Sổ tay tra cứu tính năng kỹ thuật ô tô P1

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
435
lượt xem
263
download

Sổ tay tra cứu tính năng kỹ thuật ô tô P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày theo thứ tự sau : đối với một ô tô hoặc một nhóm ô tô cùng loại sẽ giới thiệu hình ảnh, kích thước chung toàn xe

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay tra cứu tính năng kỹ thuật ô tô P1

 1. häc viÖn kü thuËt qu©n sù bé m«n xe qu©n sù – khoa ®éng lùc PGS.TS.Vò ®øc lËp Sæ tay tra cøu tÝnh n¨ng kü thuËt « t« (Dïng cho sinh viªn chuyªn ngµnh xe qu©n sù vµ « t«) l−u hµnh néi bé hµ néi – 2004
 2. lêi nãi ®Çu Nh»m ®¸p øng viÖc tra cøu c¸c th«ng sè kü thuËt « t« cho c¸c ®èi t−îng sinh viªn chuyªn ngµnh Xe qu©n sù vµ chuyªn ngµnh « t« trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ phôc vô c¸c c¸n bé kü thuËt tham kh¶o, chóng t«i biªn so¹n tµi liÖu “ Sæ tay tra cøu tÝnh n¨ng kü thuËt « t«”. Do sè l−îng vµ chñng lo¹i « t« sö dông ë n−íc ta rÊt ®a d¹ng nªn trong tµi liÖu nµy chóng t«i chØ nªu nh÷ng tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña « t« vµ chän c¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n cña chóng nh»m gãp phÇn phôc vô cho sinh viªn tham kh¶o khi häc tËp vµ lµm c¸c ®å ¸n m«n häc vµ ®å ¸n tèt nghiÖp. Tµi liÖu tr×nh bµy theo tr×nh tù nh− sau: §èi víi mét « t« hoÆc mét nhãm « t« cïng lo¹i sÏ giíi thiÖu h×nh ¶nh, kÝch th−íc chung toµn xe, c¸c tÝnh n¨ng kü thuËt c¬ b¶n cña « t«, ®ång thêi theo môc lôc tµi liÖu sÏ giíi thiÖu tõ « t« con, « t« t¶i, « t« kh¸ch, « t« chuyªn dïng cì lín, « t« qu©n sù cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi. PhÇn cuèi tµi liÖu cã ®−a ra c¸c ®Æc tÝnh ngoµi cña mét sè ®éng c¬ ®èt trong th«ng dông. Do tr×nh ®é cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái sai sãt trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, t¸c gi¶ mong nhËn ®−îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c ®éng nghiÖp vµ ban ®äc. PGS.TS.Vò §øc LËp
 3. môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu ¤ t« con 7 UAZ – 469, UAZ – 469B 7 UAZ – 31512, UAZ – 3741 11 UAZ – 452, UAZ – 452B, UAZ – 452§ 16 UAZ – 3150, UAZ – 3151, UAZ – 31514, UAZ - 3153 19 UAZ – 31601, UAZ – 31602, UAZ – 31604, UAZ - 31605 29 UAZ – 3962, UAZ – 39625, UAZ – 2206, UAZ – 3303, UAZ – 339094, UAZ - 39095 30 UAZ - 31622 32 H×nh d¸ng kÝch th−íc c¸c xe UAZ – 2360, UAZ – 23632, UAZ – 3741, UAZ – 3303, UAZ – 39094, UAZ – 31514, UAZ - 33036 34 GAZ –13, GAZ - 14 41 GAZ – 24, GAZ – 24 - 02 46 ZIL – 114, ZIL - 117 51 ZAZ – 968, ZAZ – 968A 56 VAZ – 2101, VAZ – 2102, VAZ - 21011 60 VAZ – 2103, VAZ – 2106 66 MOSKVICH – 2136, MOSKVICH - 2138 71 MOSKVICH – 2137, MOSKVICH - 2140 76 KIA PRIDE GTX, MAZDA 323,626 81 ¤ t« vËn t¶i 85 GAZ – 53A 85 GAZ – 66 89 ZIL – 130 93 ZIL – 431920 97 ZIL – 431516 101 ZIL – 433100 103 ZIL – 133G1 105 3
 4. Trang ZIL – 157K 108 ZIL – 131 109 URAL – 375§, URAL – 375N, URAL - 4320 113 URAL – 6301, URAL – 44202 – 0311 - 31 119 URAL – 55571, URAL – 5324 122 URAL – 43206, URAL – 43223 125 URAL – 5323 – 20, URAL - 4325 128 KRAZ – 257B1 133 KRAZ – 256B1 137 KRAZ – 255B, KRAZ – 255V 139 KRAZ – 260, KRAZ – 260V, KRAZ – 260G 144 KRAZ – 258B1 150 KRAZ – 65001, KRAZ - 6510 152 KRAZ – 65032 156 KRAZ – 5133V2 157 KRAZ – 6130C4 158 KRAZ – 65055 160 KRAZ – 6443 162 KRAZ – 64431 164 KRAZ – 5444 166 KRAZ – 6437 168 KRAZ – 65101 170 KAMAZ - 5320 174 KAMAZ - 5511 178 KAMAZ - 5410 182 KAMAZ – 4326, KAMAZ - 43114 186 KAMAZ – 44108, KAMAZ - 53205 191 KAMAZ – 53215, KAMAZ - 54115 196 KAMAZ – 55111, KAMAZ - 65111 201 4
 5. Trang KAMAZ – 65115, KAMAZ - 65116 206 KAMAZ – 6520, KAMAZ - 6540 211 KAMAZ – 6460, KAMAZ - 53229 216 KAMAZ – 53228, KAMAZ - 43255 221 KAMAZ – 5297, KAMAZ - 65111 225 MAZ – 500A, MAZ – 516B 227 MAZ – 5335, MAZ – 53352 231 MAZ – 503A, MAZ – 5549 236 MAZ – 504A, MAZ – 504V 239 MAZ – 531605-023, MAZ – 53363-023, MAZ – 53366-021, MAZ – 53371-031 242 MAZ – 5516, MAZ – 551603 – 023, MAZ - 55165 245 MAZ – 6303 - 021, MAZ – 6303 - 022, MAZ – 6303 - 023 247 MAZ – 63172, MAZ – 6317 249 MAZ–642208 - 020, MAZ – 642290 - 020, MAZ–64229 - 251 027 KIA CERES CARGO, KIA CERES DUMP TRUCK 253 MAZ – 5551, MAZ – 55513, MAZ – 55514 - 020 255 BELAZ – 540A, BELAZ – 548A,BELAZ – 549 257 ¤ t« kh¸ch 261 PAZ – 672, PAZ - 3201 262 TRANSICO AT B60, AT B40, B30, CA K51, CA K 32 267 Mét sè « t« thuéc qu©n ®éi c¸c n−íc khèi NATO 276 Xe chØ huy do h·ng MERCEDES – BENZ chÕ t¹o 277 UNIMOG U 1550 L 281 MERCEDES – BENZ 1222 A 284 MERCEDES – BENZ 1628 A 287 UNIMOG U 2450 L 289 MERCEDES – BENZ 2028 A 294 MERCEDES – BENZ 2628 A 294 5
 6. ACMAT VLRA TPK 4.20 STL (Ph¸p) 297 Trang IVECO 40.10 WM, IVECO 90.17 WM, IVECO 230.35 WM 300 Mét sè « t« qu©n sù thuéc qu©n ®éi Hµn quèc 306 Xe ®a n¨ng UTILITY KM 420 1/4 tÊn 307 Xe trinh s¸t NBC KM 421 1/4 tÊn 308 Xe chë sóng kh«ng gËt 106 MM 309 Xe chë bÖ phãng lùu 40 MM 310 Xe vËn t¶i KM 450 311 Xe cøu th−¬ng KM 451 312 Xe trinh s¸t ho¸ häc NBC KM 453 313 Xe vËn t¶i KM 250 2,5 tÊn 314 Xe chë dÇu KM 255 2,5 tÊn 315 Xe chë n−íc KM 256 2,5 tÊn 316 Xe vËn t¶i KM 258 2,5 tÊn 317 Xe vËn t¶i KM 500 5 tÊn 318 Xe tù ®æ KM 501 5 tÊn 319 Xe söa ch÷a KM 502 5 tÊn 320 Xe ®Çu kÐo KM 503 5 tÊn 321 Xe söa ch÷a KM 1001 10 tÊn 322 Xe chë thiÕt bÞ nÆng KM 1002 10 tÊn 323 §Æc tÝnh ngoµi mét sè ®éng c¬ ®èt trong trªn « t« 324 Tµi liÖu tham kh¶o 354 6
 7. uaz – 469 (4x4), uaz – 469B (4x4) 7
 8. tÝnh n¨ng kü thuËt « t« uaz-469, uaz469b UAZ - 469B UAZ - 469 ChiÒu dµi toµn bé, mm 4025 ChiÒu réng,mm 1805 ChiÒu cao toµn bé, mm 2050 ChiÒu dµi c¬ së,mm 2380 T©m vÕt b¸nh xe tr−íc/sau, mm 1442/1442 Kho¶ng s¸ng gÇm xe tr−íc/sau, mm 220/220 300/300 T¶i träng, KG 600 + 100 + 2 ng−êi 7 ng−êi Träng l−îng xe kh«ng t¶i, KG 1540 1650 - CÇu tr−íc, KG 850 890 - CÇu sau, KG 690 760 Träng l−îng toµn bé, KG 2290 2450 - CÇu tr−íc, KG 960 1020 - CÇu sau, KG 1330 1430 Träng l−îng mãc kÐo, KG 850 B¸n kÝnh quay vßng, m 6,5 7 VËn tèc lín nhÊt, Km.h-1 100 Qu·ng ®−êng phanh ë V = 70 Km.h-1 53 Tiªu hao nhiªn liÖu ë 30 Km.h-1, l/100Km 10,6 HÖ thèng ®IÖn 12 V B×nh ®IÖn 6CT - 60 M¸y ph¸t ®IÖn Γ 250 - E1 8
 9. UAZ - 469B UAZ - 469 §éng c¬ ®èt trong 451M 451MI X¨ng, 4 kú, 4 xi lanh, 1 hµng - Dung tÝch c«ng t¸c, l 2,445 - D X S, mm 92 x 92 - Tû sè nÐn 6,7 - C«ng suÊt lín nhÊt Nemax, ml 75 ë sè vßng quay neN , V/ph 4000 - M« men lín nhÊt Memax, KGm 17 ë sè vßng quay neM , V/ph 2200 - 2500 Ly hîp Ma s¸t kh«, 1 ®Üa Hép sè C¬ khÝ, 4 cÊp, ®ång tèc ë sè III,IV. Tû sè truyÒn hép sè ihs 4,12-2,64-1,58-1,00-L:5,22 Hép sè ph©n phèi ip 2 cÊp , 1,00 – 1,94 TruyÒn lùc chÝnh i0 5,125 5,38 (1,94 x 2,77) C¬ cÊu l¸i Trôc vÝt lâm - con l¨n 2 ren Tû sè truyÒn 20,3 DÉn ®éng l¸i C¬ khÝ HÖ thèng phanh - Phanh c«ng t¸c Tang trèng, lo¹i guèc ë tÊt c¶ c¸c b¸nh xe, dÉn ®éng thuû lùc. - Phanh dõng DÉn ®éng c¬ khÝ HÖ thèng treo 2 nhÝp däc nöa elip, gi¶m chÊn (Tr−íc vµ sau nh− nhau) thuû lùc 2 phÝa Sè l−îng b¸nh xe 4+1 KÝch th−íc lèp xe, inch 8,40 - 15 9
 10. UAZ-469B UAZ-469 Dung tÝch nhiªn liÖu, vËt liÖu sö dông: - Thïng x¨ng ( A-72 vµ A-76) , l 39 (2 thïng) - N−íc lµm m¸t ®éng c¬, l 13 - DÇu b«i tr¬n ®éng c¬ (AC-8), l 5,8 - BÇu läc kh«ng khÝ (AC-8) , l 0,15 - Trî lùc l¸i (TAΠ- 15B) , l 0,25 - Hép sè (TAΠ- 15B) , l 1,00 - Hép sè ph©n phèi (TAΠ- 15B) , l 0,7 - CÇu chñ ®éng (TAΠ- 15B) , l 1,00 - Gi¶m chÊn thuû lùc (A Y) , l 0,145 Khèi l−îng c¸c cum c¬ b¶n: + §éng c¬ cïng víi ly hîp, kg 170 172 + Hép sè, kg 33 + Hép sè ph©n phèi, kg 37 + C¸c ®¨ng, kg 15 + CÇu tr−íc, kg 120 140 + CÇu sau, kg 100 121 + Khung xe, kg 112 + Vá xe, kg 474 + B¸nh xe + lèp, kg 38 + KÐt n−íc, kg 12 10
 11. UAZ-31512 (4x4) UAz - 3741-01 (4x4) 11
 12. 12
 13. tÝnh n¨ng kü thuËt « t« uaz-31512-01, uaz-3741-01 UAZ - 31512 UAZ - 3741 ChiÒu dµi toµn bé, mm 4025 4440 ChiÒu réng, mm 1785 1940 ChiÒu cao toµn bé, mm 2015 2100 ChiÒu dµi c¬ së, mm 2380 2300 T©m vÕt b¸nh xe tr−íc/sau, mm 1445/1445 Kho¶ng s¸ng gÇm xe tr−íc/sau, mm 220/220 T¶i träng, KG 600 + 2 ng−êi 800 +2 ng−êi Träng l−îng xe kh«ng t¶i, KG 1600 1720 Träng l−îng toµn bé, KG 2480 2660 - CÇu tr−íc, KG 1260 - CÇu sau, KG 1410 §éng c¬ ®èt trong UMZ-4178.10 X¨ng, 4 kú, 4 xi lanh, 1 hµng - Dung tÝch c«ng t¸c, l 2,445 - D X S, mm 92 x 92 - Tû sè nÐn 7,2 - C«ng suÊt lín nhÊt Nemax, ml 90 - 92 ë sè vßng quay neN , V/ph 4000 - M« men lín nhÊt Memax, KGm 17,5 ë sè vßng quay neM , V/ph 2200 - 2500 B¸n kÝnh quay vßng, m 6,3 VËn tèc lín nhÊt, Km.h-1 110 110 Tiªu hao nhiªn liÖu ë V=30 Km.h-1, l 16,2 16,5 HÖ thèng ®IÖn 12 V 13
 14. UAZ - 31512 UAZ - 3741-01 Ly hîp Ma s¸t kh«, 1 ®Üa, dÉn ®éng thuû lùc Hép sè C¬ khÝ, 4 cÊp, ®ång tèc ë sè III,IV. Tû sè truyÒn hép sè ihs 3,78 - 2,60 - 1,55 - 1,00 - L: 4,12 Hép sè ph©n phèi ip 2 cÊp , 1,00 – 1,94 TruyÒn lùc chÝnh i0 4,625 C¬ cÊu l¸i Trôc vÝt lâm - con l¨n 2 ren, 20,3 DÉn ®éng l¸i C¬ khÝ HÖ thèng phanh - Phanh c«ng t¸c Tang trèng, lo¹i guèc ë tÊt c¶ c¸c b¸nh xe, dÉn ®éng thuû lùc. - Phanh dõng DÉn ®éng c¬ khÝ HÖ thèng treo 2 nhÝp däc nöa elip, gi¶m chÊn thuû lùc (Tr−íc vµ sau nh− nhau) t¸c dông hai chiÒu Sè l−îng b¸nh xe 4+1 KÝch th−íc lèp xe, inch 8,40 - 15 Dung tÝch nhiªn liÖu, vËt liÖu sö dông: - Thïng x¨ng ( A-72 vµ A-76) , l 2 x 39 56 + 30 - N−íc lµm m¸t ®éng c¬, l 13 11,5 - DÇu b«i tr¬n ®éng c¬ (AC-8), l 5,8 - BÇu läc kh«ng khÝ (AC-8) , l 0,15 - C¬ cÊu l¸i (TAΠ- 15B) , l 0,25 - Hép sè (TAΠ- 15B) , l 1,00 - Hép sè ph©n phèi (TAΠ- 15B) , 0,7 l 1,00 0,85 - CÇu chñ ®éng (TAΠ- 15B) , l 0,145 0,32 - Gi¶m chÊn thuû lùc (A Y) , l - DÉn ®éng phanh thuû lùc, l 0,52 - DÉn ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp, l 0,18 14
 15. UAz - 452 (4 x 4) 15
 16. UAz - 452§ (4 x 4) tÝnh n¨ng kü thuËt « t« uaz-452, uaz-452b, uaz-452§ UAZ-452 UAZ-452B UAZ-452§ ChiÒu dµi toµn bé, mm 4360 4360 4460 ChiÒu réng, mm 1940 1940 2044 ChiÒu cao toµn bé, mm 2090 2090 2070 ChiÒu dµi c¬ së, mm 2300 T©m vÕt b¸nh xe tr−íc/sau, mm 1442 Kho¶ng s¸ng gÇm xe tr−íc/sau, mm 220 Sè chç ngåi - 10 - T¶i träng cã Ých, KG 800 820 800 Träng l−îng xe kh«ng t¶i, KG 1720 1870 1670 - CÇu tr−íc, KG 990 1030 925 - CÇu sau, KG 730 840 745 16
 17. UAZ-452 UAZ-452B UAZ-452§ Träng l−îng toµn bé, KG 2670 2690 2620 - CÇu tr−íc, KG 1260 1310 1190 - CÇu sau, KG 1410 1380 1430 B¸n kÝnh quay vßng, m 6,8 -1 VËn tèc lín nhÊt, Km.h 95 -1 Qu·ng ®−êng phanh ë V=70 Km.h , m 53 -1 Tiªu hao nhiªn liÖu ë 30 Km.h , l/100Km 13 Sè l−îng b¸nh xe 4 +1 KÝch th−íc lèp, inch 8,40 - 15 HÖ thèng ®IÖn 12 V M¸y ph¸t ®IÖn Γ12 - D §éng c¬ khëi ®éng CT230 - b2 B×nh ®IÖn 6CT - 60 §éng c¬ ®èt trong UMZ-451, X¨ng, 4 kú, 4 xi lanh, 1 hµng - Dung tÝch c«ng t¸c, l 2,445 - D X S, mm 92 x 92 - Tû sè nÐn 6,7 - C«ng suÊt Nemax, ml 72 ë sè vßng quay neN, V/ph 4000 - M« men Memax, KGm 17 ë sè vßng quay neM, V/ph 2000 Ly hîp Ma s¸t kh«, 1 ®Üa Hép sè C¬ khÝ, 4 cÊp, ®ång tèc ë sè III, IV Tû sè truyÒn ihs 4,12 - 2,641 - 1,58 - 1,00 – L: 5,224 Hép sè ph©n phèi iP 1,00 – 1,94 TruyÒn lùc chÝnh i0 B¸nh c«n r¨ng xo¾n, 5,125 C¬ cÊu l¸i Trôc vÝt lâm, con l¨n 2 ren Tû sè truyÒn 20,3 17
 18. UAZ-452 UAZ-452B UAZ-452§ HÖ thèng phanh - Phanh c«ng t¸c -Tang trèng, lo¹i guèc ë tÊt c¶ c¸c b¸nh xe, - Phanh dõng dÉn ®éng thuû lùc. -Tang trèng ,dÉn ®éng c¬ khÝ. HÖ thèng treo NhÝp däc nöa elip, gi¶m chÊn thuû lùc Dung tÝch n¹p nhiªn liÖu vµ vËt liÖu sö dông: - Thïng x¨ng ( A-72) , l 56 + 30 56 56 - N−íc lµm m¸t ®éng c¬, l 13 13 13 - DÇu b«i tr¬n ®éng c¬ (AC-8), l 6,2 6,2 6,2 - BÇu läc kh«ng khÝ (AC-8) , l 0,19 0,19 0,19 - C¬ cÊu l¸i (TAΠ- 15B) , l 0,25 0,25 0,25 - Hép sè (TAΠ- 15B), l 1,0 1,0 1,0 - Hép sè ph©n phèi (TAΠ- 15B), 0,7 0,7 0,7 l 0,75 0,75 0,75 - CÇu chñ ®éng (TAΠ- 15B), l 0,145 0,145 0,145 - Gi¶m chÊn thuû lùc (A Y) , l 0,52 0,52 0,52 - DÉn ®éng phanh ΓTX, l Khèi l−îng c¸c cum c¬ b¶n: + §éng c¬ + ly hîp 172 + Hép sè 28 + Hép sè ph©n phèi 36 + C¸c ®¨ng 14 + CÇu tr−íc 124 + CÇu sau 100 + Khung xe 112 + Vá xe 465 465 230 + B¸nh xe + lèp 38 + KÐt n−íc 21 18
 19. UAZ-3150 (4x4) UAZ-3151 (4x4) 19
 20. UAZ-31514 (4x4) UAZ-31519 (4x4) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản