intTypePromotion=1

SỔ TAY THỰC HÀNH KỸ THUẬT NUÔI TÔM-RỪNG KẾT HỢP

Chia sẻ: Truong Dinh TAM | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
99
lượt xem
14
download

SỔ TAY THỰC HÀNH KỸ THUẬT NUÔI TÔM-RỪNG KẾT HỢP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay này với mục đích giúp đỡ cho ngư dân kỹ thuật nuôi tôm nhằm mục đích đãt được sản lượng và thu nhập ngày càng cao trong hệ thống nuôi kết hợp tôm- rừng ở đồng bằng sông cứu long.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỔ TAY THỰC HÀNH KỸ THUẬT NUÔI TÔM-RỪNG KẾT HỢP

 1. Boä Thuûy Saûn MINISTRY OF FISHERIES Hanoi, t Nam Vieä Vietnam SOÅ TAY THÖÏC HAØNH KYÕ THUAÄT NUOÂI TOÂM - RÖØNG KEÁT HÔÏP TAØI LIEÄU DAØNH CHO NGÖ DAÂN Vuõ Anh Tuaán, Barry Clough, Thieàu Lö, Danielle Johnston, Michael Phillips vaø Pornlerd Chanratchakool Döï aùn FIS/94/12 "Caùc moâ hình nuoâi toâm keát hôïp röøng ngaäp maën ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long" Vieän Khoa Vieän Nghieân Cöùu Nuoâi Maïng Löôùi Caùc Trung Taâm Ñaïi hoïc Hoïc Bieån UÙc Troàng Thuûy Saûn II Nuoâi Troàng Thuûy Saûn Chaâu Tasmania AÙ Thaùi Bình Döông Download» http://Agriviet.com
 2. GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com Download» http://Agriviet.com
 3. Download» http://Agriviet.com
 4. MÔÛ ÑAÀU Soå tay naày vôùi muïc ñích giuùp ñôõ cho ngö daân kyõ thuaät nuoâi toâm nhaèm muïc ñích ñaït ñöôïc saûn löôïng vaø thu nhaäp ngaøy caøng cao trong heä thoáng nuoâi keát hôïp toâm - röøng ôû Ñoàng baèng Soâng Cöûu Long. Vôùi nhöõng kyõ thuaät ñôn giaûn, thoâng thöôøng giuùp cho ngö daân töøng böôùc gia taêng saûn löôïng maø ít bò ruûi ro. Nhöõng kyõ thuaät vaø khuyeán caùo trong taøi lieäu naày döïa treân kinh nghieäm cuûa döï aùn phaùt trieån hôïp taùc nghieân cöùu trong 6 naêm cuûa Chính phuû Vieät Nam vaø UÙùc. Döï aùn ñöôïc taøi trôï qua chöông trình thuûy saûn cuûa Trung taâm Nghieân cöùu Noâng nghieäp quoác teá UÙc (ACIAR). Soå tay naày ñöôïc söï giuùp ñôõ goùp yù cuûa nhöõng caùn boä khuyeán ngö ôû caùc tænh phía Nam Vieät Nam nhö Caàn Thô, Baïc Lieâu, Caø Mau vaø moät soá ngö daân ôû caùc Laâm ngö tröôøng huyeän Ngoïc Hieån tænh Caø Mau. Nhoùm bieân soaïn chaân thaønh caùm ôn söï giuùp ñôõ cuûa caùc oâng Nguyeãn Vieät Hoaøng, Leâ Coâng Uaån (ngö daân ôû Laâm Ngö Tröôøng Tam Giang III), OÂ.Tieàn Haûi Lyù (Trung taâm Khuyeán ngö Baïc Lieâu), OÂ.Cao Phöông Nam (Sôû khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng Caø Mau), OÂ. Tröông Hoaøng Minh ( Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô), coâ Nguyeãn Thò Phöông Lan (Döï aùn SUMA), OÂ. Ñaëng Coâng Böûu (Trung taâm Nghieân cöùu Röøng ngaäp Caø Mau), OÂ. Nguyeãn Vaên Duyeân (Sôû Thuûy saûn Caø Mau), OÂ. Ñoã Vaên Hoaøng vaø OÂ. Ngoâ Vaên Haûi (Phaân vieän Nghieân cöùu Thuûy saûn Minh Haûi). Hình minh hoïa do hoïa syõ Lyù Cao Taán veõ; aûnh do Danielle Johnston, Barry Clough vaø Vuõ Anh Tuaán chuïp. Download» http://Agriviet.com
 5. Download» http://Agriviet.com
 6. MUÏC LUÏC Taïi sao chuùng ta phaûi troàng vaø baûo veä Röøng ngaäp maën? 1 Troàng vaø chaêm soùc Röøng ngaäp maën nhö theá naøo? 3 Laøm theá naøo ñeå naâng cao naêng suaát toâm nuoâi? 5 Böôùc 1. Thieát keá vuoâng nuoâi 5 Böôùc 2. Xaây döïng vuoâng nuoâi 10 Böôùc 3. Chuaån bò ao 12 Böôùc 4. Choïn vaø thaû gioáng toâm suù 15 Böôùc 5. Quaûn lyù ao 21 Böôùc 6. Thu hoaïch 23 Ña daïng caùc saûn phaåm ôû vuoâng nuoâi 25 Download» http://Agriviet.com
 7. TAÏI SAO CHUÙNG TA PHAÛI TROÀNG VAØ BAÛO VEÄ RÖØNG NGAÄP MAËN? Röøng ngaäp maën che chôû vaø baûo veä cho nhaø cöûa, ruoäng vöôøn • Röøng laø "laù chaén" ngaên caûn söï taøn phaù cuûa gioù baõo. • Reã caây röøng giöõ ñaát vaø laøm giaûm söï xoùi moøn vaøo ñaát lieàn do soùng bieån Röøng ngaäp maën cung caáp nhieàu saûn vaät cho ñôøi soáng • Caù, toâm, cua, soø,… laøm thöùc aên cho con ngöôøi. • Goã ñeå laøm nhaø vaø ñoà gia duïng nhö baøn, gheá, tuû, giöôøng,… • Than, cuûi coù chaát löôïng toát. Röøng ngaäp maën laø moâi tröôøng soáng cuûa nhieàu loaøi ñoäng vaät coù giaù trò • Nôi sinh saûn vaø nuoâi lôùn nhieàu loaøi toâm, cua, caù,… • Nôi sinh soáng cuûa nhieàu loaøi chim, thuù coù giaù trò nhö: coø, vaïc, traên, raén,… 1 Download» http://Agriviet.com
 8. Neáu röøng ngaäp maën khoâng coøn • Nhaø cöûa, ruoäng vöôøn bò gioù baõo taøn phaù • Bôø bieån xoùi lôû. • Nguoàn lôïi cua, caù, toâm,… bò caïn kieät. • Moâi tröôøng soáng trôû neân hoang taøn. 2 Download» http://Agriviet.com
 9. TROÀNG VAØ CHAÊM SOÙC RÖØNG NGAÄP MAËN NHÖ THEÁ NAØO? Choïn loaøi caây troàng Neân troàng Ñöôùc trong caùc moâ hình nuoâi toâm keát hôïp vôùi troàng röøng, do moät soá lôïi ích sau: • Caây Ñöôùc lôùn nhanh • Kyõ thuaät troàng vaø chaêm soùc ñôn giaûn. • Giaù trò kinh teá cuûa goã cao. Choïn vò trí troàng Caây Ñöôùc neân ñöôïc troàng ôû nôi coù cheá ñoä ngaäp trieàu 10-20 ngaøy/thaùng. Kyõ thuaät troàng ñöôùc 1/3 Kyõ thuaät troàng Kyõ thuaät troàng ñöôùc • Choïn gioáng: choïn traùi ñöôùc töø nhöõng caây laâu naêm, cao, Kyõ thuaät troàng ñöôùc to, khoâng coù saâu beänh. • Baûo quaûn: Traùi ñöôùc ñöôïc giöõ trong maùt vaø taït nöôùc maën thöôøng xuyeân ñeå chuùng khoâng bò heùo. Thôøi gian baûo quaûn khoâng neân keùo daøi quaù 2 thaùng. • Maät ñoäï troàng thích hôïp 10.000 caây/ha (khoaûng caùch giöõa caùc caây laø 1,0m). • Caùch troàng Caém ñaàu traùi ñöôùc xuoáng buøn, saâu 1/3 traùi. 3 Download» http://Agriviet.com
 10. Tæa thöa ñeå caây nhanh lôùn • Laàn thöù nhaát: khi röøng ñöôïc 9-10 tuoåi. Maät ñoä sau khi tæa thöa coøn laïi 5.000 caây/ha • Laàn thöù hai: khi röøng ñöôïc 14-15 tuoåi. Maät ñoä sau khi tæa thöa coøn laïi 2.500 caây. Thu hoaïch Khi röøng ñaït ñoä tuoåi 20-25 Röøng ñöôùc sau khi tæa thöa laàn thöù naêm. Sau khi thu hoaïch chuaån bò laïi ñaát vaø tieáp tuïc troàng ñôït môùi. MOÄT SOÁ LÖU YÙ KHI CHAÊM SOÙC CAÂY RÖØNG • Khoâng ñoå buøn leân phaàn ñaát troàng röøng vì caây ñöôùc phaùt trieån chaäm hoaëc cheát treân vuøng ñaát cao, khoâng ngaäp nöôùc. • Neân ñoå buøn vaøo khu ñaát troáng ñaõ ñöôïc ñaép ñeâ bao quanh, khoâng cho buøn chaûy xuoáng nguoàn nöôùc (soâng, keânh, raïch,…). Sau moät thôøi gian, khi baõi buøn ñaõ giaûm ñoä maën coù theå troàng caây aên traùi, hoa maøu hay xaây döïng nhaø ôû. • Khoâng laán chieám ñaát röøng baèng baát kyø hình thöùc naøo. • Tröôùc khi tæa thöa röøng hoaëc caûi taïo vuoâng phaûi xin pheùp Laâm Ngö Tröôøng. Sau khi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Laâm Ngö Tröôøng môùi tieán haønh. 4 Download» http://Agriviet.com
 11. LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ NAÂNG CAO NAÊNG SUAÁT TOÂM NUOÂI? Ñaây laø 6 böôùc chính ñeå taêng naêng suaát toâm nuoâi Trang 1. Thieát keá vuoâng ……... …… ……………………………………………………………………………………....5 2. Xaây döïng vuoâng………………………………………..………………………………………………..………….10 3. Chuaån bò ao ……………………………………………………………………………………………………………….12 4. Choïn vaø thaû gioáng toâm suù…………………………………………………………………………………….15 5. Quaûn lyù ao …………………………………….……………………………………….……………………..………….21 6. Thu hoaïch ……………………………………………………………………………………………….………………...23 BÖÔÙC 1. THIEÁT KEÁ VUOÂNG NUOÂI Moät soá nguyeân taéc chính khi tieán haønh thieát keá vuoâng nuoâi cho hai loaïi moâ hình: Röøng-Toâm taùch bieät vaø Röøng-Toâm keát hôïp • Chæ ñöôïc tieán haønh thieát keá, caûi taïo dieän tích daønh cho nuoâi toâm ñaõ ñöôïc laâm ngö tröôøng qui ñònh. • Phaûi troàng ñöôùc, maém, döøa nöôùc,… ôû khoaûng ñaát doïc theo nguoàn nöôùc (20- 50m beà ngang) nhaèm ngaên söï xoùi moøn cuûa nöôùc vaø taïo baõi aên, baõi öông cho nhieàu loaøi haûi saûn töï nhieân. • Thieát keá 01 ao nuoâi toâm suù coù boå sung thöùc aên (ao nuoâi). • Thieát keá 01 ao chöùa ñeå caáp nöôùc cho ao nuoâi. • Thieát keá 01 ao quaûng canh (laáy gioáng töï nhieân, boå sung gioáng vaø khoâng cho aên) vaø ñoàng thôøi laø ao laéng nöôùc tröôùc khi caáp vaøo ao chöùa. • Möïc nöôùc trong ao nuoâi toâm ñaït ñoä saâu trung bình 0,8-1,0m 5 Download» http://Agriviet.com
 12. Thieát keá moâ hình Röøng-Toâm taùch bieät 6 Download» http://Agriviet.com
 13. • Troàng caây doïc theo meù soâng (ñöôùc, maém, döøa nöôùc,…) ngaên söï xoùi moøn vaø taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho toâm caù töï nhieân phaùt trieån. • Ao nuoâi quaûng canh vaø ñoàng thôøi laø ao laéng (A1). • Giöõ möông bao quanh ao nuoâi laøm ao chöùa (A2). • Xaây 1 ao nuoâi coù boå sung thöùc aên (A3). • Ao xöû lyù nöôùc thaûi (A4) • Heä thoáng coáng (C). 7 Download» http://Agriviet.com
 14. Thieát keá moâ hình Röøng-Toâm keát hôïp C Ao quaûng canh- Ao nuoâi Ao laéng (A1) (A3) Ao chöùa C C C C 8 Download» http://Agriviet.com
 15. • Troàng caây doïc theo meù soâng (nhö: ñöôùc, maém, döøa nöôùc,…) ngaên söï xoùi moøn vaø taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho toâm, caù töï nhieân phaùt trieån. • Ao quaûng canh vaø ñoàng thôøi laø ao laéng (A1). • Ñaép ñoaïn möông lôùn laøm ao chöùa (A2) • Ao nuoâi (A3) • Heä thoáng coáng (C). 9 Download» http://Agriviet.com
 16. BÖÔÙC 2. XAÂY DÖÏNG VUOÂNG NUOÂI TOÂM AO NUOÂI TOÂM SUÙ COÙ BOÅ SUNG THÖÙC AÊN (AO NUOÂI) Lôïi ích cuûa ao nuoâi • Deã quaûn lyù. • Coù theå thu hoaïch heát toâm trong ao moät laàn. Caáu truùc cuûa ao nuoâi • Dieän tích: 3.000-5.000m2 • Coáng: coù 1 coáng caáp vaø 1 thoaùt nöôùc rieâng bieät. • Ñoä saâu möïc nöôùc: toái öu 0,8-1,0m. Hình daïng ao nuoâi • Bôø ao: coù beà ngang lôùn hôn 3m vaø doác ra phía ngoaøi ñeå nöôùc möa khoâng > 3,0m chaûy vaøo ao. • Ñaùy ao: vuøng xung quanh gaàn bôø caïn hôn ôû giöõa laø nôi cho toâm aên. Phaàn giöõa loõm ñeå taäp trung buøn, chaát thaûi vaø deã thaùo caïn khi thu toâm. Ñaùy ao, bôø ao vaø möïc nöôùc trong ao 10 Download» http://Agriviet.com
 17. AO CHÖÙA NÖÔÙC Lôïi ích • Laø nguoàn nöôùc toát ñeå thay nöôùc ôû ao nuoâi khi caàn thieát. Caáu truùc ao chöùa Xem trang 5-9 veõ vaø xaùc ñònh vò trí vaø hình daïng cuûa ao chöùa • Dieän tích ao chöùa lôùn hôn 50% dieän tích ao nuoâi. • Möïc nöôùc trong ao chöùa saâu hôn 0,6m. AO QUAÛNG CANH VAØ ÑOÀNG THÔØI LAØ AO LAÉNG. Lôïi ích • Laáy gioáng toâm töï nhieân, boå sung gioáng toâm suù ñeå coù thu nhaäp haøng thaùng cho gia ñình. • Laéng trong nöôùc, giaûm maàm beänh trong nöôùc tröôùc khi caáp qua ao chöùa. Caáu truùc ao quaûng canh Xem trang 5-9 veà vò trí vaø hình daïng cuûa ao quaûng canh (ao laéng). • Dieän tích laø phaàn dieän tích coøn laïi cuûa vuoâng nuoâi. • Möïc nöôùc trong ao quaûng canh saâu hôn 0,6m. 11 Download» http://Agriviet.com
 18. BÖÔÙC 3. CHUAÅN BÒ AO VEÄ SINH ÑAÙY AO 1. Seân lôùp buøn ñaùy cuûa ao nuoâi, ao laéng vaø ao quaûng canh ra ngoaøi tröôùc moãi vuï nuoâi (aùp duïng ôû caû ôû hai moâ hình Röøng-Toâm taùch bieät vaø Röøng- Toâm keát hôïp). 2 Boùn voâi vaø phôi ñaùy (aùp duïng ôû moâ hình Röøng-Toâm taùch bieät) • Thaùo caïn nöôùc (neáu ao khoâng theå thaùo caïn coù theå duøng maùy bôm hoã trôï). • Loaïi voâi vaø lieàu löôïng duøng: Duøng 50-70kg/1.000m2 voâi queùt töôøng (CaO). Hoaëc duøng 100-150kg/1.000m2 voâi noâng nghieäp (CaCO3). • Phôi ñaùy: Sau khi boùn voâi, phôi ñaùy 10-15 ngaøy tröôùc khi ñöa Boùn voâi vaø phôi ñaùy ao nöôùc vaøo ñaàm nuoâi. CHUAÅN BÒ NÖÔÙC TRÖÔÙC KHI THAÛ GIOÁNG 1. Caáp nöôùc vaøo ao quaûng canh (ao laéng) • Traùnh laáy nguoàn nöôùc bò nhieãm baån hay quaù ñuïc. Khoâng laáy nöôùc töø caùc vuoâng khaùc hoaëc keânh thoaùt môùi xaû ra. • Chæ laáy vaøo ñaàu hay cuoái moãi con nöôùc. Tính theo aâm lòch thì con nöôùc "Raèm" seõ laáy vaøo caùc ngaøy 11-13 vaø 18-20, coøn con nöôùc "Ba Möôi" laáy töø 27-29 vaø 4-7 haøng thaùng. • Khi nöôùc baét ñaàu roøng môùi laáy nöôùc vaøo vuoâng nuoâi. • Duøng taám væ laøm baèng löôùi coù loã nhoû ñaët ôû mieäng coáng ñeå ngaên caù vaøo. • Sau khi laéng ô ao quaûng canh 3 ngaøy thì caáp nöôùc vaøo ao chöùa. • Sau khi caáp nöôùc vaøo ao chöùa thì caáp ñaày nöôùc vaøo ao quaûng canh. 12 Download» http://Agriviet.com
 19. 2. Caáp nöôùc vaøo ao chöùa • Duøng taám vó laøm baèng löôùi mòn ñeå ngaên toâm töï nhieân vaø caùc loaïi thuy saûn khaùc vaøo trong ao chöùa. • Tieáp tuïc laéng nöôùc ôû ao chöùa 3 ngaøy nöõa roài caáp vaøo ao nuoâi. 3. Caáp nöôùc vaøo ao nuoâi • Laáy nöôùc vaøo ao nuoâi ñaït ñoä saâu khoaûng 0,7m. Neáu ao chöùa khoâng ñuû nöôùc thì tieáp tuïc laéng ô ao quaûng canh, roài ñöa vaøo ao chöùa, sau ñoù caáp vaøo ao nuoâi. • Duy trì möïc nöôùc caân baèng giöõa 3 ao (ao quaûng canh, ao chöùa vaø ao nuoâi). • Nöôùc caáp töø ao laéng vaøo ao nuoâi phaûi duøng tuùi loïc. Tuùi loïc nöôùc Tuùi loïc ngaên caùc ñoäng vaät mang maàm beänh nhö toâm töï nhieân, ruoác, cua,… vaøo trong ao nuoâi • Vaûi laøm tuùi loïc laø loaïi vaûi thöa (vaûi Taùm, vaûi Ca Teâ). Tuùi loïc nöôùc töø ao laéng vaøo ao nuoâi • Tuøy hình daïng mieäng coáng maø may tuùi loïc cho phuø hôïp. • Chieàu daøi tuùi loïc 6-7 m ñoái vôùi coáng baèng xi maêng (hình treân). DIEÄT CAÙ TAÏP TRÖÔÙC KHI THAÛ GIOÁNG ÔÛ AO NUOÂI Giöõ möïc nöôùc cao ñeå dieät taát caû caùc loaïi lòch, caù boáng trong hang doïc bôø ao. Coù hai chaát thoâng thöôøng ñeå dieät caù: • Reã daây thuoác caù: duøng 7-10kg/1.000m3. • Thuoác caù boät (Saponin): duøng 10-15kg/1.000m3. 13 Download» http://Agriviet.com
 20. LAØM CAÙCH NAØO ÑEÅ GAÂY MAØU NÖÔÙC TRÖÔÙC KHI THAÛ GIOÁNG? Chæ gaây maøu nöôùc ôû ao nuoâi vaø ao quaûng canh. Sau khi thuoác caù 2 ngaøy, duøng ñóa traéng ñen (trang 27) ño ñoä trong. Neáu ñoä trong cao hôn 40 cm thì duøng phaân ñeå gaây maøu nöôùc. • Loaïi phaân thöôøng duøng laø N:P: K=20:20:0. • Lieàu löôïng duøng: 1-2kg/1.000m3. • Caùch duøng: hoøa tan phaân baèng nöôùc ao roài taït ñeàu khaép maët ao. • Khi nöôùc coù maøu "nöôùc traø" (hình beân) vaø ñoä trong naèm trong khoaûng 35-40cm thì tieán haønh thaû Maøu nöôùc toát tröôùc khi thaû gioáng gioáng. Löu yù. Khoâng neân duøng caû haït phaân raûi xuoáng ao vì haït phaân chìm nhanh xuoáng ñaùy ao taïo ñieàu kieän cho taûo ñaùy phaùt trieån, khi taûo ñaùy cheát laøm nöôùc ao nhanh dô. 14 Download» http://Agriviet.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2