Sưu tầm và phân tích một số câu chuyện báo chí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
527
lượt xem
258
download

Sưu tầm và phân tích một số câu chuyện báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hệ thống lý luận về thể loại báo chí có nhiều quan điểm khác nhau về việc phân chia thể loại. Tổng hợp từ nhiều ý kiến khác nhau cùng với thực tiễn hoạt động của báo chí, có 3 nhóm thể loại: nhóm các thể loại báo chí thông tấn bao gồm: tin, tường thuật, phỏng vấn; nhóm các thể loại báo chí chính luận bao gồm: điều tra, xã luận, bình luận, bài phản ánh…; nhóm các thể loại báo chí chính luận nghệ thuật bao gồm: phóng sự, ký, ghi nhanh, tiểu phẩm, câu chuyện báo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sưu tầm và phân tích một số câu chuyện báo chí

  1. Câu chuy n báo chí Sưu t m và phân tích m t s câu chuy n báo chí. Bài làm Trong h th ng lý lu n v th lo i báo chí có nhi u quan i m khác nhau v vi c phân chia th lo i. T ng h p t nhi u ý ki n khác nhau cùng v i th c ti n ho t ng c a báo chí, có 3 nhóm th lo i: nhóm các th lo i báo chí thông t n bao g m: tin, tư ng thu t, ph ng v n; nhóm các th lo i báo chí chính lu n bao g m: i u tra, xã lu n, bình lu n, bài ph n ánh…; nhóm các th lo i báo chí chính lu n ngh thu t bao g m: phóng s , ký, ghi nhanh, ti u ph m, câu chuy n báo chí. Câu chuy n báo chí (ti ng Anh - Newspaper story) hay còn g i là "câu chuy n nh y c m", là m t th lo i báo chí, có quá trình phát sinh phát tri n nhi u năm trên báo chí th gi i cũng như báo chí nư c ta. N u như trư c ây các nhà báo còn e dè trong vi c s d ng th lo i này cũng như t n s xu t hi n trên m t báo c a th lo i này còn ít thì hi n nay, c bi t trong nh ng năm g n ây, th lo i “Câu chuy n báo chí” xu t hi n ngày càng nhi u. Nó không ch gia tăng v m t s lư ng mà ch t lư ng cũng ư c nâng cao m t cách áng k , tài cũng a d ng và phong phú hơn. Nó ư c công chúng ón nh n v i lòng ngư ng m và yêu thích, coi ó như món ăn tinh th n b ích, lý thú m i khi c báo, nghe ài, xem truy n hình. V y câu chuy n báo chí ư c hi u như th nào? Câu chuy n báo chí là th lo i báo chí s d ng m t s phương pháp c a văn ngh , truy n tm t c t truy n có tính th i s nóng h i n ngư i ti p nh n qua các phương ti n truy n thông i chúng. N m trong nhóm các th lo i báo chí chính lu n ngh thu t nên “Câu chuy n báo chí” v a mang c i m c a nhóm chính lu n ngh thu t l i v a có nh ng c trưng riêng c a th lo i. c i m u tiên c a “Câu chuy n báo chí” là ph i có c t truy n t t và ng n g n. C t truy n là h th ng s ki n c th ư c t ch c theo yêu c u tư
  2. Câu chuy n báo chí tư ng và ngh thu t nh t nh, t o thành b ph n cơ b n, quan tr ng nh t trong hình th c ng c a tác ph m văn h c thu c các lo i t s và k ch. Trong “Câu chuy n báo chí”, ch t li u cơ b n làm nên c t truy n chính là s ki n - ó là nh ng vi c có tác ng và nh hư ng áng k n s ph n và tính cách c a nhân v t. Trong ó, nh ng s ki n l n có th t o thành nh ng bư c ngo t quan tr ng trong cu c i nhân v t. Và ó là y u t cơ b n tác gi i n m t “Câu chuy n báo chí”. C t truy n c a “Câu chuy n báo chí” có m i liên h ch t ch v i ch , tư tư ng làm toát lên n i dung c a tác ph m. M t c t truy n lôi cu n h p d n s góp ph n t o nên s c m nh thuy t ph c c a ch tư tư ng và ngư c l i. "Dù a d ng, m i c t truy n u tr i qua m t ti n trình v n ng, có hình thành, phát tri n và k t thúc. Vì v y, m i c t truy n thư ng bao g m các thành ph n: trình bày, khai o n, phát tri n, nh i m và k t thúc". Tuy nhiên, có th tuỳ thu c vào t ng “Câu chuy n báo chí” khác nhau, ôi khi tác gi không nh t thi t ph i trình bày các thành ph n trên. i u ó c a th hi n vi c linh ho t trong sáng t o tác ph m c a t ng tác gi . c i m th hai là ch tư tư ng. Ch tư tư ng bao gi cũng hình thành t c t truy n. Ch ư c th hi n b n thân c t truy n, xung t ho c hình tư ng nhân v t thông qua các tình ti t, tính cách, n i dung câu chuy n. Ch c a “Câu chuy n báo chí” áp ng yêu c u tuyên truy n c a t báo trong t ng th i kỳ, giai o n nhưng không có tính ch t th i s "bám sát s ki n t ng ngày t ng gi ". Trong Câu chuy n báo chí, ch không tách r i tư tư ng tác ph m. Tư tư ng ây chính là s ánh giá và b c l ý nghĩa c a v n ư c th hi n, là cách gi i quy t v n theo m t khuynh hư ng nh t nh v n có l p trư ng và quan i m c a tác gi . M i câu chuy n báo chí ch nh m làm sáng t m t ch nh t nh. c i m th ba trong “Câu chuy n báo chí” là tài. tài trong “Câu chuy n báo chí” h t s c phong phú và a d ng. Th c t có bao nhiêu hi n tư ng i s ng thì cũng có b y nhiêu tài Câu chuy n báo “Câu chuy n báo chí” chí
  3. Câu chuy n báo chí ph n ánh. Tuy nhiên, nó còn nh m t t i tính th i s th hi n s giáo d c k p th i i v i công chúng ti p nh n thông tin. M c dù có th ph n ánh i s ng xã h i trên m t bình di n r ng, song như v y không có nghĩa là b t c tài nào cũng ư c ưa vào “Câu chuy n báo chí”, k c tài truy n th ng. Do v y, ng trư c b t kỳ m t hi n th c cu c s ng nào, m i nhà báo c n nghiên c u tìm hi u k tài này có th vi t ư c “Câu chuy n báo chí” hay không? c i m th tư trong Câu chuy n báo chí là k t c u. Nói n k t c u là nói n hình th c c a “Câu chuy n báo chí”. Trong m i quan h gi a n i dung và hình th c c a tác ph m, k t c u ch u s ch o và chi ph i c a ch tư tư ng, c t truy n, song k t c u cũng có nhi m v ph i t ch c sao cho ch t p trung, tư tư ng th ng nh t, th m sâu vào t ng b ph n c a tác ph m, k c nh ng chi ti t nh nh t. Thông thư ng m t câu chuy n báo chí có k t c u g m 3 ph n cơ b n: Ph n m u: gi i thi u hoàn c nh n y sinh xung t c a câu chuy n, gi i thi u nhân v t v i nh ng nét khái quát, mang tính th i s và c trưng nh t. S khái quát y nh m t o ra m t khung c nh i vào n i dung c t truy n. Ph n di n gi i câu chuy n: d n d t, trình bày nh ng bi n c , s ki n có liên quan nv n ch y u c a câu chuy n. Nh ng bi n c s ki n y cùng v i nh ng hành ng, tính cách nhân v t s làm nên n i dung cơ b n c a tác ph m. M c ích c a vi c di n gi i là giúp cho ngư i c i sâu tìm hi u khám phá nhân v t cùng v i hành ng c a h , cũng như nguyên nhân s vi c, v n trong câu chuy n. Ph n k t lu n: tác gi ưa ra chính ki n, nh n nh cu i cùng c a mình. Tuy nhiên, cũng có nhi u trư ng h p tác gi không ưa ra chính ki n mà t c gi nh n xét, ánh giá sau khi c tác ph m. c i m ti p theo trong Câu chuy n báo chí là ngôn ng . Ngôn ng trong câu chuy n báo chí là ngôn ng k ch, òi h i tính hành ng cao. ó cũng là ngôn ng c a văn h c d ng: i tho i, c tho i, tr n thu t, miêu t , t s … Ngôn ng c a “Câu chuy n báo chí” r t g n v i i thư ng, g n bó v i công chúng, giúp tác ph m i sâu vào tâm tư, tình c m c a h .
  4. Câu chuy n báo chí M t c i m n a trong “Câu chuy n báo chí” là nhân v t. Nhân v t trong “Câu chuy n báo chí” ph n ánh chính là con ngư i v i nhi u i tư ng, thành ph n khác nhau. Thông qua i tư ng ph n ánh, ý tư ng c a tác gi ư c to sáng. Nó là linh h n c a toàn b tác ph m. Trong cu c s ng m i ngư i có m t s ph n riêng nhưng trong “Câu chuy n báo chí”, câu chuy n ph i thông qua cái riêng th hi n cái chung. Do v y, nhân v t trung tâm c a “Câu chuy n báo chí” ph i th hi n ư c nh ng nét n i b t v tính cách và hành ng hư ng t i ch tư tư ng. c i m cu i cùng trong câu chuy n báo chí chính là bút pháp. Bút pháp trong câu chuy n báo chí là bút pháp tr n thu t, t s nên ngư i vi t v i tư cách là ngư i th m nh, ph i th hi n ư c cái tôi th m m nhưng năng ng, nh y bén và ho t bát hơn. Trong câu chuy n báo chí ánh giá ch quan c a ngư i vi t gi vài trò quan tr ng trong vi c nh hư ng i v i nh n th c, thái , tình c m c a ngư i cv v n ư c c p, vì v y tác gi c a “Câu chuy n báo chí” c n th n tr ng trong cách mô t , l a ch n t ng khi ưa ra ý ki n c a mình v s ki n, nhân v t.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản