intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu ôn tập lý thuyết môn Qủan trị học

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

418
lượt xem
221
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó. Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa "hiệu suất" hoặc/ và "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn tập lý thuyết môn Qủan trị học

 1. em} yt TAl Lltu ON T~P ? QUAN TRJ HQC uJu Y: ~ TAl LII~U NEN CH1)P M(rr M~TTII~N .I __ M~TSAUGIAYTJ.ND!)NG,KHONGCHI,JP .. Gru BAN THAO CAN T~N, XONGTR;~ L.~I CHO GIANG VIEN I Ii "! I Iii jii III . j' _.-~ -
 2. Thanh PhO'86 Chi :\linh - 2005 (Tili Ii~u htu Mnh nQi bQ)
 3. ? ~" " BA! ! D~I C1Jtst! ki€m tra chu dao cong vi~c cua m6i ngu'oi , thl m6i ngu'oi, m6i bi;>pMn trong cling mi;>tt6 chuc se khong bie't phai lam gi , va ml,lc tieu chung se khong bao gio d:j.t dl1Qc. T6 chuc nao cling dn lam nhung ho~t di;>ngquan tri , dli t6 chuc d6 la mi;>tcong ty lien doanh . ho~c la mi;>txi nghi~p cd khi . Ni;>idung cua ho?t d(>ng quan trj . baa g6m vi~c hO:j.t inh t6 chuc . quan tri con ngl10iva ki~m d tra va cac t6 chuc kMc nhau v~ muc di;>phuc t:j.p va v~ phu'dng phap tht!c hic$n. - 15- -- 1
 4. I I --------- Quan tr! : l.MQt ho~t dQng dn thie't. 2. Biing va thOng qua nglioi kMc. 3.G5n li~n vdi mQt t6 chUc. 4.NMm thl!c hi~n ml,lc tieu chung Lily vi d~l minh hQa J < '"Cau 2 Vi sao QT dn thie't cho mQi t6 chuc ( tftm quan trQng cua QT) + QT co vai tra quan trQng trang tilt ca mQi liinh vl!c cua cUQc s6ng xii hQi + Vui tro cUQc s6ng con ngli
 5. VD: San hI
 6. Iu~t cua quan h~ cong ngh~ , quan h~ kinh te' , chinh trj , va cac qui Iu~t quari h~ xii hQi va tinh thfin . VI v~y , quan trj hQCphai dl!a tren co sd Iy Iu~n cua trie't hQc ,kinh te' hQc , d6ng thO'idoi hoi ung dl)ng nhi€u thanh tl!u cua cac nganh khoa hQc tl! nhien , khoa hQc ky thu~t, nhu toan hQc , di€u khi~n hQc , tin hQc , cong ngM hQc .v.v... va ap dl)ng nhi€u Iu~n di~m va ke't qua nghien cuu dai cua cac mon xii hQihQc, tam Iy hQc, Iu~t hQc , marketing, giao dl)c hQc .v.v... TIll? lIai . tinh khoa hQc doi hoi vi~c quan trj phai dl!a tren cac nghien tilc quan trj. Till? ba , Hnh khoa hQc doi hoi vi~c quan trj dn slt dl)ng cac ky thu~t quan trj . D6 la nhung cach thUc va phuong phap thl!C hi~n cac cong vi~c nhu : ky thu~ quan Iy theo ml)c tieu (MBO) , ky thu~t I~p ke' hO
 7. Nght% thu~t quan trj bao g6m khong chi nhung kinh nghit%m th?1nh cong ma cii nhung b?1ihQCthat b1,li. Tren cd sd nghien cuu nght%thu~t quan ly , ngu'ai ta ren luyt%ndu'Qc ky nang bie'n Iy lu~n thanh tht!c ti€n . Nght% thu~t quan trj co th~ du'QC th€ hit%ntrong m('>tsiSlInh vt!c nhu' : * NgM thu~t sli' dt:Ing ngu'ai ( phat hit%nnhan tai , biS trf dung khii nang , lien ke't nhung tai nang ) NgM thu~t t'!-o thai cd va chdp thai cd . * NgM thu~t t'!-o viSn , sli' dl:mg viSn va tich luy viSn * Nght%thu~t qnh tranh trong san xua't kinh doanh . * Nght%thu~t khai thac cac ti~m nang , giai quye't cac kho khan, ach tifc trong san xua't kinh doanh . * Nght%thu~t ra quye't djnh ( nhanh , dung, kjp thai ... ) va tht!c hit%nquye't djnh . * NgM thu~t sli' dl,mg cac don bgy trong quan Iy . * NgM thu~t ban hang "ciiu khach" , mua hang (tiSt, re , nhanh) * Nght%thu~t giao tie'p , phe blnh , ngM thu~t giao dl,lc con ngu'ai ngM thu~t sli' dl,lng thai gian .v.v... ~hu' v~y muiSn quan Iy t5t , ngu'ai lanh d,!-otru'dc he't phai sa dl,lng cac thanh tlfU cua quan trj hQCva nang no len trlnh d('>nght%thu~t va ung xli' . linh hO'!-tphu hQp vdi tlnh huiSng CI,I th~ . - ~iim du'Qc khoa hQc quan trj, GE>dB tha't b,!-itrong kinh doanh - Nifm du'Qcngh~ quan trj, GE>bdt lung tung trong v~n hanh DN - Nifm du'Qcnght%thu~t quan tq, se giup GE>gianh du'Qcb~n vung trong kinh doanh CO SO KHOA HQC CUA NGH~ THuA T QUAN TR~ KINH DOANH ... TtEM NA:-':G TRI THue v A GIU SI MAT , S1,fQUYET sa DUNG DOANH THONG TIN Y E>OKINH E>OANell A MVUKE NGHIEP DOANH LANH E>AO KINH DOANH - - I
 8. , i i i i i sa DO. CA C CO sa KHOA HQC CUA NGHt THU~ T NGHf; THUAT QUAN TR! cAc MI)C TIEU KINH DOANH PHAIE>AT 1 , , cAc cAc cAc cAc > TIEM NA.NG PHUONG THU E>OAN THC1ICO PHAp ... Cau 4 Trinh bay tom t:1t cac chuc nang cua nha QT + Theo anh ( chi) chuc nang nao quan trQng nh3't t~i sao ? . ',. '. 'cO CHUCNANG NHIEM VV CHUYEU' - .. Xac djnh m1,lc tieu va phttdng httdng h01).tdona cua to . . I '" I chl1c I - Dl! thao chttdng trinh hanh dQng. 1. H01).ch djnh - L~p Ijch trinh h01).t dQng. - B€ ra bic$n phap ki~m Soat. I - Cai tie'n t6 chl1c - Xac l~p sd d6 t6 chac. I - Mo ta nhic$m V1,ltitng bQ pMn 2. T6 chl1c I - Xay dl!ng cae tieu chuin h01).t dQng. ! I - Xac djnh cae tieu chuin cua tung nhan vien. I I , , , - I i - Nhom chU'c ni'in", thu hut nhan sl! a 3. i\:hiin s~( : - Nh,)m .:hl1.: niing d~1Ot
 9. - Nh6m chuc nana dich V1,1a thiJn" tin v - DOng vien nhan vien - Phong each liinh d~o va chI huy. 4. Liinh d~o - ThiEt Iij.pcac quan hc$ben trong t6 chuc vui t6 chuc ben ngoai. - ThiEt Iij. u en life va u u en. - Xac djnh tieu chuj'n ki€m tra. - Ljch tdnh ki~m tra. 5. Kicim tra - Cong C1,1 i€m tra. k - Danh cria tlnh hlnh ki€m tra, cac bi~n ha stta chi1a. Chuc nan La chuc nang hOi).chdinh . HOf,lchdinh la chUGnang co ban nhilt trong cac chuc nang cua nha QT va la n~n tang cua QT . Cac chuc nang con li).id~u d1,1'aren chUGnang nay, HOi).chdinh con cho ta s1,1' t huang d~n giam b'at nhting h~u qua cua s1,1' thay d6i giam bOt s1,1' Uing phi va d;;itra nhting tieu chu§n M kiem soat du'qc d~ dang hOi).chdinh la cong tac dn thie't cho mQi cilp QT trang mQt t6 chuc cilp QT cang cao thl vi~c t6 chuc hOi).chdinh cang quan tn;>ng VI no anh hUdng de'n ca t6 chuc , HOi).ch dinh giup cho nha QT trang vi~c d6i pho vai nhting bilt tnlc cua Wong lai , t~p trung duqc n6 11,1'c cac thanh vien trong t6 chuc huang cua v~ m1,lctieu giam t6i thi€u cac chi phi phat sinh do lam sai lam thua thai Cau 6: So sanh d~c di~m cua nha quan trj va nM doanh nghi~p : " Nha ljuan trj : la ngu'oi dieu khi€n giam sat cong vi~c cua nhi1ng ngu'oi khac . D6 la ngu'oi ra ljuyEt ujnh va t6 chuc thlfc hi~n quyEt djnh va thlfc hi~n cac chuc nang quan trj trang bQ may quan trj d cae d!p * Nha doanh nghi~p : la ngu'oi ra mQt doanh nghi~p c6 quy~n Sd hi1u doanh nghj~p . quan 19 hO'!-tdQng kinh doanh cua doanh nghi~p . £>6 la nhi1ng ngtfoi c6 cao vQng biEt san lung cac cd hQi trong kinh doanh , dam chap nhi.j.n nhi1ng rui fa , biEt ne tranh nhi1ngtlnh hu6ng xau , tl! do kh6ng ph1,1thuQc vao ngtfoi khac . tl! danh gia kha nang cua mlnh - :!1 -
 10. · Di,ic diifm I Cion!! nhau : . .. Khac nhau ~ Nguoi ra quye't dinh dU
 11. dich kinh doanh phu h hoat dong doanh nghiep . Nha quan tri dn thu tMp thong tin, philn tich moi tru'ong M phat hi~n ra nhung cd hQi kinh doanh hoij.c cac rui ra Mi voi slf hOq.tdQng cua doanh nghi~p va dn danh gia thifm dinh thOng tin M dam bao tinh L:hinh xaL:cua n6 3/ Cae vai tro auve't dinh : -1Vai tro ra uve't dinh v~ kinh doanh : Nha QT phai xem xet ~ghien cuu khach hang, thi tru'ong Mi thu cq.nh tranh va phat huy t6t cac ngu6n IlfCcua doanh nghi~p M du'a ra quye't dinh dung dan trong kinh doanh nham tang doanh so', l
 12. Mi ph6 vai nhung ba't tr:fc, de dQ klm ham 51!phat tri€n cua t6 chuc . Nha QlIiin Tri phiii co di€m t6ng h
 13. xiii; dinh ml,lt.:tieu dn thanh d~t va t.:ach thuc hanh di;>ng M d~t dungdil du
 14. + HopMn chUc nang trong cO'ca'u t6 chuc cua cong ty , mlii hi>pMn chuc nang nayy phai d
 15. + Chien Iuqc san xuilt + Chien luqc marketing + Chien luqc nhiln s~t + Chien luqc tai chinh * Chien luqc t~m kinh doanh du'qc d~t ra tren cd sd cua vic$cphiln tIch h0 so kinh doanh hi~n t
 16. Qua tdnh MBO co th~ cai nhu co 4 ye'i to' : £)~t m1,lctieu, ha~ch djnn hanh dOng, tlf ki~m saat va duyl$t (,ri thea ky h~n. M6i ye'u t6 do co th~ d6i thanh nhung budc xac djnh. L6i giai quye't "tran" xuong baa dam cho de e::1pkMe nhau trong t6 chuc d€u co chung mOt phuong hudng. Bat cu ke't qua ij dp b~c nao clla qua tdnh do cling la da sl! co gifng chung clla cii hai dp tren va cap dudi. Nhilng ve'u to Nhilng bu'de di chfnh 1. Trinh bay nhung ml,lc tieu va 84t m~c chie'n h.rqc dai h~n tieu 2. Th€ hi~n nhang ml,lc tieu toan bO cIla t6 chill'. 3. Thie't l~p ml,lCtieu cIla nganh 4. D(it nhang ml,lC tieu cIla Thiet ke' nhang cong vi~c ca tht hanh o
 17. V~ mi;it t6 chuc, tJm h~n quiin tri co lien quan m~t thiet den s0llCi~ud6 phlf thui)c vao : + Nilng l~tccua nha QT + Trinh di) nMn vien cap duoi + Tinh chat clia cong vi~c 6n dinh hay thay d6i + C6 ke ho~ch r6 rang hay khong c6 ke ho~ch r6 rang + C6 S1!uy qlly~n Clfth6 hay khong Cau 14 : Trinh bay nhung van d~ uy quy~n trong QT ? Quy~n h~mh cua nM QT xuat phat tlf nhung cd si'i n~1O? * 51! uy quy~n la giao cho nguai khac quy~n himh va trach nhi~m d6 thlfC hi~n mi)t cong vi~c nhat dinh - Qua trlnh giao ph6 , uy quy~n tien hanh 4 buoc : + Xac dinh ket qua mong mu0n + Giao nhi~m Vlf + Giao qlly~n hanh + Yeu du chiu trach nhi~m hoan chanh nhi~m Vlf - Cftn lam r6 sl! uy quy~n .- Lay l;;1i uy~n hanh neu nhu nguai d6 sa sut ( vi~c lay l;;1i iing cach q b ra c:ii moi hoac sa thai, each chUc ) * Cae nf,?uyen tile tlY quy€n xuat phdt tit nhilng C(Jsa: + C6 ket qua monh mu0n + Xac dinh theo chuc nilng . ~ - 29- J
 18. + Thea mo hlnh b~c thang tiXIon xu6ng nho + Thea cap b~c. . .. I +Th6ng nhat trang m~nh I~nh . + 5if tu\1ng ung quy~n h
 19. · Vu nhl1Qc di~m cua cd cau nay la : Vu di~m : . .. Tuan thu nguyen tac mot thu trUdng. ... T
 20. .. Kh6 xac dinh trach nhi$m va hay d6 trach nhi$m cho nhau. 3. Cd cau t6 ehue usn tri true tu en nan : - chue · EJiiy la ki§u Cd cau hOn h
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2