intTypePromotion=3

Sự tác động của ngôn ngữ chát đến sự trong sáng của tiếng Việt: Nghiên cứu tại một số trường học Quảng Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
15
lượt xem
3
download

Sự tác động của ngôn ngữ chát đến sự trong sáng của tiếng Việt: Nghiên cứu tại một số trường học Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ Chat hay gọi tắt là Ngôn ngữ chát, ngôn ngữ @ là ngôn ngữ được sinh ra từ các trang mạng xã hội, chat yahoo hoặc qua tin nhắn điện thoại mà đối tượng chủ yếu sử dụng là giới học sinh, sinh viên - lứa tuổi teen mà chúng ta vẫn quen gọi là 9X. Ngôn ngữ chát là một ngôn ngữ mới thể hiện sự sáng tạo, phá cách của giới trẻ tuy nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự tác động của ngôn ngữ chát đến sự trong sáng của tiếng Việt: Nghiên cứu tại một số trường học Quảng Nam

Nguyễn Ngọc Chinh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 117(03): 223 - 230<br /> <br /> SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NGÔN NGỮ CHÁT ĐẾN SỰ TRONG SÁNG<br /> CỦA TIẾNG VIỆT: NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƢỜNG HỌC QUẢNG NAM<br /> Nguyễn Ngọc Chinh*, Nguyễn Thi Phƣợng, Nguyễn Ngọc Nhật Minh<br /> Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Ngôn ngữ Chat hay gọi tắt là Ngôn ngữ chát, ngôn ngữ @ là ngôn ngữ đƣợc sinh ra từ các trang<br /> mạng xã hội, chat yahoo hoặc qua tin nhắn điện thoại mà đối tƣợng chủ yếu sử dụng là giới học<br /> sinh, sinh viên - lứa tuổi teen mà chúng ta vẫn quen gọi là 9X. Ngôn ngữ chát là một ngôn ngữ<br /> mới thể hiện sự sáng tạo, phá cách của giới trẻ tuy nhiên, việc lạm dụng, biến tƣớng ngôn ngữ với<br /> những ký hiệu lạ lẫm, từ ngữ phức tạp, khó hiểu đã gây ảnh hƣởng đến sự trong sáng của tiếng<br /> Việt làm mất bản sắc văn hóa của dân tộc. Nguy hại hơn là ngôn ngữ này không chỉ dừng lại ở môi<br /> trƣờng “ảo” mà còn ngày càng lan nhanh vào học đƣờng, gây tác động tiêu cực đến bộ phận bạn<br /> trẻ ngày nay. Bài báo này muốn nêu lên những vấn đề tồn tại trong Ngôn ngữ chát của 9X và<br /> những biện pháp can thiệp để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tại một số trƣờng học tại tỉnh<br /> Quảng Nam.<br /> Từ khóa: ngôn ngữ chat; ngôn ngữ; tác động; văn hóa; sự trong sáng của tiếng Việt<br /> <br /> MỞ ĐẦU*<br /> Mỗi ngôn ngữ của một dân tộc là suối nguồn<br /> của văn hoá chuyên chở trong mình hồn đất,<br /> hồn quê. Trong quá trình phát triển, ngôn ngữ<br /> luôn luôn tiếp thu các yếu tố mới (từ mới,<br /> nghĩa mới) để phong phú, hoàn thiện thêm.<br /> Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của Internet<br /> và điện thoại di động kéo theo sự bùng nổ của<br /> các mạng xã hội từ Chat room tới Blog,<br /> Facebook và Text Messengers, một ngôn ngữ<br /> mới đã ra đời - đó là ngôn ngữ chát hay còn<br /> gọi là ngôn ngữ online, ngôn ngữ SMS, ngôn<br /> ngữ @ .<br /> Ngôn ngữ chát đƣợc sử dụng rộng rãi, trở<br /> thành một trào lƣu của thế hệ các bạn trẻ sinh<br /> ra vào những năm 1990 trở đi mà ta quen gọi<br /> bằng một từ ngắn gọn là 9X. Sự phát triển<br /> mạnh mẽ của ngôn ngữ chát đặt ra câu hỏi về<br /> sự tác động của nó đến ngôn ngữ mẹ đẻ. Vấn<br /> đề này đã thu hút sự quan tâm chú ý của dƣ<br /> luận và đã có những ý kiến trái ngƣợc nhau.<br /> Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi trình<br /> bày về những ảnh hƣởng tiêu cực của ngôn<br /> ngữ chát 9X và những biện pháp nhằm hạn<br /> chế những tiêu cực đó để giữ gìn sự trong<br /> sáng của tiếng Việt.<br /> *<br /> <br /> Email: nnchinh@ac.udn.vn<br /> <br /> Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu của bài báo<br /> là Ngôn ngữ chát của 140 học sinh, gồm:<br /> - 48 học sinh lớp 11C1 Trƣờng THPT Hoàng<br /> Diệu, Quản Nam;<br /> - 45 học sinh lớp 11A2 Trƣờng THPT<br /> Nguyễn Duy Hiệu, Quảng Nam;<br /> - 47 học sinh lớp 9.1 Trƣờng THCS Phan<br /> Thúc Duyện, Điện Thọ, Quảng Nam.<br /> THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG NGÔN<br /> NGỮ CHÁT CỦA GIỚI TRẺ 9X<br /> Không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp trên bàn<br /> phím, hiện nay ngôn ngữ chát đã trở thành<br /> hiện tƣợng xã hội có tốc độ “lây lan” khó<br /> kiểm soát trong cộng đồng các bạn trẻ 9X.<br /> Với tiêu chí “càng có khó hiểu càng tốt”, các<br /> bạn trẻ ra sức sáng tạo, gia cố để tạo dựng cho<br /> Ngôn ngữ chát 9X “một bƣớc tiến dài” so với<br /> ngôn ngữ truyền thống đến nỗi ngƣời lớn, kể<br /> cả những phụ huynh trẻ cũng khó lòng mà<br /> hiểu những gì con mình đang viết trên điện<br /> thoại hoặc máy tính.<br /> Ngôn ngữ chát 9X hình thành phổ biến bằng<br /> 6 cách sau:<br /> Dùng các loại tính từ, động từ, danh từ để<br /> nhấn mạnh hoặc với dụng ý nâng cao tính<br /> hài hƣớc cho cuộc giao tiếp của mình<br /> Khi giao tiếp hằng ngày cũng nhƣ giao tiếp<br /> online, giới trẻ hiện nay đã làm mới ngôn ngữ<br /> 223<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Chinh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 117(03): 223 - 230<br /> <br /> của mình bằng cách sử dụng các loại tính từ,<br /> động từ, danh từ để nhấn mạnh hoặc với dụng<br /> ý hài hƣớc. Ví dụ: Con bé đó ngon nhỉ, thấy<br /> mà no, con này chất đấy,...<br /> <br /> họ thể hiện dễ dàng các cung bậc tình cảm<br /> của mình. Các icon mà 9X thƣờng sử dụng<br /> nhƣ :) cƣời, :))))) rất buồn cƣời, >3 : yêu, >!<<br /> <br /> Cao siêu hơn, gần đây thế hệ 9X đã cải tiến<br /> và cho ra đời một loại ngôn ngữ còn gọi là<br /> mật mã @.<br /> Bảng giải mã nhƣ sau:<br /> A = Cl<br /> B = 3 hoặc ß (ß = Alt+225)<br /> C=(<br /> D = ])<br /> E=<br /> F_<br /> G = (¬ (¬ = Alt + 170)<br /> <br /> Y = ¥ (¥ = Alt+157)<br /> Một thông điệp yêu thƣơng đƣợc viết bằng<br /> ngôn ngữ nhƣ thế này thì không bậc phụ<br /> huynh nào có thể đọc và hiểu đƣợc: (º]\[ ¥ Eµ<br /> /v\E ]_Cl/v\. (º]\[ §E (º (¬Cl]\[(¬ †|º( (¬]º] ])E<br /> /v\E vµ] (Con yêu mẹ nhiều lắm, con sẽ cố<br /> gắng học giỏi để mẹ vui).<br /> Sự “biến tấu” đa dạng của Ngôn ngữ chát 9X<br /> đang khiến nó trở thành trào lƣu và thu hút<br /> đông đảo bạn trẻ. Trƣớc thứ ngôn ngữ không<br /> giống ai kiểu trên đang trở nên thông dụng<br /> hơn bao giờ hết trong giới trẻ, thì chúng ta<br /> cần tìm hiểu nguyên nhân và tìm biện pháp<br /> nhằm giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.<br /> <br /> Bảng 1. Tần số sử dụng các dạng chát của HS 9X hiện nay<br /> STT<br /> Cách biến đổi<br /> 1 Dùng các loại tính từ, động từ, danh từ để nhấn mạnh hoặc với dụng ý hài<br /> hƣớc cho cuộc giao tiếp của mình<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> 226<br /> <br /> Phép trừ - tiết kiệm thời gian<br /> Phép cộng –gia tăng cảm xúc<br /> Thay đổi chữ cái<br /> Ngôn ngữ “ba chỉ”<br /> Tiếng lóng – sức sáng tạo của 9X<br /> <br /> Tỷ lệ sử dụng<br /> 3,5%<br /> 39,4%<br /> 7,7%<br /> 21,9%<br /> 16,0%<br /> 11,5%<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Chinh và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGUYÊN NHÂN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA<br /> NGÔN NGỮ CHÁT 9X<br /> Chat 9X đang phát triển mạnh mẽ mà “công<br /> lao” thuộc về các bạn trẻ. Họ ra sức sáng tạo,<br /> gia cố để ngôn ngữ này ngày càng phát triển<br /> mạnh hơn với tiêu chí càng thích mắt, càng<br /> khó đọc, khó hiểu càng tốt. Những hiện tƣợng<br /> đó có những nguyên nhân khách quan và chủ<br /> quan của nó.<br /> Nguyên nhân khách quan<br /> Về mặt khách quan, ngôn ngữ là một hiện<br /> tƣợng xã hội đặc biệt đƣợc hình thành dựa<br /> trên những cơ sở xã hội nhất định. Từ khi đất<br /> nƣớc bắt đầu có của ăn của để và việc kết nối<br /> Internet, sử dụng điện thoại di dộng đang lan<br /> truyền từ thành thị đến nông thôn thì cũng là<br /> lúc tiếng Việt có thêm môi trƣờng để giao<br /> tiếp, sử dụng. Điều đó hình thành một cộng<br /> đồng cƣ dân mạng và kéo theo hình thành<br /> ngôn ngữ của cƣ dân mạng. Giới trẻ là những<br /> ngƣời tiên phong hƣởng ứng trào lƣu này.<br /> Ngôn ngữ chát ban đầu xuất hiện chỉ để các<br /> bạn giao tiếp online với mục đích để giao tiếp<br /> nhanh, gọn nhƣng dần dần đã lạm dụng và<br /> biến tƣớng. Em Phƣơng Trinh – Học sinh lớp<br /> 11A3 Trƣờng Nguyễn Duy Hiệu cho biết:<br /> “Chúng em sử dụng ngôn ngữ @ chủ yếu là<br /> để viết nhanh gọn và giải trí. Chat trên<br /> Facebook thấy ngôn ngữ này dùng nhiều nên<br /> tụi em cũng học theo rồi nghiện lúc nào<br /> không hay”.<br /> Thêm vào đó, trong xu thế hội nhập quốc tế,<br /> “xã hội ta có sự thay đổi từ xã hội bảo thủ<br /> sang xã hội cởi mở cùng với đó lối sống<br /> nhanh Phương Tây ào ạt tràn vào Việt<br /> Nam”.[2,tr75]. . Đây trở thành một trong<br /> những nguyên nhân khiến Ngôn ngữ chát 9X<br /> phát triển bởi nó thoả mãn yêu cầu của các<br /> bạn trẻ là nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian nhờ<br /> cách viết tắt tối đa các ký tự. Bên cạnh đó, sự<br /> lạm dụng tiếng nƣớc ngoài trên một số<br /> phƣơng tiện truyền thông cũng đã ảnh hƣởng<br /> nhiều đến các bạn trẻ. Thời gian gần đây,<br /> những từ phiên dịch kiểu nhƣ đa zi năng (đa<br /> năng), dzì zai (DJ), đớp liu xi (WC), măn – nỳ<br /> <br /> 117(03): 223 - 230<br /> <br /> (money) hay những từ tiếng Anh nhƣ level,<br /> troll, FC (viết tắt của từ Fan Cup) …. xuất<br /> hiện khá nhiều trên các tờ báo nổi tiếng dành<br /> cho học sinh – sinh viên nhƣ Hoa học trò,<br /> Sinh viên, 2!. Điều này có tác động không<br /> nhỏ đến các bạn trẻ. Bên cạnh việc Việt hoá<br /> đƣợc nhiều cái hay, cái đẹp của những tiếng<br /> nói, chữ nƣớc ngoài thì việc sử dụng ngôn<br /> ngữ nhƣ vậy đã làm cho sự trong sáng của<br /> tiếng Việt bị ảnh hƣởng. Phải chăng những tờ<br /> báo này cũng đã uốn mình theo xu hƣớng của<br /> một bộ phận giới trẻ để rồi quên mất nhiệm<br /> vụ định hình ngôn ngữ cho giới trẻ.<br /> Nguyên nhân chủ quan<br /> Ngoài những nguyên nhân khách quan trên,<br /> sự phát triển của Ngôn ngữ chát 9X còn do<br /> nhu cầu của các bạn trẻ. Thế hệ 9X là thế hệ<br /> của pro, kute, của những phong trào mau<br /> “hot” chóng tàn. Các bạn luôn muốn tìm tòi<br /> sự khác biệt, mới lạ, tƣ duy cần phải tạo nên<br /> sự khác biệt đã ăn sâu vào giới trẻ hiện nay.<br /> Họ muốn khẳng định mình trƣớc ngƣời lớn,<br /> để ngƣời lớn phải tôn trọng. Đa số các ý kiến<br /> khảo sát của các bạn trẻ đều cho rằng việc sử<br /> dụng ngôn ngữ @ trong giao tiếp sẽ thể hiện<br /> đƣợc cá tính và sức sáng tạo của mình. “Viết<br /> như vậy đâu có gì là sai, vừa nhanh lại hiệu<br /> quả chỉ cần không đưa vào bài kiểm tra là<br /> được”. Bạn Ngọc Nhi – Học sinh lớp 9<br /> trƣờng Phan Thúc Duyện cho biết. Hơn nữa<br /> việc sử dụng ngôn ngữ đặc biệt này của các<br /> bạn còn giúp các bạn đảm bảo yếu tố bí mật<br /> trong nội dung giao tiếp với các vị phụ huynh.<br /> Với các bạn trẻ ở 3 trƣờng ở Quảng Nam<br /> đƣợc khảo sát thì Chát ngữ 9X mang dấu ấn<br /> thổ ngữ. Đây là do ảnh hƣởng của lời ăn tiếng<br /> nói hằng ngày của các em.<br /> HẬU QUẢ<br /> Ngôn ngữ của một dân tộc là ngôn ngữ đa bản<br /> sắc, đặc trƣng cho văn hoá của một đất nƣớc<br /> nên dân tộc ta từ trƣớc đến nay vẫn luôn quan<br /> niện bảo vệ ngôn ngữ cũng nhƣ bảo vệ tầm<br /> vóc văn hoá của dân tộc.<br /> Ngôn ngữ chát 9X là một hiện tƣợng ngôn<br /> ngữ mới hình thành nhƣng đang phát triển với<br /> 227<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản