm hoä aâm ñaïo<br /> do Candida<br /> <br /> - Coù tieàn caên dò öùng vôùi nhoùm Triazoles<br /> <br /> Daân soá nghieân cöùu<br /> <br /> - Khoâng tuaân thuû ñieàu trò<br /> <br /> Beänh nhaân khoâng coù thai bò vieâm aâm hoä aâm ñaïo<br /> <br /> 196<br /> <br /> - Khoâng ñoàng yù tham gia cuoäc thöû nghieäm<br /> - Khoâng taùi khaùm ñuùng heïn<br /> <br /> Chuyeân ñeà Noäi Khoa<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Phöông phaùp choïn maãu: ngaãu nhieân ñôn<br /> Phöông phaùp tieán haønh<br /> Phöông tieän<br /> <br /> - Maãu beänh aùn thu thaäp soá lieäu<br /> - Que laáy beänh phaåm huyeát traéng<br /> - Tubes ñöïng nöôùc nuoái sinh lyù ñeå vaän chuyeån<br /> beänh phaåm<br /> - Moâi tröôøng Sabouraud-Chloramphenicol ñeå caáy<br /> Candida<br /> - Moâi tröôøng PCB (khoai taây-caø roùt-maät) ñeå phaân<br /> laäp Candida.<br /> Caùch tieán haønh<br /> <br /> - Nhöõng beänh nhaân coù ñuû tieâu chuaån choïn maãu<br /> vaø khoâng coù tieâu chuaån loaïi tröø ôû treân ñöôïc hoûi kyõ<br /> beänh söû, tieàn caên, khaùm thöïc theå vaø laáy hai maãu<br /> huyeát traéng ôû tuùi cuøng beân hoaëc tuùi cuøng tröôùc aâm<br /> ñaïo, traùnh chaïm vaøo chaát nhaày coå töû cung khi laáy<br /> huyeát traéng.<br /> <br /> - Neáu keát quaû soi töôi huyeát traéng coù sôïi tô naám<br /> giaû, khoâng coù Trichomonas vaø khoâng coù clue cell seõ<br /> ñöôïc ñöa vaøo maãu nghieân cöùu theo thöù töï cuûa maãu<br /> beänh aùn vaø ñöôïc ñieàu trò theo phaùc ñoà ñaõ ñaùnh daáu<br /> saún trong maãu beänh aùn.<br /> - Beänh nhaân nghieân cöùu ñöôïc phaân ngaãu nhieân<br /> thaønh 3 nhoùm vaø ñieàu trò theo 3 phaùc ñoà khaùc nhau<br /> + NHOÙM I: Fluconazole 150mg (Forcan ®<br /> 150mg) uoáng moät vieân, lieàu duy nhaát<br /> + NHOÙM II: Itraconazole 100mg (Sporal ®<br /> 100mg) 200mg x 2 laàn / uoáng moät ngaøy duy nhaát<br /> + NHOÙM III: Itraconazole 100mg (Sporal ®<br /> 100mg) 200mg / ngaøy uoáng trong 3 ngaøy<br /> - Heïn taùi khaùm<br /> Taùi khaùm laàn 1 sau khi ñieàu trò xong 1 tuaàn ñeå<br /> ñaùnh giaù keát quaû ñieàu trò ngaén haïn. Beänh nhaân seõ<br /> ñöôïc hoûi dieãn tieán beänh, taùc duïng phuï cuûa thuoác,<br /> khaùm thöïc theå vaø laøm xeùt nghieäm soi huyeát traéng vôùi<br /> nöôùc muoái sinh lyù.<br /> <br /> * Moät maãu huyeát traéng seõ ñöôïc gôûi ngay ñeán<br /> phoøng xeùt nghieäm cuûa beänh vieän ñeå soi töôi vôùi nöôùc<br /> muoái sinh lyù<br /> Taùi khaùm sau 1 tuaàn<br /> <br /> -Laâm saøng ñaùp öùmg<br /> <br /> Laâm saøng ñaùp öùng<br /> <br /> Laâm saøng khoâng ñaùp öùng<br /> <br /> -Xeùt nghieäm naám (-)<br /> <br /> Xeùt nghieäm naám (+)<br /> <br /> Xeùt nghieäm naám (+)<br /> <br /> Khoûi beänh<br /> <br /> Taùi khaùm laàn 2 sau 1 thaùng:<br /> <br /> Thaát baïi<br /> <br /> -Ñaùnh giaù laâm saøng<br /> -Xeùt nghieäm huyeát traéng laïi<br /> <br /> Ñieàu trò laïi<br /> <br /> Hình 1: Sô ñoà caùch tieán haønh<br /> <br /> * Maãu huyeát traéng coøn laïi ñem caáy vaø phaân laäp ñeå<br /> ñònh danh vi naám taïi Boä moân Kyù Sinh Hoïc, Trung<br /> <br /> Da Lieãu<br /> <br /> Taâm Ñaøo Taïo vaø Boài Döôõng Caùn Boä Y Teá, TP.Hoà Chí<br /> Minh.<br /> <br /> 197<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> Phöông phaùp thu thaäp vaø phaân tích soá<br /> lieäu<br /> Thu thaäp soá lieäu<br /> - Duøng baûng thu thaäp soá lieäu<br /> - Caùch thu thaäp: baùc só hoûi vaø khaùm beänh, laáy<br /> maãu huyeát traéng gôûi phoøng xeùt nghieäm<br /> - Ghi nhaän caùc keát quaû khaùm vaø keát quaû xeùt<br /> nghieäm huyeát traéng<br /> Phaân tích soá lieäu: soá lieäu ñöôïc maõ hoaù vaø xöû<br /> lyù baèng phaàn meàm EPI INFO 2002<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Töø thaùng 3/2004 ñeán 10/2004 chuùng toâi thu thaäp<br /> ñöôïc 95 beänh nhaân (bn) ñuû tieâu chuaån ñöa vaøo<br /> nghieân cöùu vaø ñöôïc chia laøm 3 nhoùm:<br /> -<br /> <br /> Nhoùm I (Fluconazole 150 mg 1 vieân): 32 bn<br /> <br /> -<br /> <br /> Nhoùm II (Itraconazole 100 mg 4 vieân): 31 bn<br /> <br /> -<br /> <br /> Nhoùm III (Itraconazole 100 mg 6 vieân): 32 bn<br /> Ñaëc ñieåm beänh nhaân thuoäc ba nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Baûng 1: Ñaëc ñieåm beänh nhaân thuoäc 3 nhoùm nghieân cöùu<br /> NHOÙM I<br /> n = 32<br /> <br /> NHOÙM II<br /> n = 31<br /> <br /> 1.Ñaëc ñieåm beänh nhaân:<br /> - Tuoåi (naêm)<br /> 29,72±<br /> 28,94±<br /> TB ± ÑLC<br /> 9,90<br /> 7,43<br /> (nhoû-lôùn<br /> (20 – 51) (20 – 48)<br /> nhaát)<br /> - Tình traïng gia ñình:<br /> + Ñoäc thaân 4 (12,5%) 6 (19,4%)<br /> + Coù gia<br /> ñình, ly dò, ly<br /> 28 (87,5%) 25 (80,6%)<br /> thaân, goaù, coù<br /> baïn tình<br /> - Trình ñoä hoïc vaán:<br /> + Muø chöõ<br /> 0<br /> 0<br /> + Caáp 1 5 (15,6%) 3 (9,7%)<br /> + Caáp 2 9 (28,2%) 16(51,6%)<br /> + Caáp 3 12(37,5%) 5 (16,1%)<br /> + Trung hoïc 1 (3,1%)<br /> 0<br /> + Ñaïi hoïc/<br /> 5 (15,6%) 7 (22,6%)<br /> sau ñaïi hoïc<br /> <br /> 198<br /> <br /> NHOÙM III<br /> n = 32<br /> <br /> 30,16±<br /> 7,77<br /> <br /> Gía trò<br /> Gía<br /> pheùp<br /> trò P<br /> kieåm<br /> ANOVA<br /> F= 0,185<br /> 0,1684 3<br /> <br /> (20 – 51)<br /> 7 (21,9%)<br /> <br /> X²<br /> <br /> 25<br /> (78,1%)<br /> <br /> 1,02<br /> <br /> 0,599<br /> <br /> 0<br /> 3 (9,4%)<br /> X²<br /> 8 (25%)<br /> 9 (28,1%) 9,46 0,305<br /> 1 (3,1%)<br /> 11 (34,4)<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> NHOÙM I<br /> n = 32<br /> <br /> NHOÙM II<br /> n = 31<br /> <br /> NHOÙM III<br /> n = 32<br /> <br /> Gía trò<br /> Gía<br /> pheùp<br /> trò P<br /> kieåm<br /> <br /> - Ngheà nghieäp:<br /> + Noäi trôï 7 (21,9%) 3 (9,7%) 7 (21,9%)<br /> + Buoân baùn 9 (28,1%) 7 (22,6) 6 (18,8%) X²<br /> + Coâng nhaân 4 (12,8%) 7 (22,6) 3 (9,4%) 12,8<br /> + CNV<br /> 4 (12,5%) 4 (12,9) 1 (3,1%)<br /> + Thôï may 3 (9,4%) 6 (19,4) 12(37,5%)<br /> + Khaùc<br /> 5 (15,6%) 4 (12,9) 3 (9,4%)<br /> - Ñòa chæ:<br /> + Noäi<br /> 25(78,13% 26(83,87%<br /> 24 (75%) X²<br /> tarhaønh<br /> )<br /> )<br /> + Ngoaïi<br /> 7 (21,87%)5 (16,13%) 8 (25%) 0,77<br /> thaønh<br /> - Duøng thuoác ngöøa thai uoáng:<br /> X²<br /> + Coù<br /> 3 (9,4%) 2 (6,5%) 3 (9,4%)<br /> + Khoâng<br /> 29<br /> 29 (93,5)<br /> 29<br /> 0,23<br /> (90,6%)<br /> (90,6%)<br /> - Duøng khaùng sinh trong voøng 1 thaùng:<br /> X²<br /> + Coù<br /> 6<br /> 9 (29,03%)<br /> 5<br /> (18,75%)<br /> (15,63%)<br /> 1,86<br /> + Khoâng<br /> 26<br /> 22<br /> 27<br /> (81,25%) (70,97%) (84,37%)<br /> - Chu kyø kinh nguyeät:<br /> + Nöûa ñaàu 6 (18,8%) 9 (29%)<br /> 12<br /> X²<br /> (37,5%)<br /> + Nöûa sau<br /> 26<br /> 22 (71%)<br /> 20<br /> 2,77<br /> (81,2%)<br /> (62,5%)<br /> - Soá laàn mang thai (laàn)<br /> ANOVA<br /> TB ± ÑLC 1,08± 1,23 0,84± 0,90 1,03± 1,78 F=0,21<br /> 5<br /> (nhoû-lôùn<br /> (0-4)<br /> (0-3)<br /> (0-9)<br /> nhaát)<br /> 2. Ñaëc ñieåm beänh:<br /> X²<br /> - Ngöùa aâm<br /> 28<br /> 24 (77,4%)<br /> 29<br /> 2,38<br /> hoä<br /> (87,5%)<br /> (90,6%)<br /> - Boûng raùt<br /> 10<br /> 10 (32,3%)<br /> 11<br /> 0,07<br /> aâm hoä<br /> (31,3%)<br /> (34,4%)<br /> - Vieâm ñoû 16 (50%) 21 (67,7%)<br /> 23<br /> 3,71<br /> aâm hoä<br /> (71,9%)<br /> - Huyeát traéng<br /> 30<br /> 30 (96,8%)<br /> 30<br /> 0,38<br /> (93,8%)<br /> (93,8%)<br /> - Vieâm ñoû<br /> 25<br /> 22 (81,5%) 26 (81,3) 0,98<br /> aâm ñaïo<br /> (86,2%)<br /> 3. Caáy vaø phaân laäp vi naám<br /> 30<br /> 32 (100%)<br /> - Candida 32 (100%)<br /> (96,77%)<br /> albicans<br /> 0 (0%) 1 (3,23%) 0 (0%)<br /> - Candida<br /> non-albicans<br /> <br /> 0,234<br /> <br /> 0,682<br /> <br /> 0,890<br /> <br /> 0,395<br /> <br /> 0,250<br /> <br /> 0,807<br /> <br /> 0,304<br /> 0,964<br /> 0,157<br /> 0,826<br /> 0,612<br /> <br /> Ghi chuù: - Tuoåi vaø soá laàn mang thai ñöôïc bieåu hieän baèng<br /> TB ± ÑLC<br /> <br /> Chuyeân ñeà Noäi Khoa<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> - Caùc bieán soá coøn laïi ñöôïc bieåu hieän baèng phaàn<br /> traêm tính theo soá beänh nhaân cuûa moãi nhoùm.<br /> <br /> Baûng 4: Söï lieân quan giöõa caùc yeáu toá vôùi tæ leä khoûi<br /> beänh<br /> <br /> Nhaän xeùt: Khoâng coù söï khaùc bieät coù yù nghóa<br /> thoáng keâ veà caùc ñaëc ñieåm cuûa beänh nhaân thuoäc 3<br /> nhoùm nghieân cöùu (p > 0,05).<br /> So saùnh hieäu quaû ñieàu trò giöõa ba<br /> nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Tuoåi<br /> <br /> So saùnh keát quaû ñaùp öùng laâm saøng giöõa ba nhoùm<br /> nghieân cöùu<br /> <br /> Tình traïng<br /> Gia ñình<br /> <br /> Baûng 2: Keát quaû ñaùp öùng laâm saøng cuûa ba nhoùm<br /> nghieân cöùu<br /> <br /> Uoáng thuoác<br /> ngöøa thai<br /> Uoáng khaùng<br /> sinh<br /> Chu kyø<br /> kinh<br /> <br /> NHOÙM I<br /> <br /> NHOÙM II<br /> <br /> NHOÙM III<br /> <br /> n = 32<br /> <br /> n = 31<br /> <br /> n = 32<br /> <br /> Coù ñaùp öùng<br /> <br /> 29<br /> <br /> 29<br /> <br /> 31<br /> <br /> n = 89<br /> <br /> 90,62%<br /> <br /> 93,55%<br /> <br /> 96,87%<br /> <br /> Khoâng ñaùp öùng<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> n=6<br /> <br /> 9,38%<br /> <br /> 6,45%<br /> <br /> 3,13%<br /> <br /> Pheùp<br /> kieåm X²<br /> <br /> p=<br /> 0,589<br /> <br /> Chuûng<br /> Candida<br /> <br /> Chöa khoûi<br /> Khoûi beänh<br /> beänh (XN Pheùp Giaù trò<br /> (XN naám(-))<br /> p<br /> naám (+)) (n kieåm<br /> (n = 85)<br /> = 10)<br /> ≤ 30 48 (56,47%) 5 (50%)<br /> X²<br /> 0,757<br /> 31-40 27 (31,76%) 3 (30%)<br /> 0,56<br /> > 40 10 (11,77%) 2 (20%)<br /> Ñoäc thaân 13 (15,30%) 4 (40%)<br /> Fisher 0,075<br /> Coù baïn<br /> 72 (84,70%) 6 (60%)<br /> tình<br /> Coù<br /> 6 (7,06%)<br /> 2 (20%)<br /> Fisher 0,198<br /> Khoâng 79 (92,94%) 8 (80%)<br /> Coù<br /> 11 (12,94%) 9 (90%)<br /> Fisher 0,0001<br /> Khoâng 74 (87,06%) 1 (10%)<br /> Nöûa ñaàu 23 (27,06%) 4 (40%)<br /> Fisher 0,733<br /> Nöûa sau 62 (72,94%) 6 (60%)<br /> Candida<br /> 84 (98,82%) 10 (100%)<br /> albicans<br /> C. non1 (1,18%)<br /> 0 (0%)<br /> albicans<br /> <br /> Ghi chuù: Phaàn traêm ñöôïc tính theo coät<br /> <br /> Ghi chuù: Phaàn traêm ñöôïc tính theo coät<br /> <br /> Nhaän xeùt: Keát quaû ñaùp öùng laâm saøng ôû ba nhoùm<br /> nghieân cöùu khoâng khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ (p =<br /> 0,589).<br /> <br /> Nhaän xeùt: Chæ coù moät yeáu toá lieân quan vôùi tæ leä<br /> khoûi beänh trong maãu nghieân cöùu laø tieàn caên duøng<br /> khaùng sinh trong voøng 1 thaùng (p = 0,0001).<br /> <br /> So saùnh tæ leä khoûi beänh giöõa ba nhoùm<br /> nghieân cöùu<br /> <br /> Baûng 5: Söï lieân quan giöõa tình traïng söû duïng khaùng<br /> sinh vaø tæ leä khoûi beänh ôû moãi nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Baûng 3: Keát quaû khoûi beänh cuûa ba nhoùm nghieân cöùu<br /> <br /> Khoûi<br /> beänh<br /> (n = 85)<br /> Chöa<br /> khoûi<br /> (n = 10)<br /> <br /> NHOÙM I<br /> <br /> NHOÙM II<br /> <br /> NHOÙM III<br /> <br /> (n = 32)<br /> <br /> (n = 31)<br /> <br /> 27<br /> <br /> 28<br /> <br /> 30<br /> <br /> 84,38%<br /> <br /> 90,32%<br /> <br /> 93,75%<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> 15,62%<br /> <br /> 9,68%<br /> <br /> 6,25%<br /> <br /> Pheùp Gía trò<br /> kieå<br /> m X²<br /> (n = 32)<br /> p<br /> <br /> 1,53<br /> <br /> 0,466<br /> <br /> * Ghi chuù: Phaàn traêm ñöôïc tính theo coät<br /> <br /> Nhaän xeùt: Tæ leä khoûi beänh ôû nhoùm I (84,34%),<br /> nhoùm II (90,32%), nhoùm III (93,75%) khaùc bieät<br /> khoâng coù yù nghóa thoáng keâ, p = 0,466.<br /> Söï lieân quan giöõa caùc yeáu toá vôùi tæ leä<br /> khoûi beänh trong maãu nghieân cöùu<br /> <br /> Da Lieãu<br /> <br /> Khoâng<br /> Coù duøng<br /> duøng<br /> khaùng sinh<br /> khaùng sinh<br /> Khoûi beänh<br /> 25<br /> 2<br /> (n = 27)<br /> 96,15%<br /> 33,33%<br /> NHOÙM I Chöa khoûi beänh<br /> 1<br /> 4<br /> (n = 32)<br /> (n = 5)<br /> 3,85%<br /> 66,67%<br /> Toång<br /> 26<br /> 6<br /> 100%<br /> 100%<br /> Khoûi beänh<br /> 22<br /> 6<br /> (n =28)<br /> 100%<br /> 66,67%<br /> NHOÙM II Chöa khoûi beänh<br /> 0<br /> 3<br /> (n = 31)<br /> (n = 3)<br /> 0%<br /> 33,33%<br /> Toång<br /> 22<br /> 9<br /> 100%<br /> 100%<br /> Khoûi beänh<br /> 27<br /> 3<br /> (n = 30)<br /> 100%<br /> 60%<br /> NHOÙM III Chöa khoûi beänh<br /> 0<br /> 2<br /> (n = 32)<br /> (n = 2)<br /> 0%<br /> 40%<br /> Toång<br /> 27<br /> 5<br /> 100%<br /> 100%<br /> <br /> Pheùp<br /> kieåm<br /> Fisher<br /> <br /> 0,002<br /> <br /> 0,019<br /> <br /> 0,02<br /> <br /> 199<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2