Tài liệu đồ họa vi tính song ngữ Anh - Việt

Chia sẻ: Thanh Phuong7 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
200
lượt xem
88
download

Tài liệu đồ họa vi tính song ngữ Anh - Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Drawing and design civil and industrial electrical systems V và thi t k dân ẽ ế ế n dụng và công nghiệp, hệ thống điện CAD autonomous CAD tự trị Eplus is a 2D and 3D stand-alone electrical CAD. Eplus là một 2D và 3D độc lập điện CAD. It has been developed on Autodesk tecnology. Nó đã được phát triển trên Autodesk tecnology.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu đồ họa vi tính song ngữ Anh - Việt

  1. Trang 1 Drawing and design civil and industrial electrical systems Vẽ và thiết kế dân dụng và công nghiệp, hệ thống điện CAD autonomous CAD tự trị Eplus is a 2D and 3D stand-alone electrical CAD. Eplus là một 2D và 3D độc lập điện CAD. It has been developed on Autodesk tecnology. Nó đã được phát triển trên Autodesk tecnology. Operating environment similar to the world's best known CAD. Môi trường hoạt động tương tự như CAD tốt nhất được biết đến trên thế giới này. iDEA uses “.dwg” type files, version 2000, with the possibility of reading and saving under 13 and 14 format. IDEA sử dụng "và. dwg loại" tác phẩm, phiên bản 2000, với khả năng đọc tiết kiệm dưới 13 và 14 định dạng. The basic graphics tools allow the creation of any drawing, tracing lines, polyline, arcs and circle with object Các công cụ cơ bản đồ họa cho phép tạo ra các bản vẽ bất kỳ, truy tìm dòng, polyline, vòng cung và vòng tròn với đối tượng snap functions. snap chức năng. Advanced functions allow the immediate drawing of rectangles, grids and dashed lines, as well as blocks and Nâng cao chức năng cho phép vẽ trực tiếp của hình chữ nhật, lưới điện và đường dây tiêu tan, cũng như khối và their attributes, and texts with various styles, even true type. thuộc tính của họ, và văn bản với phong cách khác nhau, thậm chí đúng loại. Editing functions to modify the drawing: copy, move, erase, extend, trim, break, mirror, rotate and stretch. chức năng chỉnh sửa để sửa đổi các bản vẽ: sao chép, di chuyển, xóa, gia hạn, trim, break, gương, xoay và căng. General measuring functions. Tổng đo chức năng. The visualisation management include efficient functions of zoom, shift, aerial view and three-dimensional view. Việc quản lý trực quan bao gồm các chức năng hiệu quả của zoom, chuyển đổi, xem trên không và xem ba chiều. Use of images (.bmp, .tff, .jpg); undo and redo function. Sử dụng hình ảnh (,. Bmp. TFF,. Jpg); hoàn tác và làm lại chức năng. Web documents publication by i-drop tecnology. Web tài liệu công bố của i-thả tecnology. Full compatibility with CADelet line and iDEA. Toàn tương thích với CADelet dòng và ý tưởng. Orders management Quản lý đơn đặt hàng Organization of the works, opening, saving and restoring. Tổ chức của công trình, khai trương, tiết kiệm và phục hồi. Sharing projects in a lan. Chia sẻ các dự án trong một lan. Configuration of the graphic environment and diagrams parameters. Cấu hình của môi trường đồ họa và biểu đồ thông số. Basic functionality Chức năng cơ bản Multisheet system for the management of an unlimited number of pages. Multisheet hệ thống cho việc quản lý không giới hạn số trang. Title page, unifilar, multifilar, functional, cables and terminal boards sheet. Tiêu đề trang, unifilar, multifilar, chức năng, cáp và thiết bị đầu cuối tấm ván.
  2. Parameterization of reports according to standard CEI EN 61082. Trình tham số của báo cáo theo tiêu chuẩn CEI EN 61.082. Scheme configuration manager. Đề án quản lý cấu hình. Graphic functions to draw multifilar lines, shunts, drop lines, buses, etc… Graphic chức năng để vẽ đường multifilar, shunts, đường thả, xe buýt, vv ... Assignment of designation, colour and conductors section. Chuyển nhượng tên gọi, màu sắc và phần điều khiển. General functions for filtered macro_editing. Tổng chức năng cho macro_editing lọc. Functional group and location management. Nhóm chức và quản lý địa điểm. Functions for inserting and editing symbols with database access. Chức năng cho chèn và chỉnh sửa với các biểu tượng truy cập cơ sở dữ liệu. Functions for copying, moving and shifting sheets. Chức năng sao chép, di chuyển và chuyển tờ. Multisheet editing. Multisheet chỉnh sửa. Sheets list, revision index, general cartouche editing. Bảng danh sách, sửa đổi chỉ số, tổng biên tập vỏ đan.̣ Division of the scheme in one drawing file for every sheet. Bộ phận của chương trình trong một tập tin bản vẽ cho mỗi tấm. Inserted symbols key. chèn biểu tượng chính. Use of images (.bmp, .tif, .jpg). Sử dụng hình ảnh (,. Bmp. Tif,. Jpg). Undo and restore functions. Hoàn tác và phục hồi chức năng. Libraries Thư viện Library management with advanced researches functions symbols sorting, new aggregations creation with all Thư viện quản lý với các chức năng tiên tiến nghiên cứu các ký hiệu phân loại, tạo aggregations mới với tất cả typical parameters setup. điển hình các thông số thiết lập. Library with a full set of electrical symbols according to CEI, IEC, DIN, ANSI/CSA standards. Thư viện với một tập hợp đầy đủ các ký hiệu điện theo CEI, IEC, DIN, ANSI / CSA tiêu chuẩn. Library of medium voltage cells symbols. Thư viện điện trung thế ký hiệu các tế bào. Page 2 Trang 2 Library of pneumatic, oleodinamic and UNI thermotecnics symbols. Thư viện của khí nén, oleodinamic và UNI thermotecnics biểu tượng. Library of safety, fire-fighting, alarm, intruder-alarm symbols. Thư viện an toàn, phòng cháy chữa cháy, báo động, báo động kẻ xâm nhập, biểu tượng. Very wide 3D or frontal profiles database of electrical equipment, central boards, panels, cable ways and Rất rộng 3D hoặc cơ sở dữ liệu cấu mặt trước của thiết bị điện, bảng trung tâm, tấm, cách cáp và installation details. cài đặt chi tiết. Macro symbols and typical pages management. Macro biểu tượng và quản lý các trang điển hình. Use of universal symbols ( black box ) for functional groups or cards. Sử dụng các biểu tượng phổ quát (hộp đen) cho các nhóm chức năng hoặc thẻ. Users library with more than 2000 available elements. Người sử dụng thư viện với hơn 2000 thành phần có sẵn. Autosheet Autosheet
  3. Automatic composition, starting from previous drawings, editing and choosing necessary pages, with preview of Thành phần tự động, bắt đầu từ bản vẽ trước đây, chỉnh sửa và chọn các trang cần thiết, với bản xem trước của the new project. các dự án mới. Sheets sequence revision, with new numbering and automatic conflict checking and solution. Tờ trình tự sửa đổi, với số cuộc xung đột mới và kiểm tra tự động và giải pháp. Component ref-marking Hợp phần ref-đánh dấu Automatic marking of symbols according to IEC750, CEI EN 61346, CEI 3-34 standards, with coherence controls Tự động đánh dấu các biểu tượng theo IEC750, CEI EN 61.346, CEI 3-34 tiêu chuẩn, với các điều khiển gắn kết in real time. trong thời gian thực. Setup of marking parameters ( letters, functions, location, sheet, row, column, indexes). Thiết lập các thông số đánh dấu (chữ cái, chức năng, vị trí, ga, hàng, cột, chỉ số). Creation or Sáng tạo hay user marking profiles with appropriate marking expressions. người sử dụng cấu hình đánh dấu với đánh dấu các biểu thức thích hợp. Cross reference Tham chiếu chéo Automatic generation of cross reference between typical elements of the diagram. Tự động thế hệ tham chiếu chéo giữa các yếu tố điển hình của biểu đồ. Semiatomatic insertion of cross-reference of captions. Semiatomatic chèn tham khảo chéo của chú thích. Automatic wires numbering Tự động đánh số dây Semiautomatic or manual numbering of the connection wires (incremental, positional, etc.) Đánh số bán tự động hoặc thủ công của các dây kết nối (gia tăng, vị trí, vv) Management of the returns phases or various potentials, between wires drawn on different sheets. Quản lý trả về giai đoạn hoặc tiềm năng khác nhau, giữa dây dẫn được vẽ trên tấm khác nhau. Terminal board Ban đầu cuối Terminal and connectors files with more than 1200 elements proceeded by most important manufacturers. Terminal và kết nối các tập tin với hơn 1.200 phần tử tiến hành bởi hầu hết các nhà sản xuất quan trọng. Definition of terminal board with typology and setting choices. Định nghĩa của hội đồng quản trị thiết bị đầu cuối với các loại hình học và sự lựa chọn thiết lập. Use of multiple terminals with several levels or special (disconnecting, with fuse, etc. ). Sử dụng nhiều thiết bị đầu cuối với nhiều cấp độ hoặc đặc biệt (ngắt kết nối, với cầu chì, vv.) Automatic insertion by fence or box and terminal numbering (for fases, startings, sequences). Tự động chèn bằng hàng rào hoặc hộp số và thiết bị đầu cuối (đối với fases, startings, trình tự). Junction box management. Junction hộp quản lý. New marking of the terminal boards. New đánh dấu của Ban đầu cuối. Location of terminals and connectors by automatic navigator. Vị trí của thiết bị đầu cuối và kết nối của hoa tiêu tự động. Automatic reconstruction of bridges. Tự động xây dựng lại cây cầu.
  4. Terminal board and connector automatic generation and drawing with graphic elements defined by the user. Ban đầu cuối và kết nối tự động thế hệ và vẽ với các yếu tố đồ họa được xác định bởi người sử dụng. Terminal board and 'laying of cable' tables after the elaboration with Cablo. Ban đầu cuối và 'đẻ của cáp' bảng sau khi xây dựng với Cablo. Panel layout Panel bố trí Management of shape and accessory part of instrument board, with materials of the manufactoring. Quản lý các hình dạng và phần phụ kiện của ban nhạc cụ, những vật liệu của xuất sản này. Drawing of Bản vẽ guides and cabel way with the mesurements of the length. hướng dẫn và cách cabel với mesurements của chiều dài. Semiautomatic disposition of encumbered for the used components. Bán tự động bố trí vướng bận cho các thành phần được sử dụng. Components disposition with filter's function for location and function.. Bố trí các thành phần với chức năng của bộ lọc cho các vị trí và chức năng .. Automatic insertion on the guide. Tự động chèn vào hướng dẫn. Automatic panel measuring and 2D/3D panel rappresentation. Bảng điều khiển tự động của bảng điều khiển đo lường và rappresentation 2D/3D. Thermal Testing of the panel, CEI 17-43 Kiểm tra nhiệt của bảng điều khiển, CEI 17-43 Calculation in the panel over temperature, starting with the external conditions (dimensions, ventilation and Tính toán trong bảng trên nhiệt độ, bắt đầu với các điều kiện bên ngoài (kích thước, thông gió và disposition), and with the power dissipated by wires and internal panel component, according to CEI 17-43 bố trí), và với sức mạnh làm tiêu tan bởi dây dẫn và thành phần của bảng điều khiển nội bộ, theo CEI 17-43 standard. tiêu chuẩn. Check of exceed control of the functional temperature of components used. Kiểm tra của kiểm soát vượt quá nhiệt độ chức năng của các thành phần được sử dụng. Multi-sheet and PDF printing Multi-tờ và in PDF Automatic printing of the sheets of the diagram without requiring the operator's presence. Tự động in ấn của tờ sơ đồ mà không cần sự hiện diện của các nhà điều hành. Exporting sheets in several image formats (bmp, tiff, jpeg, etc. ..). Tấm xuất khẩu trong một số định dạng hình ảnh (bmp, tiff, jpeg, vv ..). Page 3 Page 3 Printing the diagram on the file PDF to obtain a unique document of the project. In ấn các sơ đồ vào tập tin PDF để có được một tài liệu duy nhất của dự án. Translation Dịch Automatic translation of texts or descriptive elements of a project in more languages. Dịch tự động văn bản hoặc các yếu tố mô tả của một dự án nhiều ngôn ngữ hơn. Management of a dictionary consisting of thousands translated texts. Quản lý của một từ điển bao gồm hàng ngàn dịch văn bản. The dictionary is organized in six languages and it can be editing by the operator. Từ điển được tổ chức trong sáu ngôn ngữ và nó có thể được chỉnh sửa bằng cách điều hành.
  5. Organization of untranslated words in order to be subsequently added to the basic dictionary. Tổ chức từ chưa được dịch để được sau đó được bổ sung vào từ điển cơ bản. The dictionary may also be used as a bases of phrases to be introduced as descriptive texts in the drawing. từ điển này cũng có thể được sử dụng như một căn cứ của cụm từ được giới thiệu là văn bản mô tả trong bản vẽ. Databases Cơ sở dữ liệu Access to all the databases managed by the program, is made through a simple visualization instrument, Truy cập vào tất cả các cơ sở dữ liệu quản lý của chương trình, được thực hiện thông qua một công cụ trực quan đơn giản, powered by a potent search engine and filters, according to the kind of managed database and the nature of hỗ trợ bởi một công cụ tìm kiếm mạnh và bộ lọc, theo loại cơ sở dữ liệu quản lý và tính chất của the elements you have to display. các yếu tố bạn có để hiển thị. Contextual menu for the information use in the graphic environment. Menu ngữ cảnh cho việc sử dụng thông tin trong môi trường đồ họa. Editing and extending all the databases with automatic updating from the WEB. Chỉnh sửa và mở rộng tất cả các cơ sở dữ liệu với tự động cập nhật từ WEB. Materials database with more than 75000 basic articles. Vật liệu cơ sở dữ liệu với hơn 75.000 bài viết cơ bản. Importing file in standard Metel format, with data Nhập khẩu tập tin ở định dạng tiêu chuẩn dược, với các dữ liệu furnished by electrical material manufactures and wholesalers. nội thất bằng vật liệu điện sản xuất và bán buôn. Database with more than 5000 specification items with cost analysis. Cơ sở dữ liệu với hơn 5.000 mặt hàng nhiều hơn với các đặc điểm kỹ thuật phân tích chi phí. Database with more than 1500 standard equipments ( auxiliary and power contactors, relays, push-buttons, Cơ sở dữ liệu với hơn 1.500 thiết bị tiêu chuẩn (phụ trợ và tiếp xúc điện, rơ le, push-nút, etc.). vv). Database with more than 1400 cables and 1300 canalizations or pipes typologies. Cơ sở dữ liệu với hơn 1.400 cáp và 1.300 canalizations hoặc ống dẫn typologies. Database with electrical characteristics of more than 19000 protection devices (switches, fuses, disconnector Cơ sở dữ liệu với các đặc tính điện của hơn 19.000 bảo vệ các thiết bị (thiết bị chuyển mạch, cầu chì, disconnector switch, etc.) and bus ducts. switch, vv) và các tuyến xe buýt. Materials Table Bảng vật liệu Table of used materials with can be modified by user. Bảng vật liệu được sử dụng với có thể được sửa đổi bởi người sử dụng. Bidirectional connection to Tabula in order to manage to materials. Hai chiều kết nối với Tabula để quản lý vật liệu. Layout drawing Giao diện vẽ Creating walls, doors and windows, in accordance with typical 2D and 3D views. Tạo bức tường, cửa ra vào và cửa sổ, theo điển hình 2D và 3D lượt xem. Drawing chimneys, niches, pilasters and columns. Vẽ ống khói, hốc, pilasters và cột. Automatic calculation procedure of the dimensions. Tự động tính toán các thủ tục của các kích thước.
  6. Symbols tables with customising descriptions. Biểu tượng bảng biểu với các mô tả tùy biến. Further tables can be produced corresponding to the room defined, the appliances introduced and power Bàn thêm có thể được sản xuất tương ứng với các phòng được xác định, các thiết bị được giới thiệu và quyền lực considered, with the possibility of labelling and assigning the ducts by type according to the CEI 02 standard. xem xét, với khả năng ghi nhãn và phân công các ống dẫn theo loại theo tiêu chuẩn CEI 02. Lighting calculation Lighting tính Lighting calculation using the total flux method, in accordance with the UNI 10380 standard, with predefined or Ánh sáng sử dụng phương pháp tính toán tổng thông lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn 10.380 UNI, với định nghĩa trước hoặc customized appliances, in order to provide for the automatic in the layout of the building. thiết bị tùy chỉnh, để cung cấp cho tự động trong cách bố trí của tòa nhà. A large amount of appliances provided with all typical data, from alls the most famous manufacturing houses of Một số lượng lớn các thiết bị được cung cấp với tất cả các dữ liệu điển hình, từ các nhà sản xuất alls nổi tiếng nhất của the market. thị trường. Calculation report you can export on rtf file, print or elaborate using other software. Tính toán báo cáo bạn có thể xuất khẩu trên file rtf, in hoặc xây dựng bằng cách sử dụng phần mềm khác. Appliances definition Thiết bị gia dụng định nghĩa Defining the cable ways as well as the main distribution networks 3 dimensionally. Xác định những cách cáp cũng như các mạng lưới phân phối chính của 3 chiều. Assigning the data related to the appliances contained in the drawing. Phân công các dữ liệu liên quan đến việc thiết bị chứa đựng trong bản vẽ. Automating finding the all lengths related to the various of the electrical network including the proximity and Tự động hoá việc tìm kiếm tất cả các độ dài liên quan đến việc khác nhau của mạng điện bao gồm cả sự gần gũi và laying conditions. đặt điều kiện. Defining the main distributions and assigning the loads and their electrical characteristics. Xác định phân phối chính và giao nạp điện và đặc điểm của họ. Labelling the appliances with the data insertion. Ghi nhãn các thiết bị với chèn dữ liệu. Identifying the pre-established laying types, summarising table, with appropriate references to the standard. Xác định định trước các loại đẻ, bảng tổng kết, với các tham chiếu phù hợp với tiêu chuẩn. Verifying the cable ways packing according to the chosen pipe or canalisation, including the control of the pre- Xác minh những cách cáp đóng gói theo các đường ống được lựa chọn hoặc canalisation, bao gồm cả sự kiểm soát của tiền established standard conditions of pulling out the wires. thiết lập tiêu chuẩn điều kiện của các dây kéo ra. Bi-directional linking to the Ampère program for the network calculation. Bi-directional liên kết đến các chương trình Ampère để tính mạng. Automatic setting up the unifilar and the radial diagram after the calculation by Ampère program. Tự động thiết lập unifilar và sơ đồ bố trí hình tròn, sau khi tính toán bởi chương trình Ampère.
  7. Page 4 Trang 4 Exporting data to estimating Sigma program. Xuất khẩu dữ liệu để đánh giá chương trình Sigma. Ducts definition Ống dẫn định nghĩa Materials and accessories chosen.Three-dimensional viewing and rendering. Vật liệu và phụ kiện xem chosen.Three chiều và vẽ. Exploration of the used materials. Thăm dò của các thành phần được sử dụng. Automatic cables way. Cáp cách tự động. Verifying the cable ways packing according to the chosen pipe or canalisation, including Xác minh những cách cáp đóng gói theo các đường ống được lựa chọn hoặc canalisation, bao gồm cả the control of the pre-established standard conditions of pulling out the wires. sự kiểm soát của định trước điều kiện tiêu chuẩn của các dây kéo ra. Blocks diagram Sơ đồ khối System blocks diagram management. Hệ thống quản lý sơ đồ khối. Automatic generation of boards blocks diagram with dimensioning carried out in Ampère. Tự động thế hệ của Ban với sơ đồ khối dimensioning thực hiện trong Ampère. WebSheet WebSheet New tool to show and print the drawing using Internet Explorer or Netscape Navigator, able to work stand- Công cụ mới để hiển thị và in các bản vẽ bằng cách sử dụng Internet Explorer hoặc Netscape Navigator, có thể làm việc độc alone. một mình. Delivering the projects via Web, in a legible format by the browsers and with a little file dimension. Cung cấp các dự án thông qua Web, trong một định dạng dễ đọc bởi các trình duyệt và với một kích thước tập tin nhỏ. ViewSheet ViewSheet Viewer of the drawings with the printing possibilities (PDF too). Viewer của các bản vẽ với những khả năng in ấn (PDF quá). This is a free tool with free delivering licence, in Đây là một công cụ miễn phí với giấy phép cung cấp miễn phí, trong order to enable the use of the drawings without requesting the original software. để cho phép việc sử dụng các bản vẽ mà không có yêu cầu phần mềm gốc. Optional modules Tính năng tùy chọn Ampère: electrical networks calculation . Ampère: các mạng điện tính toán. Sigma: system estimates. Sigma: hệ thống dự toán. Vario: project's profile management Vario: hồ sơ quản lý của dự án System requirements Yêu cầu hệ thống Personal Computer with Pentium processor or higher. Máy tính cá nhân với bộ xử lý Pentium hoặc cao hơn. At least 128Mb RAM. Ít nhất là 128Mb RAM. Hard Disk with at least 500 Mb free space. Đĩa cứng với ít nhất 500 Mb không gian trống. 3.5" floppy drive and CD ROM drive. 3,5 "ổ đĩa mềm và ổ đĩa CD ROM. Colour video and graphics board (SVGA or higher), mouse. Colour video và đồ họa Ban (SVGA hoặc cao hơn), chuột. Windows compliant printer or plotter. Windows tương thích máy in hoặc decal.
  8. Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP Pro operating system. Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP Pro hệ điều hành. Electro Graphics srl Card đồ điện srl via G. Mazzini, 4 - 35018 S.Martino di Lupari (PD) - Italy qua G. Mazzini, 4-35.018 S. Martino di Lupari (PD) - Italy www.electrographics.it - E-mail info@electrographics.it www.electrographics.it - E-mail info@electrographics.it Tel. Tel. +39.049.9461138 - Fax +39.049.9461190 +39.049.9461138 - Fax +39.049.946119
Đồng bộ tài khoản