intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

SỰ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC DỰ ÁN

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

182
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỰ PHỤ THUỘC LẪN NHAU GIỮA CÁC DỰ ÁN: Các dự án tổng hợp, Tính chất bổ sung và thay thế giữa các dự án, Vấn đề thay thế tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỰ PHỤ THUỘC GIỮA CÁC DỰ ÁN

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 8 SÖÏ PHUÏ THUOÄC GIÖÕA CAÙC DÖÏ AÙN CAO HAØO THI SÖÏ PHUÏ THUOÄC LAÃN NHAU GIÖÕA CAÙC DÖÏ AÙN Caùc döï aùn toång hôïp Tính chaát boå sung vaø thay theá giöõa caùc döï aùn Vaán ñeà thay theá taøi saûn Cao Hào Thi 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 8 CAÙC DÖÏ AÙN TOÅNG HÔÏP n döï aùn: A, B vaø C Ñaùnh giaù 2n toå hôïp ª A ª B ª C ª A,B ª A,C ª B,C ª A,B,C ª Phöông aùn soá 0 TÍNH CHAÁT BOÅ SUNG & THAY THEÁ 1+1=? Cao Hào Thi 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 8 TÍNH CHAÁT BOÅ SUNG & THAY THEÁ VEÀ MAËT LÔÏI ÍCH Ñoäc laäp PVBI + PVBII = PVBI + ii Thay theá PVBI + PVBII > PVBI + ii Boå sung PVBI + PVBII < PVBI + ii TÍNH CHAÁT BOÅ SUNG & THAY THEÁ VEÀ MAËT CHI PHÍ Ñoäc laäp PVCI + PVCII = PVCI + ii Thay theá PVCI + PVCII < PVCI + ii Boå sung PVCI + PVCII > PVCI + ii Cao Hào Thi 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển - Bài giảng 8 TÍNH CHAÁT BOÅ SUNG & THAY THEÁ Lôïi ích Ñoäc laäp Boå Sung Thay Theá Chi Phí Ñoäc laäp Khoâng Keát hôïp Khoâng Quan taâm Keát Hôïp Boå Sung Keát hôïp Keát hôïp ? Thay Theá Khoâng ? Khoâng Keát Hôïp Keát Hôïp VAÁN ÑEÀ THAY THEÁ TAØI SAÛN Giöõ laïi taøi saûn cuõ vaø khoâng mua taøi saûn môùi Baùn taøi saûn cuõ vaø mua taøi saûn môùi Giöõ laïi taøi saûn cuõ vaø mua theâm taøi saûn môùi Cao Hào Thi 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2