intTypePromotion=1

Tài liệu ôn thi môn Kinh tế nông nghiệp

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

4
1.663
lượt xem
457
download

Tài liệu ôn thi môn Kinh tế nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi môn Kinh tế nông nghiệp gồm 9 câu hỏi tự luận có đáp án giúp bạn hệ thống lại các kiến thức: đặc điểm và vai trò của ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp, các chỉ tiêu cơ bản đánh giá ruộng đất, các nhân tố ảnh hưởng đến chuyên môn hóa sản xuất trong nông nghiệp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn thi môn Kinh tế nông nghiệp

  1. KINH TEÁ NOÂNG NGHIEÄP. Caâu 1: Ñaëc ñieåm vaø vai troø cuûa ruoäng ñaát trong saûn xuaát noâng nghieäp ? 1. Ñaëc ñieåm: + Ruoäng ñaát laø moät tö lieäu saûn xuaát ñaëc bieät, bôûi noù vöøa coù tính chaát cuûa tö lieäu lao ñoäng. Ruoäng ñaát laø ñoái töôïng lao ñoäng vì con ngöôøi taùc ñoäng vaøo ruoäng ñaát ñeå laøm noù toát hôn. Neáu nhìn döôùi goùc ñoä con ngöôøi thoâng qua ruoäng ñaát ñeå truyeàn daãn taùc ñoäng cuûa mình vaøo caùc ñoái töôïng sinh vaät nhaèm taïo ra noâng saûn, thì ruoäng ñaát laø tö lieäu lao ñoäng. Ruoäng ñaát mang caû tính chaát cuûa ñoái töôïng lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng neân laø moät loaïi tö lieäu saûn xuaát ñaëc bieät cuûa noâng nghieäp. + Ruoäng ñaát ñöôïc coi laø moät loaïi taøi saûn coá ñònh. Loaïi taøi saûn coá ñònh naøy coù söï khaùc bieät vôùi loaïi taøi saûn coá ñònh thoâng thöôøng khaùc ôû choã: _ Ruoäng ñaát khoâng chòu aûnh höôûng cuûa qui luaät hao moøn voâ hình, hôn nöõa giaù trò cuûa noù laïi coù xu höôùng taêng leân. _ Nhìn chung caùc taøi saûn coá ñònh thoâng thöôøng khi ñaõ qua söû duïng, duø coù ñöôïc söõa chöõa hay hieän ñaïi hoùa thì söùc saûn xuaát cuõng keùm daàn ñi. Tuy nhieân, neáu ñöôïc söû duïng hôïp lyù, thì söùc saûn xuaát ngaøy caøng taêng. Söùc saûn xuaát cuûa ruoäng ñaát ñöôïc bieåu hieän ôû ñoä maøu môõ cuûa ñaát. + Ruoäng ñaát coù vò trí coá ñònh treân beà maët traùi ñaát, gaén boù chaët cheõ vôùi nguoàn nöôùc, khí haäu vaø heä ñoäng thöïc vaät ñaëc tröng. Ñaëc ñieåm naøy cuøng vôùi taøi chính khoâng ñoàng ñeàu veà ñoä maøu môõ cuûa ñaát laø moät trong nhöõng yeáu toá qui ñònh tính khu vöïc cuûa saûn xuaát noâng nghieäp. 2. Vai troø: + Vai troø cuûa ñaát ñai trong noâng nghieäp ñaëc bieät quan troïng vì ñeå taïo ra moät ñôn vò giaù trò trong noâng nghieäp thöôøng phaûi söû duïng dieän tích ñaát lôùn hôn caùc ngaønh saûn xuaát khaùc. + Ruoäng ñaát khoâng chæ ñoùng vai troø laø ñòa baøn toå chöùc saûn xuaát maø coøn laø nguoàn cung caáp chaát dinh döôõng chuû yeáu cho caây troàng. Caâu 2: Caùc chæ tieâu cô baûn ñaùnh giaù ruoäng ñaát: + Ñaùnh giaù veà qui moâ ñaát noâng nghieäp: ngöôøi ta thöôøng söû duïng 3 chæ tieâu: _ Toång dieän tích ñaát noâng nghieäp. _ Dieän tích ñaát noâng nghieäp bình quaân lao ñoäng. _ Dieän tích ñaát noâng nghieäp bình quaân nhaân khaåu. + Ñaùnh giaù veà maët boá trí söû duïng: ngöôøi ta thöôøng duøng caùc chæ tieâu veà cô caáu dieän tích ( coù theå tính cho dieän tích canh taùc hoaëc dieän tích gieo troàng). Chæ tieâu naøy ñöôïc tính baèng phaàn traêm ñaát noâng nghieäp duøng cho caùc muïc ñích treân toång dieän tích noâng nghieäp. + Ñaùnh giaù vieäc taän duïng ñaát noâng nghieäp trong ngaønh troàng troït, ngöôøi ta duøng chæ tieâu heä soá söû duïng ruoäng ñaát. Heä soá söû duïng ruoäng ñaát ñöôïc tính baèng tyû soá dieän tích
  2. gieo troàng trong moät naêm vaø dieän tích canh taùc. Dieän tích canh taùc cuûa moät thöûa ruoäng chính laø dieän tích töï nhieân cuûa thöûa ruoäng ñoù. + Ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng ñaát: _ Naêng suaát caây troàng: tính baèng toång khoái löôïng saûn phaåm saûn xuaát ra treân moät ñôn vò dieän tích trong moät vuï. _ Naêng suaát ruoäng ñaát: chæ tieâu naøy ñöôïc tính döôùi hai hình thöùc: • Hình thöùc hieän vaät: tính baèng toång khoái löôïng noâng saûn (cuøng loaïi) treân moät ñôn vò dieän tích canh taùc trong moät naêm, duøng ñeå so saùnh vieäc söû duïng ñaát theo töøng loaïi caây troàng, vaät nuoâi. • Hình thöùc giaù trò: ñöôïc tính baèng toång giaù trò saûn löôïng hay toång thu nhaäp treân moät ñôn vò dieän tích canh taùc trong moät naêm. Ñaây laø chæ tieâu toång hôïp veà söùc saûn xuaát cuûa ñaát. _ Lôïi nhuaän vaø tyû suaát lôïi nhuaän treân moät ñôn vò dieän tích gieo troàng: • Lôïi nhuaän: tính baèng toång giaù trò saûn löôïng treân moät ñôn vò dieän tích tröø toång chi phí treân dieän tích ñoù. • Tyû suaát lôïi nhuaän: tính baèng phaàn traêm cuûa lôïi nhuaän so vôùi chi phí hoaëc so vôùi doanh thu. + Ñaùnh giaù ruoäng ñaát veà kinh teá: Hieän nay phoå bieán coù hai phöông phaùp ñaùnh giaù nhö sau: _ Caùch ñaùnh giaù cuûa toå chöùc FAO: döïa vaøo thang ñieåm 100 ñeå chia ruoäng ñaát thaønh 5 haïng (töø ñaát ñai raát toát ñeán raát xaáu). _ Caùch ñaùnh giaù kinh teá ruoäng ñaát cuûa Vieät Nam: caên cöù vaøo 5 yeáu toá ñeå ñaùnh giaù, ñoù laø: chaát ñaát, vò trí, ñòa hình, khí haäu – thôøi tieát vaø ñieàu kieän töôùi tieâu. Ngoaøi ra coøn caên cöù vaøo naêng suaát caây troàng trong voøng 5 naêm gaàn nhaát. Ñaát troàng caây haøng naêm vaø nuoâi troàng thuûy saûn thì ñöôïc phaân thaønh 6 haïng, ñaát troàng caây laâu naêm thì ñöôïc phaân thaønh 5 haïng (haïng 1 laø cao nhaát). Caâu 3: Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm vaø caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán chuyeân moân hoùa saûn xuaát trong noâng nghieäp? 1. Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm: a) Khaùi nieäm: Chuyeân moân hoùa saûn xuaát noâng nghieäp laø söï taäp trung caùc ñieàu kieän saûn xuaát cuûa noâng nghieäp ñeå saûn xuaát ra moät hoaëc vaøi loaïi haøng hoùa chuû yeáu thích nghi nhaát vôùi caùc ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá cuûa moät ñòa baøn laõnh thoå noâng nghieäp nhaát ñònh. b) Ñaëc ñieåm: Chuyeân moân hoùa saûn xuaát noâng nghieäp khoâng chæ nhaèm phaùt trieån moät ngaønh gaén vôùi vieäc saûn xuaát ra saûn phaåm phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän söû duïng taøi nguyeân trong noâng nghieäp. Chuyeân moân hoùa saûn xuaát noâng nghieäp coøn phaûi gaén vôùi vieäc phaùt trieån ña daïng toång hôïp nhieàu ngaønh khaùc, taïo ra nhöõng saûn phaåm khaùc nhau cho vuøng, doanh nghieäp noâng nghieäp.
  3. 2. Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng: a) Caùc nhaân toá töï nhieân: Caùc ñieàu kieän töï nhieân cuûa saûn xuaát noâng nghieäp laø toång hôïp caùc yeáu toá cuûa heä sinh thaùi noâng nghieäp, bao goàm: _ Thôøi tieát, khí haäu: böùc xaï maët trôøi, ñoä aåm, löôïng möa. _ Ñaát ñai: ñòa hình, nguoàn nöôùc, noâng hoùa thoå nhöôõng. _ Caây troàng, vaät nuoâi, thaûm ñoäng thöïc vaät. b) Caùc nhaân toá kinh teá – xaõ hoäi: Caùc nhaân toá chuû yeáu cuûa nhoùm taùc ñoäng naøy laø: _ Söï phaùt trieån vaø phaân boá cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp, caùc thaønh phoá, thò traán, khu daân cö, khu coâng nghieäp. _ Söï phaùt trieån heä thoáng ñöôøng giao thoâng vaø caùc phöông tieän vaän chuyeån goùp phaàn taùc ñoäng vaøo boá trí laïi saûn xuaát noâng nghieäp cuõng nhö thuùc ñaåy saûn xuaát haøng hoùa phaùt trieån. _ Söï phaân boá daân cö noâng thoân vaø lao ñoäng noâng nghieäp. _ Taäp quaùn vaø kinh nghieäm saûn xuaát cuûa noâng daân. _ Saûn xuaát noâng nghieäp vaø vaán ñeà an toaøn löông thöïc. _ Nhaân toá thò tröôøng vaø caùc chính saùch kinh teá cuûa Nhaø nöôùc. Caâu 4: Caùc ñaëc tröng cuûa kinh teá noâng hoä? + Veà maët kinh teá: _ Noâng hoä vöøa laø ñôn vò saûn xuaát , vöøa laø ñôn vò tieâu duøng. Quan heä giöõa tieâu duøng vaø saûn xuaát bieåu hieän trình ñoä kinh teá cuûa noâng hoä. _ Caùc noâng hoä ngoaøi hoaït ñoäng noâng nghieäp coøn tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng phi noâng nghieäp vôùi caùc möùc ñoä khaùc nhau. _ Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc quan heä kinh teá noâng hoä tieán haønh caùc hoaït ñoäng quaûn trò töø saûn xuaát, trao ñoåi, phaân phoái ñeán tieâu duøng. + Veà maët xaõ hoäi : _ Caùc thaønh vieân trong noâng hoä coù quan heä huyeát thoáng, thaân thuoäc vaø quan heä hoân nhaân. Quan heä naøy chi phoái ñeán moïi hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi cuûa caùc thaønh vieân. _ Hoï quan taâm ñeán vieäc laøm, giaùo duïc chaêm soùc laãn nhau, DX vaø phaùt trieån caùc truyeàn thoáng gia ñình. _ ÔÛ noâng hoä coù 2 ñònh cheá cuøng taùc ñoäng ñan xen vaøo nhau 1 caùch höõu cô, ñoù laø: ñònh cheá xí nghieäp(KT) vaø ñònh cheá gia ñình (XH). Chính nhôø moái quan heä naøy KT coù söùc maïnh caïnh tranh treân thò tröôøng. + Noâng hoä söû duïng chuû yeáu lao ñoäng gia ñình trong saûn xuaát kinh doanh: _ ÔÛ noâng daân chæ tieâu thu nhaäp thuaàn laø quan troïng nhaát, khoâng keå thu nhaäp ñoù töø nguoàn naøo, troàng troït chaên nuoâi hoaëc töø ngheà ngoaøi noâng nghieäp. Ñoù laø keát quaû chung cuûa lao ñoäng gia ñình. _ Ngöôøi noâng daân khoâng tính ñöôïc cuï theå baèng tieàn lao ñoäng gia ñình ñaõ boû ra, maø chæ tính chi phí cô hoäi cuûa lao ñoäng gia ñình khi tham gia SXHH.
  4. _ Maëc duø phaùt trieån töø töï tuùc töï caáp leân SXHH, töø quan heä chuû yeáu vôùi töï nhieân ñeán quan heä vôùi xaõ hoäi, neàn taûng toå chöùc caên baûn cuûa kinh teá noâng hoä vaãn laø ñònh cheá gia ñình vôùi söï beàn vöõng voán coù cuûa noù. _ Vôùi lao ñoäng gia ñình, vôùi ñaát ñai ñöôïc söû duïng noái tieáp qua nhieàu theá heä, vôùi taøi saûn vaø voán saûn xuaát chuû yeáu cuûa gia ñình, cuûa quan heä thaân toäc, quan heä huyeát thoáng, neân keå caû khi noâng hoä gaén vôùi KHKT vaø coâng ngheä hieän ñaïi, gaén vôùi thò tröôøng phaùt trieån, maø vaãn khoâng thay ñoåi baûn chaát, khoâng bò bieán daïng. Caâu 5: Khaùi nieäm vaø ñaëc ñieåm cuûa kinh teá trang traïi ôû VN? Khaùi nieäm: _ KTTT laø moät hình thöùc toå chöùc SXKD trong noâng, laâm, ngö nghieäp, phoå bieán ñöôïc hình thaønh vaø phaùt trieån treân neàn taûng kinh teá noâng hoä vaø veà cô baûn mang baûn chaát noâng hoä. _ Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån KTTT gaén vôùi söï tích tuï taäp trung caùc yeáu toá SXKD (ñaát ñai, LÑ, TLSX, voán, KHKT vaø coâng ngheä) ñeå naâng cao naêng löïc saûn xuaát vaø saûn xuaát ra nhieàu saûn phaåm haøng hoùa vôùi naêng suaát chaát löôïng vaø hieäu quaû cao. _ Laø moät trong nhöõng hình thöùc toå chöùc SXKDNN döïa treân neàn taûng KT hoä chöù khoâng phaûi laø 1 thaønh phaàn KT rieâng bieät naøo khaùc ngoaøi KT hoä. Ñaëc ñieåm: + Tính chaát SX: _ SXHH laø chöùc naêng chính. _ Giaù trò toång saûn phaåm vaø saûn phaåm haøng hoùa laø chæ tieâu tröïc tieáp ñaùnh giaù qui moâ SX cuûa trang traïi. _ Tæ suaát haøng hoùa cao. _ Caùc chæ tieâu veà voán, möùc ñoä thaâm canh, söû duïng lao ñoäng cao hôn kinh teá hoä. + Chuû trang traïi: _ Chuû trang traïi laø ngöôøi coù yù chí laøm giaøu, coù ñieàu kieän laøm giaøu vaø bieát laøm giaøu, coù voán, trình ñoä kyõ thuaät vaø khaû naêng quaûn lyù, coù hieåu bieát nhaát ñònh veà thò tröôøng. _ Chuû trang traïi laø chuû gia ñình. _ Chuû trang traïi vöøa ñieàu haønh vöøa tröïc tieáp saûn xuaát. + Lao ñoäng trong trang traïi: _ Baûn thaân vaø gia ñình thöôøng tröïc tieáp tham gia lao ñoäng vaø quaûn lyù saûn xuaát ôû trang traïi, thueâ möôùn theâm lao ñoäng nhöng chuû yeáu laø thueâ theo thôøi vuï, lao ñoäng gia ñình vaãn laø truï coät. + Khai thaùc vaø söû duïng ñaát ñai: _ Khai thaùc ñaát ñai tröïc tieáp baèng söùc lao ñoäng vaø kinh nghieäm cuûa gia ñình. _ Khoâng khai thaùc ñaát ñai giaùn tieáp. + Qui moâ ruoäng ñaát vaø phöông thöùc saûn xuaát: _ Khoâng nhaát thieát trang traïi phaûi coù qui moâ lôùn _ Qui moâ saûn xuaát trang traïi trong 1 nöôùc khoâng coá ñònh theo thôøi gian vaø thay ñoåi theo töøng vuøng kinh teá.
  5. _ Hieäu quaû khai thaùc treân ñaát ñai cao. Caâu 6: Nhöõng khaùc bieät cô baûn giöõa HTX NN kieåu cuõ vaø HTX NN kieåu môùi ôû VN? + Khaùi nieäm: HTX laø toå chöùc KT töï chuû do nhöõng ngöôøi lao ñoäng coù nhu caàu, lôïi ích chung, töï nguyeän cuøng goùp voán, goùp söùc lao ñoäng laäp ra theo qui ñònh cuûa phaùp luaät ñeå phaùt huy söùc maïnh cuûa taäp theå vaø cuûa töøng xaõ vieân, nhaèm giuùp ñôõ nhau thöïc hieän coù hieäu quaû hôn caùch/ñoäng SXKD dòch vuï vaø caûi thieän ñôøi soáng, goùp phaàn phaùt trieån KTXH cuûa ñaát nöôùc. + Caùc ñieåm khaùc bieät: HTX kieåu cuõ HTX kieåu môùi _ ra ñôøi vaø hoaït ñoäng trong moâi tröôøng _ ra ñôøi vaø hoaït ñoäng trong moâi tröôøng khoâng coù noâng hoä. laáy kinh teá noâng hoä vaø trang traïi gia ñình _ hoaït ñoäng trong cô cheá keá hoaïch hoùa taäp toàn taïi vaø phaùt trieån. trung bao caáp _ hoaït ñoäng trong cô cheá TT töï chuû, töï _ hoaït ñoäng trong khoâng gian kinh teá chòu traùch nhieäm veà keát quaû KD. ñoùng, bò giôùi haïn bôûi phaïm vi haønh chính _ hoaït ñoäng trong khoâng gian kinh teá vaø coù nôi ñaûm traùch 1 phaàn chöùc naêng môû, khoâng bò giôùi haïn bôûi phaïm vi haønh haønh chính nhaø nöôùc thay cho chính quyeàn chính trong hoaït ñoäng vaø bình ñaúng vôùi ñòa phöông. caùc toå chöùc kinh teá khaùc. Caâu 7: Cung caàu noâng saûn coù nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn naøo vaø thöôøng chòu aûnh höôûng bôûi caùc yeáu toá gì? Cung noâng saûn: a) Nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn: + Cung trong ngaén haïn: _ Ngaén haïn: laø giai ñoaïn maø trong ñoù caùc ñôn vò KTNN chæ coù theå ñieàu chænh 1 phaàn naøo ñoái vôùi caùc loaïi ñaàu vaøo cuûa mình theo söï thay ñoåi cuûa ñieàu kieän saûn xuaát. _ Ngaén haïn trong SXNN thöôøng ñöôïc tính baèng vuï vaø naêm. _ Trong ngaén haïn cung noâng saûn dao ñoäng laø do: • Taùc ñoäng cuûa thôøi tieát: vuï tröôùc coù theå ñöôïc muøa nhöng vuï sau maát muøa. • Taùc ñoäng ñoät phaù cuûa saâu beänh. • Tính muøa vuï cuûa SXNN: vaøo vuï thu hoaïch thì löôïng cung taêng, gaàn khi thu hoaïch vuï môùi thì cung giaûm ñeán möùc thaáp nhaát, hoaëc nhöõng noâng saûn khoâng caát giöõ ñöôïc laâu, neân sau khi thu hoaïch noâng daân phaûi baùn chaïy. • 1 soá noâng saûn coù thu hoaïch khoâng oån ñònh trong naêm. • Ñöôøng cung noâng saûn trong 1 vuï coù xu theá ñöùng (keùm co giaõn) + Cung trong daøi haïn:
  6. _ Daøi haïn: laø giai ñoaïn daøi ñeå cho caùc ñôn vò KTNN coù theå ñieàu chænh taát caû caùc loaïi ñaàu vaøo cuûa mình theo söï thay ñoåi cuûa caùc ñieàu kieän saûn xuaát. _ Daøi haïn trong saûn xuaát noâng nghieäp thöôøng ñöôïc tính baèng nhieàu vuï nhieàu naêm. _ Trong daøi haïn cung noâng saûn töông ñoái oån ñònh do quõi ñaát ñai coù haïn, söï phaùt trieån töông ñoái chaäm cuûa tieán boä KHKT trong NN so vôùi caùc ngaønh khaùc. b) Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán cung noâng saûn: _ Giaù cuûa baûn thaân noâng saûn haøng hoùa. _ Giaù cuûa saûn phaåm caïnh tranh. _ Giaù caùc yeáu toá ñaàu vaøo. _ Giaù saûn phaåm song ñoâi. _ Trình ñoä kyõ thuaät cuûa saûn xuaát. _ Caùc yeáu toá moâi tröôøng töï nhieân. _ Chính saùch kinh teá cuûa nhaø nöôùc. Caàu noâng saûn: a) Ñaëc ñieåm caàu noâng saûn: + Trong ngaén haïn: _ Caàu noâng saûn töông ñoái oån ñònh do : nhu caàu LTTP laø coù giôùi haïn, coâng suaát caùc nhaø maùy cheá bieán coù haïn. _ Caàu LTTP haàu nhö co giaõn ít theo giaù (heä soá 0,1 – 0,2) _ Caàu LTTP haàu nhö khoâng co giaõn theo thu nhaäp bôûi trong ngaén haïn sôû thích nhu caàu haàu nhö khoâng thay ñoåi. _ Vôùi hoä gia ñình möùc taêng chi tieâu veà LTTP chaäm hôn möùc taêng thu nhaäp. + Trong daøi haïn: _ Caàu noâng saûn bieán ñoäng maïnh, co giaõn nhieàu do thu nhaäp thay ñoåi vaø soá löôïng daân cö taêng leân. _ Möùc caàu LTTP phuï thuoäc chuû yeáu vaøo möùc taêng daân soá vaø khaû naêng thanh toaùn cho nhu caàu naøy cuûa daân soá. _ Caàu noâng saûn phi LTTP coù xu theá taêng trong daøi haïn. b) Caùc yeáu toá aûnh höôûng: _ Giaù cuûa baûn thaân noâng saûn. _ Möùc thu nhaäp cuûa daân cö. _ Qui moâ daân soá. _ Kyø voïng cuûa ngöôøi mua trong töông lai. Caâu 8: Trình baøy caùc nhaân toá aûnh höôûng giaù caû noâng saûn, ñieàu naøy coù gì khaùc so vôùi giaù caû caùc loaïi saûn phaåm khaùc? Möùc saûn löôïng: _ Trong CN, giaù caû seõ ñieàu tieát cung nhöng trong noâng nghieäp, giaù caû phuï thuoäc vaøo cung vì cung coù tính: + Tính thôøi vuï: duø giaù cao nhöng ngöôøi ta khoâng theå troàng theâm, nuoâi theâm ñeå coù saûn löôïng töùc thôøi, ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng.
  7. + Ñaát ñai vaø tieàm naêng saûn xuaát coù haïn. + Vieäc xuaát nhaäp ngaønh coù haïn. _ Do ñoù, giaù noâng saûn bieán ñoåi uyeån chuyeån cuøng vôùi möùc taêng giaûm saûn löôïng. Heä soá uyeån chuyeån ñöôïc coi laø nghòch ñaûo cuûa heä soá co giaûn: saûn löôïng taêng => giaù giaûm, saûn löôïng giaûm => giaù taêng. Chi phí saûn xuaát: _ Trong saûn xuaát CN, giaù thaønh laø cô sôû cuûa giaù caû, baùn haøng vôùi giaù nhoû hôn giaù thaønh bò loã vaø coù nguy cô phaù saûn, ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp, trong ngaén haïn ít bò chi phoái bôûi qui luaät ñoù vì: + Ngöôøi daân khoâng laøm chuû ñöôïc möùc saûn löôïng vaø giaù caû khoâng quyeát ñònh möùc cung noâng saûn, vuï boäi thu maëc duø chi phí cao nhöng giaù vaãn reû vaø ngöôïc laïi. + Do söï ruùt voán ñaàu tö khoûi noâng nghieäp. + Do chính saùch cuûa chính phuû thöôøng xuyeân gaây aùp löïc duy trì saûn xuaát noâng nghieäp, nhaát laø ñoái vôùi haøng noâng saûn thieát yeáu. _ Trong daøi haïn giaù thaønh cung aûnh höôûng ñeán giaù noâng saûn do söï ñieàu tieát cuûa qui luaät lôïi nhuaän bình quaân. _ Tuy nhieân, giaù thaønh noâng saûn phuï thuoäc vaøo chính saûn löôïng thu hoaïch, vôùi cuøng chi phí nhöng neáu saûn löôïng nhieàu thì giaù thaønh haï, saûn löôïng ít giaù thaønh cao. Yeáu toá taâm lyù: _ Tröôøng hôïp caàu > cung : haøng khan hieám giaù taêng ( ngöôøi tieâu duøng laïi muoán mua nhieàu tích tröõ, ngöôøi saûn xuaát muoán giöõ laïi ñeå giaù cao hôn ). _ Tröôøng hôïp cung > caàu : noâng saûn dö thöøa, giaù giaûm ( ngöôøi tieâu duøng coù taâm lyù chæ mua ôû möùc ñuû duøng vaø ñôïi giaù haï, ngöôøi saûn xuaát caàn baùn haøng vôùi moïi giaù ). Caâu 9: Trình baøy nhöõng can thieäp cuûa nhaø nöôùc khi noâng saûn dö thöøa trong ngaén haïn cuõng nhö trong daøi haïn? Laäp kho haøng döï tröõ _ Laäp kho haøng thöông maïi: nôi chöùa haøng trung chuyeån chôø baùn. _ Laäp kho haøng an toaøn KT: nôi döï tröõ ñeå ñieàu tieát thò tröôøng. _ Khoù khaên: noâng saûn khoù döï tröõ, chæ laø giaûi phaùp toát khi xen keõ nhöõng naêm ñöôïc muøa vaø maát muøa, laø giaûi phaùp tình theá trong ngaén haïn, khi oån ñònh giaù P seõ kích thích saûn xuaát daãn ñeán luoân taêng cung khoù khaên cho döï tröõ vaø ngaân saùch coù haïn. _ Thöïc teá ñaây laø giaûi phaùp cuûa nhaø nöôùc, keå caû hieäp ñònh Quoác teá. VN ta coù 2 heä thoáng kho döï tröõ nhöng khoâng lôùn. Chính saùch giaù saøn vaø gia taêng döï tröõ: _ P1 laø giaù saøn LTTP _ Löôïng caàu laø Q1 _ Dö cung laø : Q2 – Q1 _ Nhaø nöôùc phaûi mua AB vôùi chi phí : P1 X (Q2 – Q1) => haäu quaû: khi oån ñònh giaù P seõ kích thích saûn xuaát daãn ñeán luoân taêng cung khoù khaên cho döï tröõ vaø ngaân saùch coù haïn.
  8. Trôï giaù baèng cung caáp tín duïng öu ñaõi: _ Vaän ñoäng noâng daân khoâng baùn noâng saûn baèng caùch cung caáp tín duïng laõi suaát thaáp ñeå noâng daân tieáp tuïc ñaàu tö saûn xuaát , ñôïi khi giaù cao seõ tieâu thuï. _ Khoù khaên: tình traïng thaëng dö kinh nieân veà noâng saûn, khoâng coù choã caát döõ, thaâm huït ngaân saùch. Chính saùch ñaùnh thueá nhaäp khaåu noâng saûn – haøng raøo thueá quan: _ Khi haøng noâng saûn trong nöôùc bò caïnh tranh bôûi noâng saûn ngoaïi nhaäp, 1 soá nöôùc ñaùnh thueá cao vaøo noâng saûn nhaäp khaåu. _ Khi noâng saûn dö thöøa maø coù theå thay theá noâng saûn nhaäp khaåu. Chính saùch can thieäp trong daøi haïn: _ Döï ñoaùn nhöõng khoù khaên trong töông lai ñeå ñieàu chænh cô caáu saûn xuaát noâng nghieäp. Caùc coâng cuï thueá, tín duïng, khuyeán noâng…coù vai troø quan troïng trong vieäc khuyeán khích hoaëc thu heïp dieän tích cuõng nhö chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng vaø con vaät nuoâi. _ Môû roäng phaïm vi thò tröôøng tieâu thuï, ñaåy maïnh xuaát khaåu ñeå giaûi quyeát tình traïng dö thöøa. _ Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng cheá bieán ñeå tieâu thuï noâng saûn. _ Ngoaøi caùc chính saùch treân, chính phuû coøn coù theå can thieäp baèng chính saùch nhö: tæ giaù hoái ñoaùi, ñaùnh thueá….
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản