Sự cân bằng kiểu gen trong quần thể giao phôi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
198
lượt xem
25
download

Sự cân bằng kiểu gen trong quần thể giao phôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một nhóm các cá thể sinh vật : + Thuộc cùng loài + Cùng chung sống trong khoảng không gian và thời gian xác định. + Các cá thể có khả năng giao phối tự do ngẫu nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự cân bằng kiểu gen trong quần thể giao phôi

 1. Bμi 3 Sù c©n b»ng thμnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ giao phèi
 2. Sù c©n b»ng thμnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ giao phèi PhÇn 1: Bμi gi¶ng I. QuÇn thÓ giao phèi II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec
 3. I. QuÇn thÓ giao phèi 1. §Þnh nghÜa 2. C¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña quÇn thÓ
 4. I. QuÇn thÓ giao phèi 1. §Þnh nghÜa: Mét nhãm c¸c c¸ thÓ sinh vËt • Thuéc cïng loμi • Cïng chung sèng trong kho¶ng kh«ng gian vμ thêi gian x¸c ®Þnh • C¸c c¸ thÓ cã kh¶ n¨ng giao phèi tù do ngÉu nhiªn • §−îc c¸ch ly sinh s¶n ë møc ®é nhÊt ®Þnh víi c¸c nhãm sinh vËt kh¸c thuéc cïng loμi
 5. I. QuÇn thÓ giao phèi 2. C¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña quÇn thÓ • QuÇn thÓ lμ ®¬n vÞ tån t¹i, ®¬n vÞ sinh s¶n cña loμi trong tù nhiªn • C¸c c¸ thÓ giao phèi tù do, ngÉu nhiªn víi tÇn xuÊt ngang nhau • Mçi quÇn thÓ cã mét kiÓu gen ®Æc tr−ng vμ æn ®Þnh (®Ó ph©n biÖt víi c¸c quÇn thÓ kh¸c) ⇔ quÇn thÓ cã tÝnh toμn vÑn vÒ mÆt di truyÒn ⇒ quÇn thÓ lμ ®¬n vÞ c¬ së cña qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ nhá (v× tiÕn ho¸ nhá diÔn ra trong lßng quÇn thÓ) • VÒ mÆt di truyÒn ph©n biÖt quÇn thÓ tù phèi víi quÇn thÓ ngÉu phèi
 6. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec 1. VÝ dô 2. Néi dung ®Þnh luËt 3. §iÒu kiÖn nghiÖm ®óng 4. Ý nghÜa ®Þnh luËt
 7. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec 1. VÝ dô: Gen a cã 2 alen A vμ a qua giao phèi quÇn thÓ cã 3 kiÓu gen AA, Aa vμ aa Gi¶ sö tØ lÖ ph©n li kiÓu gen cña quÇn thÓ ë thÕ hÖ ban ®Çu lμ: 0,4 AA + 0,4 Aa + 0,2aa = 1 TÝnh tû lÖ giao tö cña mçi lo¹i kiÓu gen trong quÇn thÓ KG: AA cho 1 lo¹i giao tö A = 0,4 KG: Aa cho 2 lo¹i giao tö A = 0,4/2 a = 0,4/2 KG: aa cho 1 lo¹i giao tö a = 0,2
 8. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec ⇒Tû lÖ giao tö A trong quÇn thÓ lμ 0,6 ⇒Tû lÖ giao tö a trong quÇn thÓ lμ 0,4 (trong 100 giao tö cña quÇn thÓ th× giao tö A = 60 vμ giao tö a = 40) Tû lÖ mçi lo¹i giao tö cßn gäi lμ tÇn sè t−¬ng ®èi cña alen ®−îc kÝ hiÖu lμ P(A) vμ Q(a) ⇒Nh− vËy ë thÕ hÖ ban ®Çu P(A) = 0,6 vμ Q(a) = 0,4 f (A/a) = 0,6/0,4
 9. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec C¸c c¸ thÓ trong quÇn thÓ ngÉu phèi tù do t¹o ra thÕ hÖ F1 ♀ ♂ 0,6 A 0,4 a 0,6 A 0,36 AA 0,24 Aa 0,4 a 0,24 Aa 0.16 aa ⇒ cÊu tróc di truyÒn cña quÇn thÓ ë thÕ hÖ F1 lμ: 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1
 10. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec TÝnh f(A/a) ë F1 NÕu gäi x, y, z lÇn l−ît lμ tû lÖ kiÓu gen AA, Aa, aa th× ⇔ P(A) = x + y/2 ⇔ Q(a) = z + y/2 P = 0,36 + 0,48 / 2 = 0,6 Q = 0,16 + 0,48 /2 = 0,4 ⇒ TÇn sè t−¬ng ®èi cña c¸c alen ë thÕ hÖ ban ®Çu vμ thÕ hÖ F1 lμ nh− nhau (kh«ng thay ®æi)
 11. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec KÕt luËn: • Ở thÕ hÖ F1 quÇn thÓ ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng di truyÒn • Khi quÇn thÓ ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng di truyÒn cã cÊu tróc di truyÒn lμ: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1 • NÕu ë thÕ hÖ ban ®Çu quÇn thÓ ch−a ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng di truyÒn th× chØ cÇn qua mét thÕ hÖ ngÉu phèi, quÇn thÓ sÏ ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng di truyÒn
 12. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec 2. Néi dung ®Þnh luËt Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh tÇn sè t−¬ng ®èi cña c¸c alen cña mçi gen lu«n cã khuynh h−íng duy tr× kh«ng ®æi tõ thÕ hÖ nμy sang thÕ hÖ kh¸c
 13. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec 3. §iÒu kiÖn nghiÖm ®óng QuÇn thÓ ph¶i cã kÝch th−íc lín, sè l−îng c¸ thÓ nhiÒu C¸c c¸ thÓ cã kiÓu gen, kiÓu h×nh kh¸c nhau ®Òu ®−îc giao phèi tù do víi x¸c suÊt ngang nhau Trong quÇn thÓ qu¸ tr×nh ®ét biÕn vμ qu¸ tr×nh chän läc tù nhiªn kh«ng x¶y ra hoÆc x¶y ra kh«ng ®¸ng kÓ Kh«ng x¶y ra qu¸ tr×nh giao phèi víi quÇn thÓ l©n cËn
 14. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec 4. Ý nghÜa cña ®Þnh luËt ý nghÜa lý luËn: ĐÞnh luËt ®· phản ¸nh tr¹ng th¸i c©n b»ng trong quÇn thÓ. Nã lμ c¬ së giải thÝch v× sao trong tù nhiªn cã những quÇn thÓ ®−îc duy tr× æn ®Þnh trong thêi gian dμi
 15. II. §Þnh luËt Hac®i - Vanbec 4. Ý nghÜa cña ®Þnh luËt Ý nghÜa thùc tiÔn: Khi quÇn thÓ ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng th× : Tõ tû lÖ kiÓu h×nh cña quÇn thÓ ⇒ tû lÖ ph©n bè kiÓu gen trong quÇn thÓ ⇒ tÇn sè t−¬ng ®èi cña c¸c alen vμ ng−îc l¹i
 16. PhÇn 2: KiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u 1: §iÒu nμo d−íi ®©y vÒ quÇn thÓ lμ kh«ng ®óng A. QuÇn thÓ lμ mét céng ®ång cã lÞch sö ph¸t triÓn chung, gåm c¸c c¸ thÓ cïng loμi B. QuÇn thÓ cã thμnh phÇn kiÓu gen ®Æc tr−ng vμ æn ®Þnh C. QuÇn thÓ lμ mét tËp hîp ngÉu nhiªn tÊt thêi D. VÒ mÆt di truyÒn QuÇn thÓ ®−îc ph©n lμm hai lo¹i: QuÇn thÓ giao phèi ngÉu nhiªn vμ QuÇn thÓ tù phèi
 17. PhÇn 2: KiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u 1: §iÒu nμo d−íi ®©y vÒ quÇn thÓ lμ kh«ng ®óng A. QuÇn thÓ lμ mét céng ®ång cã lÞch sö ph¸t triÓn chung, gåm c¸c c¸ thÓ cïng loμi B. QuÇn thÓ cã thμnh phÇn kiÓu gen ®Æc tr−ng vμ æn ®Þnh C. QuÇn thÓ lμ mét tËp hîp ngÉu nhiªn tÊt thêi D. VÒ mÆt di truyÒn QuÇn thÓ ®−îc ph©n lμm hai lo¹i: QuÇn thÓ giao phèi ngÉu nhiªn vμ QuÇn thÓ tù phèi
 18. PhÇn 2: KiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u 2: Thμnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ cã tÝnh chÊt A. §Æc tr−ng vμ kh«ng æn ®Þnh B. §Æc tr−ng vμ æn ®Þnh C. Kh«ng đÆc tr−ng nh−ng æn ®Þnh D. §a d¹ng
 19. PhÇn 2: KiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u 2: Thμnh phÇn kiÓu gen cña quÇn thÓ cã tÝnh chÊt A. §Æc tr−ng vμ kh«ng æn ®Þnh B. §Æc tr−ng vμ æn ®Þnh C. Kh«ng đÆc tr−ng nh−ng æn ®Þnh D. §a d¹ng
 20. PhÇn 2: KiÓm tra ®¸nh gi¸ C©u 3: Trong QuÇn thÓ giao phèi khã t×m ®−îc hai c¸ thÓ gièng nhau v×: A. Sè gen trong kiÓu gen cña mçi c¸ thÓ rÊt lín B. Cã nhiÒu gen mμ mçi gen cã nhiÒu alen C. C¸c c¸ thÓ giao phèi ngÉu nhiªn vμ tù do D. TÊt c¶ ®Òu ®óng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản