intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh: Sự cân bằng kiểu gen trong quần thể giao phối (Kèm đáp án)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
78
lượt xem
9
download

Trắc nghiệm sinh: Sự cân bằng kiểu gen trong quần thể giao phối (Kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: sự cân bằng kiểu gen trong quần thể giao phối (kèm đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh: Sự cân bằng kiểu gen trong quần thể giao phối (Kèm đáp án)

 1. S cân b ng ki u gen trong qu n th giao ph i Câu 1 Qu n th giao ph i là m t t p h p cá th ..............(K: khác loài; C: cùng loài), tr i qua nhi u th h đã cùng chung s ng trong m t kho ng không gian ............(X: xác đ nh; Y: không xác đ nh), trong đó các cá th ...........(G: giao ph i t do; H: không giao ph i) v i nhau, đư c cách li m c đ nh t đ nh v i các nhóm cá th lân c n cùng loài: A) C, Y, G B) K, X, H C) K, Y, H D) C, X, G Đáp Án D Câu 2 Đ c đi m nào dư i đây v qu n th giao ph i là không đúng: A) Qu n th là m t c ng đ ng có l ch s phát tri n chung B) M i qu n th có thành ph n ki u gen đ c trưng và n đ nh C) Qu n th là m t t p h p ng u nhiên và nh t th i D) Qu n th là m t t p h p cá th cùng loài Đáp Án C Câu 3 Qu n th giao ph i có đ c đi m: A) Là m t t p h p cá th cùng loài, cùng chung s ng trong m t kho ng không gian xác đ nh B) Các cá th trong qu n th có th giao ph i t do v i nhau, đư c cách li m c đ nh t đ nh v i các nhóm cá th lân c n cùng loài C) Là đơn v t ch c cơ s và là đơn v sinh s n c a loài trong t nhiên, có thành ph n ki u gen đ c trưng và n đ nh D) T t c đ u đúng Đáp Án -D
 2. Câu 4 C u trúc di truy n c a qu n th t ph i có đ c đi m : A) Đa d ng và phong phú v ki u gen B) Ch y u tr ng thái d h p C) Phân hoá thành các dòng thu n có ki u gen khác nhau D) Tăng th d h p và gi m th đ ng h p Đáp Án C Câu 5 Qu n th giao ph i đư c xem là đơn v sinh s n, đơn v t n t i c a loài trong thiên nhiên vì: A) Có s giao ph i ng u nhiên và t do gi a các cá th trong qu n th B) Có s ph thu c l n nhau gi a các cá th v m t sinh s n C) Có s h n ch trong giao ph i gi a các cá th thu c các qu n th khác nhau trong m t loài D) T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 6 S th d h p ngày càng gi m, th đ ng h p ngày càng tăng đư c th y trong quá trình: A) Ng u nhiên B) T ph i C) Sinh s n sinh dư ng D) Sinh s n h u tính Đáp Án B Câu 7 Đi u nào dư i đây nói v qu n th giao ph i là không đúng: A) Nét đ c trưng c a qu n th giao ph i là s giao ph i ng u nhiên và t do gi a các cá th trong qu n th B) Có s đa hình v ki u gen t o nên s đa hình v ki u hình C) Các cá th thu c các qu n th khác nhau trong cùng m t loài không th giao ph i l n nhau D) Các cá th trong qu n th gi ng nhau nh ng nét cơ b n và sai khác
 3. v r t nhi u chi ti t Đáp Án C Câu 8 Trong m t qu n th giao ph i n u m t gen có 3 alen a1, a2, a3 thì quá trình ng u ph i s t o ra bao nhiêu t h p ki u gen khác nhau?(*) A) 8 t h p gen B) 10 t h p gen C) 6 t h p gen D) 4 t h p gen Đáp Án C Câu 9 Đi u nào dư i đây nói v qu n th t ph i là không đúng: A) Qu n th b phân hoá d n thành nh ng dòng thu n có ki u gen khác nhau B) S ch n l c không mang l i hi u qu đ i v i con cháu c a m t cá th thu n ch ng t th C) S cá th đ ng h p tăng, s th d h p gi m trong quá trình t th D) Th hi n đ c đi m đa hình Đáp Án D Câu 10 Theo đ nh lu t Hacddi-Vanbec: Trong nh ng đi u ki n nh t đ nh thì trong lòng m t qu n th ...........(G: giao ph i; T: t ph i) t n s tương đ i c a các...........(A: alen; B: gen) m i..........(C: gen; D: ki u gen) có khuynh hư ng duy trì không đ i t th h này sang th h khác A) G, A, C B) G, B, D C) T, A, C D) T, B, D Đáp Án A Câu 11 M t gen g m 2 alen A và a, gi s trong m t qu n th ng u ph i t n s tư ng đ i c a các ki u gen là 0.4AA + 0.5Aa + 0.1aa = 1. Hãy cho
 4. bi t: a.T n s tương đ i c a các alen A, a trong qu n th A) A: 0.4; a: 0.6 B) A: 0.6; a: 0.4 C) A: 0.65; a: 0.35 D) A: 0.35; a: 0.65 Đáp Án C Cách tính t n s c a các alen: pA=0.4+0.5/2=0.65; q=1-0.65=0.35 b. Th h sau s có phân b t n xu t c a các ki u gen như th nào, đánh giá v tr ng thái cân b ng c a qu n th này A) 0.4225AA; 0.1225aa; 0.455Aa. Chưa cân b ng B) 0.4225AA; 0.1225aa; 0.455Aa. Cân b ng C) 0.16AA; 0.36aa; 0.48Aa. Chưa cân b ng D) 0.16AA; 0.36aa; 0.48Aa. Cân b ng Đáp Án B Câu 12 M t gen g m 2 alen B và b, gi s trong m t qu n th ng u ph i t n s tương đ i c a các ki u gen là 0.64BB + 0.32Bb + 0.04bb= 1. Hãy cho bi t: a. T n s tương đ i c a các alen A, a trong qu n th và đánh giá v tr ng thái cân b ng c a qu n th này như sau: A) B:0.6; b:0.4. Chưa cân b ng B) B:0.8; b:0.2. Cân b ng C) B:0.64; b:0.04. Cân b ng D) B:0.96; b:0.04. Chưa cân b ng Đáp Án C
 5. Câu 13 Th h sau s có phân b t n xu t c a các ki u gen như th nào, đánh giá v tr ng thái cân b ng c a qu n th này A) 0.64BB; 0.32Bb; 0.04bb.Chưa cân b ng B) 0.64BB; 0.32Bb; 0.04bb.Cân b ng C) 0.16BB; 0.48Bb; 0.36bb.Chưa cân b ng D) 0.16BB; 0.36Bb; 0.48bb.Cân b ng Đáp Án B Câu 14 Trong m t qu n th giao ph i, mô t nào dư i đây là đúng: A) T n s tương đ i c a các alen trong m t gen nào đó là không đ c trưng cho t ng qu n th B) T n s tương đ i c a c a các alen trong m t ki u gen nào đó trong qu n th thay đ i qua các th h C) T n s tương đ i c a các alen trong m t gen nào đó là đ c trưng cho t ng qu n th D) T n s tương đ i c a các ki u gen có tính đ c trưng cho t ng qu n th Đáp Án C Câu 15 Đ c đi m nào dư i đây c a m t qu n th giao ph i là không đúng: A) Qu n th là m t đơn v t ch c cơ s và là đơn v sinh s n c a loài trong t nhiên B) M i qu n th có thành ph n ki u gen đ c trưng và n đ nh C) Quá trình ti n hoá nh di n ra trên cơ s s bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th D) T n s tương đ i c a các alen trong m t gen nào đó không đ c trưng cho t ng qu n th Đáp Án D Câu 16 T n s tương đ i c a m t alen đư c tính b ng: A) T l ph n trăm các ki u hình c a alen đó trong qu n th
 6. B) T l ph n trăm các ki u gen c a alen đó trong qu n th C) T l ph n trăm s giao t mang alen đó trong qu n th D) T l ph n trăm s t bào lư ng b i mang alen đó trong qu n th Đáp Án C Câu 17 ngư i h nhóm máu MN do 2 gen M và N quy đ nh, gen M tr i không hoàn toàn so v i N. Ki u gen MM quy đ nh nhóm máu M, ki u gen NN quy đ nh nhóm máu N, ki u gen MN quy đ nh nhóm máu MN. Nghiên c u m t qu n th 730 ngư i g m 22 ngư i nhóm máu M, 216 ngư i nhóm máu MN và 492 ngư i nhóm máu N. T n s tương đ i c a alen M và N trong qu n th là bao nhiêu? A) M= 50%; N=50% B) M= 25%; N=75% C) M= 82.2%; N=17.8% D) M= 17.8%; N=82.2% Đáp Án D Câu 18 Gi s m t gen có 2 alen A và a. G i p là t n s alen A, q là t n s alen a. S k t h p ng u nhiên c a các lo i giao t s t o ra th h ti p sau v i thành ph n ki u gen: A) pAA; qaa B) 2 2 p AA ; q aa C) 2 2 p AA ; 2pqAa; q aa D) 2 2 p AA ;pqAa; q aa Đáp Án C Câu 19 Gi s trong qu n th giao ph i ng u nhiên, không có ch n l c và đ t bi n, t n s tương đ i c a 2 alen là A: 0.7; a: 0.3. T n s tương đ i c a chúng th h sau s là:
 7. A) A:0.7; a: 0.3 B) A:0.75; a: 0.25 C) A:0.5; a: 0.5 D) A:0.8; a: 0.2 Đáp Án A Câu 20 Trong m t qu n th giao ph i ng u nhiên, không có ch n l c, không có đ t bi n, t n s tương đ i c a các alen thu c m t gen nào đó: A) Không có tính n đ nh và đ c trưng cho t ng qu n th B) Có tính n đ nh và đ c trưng cho t ng qu n th C) Có tính n đ nh nhưng không đ c trưng cho t ng qu n th D) Không có n đ nh nhưng đ c trưng cho t ng qu n th Đáp Án B Câu 21 Đi u ki n nào dư i đây là đi u ki n đ đ nh lu t Hacdi-Vanbec nghi m đúng A) Qu n th có s lư ng cá th l n B) Qu n th giao ph i ng u nhiên C) Không có ch n l c và đ t bi n D) T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 22 Đ nh lu t Hacdi-Vanbec ph n ánh: A) Tr ng thái đ ng c a t n s các alen trong qu n th B) S n đ nh c a t n s tương đ i các alen trong qu n th C) Tr ng thái cân b ng di truy n trong qu n th D) B và C đúng Đáp Án -D Câu 23 Ý nghĩa nào dư i đây không ph i là c a đ nh lu t Hacđi-Vanbec: A) Gi i thích trong thiên nhiên có nh ng qu n th đã đư c duy trì n đ nh qua th i gian dài
 8. B) Ph n ánh tr ng thái đ ng c a qu n th , gi i thích cơ s c a s ti n hoá C) Gi i thích hi n tư ng ti n hoá nh di n ra trên cơ s làm bi n đ i thành ph n ki u gen c a qu n th D) T t l cá th có bi u hi n tính tr ng l n đ t bi ncó th suy ra đư c t n s c a alen l n đ t bi n đó trong qu n th Đáp Án C Câu 24 H n ch c a đ nh lu t Hacdi-Vanbec x y ra do: A) Các ki u gen khác nhau s có s c s ng và kh năng thích nghi khác nhau B) Thư ng xuyên x y ra quá trình đ t bi n và quá trình ch n l c t nhiên C) S n đ nh c a t n s các alen trong qu n th qua các th h D) A và B đúng Đáp Án -D Câu 25 Trong m t qu n th giao ph i có t l phân b các ki u gen th h xu t phát là 0.64AA+0.32Aa+0.04aa=1.T l c a các ki u gen th h sau và đánh giá v tr ng thái cân b ng c a qu n th s như sau: A) 0.04AA+0.32Aa+0.64aa. Không cân b ng B) 0.64AA+0.32Aa+0.04aa. Cân b ng C) 0.64AA+0.32Aa+0.04aa.Cân b ng D) 0.04AA+0.32Aa+0.64aa.Cân b ng Đáp Án B Câu 26 ngư i b nh b ch t ng do gen l n b chi ph i, gen lành B, gen n m trên nhi m s c th thư ng. Trong m t qu n th có t l ngư i m c b nh b ch t ng(bb) là 1/20000(*) T n s gen c a b nh đ t bi n trong qu n th : A) Kho ng 0.4%
 9. B) Kho ng 01.4% C) Kho ng 7% D) Kho ng 93% Đáp Án C Câu 27 ngư i b nh b ch t ng do gen l n b chi ph i, gen lành B, gen n m trên nhi m s c th thư ng. Trong m t qu n th có t l ngư i m c b nh b ch t ng(bb) là 1/20000(*) T l nh ng ngư i mang gen b nh tr ng thái d h p trong qu n th s x px: A) 93% B) 86% C) 6.5% D) 13% Đáp Án D Câu 28 Trong m t qu n th giao ph i ng u nhiên có gen 2 alen A và a, t n s tương đ i c a alen A là 0.2, c u trúc di truy n c a qu n th này như sau: A) 0.25AA+0.50Aa+0.25aa B) 0.04AA+0.32Aa+0.64aa C) 0.01AA+0.18Aa+0.81aa D) 0.64AA+0.32Aa+0.04aa Đáp Án D Câu 29 C u trúc di truy n c a qu n th ban đ u như sau: 36AA:16aa(*) N u đây là m t qu n th t th c u trúc di truy n c a qu n th sau 6 th h là: A) 25%AA:50%Aa:25%aa B) 0.75AA:0.115Aa:0.095aa C) 36AA:16aa
 10. D) 16AA:36aa Đáp Án C C âu 30 C u trúc di truy n c a qu n th ban đ u như sau: 36AA:16aa(*) N u đây là m t qu n th giao ph i ng u nhiên c u trúc di truy n c a qu n th sau 10 th h la: A) 0.69AA:0.31aa B) 0.49AA:0.42Aa:0.09aa C) 36AA:16aa D) 0.25AA:0.5Aa:0.25aa Đáp Án B Câu 31 Trong qu n th t ph i, g i p là t n s tương đ i c a alen A, q là t n s tương đ i c a alen a. T n s tương đ i c a các ki u gen trong qu n th s như sau: A) 2 2 p AA:2pqAa: q aa B) 2pqAa C) pAA:pqAa:qaa D) 2 2 p AA: q aa Đáp Án D Câu 32 M t qu n th có c u trúc ban đ u như sau: 21AA:10Aa:10aa. Gi s không có tác đ ng c a ch n l c và đ t bi n c u trúc di truy n c a qu n th sau 8 th h ng u ph i s có c u trúc như sau:(*) A) 0.3969AA:0.4662Aa:0.1369aa B) 0.63AA:0.37aa C) 0.25AA:0.05Aa:0.25aa
 11. D) 0.402AA:0.464Aa:0.134aa Đáp Án A Câu 33 Xét m t ki u gen Aa m t qu n th t th , th h t th th 5 t n s c a các ki u gen d h p và đ ng h p s là: A) Aa=0.03125; AA=aa=0.484375 B) Aa=aa=0.5 C) Aa=0.5; AA=aa=0.25 D) Aa=0.32;AA=aa=0.34 Đáp Án A Câu 34 Ý nghĩa và ng d ng th c ti n c a đ nh lu t Hacđi-Vanbec: A) Đ nh lu t ph n ánh tr ng thái cân b ng di truy n trong qu n th B) T t l c a các ki u hình có th suy ra t l các lo i gen và t n s tương đ i c a các alen và ngư c l i C) Bi t đư c t l cá th mang b nh do gen l n đ t bi n tr ng thái đ ng h p trong qu n th có th suy ra t n s gen l n đ t bi n trong qu n th , xác đ nh đư c t n s cá th mang gen l n đ t bi n đó trong qu n th D) T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 35 M t qu n th ng u ph i có t n s alen A là p; alen a là q. tr ng thái cân b ng thành ph n ki u gen là qu n th có quan h gi a t n s c u các ki u gen như sau: kí hi u t n s là T. A) 2 (T Aa/2) =T AA x T aa B) T Aa/2= T AA x T aa C) 2 (T Aa/2) =T AA= T aa D) 2 (T Aa/2) =T AA+ T aa
 12. Đáp Án A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản