intTypePromotion=1

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
12
lượt xem
0
download

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính phủ đang chuẩn bị tổng kết đánh giá lại chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2015 để sớm thiết lập các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020. Việc đánh giá, rút kinh nghiệm một cách cẩn trọng là rất cần thiết bởi tái cơ cấu DNNN vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi và cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu

  1. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT TAÁI CÚ CÊËU DOANH NGHIÏåP NHAÂ NÛÚÁC VAÂ CAÁC GIAÃI PHAÁP ÀÊÍY NHANH TIÏËN ÀÖÅ TAÁI CÚ CÊËU Hà KHắC MiNH* Chính phủ đang chuẩn bị tổng kết đánh giá lại chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2015 để sớm thiết lập các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020. Việc đánh giá, rút kinh nghiệm một cách cẩn trọng là rất cần thiết bởi tái cơ cấu DNNN vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi và cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. 1. Tình hình cổ phần hóa, thoái vốn nhà ngày 30/11/2015, đã CPH được 422/538 nước doanh nghiệp (đạt 78% kế hoạch giai đoạn Theo báo cáo tình hình cổ phần hoá, tái 2011 - 2015); giai đoạn 2014 đến ngày cấu trúc DNNN của Bộ Tài chính, kế hoạch 30/11/2015 đã CPH đạt 316/432 doanh giai đoạn 2011 - 2015, dự kiến cả nước sẽ nghiệp (đạt 73% kế hoạch giai đoạn 2014 - cổ phần hóa (CPH) 538 doanh nghiệp, riêng 2015). Dự kiến năm 2015 sẽ CPH được 210 2 năm 2014 - 2015 CPH được 432 doanh doanh nghiệp. Như vậy, số doanh nghiệp nghiệp. Trong đó, từ năm 2011 đến 2013 CPH giai đoạn 2011 - 2015 sẽ là 459 doanh CPH được 106 doanh nghiệp. Năm 2014, nghiệp, đạt khoảng 90% kế hoạch. Riêng 2 CPH được143 doanh nghiệp. Năm 2015 năm 2014 - 2015 CPH được 353 doanh (tính đến hết tháng 11/2015), CPH được 173 nghiệp, còn 79 doanh nghiệp được chuyển doanh nghiệp. Lũy kế giai đoạn 2011 đến sang CPH trong giai đoạn 2016 - 20201 * ThS, Phó trưởng Ban Biên tập Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. 1 Bộ Tài chính (2015), Báo cáo tình hình CPH, tái cơ cấu DNNN năm 2015, Tài liệu Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2015. NGHIÏN CÛÁU Söë 10(314) T5/2016 LÊÅP PHAÁP 53
  2. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT Biểu đồ 1: Về thoái vốn đầu tư ngoài ngành, báo cuối tháng 11/2015, các đơn vị đã thoái cáo của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2014 - được 4.975.107 triệu đồng, thu về 4.636.071 2015, các Tập đoàn, Tổng công ty (TCT) triệu đồng. Trong đó, lĩnh vực chứng khoán nhà nước phải thực hiện thoái vốn đối với 5 thoái được 156.416 triệu đồng, thu về lĩnh vực nhạy cảm trong giai đoạn 2014 - 144.573 triệu đồng (TCT Hàng hải, TCT Xi 2015 là 25.218.995 triệu đồng. Trong đó, măng thoái thấp hơn giá trị đầu tư); lĩnh vực lĩnh vực chứng khoán là 584.514 triệu đồng, ngân hàng tài chính là 1.603.013 triệu đồng, lĩnh vực ngân hàng - tài chính là 15.018.472 thu về 852.247 triệu đồng (TCT Thuốc lá triệu đồng, lĩnh vực bảo hiểm là 843.294 thoái thấp hơn giá trị đầu tư; Tập đoàn Dầu triệu đồng, lĩnh vực bất động sản là khí thoái 800.000 triệu đồng và TCT Lương 8.056.131 triệu đồng, Quỹ đầu tư là 716.584 thực miền Nam thoái 1.364 triệu đồng với triệu đồng. Cụ thể, trong năm 2014: Tổng số giá 0 đồng theo chỉ đạo của NHNN); lĩnh các khoản đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm vực bảo hiểm thoái được 111.711 triệu đồng, giảm 4.257.800 triệu đồng (trong đó: thoái thu về 135.130 triệu đồng; lĩnh vực bất động 4.184.023 triệu đồng, thu được 4.292.129 sản thoái được 2.930.039 triệu đồng, thu về triệu đồng); Đầu tư thêm là 1.401.667 triệu 3.330.191 triệu đồng; các quỹ đầu tư thoái đồng (do các đơn vị ghi nhận cổ tức được được 173.929 triệu đồng, thu về 173.929 chia bằng cổ phiếu, doanh nghiệp hạch toán triệu đồng. tăng doanh thu hoạt động tài chính và tăng Số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm giá trị khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp cần phải thoái tiếp là 15.678.456 triệu đồng tương ứng với số tiền cổ tức được chia theo (do một số đơn vị điều chỉnh lại đề án tái cơ quy định tại Thông tư số 220/2013/TT-BTC cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính). nên số phải thoái giảm 1.730.985 triệu Tổng số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy đồng), trong đó: lĩnh vực chứng khoán là cảm còn phải thoái tính đến 31/12/2014 là 118.196 triệu đồng, lĩnh vực ngân hàng tài 22.362.863 triệu đồng. chính là 8.722.665 triệu đồng, lĩnh vực bảo Trong năm 2015, lũy kế từ đầu năm đến hiểm là 546.495 triệu đồng, lĩnh vực bất NGHIÏN CÛÁU 54 LÊÅP PHAÁP Söë 10(314) T5/2016
  3. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT Biểu đồ 2: động sản là 6.078.949 triệu đồng, quỹ đầu nghề, phạm vi kinh doanh chính, ngành tư là 212.152 triệu đồng2. nghề có liên quan và xây dựng kế hoạch Đối với TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn CPH; một số tập đoàn và TCT đã xây dựng, nhà nước (SCIC) trong giai đoạn 2011 - ban hành mới hoặc hoàn thiện hệ thống quy 2015, đơn vị này đã thực hiện bán vốn tại chế quản trị nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ 368 doanh nghiệp, trong đó bán hết vốn nhà chức, bộ máy quản lý, điều hành nhằm tinh nước tại 336 doanh nghiệp, bán bớt vốn nhà giảm biên chế, nâng cao khả năng cạnh nước tại 30 doanh nghiệp và bán quyền mua tranh của doanh nghiệp. tại 02 doanh nghiệp. Tổng giá trị thu về đạt Các cơ chế chính sách về tái cơ cấu, sắp 6.998 tỷ đồng, gấp 2,4 lần giá trị đầu tư xếp, CPH DNNN cơ bản đã được ban hành (2.940 tỷ đồng), thặng dư bán vốn đạt 4.058 đầy đủ thông qua các Nghị định, Quyết định tỷ đồng. Chênh lệch bán vốn được hạch toán của Chính phủ và các Nghị quyết của Quốc vào kết quả kinh doanh và thực hiện phân hội và đã được luật hóa tại Luật Quản lý, sử phối, nộp ngân sách nhà nước như các dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh DNNN khác. doanh tại doanh nghiệp năm 2014. Đồng thời, tại các hội nghị giao ban hàng quý Có thể thấy, tiến độ CPH, thoái vốn nhà trong năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã nước so với những năm trước đã nhanh hơn, chỉ rõ lộ trình, biện pháp xử lý đối với từng quyết liệt hơn. Các tập đoàn kinh tế, TCT nhóm doanh nghiệp CPH, yêu cầu các bộ nhà nước, DNNN đã tích cực triển khai Đề chủ quản chịu trách nhiệm trước Thủ tướng án tái cơ cấu theo tinh thần Quyết định số về tiến độ của từng doanh nghiệp, đề án tái 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng cơ cấu, CPH. Thực tế trong năm cho thấy, Chính phủ. Trên cơ sở các đề án đã được phê với các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn duyệt, các tập đoàn, TCT đã tiến hành rà như Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg, Quyết soát, phân loại, xác định danh mục ngành định số 41/2015/QĐ-TTg, Nghị định số 2 Bộ Tài chính (2015), Báo cáo tình hình CPH, tái cơ cấu DNNN năm 2015, Tài liệu Hội nghị tổng kết ngành Tài chính năm 2015. NGHIÏN CÛÁU Söë 10(314) T5/2016 LÊÅP PHAÁP 55
  4. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT 116/2015/NĐ-CP, nếu bộ, ngành, doanh đòi hỏi các doanh nghiệp này phải tiếp cận nghiệp nào quyết liệt triển khai sẽ đạt được với phương thức quản trị mới, công khai, mục tiêu kế hoạch đề ra như Bộ Giao thông minh bạch hơn, tự chủ và hiệu quả hơn; Vận tải, khi đã quyết tâm làm, từ người lãnh nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu của đạo cao nhất đến các tập đoàn, TCT, mọi các đơn vị, tăng khả năng huy động vốn để vướng mắc đều tháo gỡ nên đã hoàn thành đầu tư phát triển, nâng cao năng lực sản việc CPH hơn 100 doanh nghiệp trong cả xuất, kinh doanh. giai đoạn 2011 - 2015. Tiến độ thoái vốn trong giai đoạn 2011 CPH DNNN cũng không chỉ chạy theo - 2013 của các tập đoàn kinh tế, TCT nhà phong trào mà đã đi vào thực chất hơn. Một nước còn hạn chế, không ít đơn vị chưa thực trong những mặt được của CPH trong giai hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả do vướng đoạn 2014 - 2015 là chúng ta đã giải phóng mắc trong cơ chế thực hiện. Thế nhưng, nguồn lực, thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ những hạn chế này cơ bản được khắc phục, của thành phần kinh tế tư nhân. Các doanh nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam đã cạnh quyết số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 về một tranh với các nhà đầu tư nước ngoài tham số giải pháp đẩy mạnh CPH, thoái vốn nhà gia mua lại 100% (cảng Quảng Ninh), 85% nước tại doanh nghiệp; Thủ tướng Chính (cảng Sài Gòn, Hải Phòng)… Điều này cho phủ ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ- thấy người dân đã nhận thức được cơ hội TTg ngày 15/9/2014 quy định một số nội đầu tư trong việc tham gia mua cổ phần đối dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký với những đơn vị đã được Nhà nước đầu tư, giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng từ đó khai thông các nguồn lực như đất đai, khoán của DNNN... Nhiều đơn vị đã chủ tài nguyên hay hạ tầng… của quốc gia kết động tìm kiếm đối tác để đàm phán thoái hợp nguồn lực trong dân để thúc đẩy sản vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh xuất kinh doanh so với các giai đoạn trước, chính cũng như thực hiện các biện pháp CPH DNNN đã thực sự tạo ra “làn sóng” nhằm tăng cường năng lực tài chính của đầu tư mạnh mẽ. doanh nghiệp và phối hợp với Công ty Thực tế, công tác CPH doanh nghiệp đã TNHH Mua bán nợ (DATC) và Công ty góp phần hoàn thiện và phát triển thị trường Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, tạo Nam (VAMC) để sớm giải quyết các khoản điều kiện cho doanh nghiệp sau khi CPH nợ và tài sản tồn đọng. Theo đó, kết quả huy động vốn, đổi mới phương thức quản lý, thoái vốn trong năm 2014 - 2015 đã có công nghệ, gắn kết người lao động, ổn định chuyển biến rõ rệt. và phát triển trong xu thế hội nhập với kinh Như vậy, sau 5 năm thực hiện Đề án tái tế khu vực và kinh tế thế giới. cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh Việc bán đấu giá cổ phần công khai trên tế, TCT nhà nước, số lượng doanh nghiệp Sở Giao dịch chứng khoán, cung cấp cho thị CPH đạt trên 90% kế hoạch. Việc thoái vốn trường chứng khoán một lượng lớn hàng đầu tư ngoài ngành vào 5 lĩnh vực nhạy cảm hóa chất lượng cao, góp phần mở rộng quy được triển khai quyết liệt, việc thoái vốn đầu mô thị trường, thu hút nhà đầu tư trong nước tư trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm và và nước ngoài tham gia; tạo sự ổn định cho quỹ đầu tư đạt tỷ lệ cao. thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, chi Tuy vậy, đánh giá một cách khách quan, phối giá cả chứng khoán trên thị trường. Bên công tác tái cơ cấu DNNN vẫn còn những cạnh đó, việc CPH gắn với niêm yết đã tăng hạn chế nhất định. Điển hình là số lượng cường sự kiểm tra, giám sát của xã hội đối doanh nghiệp CPH tuy không thuộc diện với hoạt động của doanh nghiệp; tạo áp lực Nhà nước cần chi phối nhưng tỷ lệ nắm giữ NGHIÏN CÛÁU 56 LÊÅP PHAÁP Söë 10(314) T5/2016
  5. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT cổ phần chi phối của Nhà nước tại các doanh nông thôn đã thẩm định và trình Thủ tướng nghiệp trên 51% vốn điều lệ vẫn còn cao, do Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể chưa bán được hoặc khi xác định phương án của 39 địa phương, 01 bộ, 01 tập đoàn và 04 CPH tỷ lệ Nhà nước nắm giữ còn lớn. Cụ TCT gồm 237 doanh nghiệp (102 công ty thể, sau khi bán cổ phần lần đầu, số DNNN nông nghiệp, 135 công ty lâm nghiệp). Thủ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 196 doanh tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án nghiệp (chiếm 60% số doanh nghiệp đã bán của 29 địa phương, 01 bộ, 01 tập đoàn và 04 cổ phần); đặc biệt có tới 55 doanh nghiệp TCT gồm 200/250 doanh nghiêp. Trong đó, (chiếm 17% số doanh nghiệp đã bán cổ 13 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ phần) có số vốn nhà nước nắm giữ trên 90% 100% vốn thực hiện sản xuất, kinh doanh; vốn điều lệ3. Việc bàn giao các doanh nghiệp 50 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ sau CPH về TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn 100% vốn thực hiện nhiệm vụ công ích, 59 nhà nước (SCIC) còn chậm, việc giảm tỷ lệ doanh nghiệp CPH, Nhà nước nắm giữ trên vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp 50% vốn điều lệ; 35 doanh nghiệp CPH, theo tiêu chí phân loại DNNN chậm được Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ; 20 triển khai... doanh nghiệp chuyển thành công ty TNHH Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai thành viên trở lên; 03 doanh nghiệp Chính phủ đã đề ra kế hoạch tái cơ cấu cho chuyển thành Ban Quản lý rừng phòng hộ; giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, giai đoạn 20 doanh nghiệp giải thể4. 2016 - 2020, cả nước sẽ CPH 174 doanh 2. Kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh tái nghiệp, 01 doanh nghiệp sáp nhập, 4 doanh cơ cấu nghiệp hợp nhất, 5 doanh nghiệp giải thể, 03 Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN doanh nghiệp chuyển thành công ty TNHH theo đúng kế hoạch đề ra, cần có sự vào hai thành viên trở lên. Bên cạnh đó, Bộ Kế cuộc quyết liệt của bộ, ngành, các chủ sở hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phân loại, tổng hữu và bản thân các doanh nghiệp. hợp trình Thủ tướng Chính phủ các doanh - Đối với Bộ Tài chính, tiếp tục theo dõi, nghiệp được phân loại theo tiêu chí tại giám sát quá trình thực hiện các Đề án tái cơ Quyết định sửa đổi Quyết định số cấu, sắp xếp, CPH doanh nghiệp đã được 37/2014/QĐ-TTg. cấp có thẩm quyền phê duyệt5. Cùng với Công tác sắp xếp các công ty nông, lâm việc kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh nghiệp cần tiếp tục thực hiện theo kế hoạch trong quá trình triển khai Đề án tái cơ cấu, đã được phê duyệt. Cụ thể: cả nước có 43 sắp xếp, CPH các DNNN (nếu có), Bộ Tài địa phương, 01 Bộ, 01 tập đoàn và 4 TCT chính cần tiếp tục bám sát để kịp thời xử lý quản lý các công ty nông, lâm nghiệp thuộc các vướng mắc khó khăn phát sinh về cơ chế đối tượng phải xây dựng phương án tổng thể chính sách CPH, thoái vốn để thúc đẩy tiến sắp xếp lại theo quy định tại Nghị định số độ CPH theo thị trường gắn với hội nhập. 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014. Đến nay Trong đó tập trung rà soát, ban hành nghị đã cơ bản hoàn thành việc thẩm định, phê định thay thế các Nghị định số 59/2011/NĐ- duyệt phương án tổng thể sắp xếp các công CP, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP, Nghị ty nông, lâm nghiệp của các bộ, ngành, địa định số 116/2015/NĐ-CP cho phù hợp với phương, tập đoàn, TCT. Tính đến ngày đối tượng CPH và yêu cầu của giai đoạn 25/12/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển mới. Đồng thời, Bộ cần xử lý dứt điểm các 3 Bộ Tài chính (2015), Báo cáo Tái cơ cấu DNNN 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020. 4 Bộ Tài chính (2015), Báo cáo Tái cơ cấu DNNN 5 năm 2011-2015 và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020. NGHIÏN CÛÁU Söë 10(314) T5/2016 LÊÅP PHAÁP 57
  6. THÛÅC TIÏÎN PHAÁP LUÊÅT tồn tại về tài chính, công nợ, lao động của DNNN, cơ chế phá sản các công ty lâm các doanh nghiệp CPH; bổ sung áp dụng nghiệp, nông nghiệp theo Nghị quyết của phương thức xác định giá trị doanh nghiệp Quốc hội. phù hợp với nguyên tắc thị trường gắn với + Trên cơ sở tiêu chí phân loại mới ban hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của hành (thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ- doanh nghiệp sau CPH, mở rộng phương TTg ngày 18/7/2014), tập trung hoàn thành thức CPH; quản lý nguồn thu từ quá trình và trình Thủ tướng phê duyệt phương án sắp CPH, thẩm quyền quyết định về giá trị doanh xếp, đổi mới DNNN để triển khai ngay từ nghiệp, lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá đầu năm 2016. trị doanh nghiệp và lập phương án CPH... + Không ngừng quán triệt, thực hiện kế - Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần hoạch, lộ trình tái cơ cấu DNNN, coi đây là nghiên cứu cơ chế hướng dẫn các hình thức nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo hoàn sắp xếp khác phù hợp với hệ thống luật mới thành theo đúng Đề án đã được phê duyệt. Xử ban hành như cơ chế bán toàn bộ doanh lý nghiêm đối với lãnh đạo doanh nghiệp nghiệp, bán một phần vốn nhà nước đầu tư không thực hiện đúng hoặc thực hiện không tại doanh nghiệp để chuyển thành công ty có hiệu quả tái cơ cấu và nhiệm vụ được giao TNHH hai thành viên trở lên, sáp nhập, hợp trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. nhất, chia tách DNNN; bổ sung quy định + Đẩy mạnh rà soát bán phần vốn nhà trình tự, thủ tục phá sản các doanh nghiệp nước trong các doanh nghiệp mà Nhà nước lâm nghiệp, nông nghiệp theo Nghị quyết không cần nắm giữ, để tập trung nguồn thu của Quốc hội để đẩy nhanh việc xử lý các từ quá trình CPH và thoái vốn để đầu tư các doanh nghiệp khó khăn, tình hình tài chính công trình trọng điểm của Nhà nước. xấu, không đủ điều kiện chuyển đổi, sáp xếp + Tăng cường công tác tái cơ cấu và và giải thể. nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả - Đối với các bộ, ngành, địa phương cần hoạt động của DNNN; hoàn thiện các quy thực hiện các nhiệm vụ sau: chế, quy định nội bộ theo quy định tại Luật + Tiếp tục quyết liệt để hoàn thành công Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào tác CPH, thoái vốn đối với các đơn vị chưa sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. hoàn thành theo kế hoạch năm 2015 trong + Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý những tháng đầu năm 2016. của chủ sở hữu nhà nước, tiếp tục kiện toàn + Nghiên cứu hoàn thiện, chỉnh sửa các bộ máy, tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ Đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản của chủ sở hữu theo hướng phân định rõ lý và nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành và (gồm cả công ty nông, lâm nghiệp), phù hợp đơn vị có liên quan. với tiêu chí phân loại DNNN cho phù hợp + Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát với giai đoạn 2016 - 2020, hướng dẫn các DNNN theo quy định tại Nghị định số Tập đoàn, TCT, DNNN ban hành Điều lệ và 87/2015/NĐ-CP. Đẩy nhanh việc minh Quy chế tài chính phù hợp với Luật Doanh bạch, công khai hóa thông tin về hoạt động nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà của DNNN; Tăng cường công tác kiểm tra, nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh; hướng thanh tra, giám sát đối với hoạt động của các dẫn các hình thức sắp xếp khác phù hợp với tập đoàn, TCT nhà nước, gắn trách nhiệm hệ thống pháp luật mới ban hành như cơ chế người đứng đầu với kết quả tổ chức tái cơ bán toàn bộ doanh nghiệp, bán một phần cấu DNNN; hình thành cơ quan quản lý, vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp để giám sát tài chính doanh nghiệp thuộc Bộ chuyển thành Công ty TNHH hai thành viên Tài chính để tăng cường công tác giám sát trở lên, sáp nhập, hợp nhất, chia tách các doanh nghiệp có vốn nhà nước n NGHIÏN CÛÁU 58 LÊÅP PHAÁP Söë 10(314) T5/2016
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2