intTypePromotion=1

Tài liệu môn Kế toán tài chính

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:266

0
398
lượt xem
102
download

Tài liệu môn Kế toán tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Tài liệu môn Kế toán tài chính" gồm 2 phần. Phần 1 giúp bạn nắm vững các lý thuyết về kế toán tài chính. Phần 2 giới thiệu những bài tập giúp bạn ôn tập các kiến thức kế toán tài chính. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu môn Kế toán tài chính

 1. Keá toaùn taøi chính 2 PHAÀN LYÙ THUYEÁT Trang 1
 2. Keá toaùn taøi chính 2 CHÖÔNG 1: KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOAÙ, TIEÂU THUÏ THAØNH PHAÅM TRONG NÖÔÙC 1.1. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 1.1.1. Khaùi nieäm Trong kinh doanh thöông maïi, khoái löôïng haøng hoaù löu chuyeån chuû yeáu laø mua ngoaøi, caùc tröôøng hôïp nhaäp khaùc laø khoâng ñaëc tröng vaø raát thöa thôùt. Haøng hoaù mua vaøo ñeå kinh doanh baùn ra chuû yeáu laø töø nôi saûn xuaát, ñôn vò nhaäp khaåu (ñoái vôùi baùn buoân), töø caùc ñôn vò baùn buoân (ñoái vôùi ñôn vò baùn leû haøng hoaù). Haøng hoaù mua ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu phöông thöùc giao nhaän vaø thanh toaùn: mua tröïc tieáp, mua theo phöông thöùc göûi haøng, theo hôïp ñoàng cung caáp, mua theo phöông thöùc ñaët haøng… soá tieàn haøng mua ñöôïc thanh toaùn treân cô sôû hoaù ñôn vaø hôïp ñoàng kyù keát baèng caùch: traû tröôùc (taïm öùng, ñaët coïc…) traû ngay, traû chaäm hoaëc buø tröø. Moãi phöông thöùc mua haøng ñeàu lieân quan ñeán nhöõng thoaû thuaän veà ñòa ñieåm, caùch thöùc, traùch nhieäm giao nhaän haøng vaø thanh toaùn chi traû tieàn haøng, cuõng nhö caùc phí toån khaùc lieân quan cuûa moät thöông vuï. 1.1.2. Nguyeân taéc ñaùnh giaù Giaù nhaäp kho thöïc teá hoaëc giaù nhaäp baùn thöïc teá cuûa haøng hoaù mua goàm: o Giaù mua ghi treân hoaù ñôn – neáu coù giaûm giaù sau khi mua ñöôïc höôûng seõ giaûm giaù mua vaø nôï phaûi traû cho nhaø cung caáp. Giaù hoaù ñôn ghi vaøo giaù nhaäp haøng hoaù mua, coù theå laø giaù thanh toaùn coù thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá GTGT tính theo phöông phaùp tính thueá tröïc tieáp, hoaëc coù theå laø giaù khoâng coù thueá GTGT ñaàu vaøo trong tröôøng hôïp doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp khaáu tröø thueá GTGT. Trang 2
 3. Keá toaùn taøi chính 2 o Caùc phí toån mua haøng hoaù khaùc (vaän chuyeån, boác vaùc, dòch vuï phí, leä phí kho baõi…) do ñôn vò mua chòu traùch nhieäm chi. 1.1.3. Taøi khoaûn söû duïng Nôï TK 156 “Haøng hoaù” Coù SD: xxx − Trò giaù mua, nhaäp kho cuûa haøng − Trò giaù voán xuaát kho cuûa haøng hoaù nhaäp kho trong kyø. hoaù goàm: xuaát baùn, xuaát giao ñaïi − Trò giaù haøng thueâ gia coâng, cheá lyù, xuaát thueâ cheá bieán, xuaát goùp bieán nhaäp kho. voán lieân doanh, xuaát söû duïng − Chi phí mua haøng hoaù. − Trò giaù voán haøng xuaát traû laïi ngöôøi baùn. SD: Trò giaù thöïc teá haøng hoaù toàn kho − Trò giaù voán haøng hoaù thieáu huït coi nhö xuaát. Taøi khoaûn 156 ñöôïc haïch toaùn chi tieát theo kho, theo loaïi haøng, nhoùm haøng vaø töøng thöù haøng hoaù, kho quaûn lyù… Taøi khoaûn 156 – haøng hoaù ñöôïc chi tieát thaønh 3 taøi khoaûn: - TK 1561 “Giaù mua cuûa haøng hoaù” - TK 1562 “Chi phí mua haøng hoaù” - TK 1567 “Hoaù hoaù baát ñoäng saûn” Trang 3
 4. Keá toaùn taøi chính 2 Nôï TK 151 “Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng” Coù SD: xxx − Giaù mua theo hoaù ñôn ñaõ nhaän − Giaù mua theo chöùng töø cuûa soá trong kyø chöa coù haøng veà. haøng ñaõ kieåm nhaän, nhaäp kho, − Phí toån keøm theo haøng mua, ghi hoaëc ñaõ giao baùn thaúng cho theo chöùng töø nhaän ñöôïc. khaùch haøng mua. SD: Trò giaù thöïc teá haøng hoaù mua ñang ñi treân ñöôøng vaøo ngaøy cuoái kyø 1.1.4. Nguyeân taéc haïch toaùn Chæ phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn 1561 nhöõng haøng hoaù löu chuyeån qua kho vaø caùc quaày baùn leû. Nhöõng tröôøng hôïp nhaäp, göûi haøng sau khoâng nhaän ñöôïc ghi vaøo taøi khoaûn 1561: Haøng nhaän baùn hoä, giöõ hoä caùc ñôn vò khaùc, haøng nhaän baùn ñaïi lyù, kyù göûi; Haøng mua veà söû duïng cho muïc ñích saûn xuaát saûn phaåm, cho kinh doanh, cho tieâu duøng noäi boä; Haøng hoaù nhaäp, xuaát phaûn aùnh treân taøi khoaûn 1561 ñöôïc ghi theo giaù thöïc teá nhaäp, xuaát; Giaù thöïc teá nhaäp kho ñöôïc xaùc ñònh theo chöùng töø nhaäp tuyø nguoàn nhaäp haøng hoaù. Giaù thöïc teá xuaát kho ñöôïc tính theo moät trong nhöõng phöông phaùp nhö: giaù thöïc teá ñích danh, giaù bình quaân sau moãi laàn nhaäp, giaù bình quaân caû kyø döï tröõ, giaù nhaäp tröôùc xuaát tröôùc, giaù nhaäp sau xuaát tröôùc, giaù bình quaân kyø tröôùc hoaëc heä soá giaù… Caùc phí toån mua haøng hoaù ñöôïc haïch toaùn rieâng treân taøi khoaûn 1562 – Phí toån mua haøng hoaù, cuoái kyø phaân boå hoaëc keát chuyeån theo khoái löôïng haøng toàn cuoái kyø vaø baùn ra trong kyø. Trang 4
 5. Keá toaùn taøi chính 2 Chi phí mua haøng laø bieåu hieän baèng tieàn cuûa toaøn boä khoaûn hao phí veà lao ñoäng soáng vaø lao ñoäng vaät hoaù maø doanh nghieäp ñaõ boû ra coù lieân quan ñeán vieäc thu mua haøng hoaù. Do chi phí mua haøng lieân quan ñeán toaøn boä khoái löôïng haøng hoaù trong kyø vaø löôïng haøng hoaù ñaàu kyø, neân caàn phaân boå chi phí mua haøng ñaõ baùn ra trong kyø vaø löôïng haøng coøn laïi cuoái kyø, nhaèm xaùc ñònh ñuùng ñaén trò giaù voán haøng xuaát baùn, treân cô sôû ñoù tính toaùn chính xaùc keát quaû baùn haøng. Ñoàng thôøi phaûn aùnh ñöôïc trò giaù voán haøng toàn kho treân baùo caùo taøi chính ñöôïc chính xaùc. Chi phí thu mua Chi phí thu lieân quan ñeán mua phaùt + Chi phí thu mua haøng toàn kho sinh trong Trò giaù cuûa haøng phaân boå cho haøng ñaàu kyø kyø hoaù ñaõ xaùc ñònh = x hoaù ñaõ tieâu thuï Trò giaù mua cuûa haøng hieän coøn tieâu thuï trong trong kyø cuoái kyø vaø haøng hoaù ñaõ xuaát baùn kyø xaùc ñònh tieâu thuï trong kyø Haøng hoaù mua haïch toaùn treân taøi khoaûn 151 bao goàm: haøng mua ñaõ chaáp nhaän thanh toaùn hoaëc ñaõ traû tieàn cho nhaø cung caáp, cuoái kyø chöa kieåm nhaän nhaäp kho. Haøng ñaõ veà doanh nghieäp nhöng ñang chôø kieåm nhaän laøm thuû tuïc nhaäp kho. Taøi khoaûn 151 ñöôïc chi tieát theo doõi töøng loaïi haøng, töøng loâ, löôït haøng mua ñang treân ñöôøng tính tôùi ngaøy cuoái kyø. Taøi khoaûn khoâng chæ phaûn aùnh trò giaù hoaù ñôn cuûa haøng theo chöùng töø nhaän, maø coøn phaûn aùnh caû caùc phí toån keøm theo haøng haøng (trò giaù bao bì tính rieâng phaûi traû, phí mua ñöôïc chi hoä…). 1.1.5. Phöông phaùp haïch toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu Trang 5
 6. Keá toaùn taøi chính 2 o Phöông phaùp haïch toaùn caùc nghieäp vuï mua haøng vôùi ñôn vò aùp duïng thueá GTGT tính theo phöông phaùp khaáu tröø. Keá toaùn nghieäp vuï mua haøng theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tröôøng hôïp haøng mua vaø chöùng töø mua haøng cuøng veà, thì caên cöù thöïc teá kieåm nhaän haøng, keá toaùn ghi: Nôï 156 – Haøng hoaù (giaù trò haøng hoaù thöïc nhaäp kho) Nôï 157 – Haøng göûi ñi baùn (göûi ñaïi lyù, göûi baùn thaúng) Nôï 632 – Giaù voán haøng baùn (giao baùn thaúng tröïc tieáp) Nôï 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù 111 – Toång giaù trò thanh toaùn baèng tieàn maët Coù 112 – Toång giaù trò thanh toaùn baèng tieàn göûi ngaân haøng Coù 311 – Toång giaù trò thanh toaùn baèng tieàn vay ngaén haïn Coù 331 – Toång giaù trò chöa thanh toaùn cho khaùch haøng. o Tröôøng hôïp haøng veà chöa coù chöùng töø, theo nguyeân taéc quaûn lyù taøi saûn, keá toaùn tieán haønh caùc thuû tuïc kieåm nhaän haøng, taïm thôøi ghi haøng nhaäp theo giaù taïm tính: Nôï 156 – Haøng hoaù (giaù trò haøng hoaù thöïc nhaäp kho) Coù 331 – (ghi giaù baùn taïm tính – giaù chöa coù thueá GTGT) o Khi nhaän ñöôïc boä chöùng töø cuûa loâ haøng nhaäp, caên cöù thöïc teá veà chi phí mua, keá toaùn ñieàu chænh giaù taïm tính cuûa loâ haøng ñaõ nhaäp vaø phaûn aùnh soá hieäu, ngaøy, thaùng cuûa chöùng töø nhaäp mua cuûa loâ haøng vaøo doøng ghi taïm tính vaø doøng ghi möùc ñieàu chænh taêng, giaûm, ñoàng thôøi ghi soá thueá GTGT khaáu tröø. Nôï 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù 111, 113, 311, 331,… o Tröôøng hôïp chöùng töø mua haøng veà tröôùc, keá toaùn löu chöùng töø vaøo taäp “Hoà sô chöa coù haøng” cuoái kyø neáu chöa nhaäp haøng hoaù mua keá toaùn ghi caùc buùt toaùn sau: Trang 6
 7. Keá toaùn taøi chính 2 Nôï 151 – Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng Nôï 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù 111, 113, 311, 331,… o Kyø sau khi haøng veà, ñöôïc kieåm nhaän, caên cöù thöïc teá kieåm nhaän, keá toaùn ghi: Nôï 156 – Haøng hoaù (giaù trò haøng hoaù thöïc nhaäp kho) Nôï 157 – Haøng göûi ñi baùn (göûi ñaïi lyù, göûi baùn thaúng) Nôï 632 – Giaù voán haøng baùn (giao baùn thaúng tröïc tieáp) Coù 151 – Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng o Tröôøng hôïp nhaän haøng mua thöøa, thieáu so vôùi hoaù ñôn, keá toaùn caàn laäp bieân baûn vaø caên cöù tính chaát thöøa, thieáu, nguyeân nhaân cuï theå ghi. Tröôøng hôïp, haøng kieåm nhaän thieáu, keá toaùn ghi: Nôï 1388– Phaûi thu khaùc (boài thöôøng haøng mua thieáu huït) Nôï 1381 – Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù (ghi chôø xöû lyù) Nôï 632 – Taøi saûn thieáu ghi taêng giaù voán haøng baùn Coù 331 – Phaûi traû cho nhaø cung caáp o Haøng kieåm nhaän nhaäp thöøa so vôùi hoaù ñôn – ghi chôø xöû lyù: Nôï 156– Nhaäp haøng mua thöøa so vôùi chöùng töø Nôï 133 – Thueá GTGT khaáu tröø cuûa soá haøng thöøa Coù 3381 – Haøng mua thöøa chôø xöû lyù o Neáu khoâng nhaäp kho soá haøng thöøa thì theo doõi ôû Nôï TK 002 “Haøng hoaù nhaäp giöõ hoä”: Nôï 002– Haøng hoaù nhaän giöõ hoä o Tröôøng hôïp mua ñöôïc höôûng chieát khaáu thöông maïi, hoaëc giaûm giaù thì keá toaùn ghi giaûm giaù trò haøng mua: Trang 7
 8. Keá toaùn taøi chính 2 Nôï 331– Phaûi traû nhaø cung caáp (khaáu tröø nôï phaûi traû) Nôï 111 – Chieát khaáu, giaûm giaù ñöôïc höôûng ñaõ nhaän baèng tieàn Nôï 112 – Chieát khaáu, giaûm giaù ñöôïc höôûng ñaõ nhaän baèng TGNH Coù 156 – Haøng hoaù (giaûm giaù haøng hoaù mua) Coù 133 – Giaûm thueá ñaàu vaøo o Tröôøng hôïp ñöôïc höôûng chieát khaáu thanh toaùn thì ghi doanh thu hoaït ñoäng taøi chính: Nôï 331– Phaûi traû nhaø cung caáp (khaáu tröø nôï phaûi traû) Nôï 111 – Chieát khaáu, giaûm giaù ñöôïc höôûng ñaõ nhaän baèng tieàn Nôï 112 – Chieát khaáu, giaûm giaù ñöôïc höôûng ñaõ nhaän baèng TGNH Coù 515 – Doanh thu taøi chính Tröôøng hôïp mua haøng theo phöông phaùp öùng tröôùc tieàn haøng moät phaàn hoaëc toaøn boä keá toaùn ghi caùc buùt toaùn sau: o Khi öùng tröôùc tieàn haøng cho nhaø cung caáp ñeå ñaët haøng mua, ñaët gia coâng cheá bieán, keá toaùn ghi soå chi tieát nhaø cung caáp nhaän öùng tröôùc ñeå theo doõi khi nhaäp haøng: Nôï 331– Nhaø cung caáp nhaän öùng tröôùc Coù 111 – ÖÙng tröôùc cho nhaø cung caáp baèng tieàn maët Coù 112 – ÖÙng tröôùc cho nhaø cung caáp baèng chuyeån khoaûn o Khi nhaäp haøng mua, caên cöù thöïc teá nhaäp vaø chöùng töø, keá toaùn ghi giaù trò toaøn boä loâ haøng: Nôï 156 – Giaù trò haøng thöïc nhaäp kho Nôï 157 – Giaù trò haøng thöïc kieåm nhaän ñaõ göûi baùn thaúng Nôï 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Coù 331 – Nhaø cung caáp nhaän öùng tröôùc Trang 8
 9. Keá toaùn taøi chính 2 o Thanh toaùn cheânh leäch vôùi nhaø cung caáp, neáu giaù trò haøng mua lôùn hôn soá tieàn öùng tröôùc thì traû noát tieàn haøng: Nôï 331 – Nhaø cung caáp nhaän öùng tröôùc Coù 111 – Thanh toaùn cho nhaø cung caáp baèng tieàn maët Coù 112 – Thanh toaùn nhaø cung caáp baèng chuyeån khoaûn o Ngöôïc laïi, neáu giaù trò haøng mua nhoû hôn soá tieàn ñaõ öùng tröôùc cho nhaø cung caáp haøng hoaù thì doanh nghieäp nhaän laïi tieàn öùng thöøa: Nôï 111 – Nhaän laïi tieàn thöøa baèng tieàn maët Nôï 112 – Nhaän laïi tieàn thöøa baèng tieàn göûi ngaân haøng Coù 331 – Phaûi traû nhaø cung caáp 1.2. KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG 1.2.1. Doanh thu baùn haøng Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän khi ñoàng thôøi thoaû maõn taát caû 5 ñieàu kieän sau: - Doanh nghieäp ñaõ chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu saûn phaåm hoaëc haøng hoaù cho ngöôøi mua. - Doanh nghieäp khoâng coøn naém giöõ quyeàn quaûn lyù haøng hoaù nhö ngöôøi sôû höõu haøng hoaù hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoaù. - Doanh thu ñöôïc xaùc ñònh töông ñoái chaéc chaén. - Doanh nghieäp ñaõ thu ñöôïc hoaëc seõ thu ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn haøng. - Xaùc ñònh ñöôïc chi phí lieân quan ñeán giao dòch baùn haøng. 1.2.2. Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu Doanh nghieäp phaûi xaùc ñònh thôøi ñieåm chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro vaø lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu haøng hoaù cho ngöôøi mua trong töøng tröôøng hôïp cuï Trang 9
 10. Keá toaùn taøi chính 2 theå. Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp, thôøi ñieåm chuyeån giao phaàn lôùn ruûi ro truøng vôùi thôøi ñieåm chuyeån giao lôïi ích gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu hôïp phaùp hoaëc quyeàn kieåm soaùt haøng hoaù cho ngöôøi mua. Tröôøng hôïp doanh nghieäp vaãn coøn chòu phaàn lôùn ruûi ro gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu haøng hoaù thì giao dòch khoâng ñöôïc coi laø hoaït ñoäng baùn haøng vaø doanh thu khoâng ñöôïc ghi nhaän. Doanh nghieäp coøn phaûi chòu ruûi ro gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu haøng hoaù döôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau nhö: - Doanh nghieäp coøn phaûi chòu traùch nhieäm ñeå ñaûm baûo cho taøi saûn ñöôïc hoaït ñoäng bình thöôøng maø vieäc naøy khoâng naèm trong ñieàu khoaûn baûo haønh thoâng thöôøng. - Khi vieäc thanh toaùn tieàn baùn haøng coøn chöa chaéc chaén vì phuï thuoäc vaøo ngöôøi mua haøng hoaù ñoù. - Khi haøng hoaù ñöôïc giao coøn chôø laép ñaët, vaø vieäc laép ñaët ñoù laø moät phaàn quan troïng cuûa hôïp ñoàng maø doanh nghieäp chöa hoaøn thaønh. - Khi ngöôøi mua coù quyeàn huyû boû vieäc mua haøng vì moät lyù do naøo ñoù ñöôïc neâu trong hôïp ñoàng mua baùn vaø doanh nghieäp chöa chaéc chaén veà khaû naêng haøng baùn coù bò traû laïi hay khoâng. Neáu doanh nghieäp chæ coøn phaûi chòu moät phaàn ruûi ro gaén lieàn vôùi quyeàn sôû höõu haøng hoaù thì vieäc baùn haøng ñöôïc xaùc ñònh vaø doanh thu ñöôïc ghi nhaän. Ví duï doanh nghieäp coøn naém giöõ giaáy tôø veà quyeàn sôû höõu haøng hoaù chæ ñeå ñaûm baûo nhaän ñöôïc ñuû caùc khoaûn thanh toaùn. Doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän chæ khi ñaûm baûo laø doanh nghieäp nhaän ñöôïc lôïi ích kinh teá töø giao dòch. Tröôøng hôïp lôïi ích kinh teá töø giao dòch baùn haøng coøn phuï thuoäc vaøo yeáu toá khoâng chaéc chaén thì chæ ghi nhaän doanh thu khi yeáu toá khoâng chaéc chaén naøy ñaõ xöû lyù xong. Trang 10
 11. Keá toaùn taøi chính 2 Doanh thu vaø chi phí lieân quan tôùi cuøng moät giao dòch phaûi ñöôïc ghi nhaän ñoàng thôøi theo nguyeân taéc phuø hôïp. 1.2.3. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu Doanh thu baùn haøng thuaàn maø doanh nghieäp thu ñöôïc (doanh thu thuaàn) coù theå thaáp hôn doanh thu baùn haøng. Doanh thu thuaàn laø khoaûn cheânh leäch giöõa doanh thu baùn haøng vaø caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu, bao goàm: - Chieát khaáu thöông maïi laø khoaûn doanh nghieäp baùn giaûm giaù nieâm yeát cho khaùch haøng mua haøng vôùi khoái löôïng lôùn. Khoaûn giaûm giaù coù theå phaùt sinh treân khoái löôïng töøng loâ haøng maø khaùch haøng ñaõ mua, cuõng coù theå phaùt sinh treân toång khoái löôïng haøng luyõ keá maø khaùch haøng ñaõ mua trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh tuyø thuoäc vaøo chính saùch chieát khaáu thöông maïi cuûa beân baùn. - Giaûm giaù haøng baùn laø khoaûn giaûm tröø cho ngöôøi mua do toaøn boä hay moät phaàn haøng hoaù keùm phaåm chaát, sai quy caùch hoaëc laïc haäu thò hieáu. Nhö vaäy giaûm giaù haøng baùn vaø chieát khaáu thöông maïi coù cuøng baûn chaát nhö nhau: ñeàu laø giaûm giaù cho ngöôøi mua, song laïi phaùt sinh trong hai tình huoáng khaùc nhau hoaøn toaøn. - Giaù trò haøng baùn bò traû laïi laø giaù trò khoái löôïng haøng baùn ñaõ xaùc ñònh laø tieâu thuï bò khaùch haøng traû laïi vaø töø choái thanh toaùn do caùc nguyeân nhaân nhö: vi phaïm cam keát; vi phaïm hôïp ñoàng kinh teá; haøng bò maát, keùm phaåm chaát; khoâng ñuùng chuûng loaïi, quy caùch. Khi doanh nghieäp ghi nhaän trò giaù haøng baùn bò traû laïi caàn ñoàng thôøi ghi giaûm töông öùng trò giaù voán haøng baùn trong kyø. - Thueá tieâu thuï ñaëc bieät, thueá xuaát khaåu, thueá GTGT tính theo phöông phaùp tröïc tieáp laø caùc khoaûn thueá ñöôïc xaùc ñònh tröïc tieáp treân doanh thu baùn haøng theo quy ñònh hieän haønh cuûa caùc luaät thueá tuyø thuoäc vaø töøng maët Trang 11
 12. Keá toaùn taøi chính 2 haøng khaùc nhau. Thueá tieâu thuï ñaëc bieät (tröôøng hôïp ñöôïc coi laø moät trong nhöõng khoaûn giaûm tröø doanh thu) phaùt sinh khi doanh nghieäp cung caáp caùc loaïi saûn phaåm do doanh nghieäp saûn xuaát (hoaëc caùc loaïi dòch vuï) thuoäc ñoái töôïng chòu thueá tieâu thuï ñaëc bieät cho khaùch haøng. Khi ñoù doanh thu baùn haøng ñöôïc ghi nhaän trong kyø theo giaù baùn traû ngay ñaõ bao goàm thueá tieâu thuï ñaëc bieät phaûi noäp vaøo ngaân saùch nhaø nöôùc caên cöù vaøo doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï phaùt sinh trong kyø. 1.2.4. Chöùng töø söû duïng Laäp hoaù ñôn ñeå ngöôøi mua laøm caên cöù ghi soå vaø chöùng töø ñi ñöôøng, ngöôøi baùn laøm caên cöù ghi nhaän doanh thu vaø soå saùch keá toaùn cuûa mình. - Hoaù ñôn baùn haøng thoâng thöôøng caàn phaûn aùnh giaù baùn (ñaõ coù thueá GTGT); Caùc khoaûn phuï thu, phí tính ngoaøi tieàn baùn (neáu coù); Toång giaù thanh toaùn (ñaõ coù thueá GTGT). Hoaù ñôn GTGT caàn phaûi phaûn aùnh giaù baùn (chöa coù thueá GTGT); Caùc khoaûn phuï thu, phí tính ngoaøi tieàn baùn (neáu coù). Thueá GTGT. Toång giaù thanh toaùn (ñaõ coù thueá GTGT). - Phieáu thu, phieáu chi ñeå ghi nhaän caùc khoaûn thu chi baèng tieàn. - Giaáy baùo nôï, giaáy baùo coù cuûa ngaân haøng vaø caùc chöùng töø khaùc (neáu coù). 1.2.5. Taøi khoaûn söû duïng Nôï TK 157 Coù SD: xxx − Trò giaù haøng hoaù, thaønh phaåm ñaõ - Trò giaù haøng hoaù, thaønh phaåm göûi ñi cho khaùch haøng hoaëc göûi göûi ñi ñaõ ñöôïc thanh toaùn hoaëc ñaïi lyù baùn ñaõ chaáp nhaän thanh toaùn SD: Giaù trò haøng hoaù thaønh phaåm göûi - Trò giaù thaønh phaåm, haøng hoaù ñi nhöng chöa ñöôïc chaáp nhaän göûi ñi bò traû laïi thanh toaùn Trang 12
 13. Keá toaùn taøi chính 2 − Taøi khoaûn 632 - "Giaù voán haøng baùn": Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh trò giaù voán cuûa thaønh phaåm, haøng hoaù,… xuaát baùn trong kyø. Nôï TK 632 Coù − Trò giaù voán cuûa thaønh phaåm, haøng − Keát chuyeån trò giaù voán cuûa hoaù ñaõ cung caáp theo töøng hoaù thaønh phaåm, haøng hoaù vaøo beân ñôn nôï cuûa taøi khoaûn 911 "Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh" − Taøi khoaûn 511 - "Doanh thu baùn haøng": Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh doanh thu baùn haøng thöïc teá cuûa doanh nghieäp thöïc hieän trong kyø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Nôï TK 511 Coù − Trò giaù haøng baùn bò traû laïi - Doanh thu baùn saûn phaåm, haøng − Khoaûn chieát khaáu baùn haøng thöïc hoaù, vaø cung caáp lao vuï, dòch vuï teá phaùt sinh trong kyø haïch toaùn cuûa doanh nghieäp thöïc hieän trong kyø haïch toaùn − Khoaûn giaûm giaù haøng baùn − Keát chuyeån doanh thu thuaàn − Taøi khoaûn 131 - "Phaûi thu khaùch haøng": Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh caùc khoaûn nôï phaûi thu vaø tình hình thanh toaùn caùc khoaûn nôï phaûi thu vôùi khaùch haøng veà tieàn baùn saûn phaåm, cung caáp dòch vuï,… Trang 13
 14. Keá toaùn taøi chính 2 Nôï TK 131 Coù SD: xxx − Soá tieàn phaûi thu cuûa khaùch haøng - Soá tieàn khaùch haøng ñaõ nôï veà saûn phaåm, haøng hoaù ñaõ giao; - Caùc khoaûn chieát khaáu, giaûm giaù, lao vuï ñaõ cung caáp ñöôïc xaùc ñònh traû laïi haøng ñaõ chaáp nhaän cho tieâu thuï ngöôøi mua − Soá tieàn thöøa traû laïi cho khaùch haøng SD: Soá tieàn coøn phaûi thu cuûa khaùch haøng − Taøi khoaûn 521 - "Chieát khaáu thöông maïi": Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh toaøn boä soá tieàn giaûm tröø cho ngöôøi mua haøng veà caùc khoaûn chieát khaáu thanh toaùn hoaëc öu ñaõi. Nôï TK 521 Coù − Soá tieàn chieát khaáu ñaõ chaáp nhaän - Keát chuyeån toaøn boä soá chieát thanh toaùn cho khaùch haøng khaáu baùn haøng sang taøi khoaûn doanh thu baùn haøng ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn trong kyø haïch toaùn − Taøi khoaûn 531 - "Haøng baùn bò traû laïi": Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh trò giaù cuûa soá saûn phaåm, haøng hoaù, dòch vuï,… ñaõ tieâu thuï bò khaùch haøng traû laïi do khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng. Trang 14
 15. Keá toaùn taøi chính 2 Nôï TK 531 Coù − Trò giaù cuûa haøng baùn bò traû laïi - Keát chuyeån trò giaù cuûa haøng baùn bò traû laïi tröø vaøo doanh thu baùn haøng trong kyø − Taøi khoaûn 532 - "Giaûm giaù haøng baùn": Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh caùc khoaûn giaûm giaù, bôùt giaù, hoài khaáu cuûa vieäc baùn haøng trong kyø haïch toaùn Nôï TK 532 Coù − Caùc khoaûn giaûm giaù haøng baùn ñaõ - Keát chuyeån khoaûn giaûm giaù chaáp nhaän cho ngöôøi mua haøng baùn tröø vaøo doanh thu baùn haøng − Taøi khoaûn 333 ( 3331) - "Thueá GTGT ñaàu ra": Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh tình hình thanh toaùn ngaân saùch veà thueá GTGT ñaàu ra. Tính chung cho caû 2 phöông phaùp tính thueá. Nôï TK 333(3331) Coù SD: xxx SD: xxx − Thueá GTGT ñaàu vaøo ñaõ khaáu tröø - Thueá GTGT ñaàu ra phaûi noäp − Soá thueá GTGT ñöôïc giaûm tröø cuûa haøng hoaù, dòch vuï ñaõ tieâu − Thueá GTGT cuûa haøng baùn bò traû thuï, ñaõ duøng ñeå trao ñoåi, bieáu laïi taëng, söû duïng noäi boä − Soá thueá GTGT ñaõ noäp SD: Soá thueá coøn phaûi noäp Trang 15
 16. Keá toaùn taøi chính 2 − Taøi khoaûn 338 ( 3387) - "Doanh thu chöa thöïc hieän": Taøi khoaûn naøy duøng ñeå phaûn aùnh caùc khoaûn doanh thu nhaän tröôùc laø soá tieàn cuûa khaùch haøng ñaõ traû tröôùc cho moät hoaëc vaøi kyø veà dòch vuï maø ñôn vò ñaõ cung caáp( cho thueâ nhaø, vaên phoøng, kho taøng,…) Nôï TK 338 (3387) Coù SD: xxx − Keát chuyeån doanh thu nhaän tröôùc - Phaûn aùnh khoaûn tieàn ñaõ nhaän sang taøi khoaûn 511 töông öùng vôùi tröôùc cuûa khaùch haøng cho moät doanh thu cuûa kyø keá toaùn hay nhieàu kyø veà dòch vuï ñaõ cung − Traû laïi tieàn cho khaùch neáu khoâng caáp thöïc hieän ñöôïc moät phaàn dòch vuï SD: Doanh thu nhaän tröôùc coøn laïi cuoái kyø 1.2.6. Phöông phaùp keá toaùn moät soá nghieäp vuï chuû yeáu o Tieâu thuï thaønh phaåm, haøng hoaù tröïc tieáp töø kho cuûa doanh nghieäp: - Xuaát kho saûn phaåm hoaëc hoaøn thaønh dòch vuï giao cho khaùch haøng, ghi giaù voán xuaát kho: Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn Coù TK 155, 156, 154 - Doanh thu baùn haøng Nôï TK 111, 112, 131 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng Coù TK 333(3331) o Chuyeån haøng theo hôïp ñoàng: - Xuaát haøng Trang 16
 17. Keá toaùn taøi chính 2 Nôï TK 157 – Haøng göûi ñi baùn Coù TK 154, 155, 156 - Khi khaùch haøng chaáp nhaän thanh toaùn hoaëc thanh toaùn Ghi giaù voán haøng baùn (ghi giaù xuaát kho) Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn Coù TK 157 – Haøng göûi ñi baùn Ghi doanh thu (ghi giaù baùn) Nôï TK 111, 112, 131 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng Coù TK 333 (3331) o Chieát khaáu baùn haøng: - Chieát khaáu thöïc teá phaùt sinh (beân baùn chaáp nhaän) Nôï TK 521 – Chieát khaáu thöông maïi Nôï TK 3331 – Thueá GTGT phaûi noäp Coù 111, 112, 131 - Cuoái kyø keát chuyeån sang taøi khoaûn doanh thu Nôï TK 511 – Doanh thu baùn haøng Coù TK 521 – Chieát khaáu thöông maïi o Haøng baùn bò traû laïi, xaûy ra 2 tröôøng hôïp: - Tröôøng hôïp haøng bò traû laïi laø soá haøng chöa ñöôïc xaùc ñònh laø tieâu thuï Nhaäp kho trôû laïi Nôï TK 155, 156 – Thaønh phaåm, haøng hoaù Coù TK 157 – Haøng göûi ñi baùn Neáu soá haøng hoaù naøy khoâng theå söû duïng nöõa Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn Coù TK 157 – Haøng göûi ñi baùn Trang 17
 18. Keá toaùn taøi chính 2 - Haøng bò traû laïi laø haøng ñaõ xaùc ñònh tieâu thuï Nhaäp laïi kho Nôï TK 155,156 – Thaønh phaåm, haøng hoaù Coù TK 632 – Giaù voán haøng baùn Thanh toaùn vôùi khaùch haøng giaù trò haøng traû laïi Nôï TK 531 – Haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 333(3331) – Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 111, 131 Chi phí phaùt sinh lieân quan ñeán haøng bò traû laïi Nôï TK 641 – Chi phí baùn haøng Coù TK 111, 112 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng Cuoái kyø, keát chuyeån toaøn boä giaù trò haøng bò traû laïi Nôï TK 511 – Doanh thu baùn haøng Coù TK 531 – Haøng baùn bò traû laïi o Giaûm giaù haøng baùn: - Khi coù chöùng töø xaùc ñònh khoaûn giaûm giaù Nôï TK 532, 3331 Coù TK 111, 112, 131 - Cuoái kyø, keát chuyeån toång soá giaûm giaù laøm giaûm doanh thu Nôï TK 511 – Doanh thu haøng baùn Coù TK 532 – Giaûm giaù haøng baùn o Tieâu thuï qua ñaïi lyù - Xuaát haøng göûi ñaïi lyù: Nôï TK 157 – Haøng göûi ñi baùn Coù TK 155, 156 – Thaønh phaåm, haøng hoaù - Haøng ñaõ tieâu thuï: Trang 18
 19. Keá toaùn taøi chính 2 Ghi giaù voán: Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn Coù TK 157 – Haøng göûi ñi baùn Thanh toaùn vôùi ñaïi lyù: Nôï TK 111, 112 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng Nôï TK 641 (hoa hoàng ñaïi lyù) Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng Coù TK 333(3331) – Thueá GTGT phaûi noäp o Baùn theo phöông thöùc traû goùp - Xuaát kho: Nôï TK 632 – Giaù voán haøng baùn Coù TK 155, 156 – Thaønh phaåm, haøng hoaù - Doanh thu: Nôï TK 111, 112, 131 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng Coù TK 3331 (baùn traû chaäm thì tính ngay luùc baùn haøng) Coù TK 515 (laõi do traû goùp, traû chaäm) o Doanh thu nhaän tröôùc: - Doanh thu nhaän tröôùc trong kyø: Nôï TK 111, 112 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng - Khi khaùch haøng traû tröôùc cho nhieàu kyø: Nôï TK 111, 112 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng Coù TK 338 (3387) - Keát chuyeån doanh thu cuûa kyø keá toaùn: Trang 19
 20. Keá toaùn taøi chính 2 Nôï TK 338 (3387) Coù TK 511 – Doanh thu baùn haøng o Cuoái kyø, tính toaùn soá thueá GTGT: - Soá thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Nôï TK 333(3331) – Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø - Noäp thueá GTGT vaøo ngaân saùch Nôï TK 3331(3331) – Thueá GTGT phaûi noäp Coù TK 111, 112 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng - Ñöôïc hoaøn thueá GTGT ñaàu vaøo (ñoái vôùi doanh nghieäp thöôøng xuyeân coù thueá GTGT ñaàu vaøo lôùn hôn thueá GTGT ñaàu ra) Nôï TK 111, 112 – Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng Coù TK 133 – Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2