Sự tương quan giữa văn hóa doanh nghiệp và PR

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
420
lượt xem
286
download

Sự tương quan giữa văn hóa doanh nghiệp và PR

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hóa doanh nghiệp là một dạng của văn hóa tổ chức bao gồm những giá trị, những nhân tố văn hóa mà doanh nghiệp làm ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo nên cái bản sắc của doanh nghiệp và tác động tới tình cảm, lý trí và hành vi của tất cả các thành viên có liên quan của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự tương quan giữa văn hóa doanh nghiệp và PR

 1. CLB C.E.O 007 SÖÏ TÖÔNG QUAN GIÖÕA VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP & PR Thaïc só NGUYEÃN THAÉNG LÔÏI NG
 2. CLB C.E.O 007 Khái niệm về VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TS.Đỗ Minh Cương: “Văn hóa doanh nghiệp là một dạng của văn hóa tổ chức bao gồm những giá trị, những nhân tố văn hóa mà doanh nghiệp làm ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo nên cái bản sắc của doanh nghiệp và tác động tới tình cảm, lý trí và hành vi của tất cả các thành viên có liên quan của nó” Tác giả Ngô Minh Khôi: Văn hóa doanh nghiệp gồm: 1. Hệ thống các quan điểm (hay định hướng) phát triển doanh nghiệp, lâu dài thấm sâu vào thực tiễn doanh nghiệp 2. Hệ thống các ký hiệu, biểu trưng cho doanh nghiệp (tên công ty, logo, biểu tượng, ngày truyền thống doanh nghiệp,…) 3. Tập quán về thái độ và hành vi ứng xử hàng ngày của mỗi thành viên 4. Nền nếp kỷ luật tài chính của doanh nghiệp 5. Những tập quán không thành văn (vì quan hệ tình người và vì lợi ích chung)
 3. CLB 5 định hướng cơ bản nhằm xây dựng và nâng cao C.E.O 007 văn hóa kinh doanh của từng doanh nghiệp và của cả nền kinh tế 1. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh phải được coi là một trong những hướng ưu tiên nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế Mỗi doanh nghiệp, mỗi nền kinh tế phải có khả năng đổi mới, sáng tạo và năng động 2. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh phải xuất phát từ yêu cầu của sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Hiệp định thương mại song phương, khu vực tự do mậu dịch ASEAN (AFTA), WTO 3. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh cần đặt trong mối quan hệ với chương trình xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu của doanh nghiệp và quốc gia Hướng tới giá trị thương hiệu “Vietnam Value”: yếu tố quyết định khi khách hàng lựa chọn sản phẩm 4. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh trước hết là trách nhiệm của tầng lớp doanh nhân Việt Nam – những nhân vật chính của nền kinh tế và xã hội mới Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải: “… họ là những chiến sĩ và là nhân vật chính trên mặt trận kinh tế, chiến thắng trên thương trường hôm nay cũng vẻ vang như chiến thắng trên chiến trường năm xưa” 5. Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh tức là xây dựng và nâng cao giá trị, sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp là cái bảo đảm sự phát triển cao và bền vững của doanh nghiệp
 4. CLB C.E.O 007 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Con người – yếu tố có vai trò chiến lược trong cạnh tranh 2. Phương thức phục vụ trong quá trình sản xuất – kinh doanh 3. Chất lượng, giá cả hàng hóa dịch vụ 4. Tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ 5. Tính độc đáo, mới lạ của hàng hóa và dịch vụ 6. Sự sáng tạo, năng động, giàu trí tưởng tượng và mạo hiểm 7. Sử dụng các phương tiện truyền thông 8. Doanh nghiệp và sự kiện 9. Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu 10. Xây dựng chữ TÍN
 5. CLB Ñònh nghóa PR? C.E.O 007 PR laø moät quaù trình hoaït ñoäng quaûn lyù ñaëc ng bieät veà truyeàn thoâng nhaèm nhaän bieát, thieát t, laäp vaø duy trì nhöõng moái quan heä höõu ích giöõa moät toå chöùc, caù nhaân vôùi nhöõng coäng c, ng ñoàng lieân quan coù quyeát ñònh tröïc tieáp hay ng giaùn tieáp tôùi söï thaønh baïi cuûa toå chöùc, caù nh c, nhaân ñoù
 6. CLB C.E.O 007 ÑÒNH NGHÓA PR: Caùch khaùc ñeå moâ taû PR naøy ñoù laø RACE ch Reseach Vaán ñeà gì ñang quan taâm? Action Seõ laøm gì cho vaán ñeà ñoù? Communication Laøm theá naøo ñeå coâng chuùng bieát ñeán? ng n? Evaluation Coâng chuùng coù ñaït ñöôïc lôïi ích gì vaø ng hieäu quaû nhö theá naøo? o?
 7. CLB C.E.O 007 Coâng chuùng lieân quan ñeán Coâng ty? ng MOÂI TRÖÔØNG VI MOÂ Coâng ty Nhöõng ngöôøi Moâi giôùi Khaùch cung öùng marketing haøng Caùc ñoái thuû caïnh tranh Coâng chuùng lieân quan ñeán coâng ty Nhöõng löïc löôïng cô baûn taùc duïng trong moâi tröôøng vi moâ cuûa coâng ty
 8. CLB C.E.O 007 Coâng chuùng lieân quan ñeán Coâng ty? ng Caùc Hoäi, Ñoaøn Giôùi truyeàn Nhaân vieân thoâng Ñoâng ñaûo Hoäi ñoàng QT, coâng chuùng Ban giaùm ñoác Ngöôøi tieâu duøng Coâng ty Giôùi taøi chính, ñaàu tö Nhaø cung Chính caáp quyeàn Ñaïi lyù Ban, ngaønh phaân phoái Ñoái thuû caïnh höõu quan tranh tröïc thuoäc
 9. CLB C.E.O 007 DIEÄN MAÏO PR ÔÛ VIEÄT NAM? TOÂI YEÂU VIEÄT NAM vôùi nhaõn haøng HONDA ng HOÏC BOÅNG ÑEØN ÑOM ÑOÙM vôùi nhaõn haøng SÖÕA COÂ NG ng GAÙI HAØ LAN CUOÄC THI HOA HAÄU QUA AÛNH ’2005 vôùi nhaõn haøng NH ng POND’S GIAÛI BOÙNG ÑAÙ TIGER CUP vôùi thöông hieäu TIGER NG CHÖÔNG TRÌNH HIEÁN MAÙU NHAÂN ÑAÏO vôùi thöông hieäu PRUDENTIAL NGOÂI NHAØ MÔ ÖÔÙC vôùi thöông hieäu THEÙP POMINA CHÖÔNG TRÌNH TÖ VAÁN MUØA THI vôùi thöông hieäu BUÙT BI THIEÂN LONG CHÖÔNG TRÌNH TÖ VAÁN NEÙT ÑEÏP HOÏC ÑÖÔØNG vôùiNG nhaõn haøng KAILA ng
 10. CLB C.E.O 007 CHÖÙC NAÊNG CUÛA PR: bTaïo ra vaø taêng cöôøng söï tín nhieäm, söï nhaän thöùc, söï thoâng caûm ng m, c, bÑaùnh thöùc, khuaáy ñoäng söï chuù yù, söï quan taâm vaø nhu caàu nh c, ng bTaïo ra vaø baûo toàn truyeàn thoâng vaø moái quan heä bTaïo ra söï hieåu bieát vaø chaáp nhaän laãn nhau bTaùc ñoäng dö luaän coâng chuùng ng ng bGiaûi quyeát xung ñoät bTaïo döïng söï ñoàng loøng ng ng ng bTaêng soá löôï ng khaùch haøng ng ch ng bDuy trì danh tieáng veà dòch vuï khaùch haøng ng ch ng
 11. CLB C.E.O 007 Vì sao PR ngaøy caøng quan troïng ñoái vôùi ng ng moät coâng ty? aXaõ hoäi ngaøy caøng roäng lôùn aPhöông tieän truyeàn thoâng ña daïng aCoângchuùng chòu söï taùc ñoäng maïnh cuûa phöông tieän truyeàn thoâng aCoâng chuùng ñoøi hoûi nhieàu thoâng tin hôn
 12. CLB C.E.O 007 Caùc lôïi ích cuûa PR ñem laïi? i? Laøm cho moïi ngöôøi bieát ñeán doanh nghieäp Ñònh vò hình aûnh vaø uy tín saûn phaåm, doanh nh m, nghieäp baèng caùch taêng söï hieåu bieát veà saûn ng ch phaåm, doanh nghieäp m, Laáy loøng coâng chuùng baèng tình caûm vaø nieàm tin ng ng ng Khuyeán khích, taïo ñoäng löïc cho nhaân vieân ng Ñaëc bieät höõu hieäu trong caùc tröôøng hôïp: tung ra ng p: saûn phaåm môùi, laøm môùi saûn phaåm cuõ, naâng cao i, uy tín, khaéc phuïc khuûng hoaûng,… ng ng, …
 13. CLB C.E.O 007 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP? MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Con người – yếu tố có vai trò chiến lược trong cạnh tranh 2. Phương thức phục vụ trong quá trình sản xuất – kinh doanh 3. Chất lượng, giá cả hàng hóa dịch vụ 4. Tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và dịch vụ 5. Tính độc đáo, mới lạ của hàng hóa và dịch vụ 6. Sự sáng tạo, năng động, giàu trí tưởng tượng và mạo hiểm 7. Sử dụng các phương tiện truyền thông 8. Doanh nghiệp và sự kiện 9. Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu 10. Xây dựng chữ TÍN
 14. CLB C.E.O 007 PR NOÄI BOÄ MUÏC TIEÂU ÖÙNG DUÏNG PR NOÄI BOÄ? NG NG - Gaén keát caùc thaønh vieân trong coâng ty nh - Giaûi quyeát xung ñoät, maâu thuaãn t, - Giuùp caùc thaønh vieân naém baét, hieåu roõ veà haøng hoùa, dòch nh t, ng a, vuï, chieán löôïc cuûa cty - Taïo döïng söï ñoàng loøng ng ng ng - Ñoäng vieân tinh thaàn ng - Phaùt trieån kyõ naêng, cuûng coá kieán thöùc ng -… PR NOÄI BOÄ = PROMOTION + MOTIVATION
 15. CLB C.E.O 007 SÔ ÑOÀ KEÁ HOAÏCH MARKETING CH TOÅNG HÔÏP NG Söï kieän Tröôùc söï kieän Sau söï kieän Chöông trình Chöông trình kích thích tieâu thuï kích thích tieâu thuï Direct Direct Quaûng caùo PR Tuyeân Special marketing PR/nhöõng Marketing truyeàn coå events & baøi vieát daøi & ñoäng PR/media PR/media Corporate Print Ad presentation T.9/2007 Quyù 4/2007 Quyù 4/2007 Quyù 1/2008 Quyù 1/2008 Quyù 2/2008
 16. CLB C.E.O 007 THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH CH 1. DIRECT MARKETING 2. PR MARKETING 3. MEDIA MARKETING 4. POSM 5. SALES PROMOTION 6. SPECIAL EVENTS
 17. CLB C.E.O 007 Kinh doanh baèng caûm xuùc traùi tim ng Ñaàu Tim Tuùi tieàn
 18. CLB C.E.O 007 PR = ĐẮC NHÂN TÂM + TRUYỀN THÔNG
 19. CLB C.E.O 007 SUY GAÃM… 1. SÖÏ TÖÔNG QUAN GIÖÕA VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP & PR? 2. Coù yù kieán cho raèng: “Muïc ñích duy nhaát cuûa vieäc xaây döïng vaên ng: ng hoùa doanh nghieäp laø nhaèm toái ña hoùa lôïi nhuaän”. Baïn suy nghó veà nhaän ñònh naøy nhö theá naøo? o?
 20. CLB C.E.O 007 THANK YOU

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản