intTypePromotion=1

Tổng hợp các đề thi môn Kinh tế quốc tế có đáp án

Chia sẻ: Bùi Văn Nghị | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

1
1.479
lượt xem
420
download

Tổng hợp các đề thi môn Kinh tế quốc tế có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các đề thi môn Kinh tế quốc tế có đáp án, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi hiệu quả. Nhằm giúp các bạn tổng hợp kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài giúp đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp các đề thi môn Kinh tế quốc tế có đáp án

 1. BµI THI M¤N KINH TÕ quèc tÕ  Ch¬ng tr×nh 45 tiÕt (§Ò sè 1) Thêi gian lµm bµi: 60 phót PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng: (2 ®iÓm) 1. Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ xuÊt hiÖn ®Çu tiªn lµ:  a. Trao ®æi quèc tÕ vÒ vèn c. Th¬ng m¹i quèc tÕ b. Trao ®æi quèc tÕ vÒ søc lao ®éng d. Trao  ®æi quèc tÕ  vÒ khoa häc c«ng nghÖ 2. ViÖt Nam ®îc xÕp vµo lo¹i níc cã:  a. NÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi c. NÒn kinh tÕ   ®ang ph¸t  triÓn ë tr×nh ®é thÊp  b. NÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn  d. NÒn kinh tÕ  thÞ  trêng  ph¸t triÓn  3. Trong xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc, trao ®æi s¶n phÈm gi÷a   c¸c quèc gia trªn thÕ giíi chñ yÕu lµ: a. S¶n phÈm th«  c. S¶n phÈm ®∙ qua chÕ biÕn b. S¶n phÈm s¬ chÕ d. S¶n phÈm cã  hµm lîng chÊt  x¸m cao 4. Nguyªn t¾c MFN lµ  c¸c bªn tham gia trong quan hÖ  kinh tÕ  th ¬ng  m¹i dµnh cho nhau nh÷ng ®iÒu kiÖn u ®∙i: a. KÐm h¬n nh÷ng u ®∙i mµ m×nh dµnh cho c¸c níc kh¸c b. Cao h¬n nh÷ng u ®∙i mµ m×nh dµnh cho c¸c níc kh¸c c. Kh«ng kÐm h¬n nh÷ng u ®∙i mµ m×nh dµnh cho c¸c níc kh¸c d. C¶ a, b, c 5. Giao dÞch 3 bªn lµ ph¬ng thøc:  a. Giao dÞch qua trung gian c. Giao dÞch t¹i së  giao dÞch   b. Bu«n b¸n ®èi lu  d. T¸i xuÊt khÈu             6. ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i quèc tÕ  cña mét quèc gia b¶o vÖ  lîi  Ých:      a. Quèc gia     c. Doanh nghiÖp t nh©n     b. Doanh nghiÖp nhµ níc        d.   Doanh   nghiÖp   cã  vèn ®Çu t níc ngoµi 7. Chñ thÓ cung cÊp vèn ODA lµ: a. Tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ  c. C«ng ty quèc tÕ b. ChÝnh phñ c¸c níc d. C¶ a, b vµ c 8. Dßng vèn  ®Çu t quèc tÕ  chuyÓn vµo khu vùc kinh tÕ  chÝnh phñ  sÏ   ¶nh hëng ®Õn:
 2. a.  ChÝnh s¸ch tµi khãa quèc gia  c.   Nî   níc  ngoµi cña t nh©n b.  Nî níc ngoµi cña chÝnh phñ  d. C¶ a, b vµ c 9. Trªn thÞ trêng, nÕu mét s¶n phÈm nµo ®ã cã cung > cÇu, trong dµi   h¹n, c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ: a.  §Çu t nhiÒu h¬n cho s¶n phÈm ®ã c.   ChuyÓn   ®Çu   t  sang s¶n phÈm kh¸c b.  Gi÷ nguyªn møc ®Çu t cho s¶n phÈm ®ã d.   Gi¶m   ®Çu   t cho s¶n phÈm ®ã 10. Chñ thÓ tham gia liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ gåm c¸c: a.  Tæ chøc phi chÝnh phñ, tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ  c.   Tæ  chøc kinh tÕ quèc tÕ, doanh nghiÖp b.  Tæ chøc phi chÝnh phñ, chÝnh phñ  d.   Doanh  nghiÖp, chÝnh phñ PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt: (2 ®iÓm) 1. YÕu tè khoa häc c«ng nghÖ trong kinh tÕ tri thøc cã ®Æc ®iÓm lµ: a. S¹ch b. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt  c. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ  s¶n xuÊt nhng vÉn g©y « nhiÔm m«i  trêng d. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¹ch 2. Qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa  ®îc thóc  ®Èy bëi c¸c t¸c nh©n chñ  yÕu  sau: a. C¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  b. C¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  c. C¸c tæ chøc quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ, c«ng ty   quèc gia   d. C¸c tæ chøc quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  3. Më cöa kinh tÕ quèc gia lµ do: a. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn chñ quan  c.       T¸c   ®éng  cña xu thÕ toµn cÇu hãa b. §ßi hái tõ thùc tÕ kh¸ch quan d.   C¶ a, b vµ c 4. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé  cã  giíi h¹n trong thêi   gian dµi: a. Lµm cho mét sè ngµnh s¶n xuÊt c. Gióp   cho   c¸c   ngµnh   non   yÕu  trong níc tr× trÖ cã ®iÒu kiÖn  b. Kh«ng cã  t¸c  ®éng g×   ®Õn s¶n  ph¸t triÓn  xuÊt trong níc  d. C¶ a vµ c
 3. 5. Trong sè  c¸c biÖn ph¸p sau, biÖn ph¸p nµo lµ  rµo c¶n tµi chÝnh  phi thuÕ quan: a.   ThuÕ xuÊt khÈu  c. H¹n ng¹ch b.   ThuÕ néi ®Þa  d.   BiÖn   ph¸p   mang  tÝnh kü thuËt 6.   Xu   híng  ¸p   dông  biÖn   ph¸p   h¹n   chÕ   sè   lîng   vµ   biÖn   ph¸p   mang  tÝnh kü thuËt: a.   H¹n chÕ sè lîng t¨ng vµ mang tÝnh kü thuËt gi¶m b.   H¹n chÕ sè lîng gi¶m vµ mang tÝnh kü thuËt t¨ng c.   H¹n chÕ sè lîng t¨ng vµ mang tÝnh kü thuËt t¨ng d.   H¹n chÕ sè lîng gi¶m vµ mang tÝnh kü thuËt gi¶m 7. §Çu t quèc tÕ trùc tiÕp phô thuéc vµo: a.   M«i trêng ®Çu t ë níc nhËn ®Çu t  c.   M«i   trêng  ®Çu t quèc tÕ b.   M«i trêng ®Çu t ë níc ®Çu t  d.   C¶   a,   b   vµ  c 8.   ViÖt   Nam   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   chÝnh   phñ   trªn   thÞ   trêng   New  York, sau ®ã chuyÓn giao cho Vinashin sö dông. B¶n chÊt cña dßng  vèn nµy lµ: a.   ChÝnh phñ ViÖt Nam vay nî níc ngoµi  b.   ChÝnh phñ ViÖt Nam b¶o l∙nh cho Vinashin vay nî níc ngoµi  c.   Vinashin vay nî níc ngoµi  d.   Vinashin vay nî níc ngoµi cã b¶o l∙nh 9. Khi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña mét quèc gia th©m hôt th× tû  gi¸ hèi ®o¸i cã xu híng: a.   æn ®Þnh c. Gi¶m b.   T¨ng d. C¶ a, b vµ c 10. AFTA cã môc ®Ých lµ t¹o ra: a.   BiÓu thuÕ quan chung c.   ChÝnh   s¸ch   kinh   tÕ  chung b.   §ång tiÒn chung d.   ThÞ   trêng   thèng   nhÊt  vÒ hµng hãa, dÞch vô PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai: (1 ®iÓm) 1.   HiÖn  nay,   Mü  lµ   quèc  gia  cã   GDP   lín   nhÊt  thÕ  giíi.   §óng   hay  sai?   2. C¸c níc khi tham gia ho¹t  ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ   ®Òu thu  ®îc  lîi Ých nhiÒu h¬n. §óng hay sai?   3. Nguån vèn ODA chØ do c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ  cung cÊp.   §óng hay sai?
 4.   4. Khi ng©n hµng th¬ng m¹i niªm yÕt tû  gi¸ USD/VND = a/b th×  tû   gi¸ mua USD b»ng VND cña ng©n hµng lµ b vµ tû gi¸ b¸n USD lÊy VND   cña ng©n hµng lµ a. §óng hay sai?    5.   Thêi   gian   ViÖt   Nam   thùc   hiÖn   viÖc   c¾t   gi¶m   thuÕ   quan   trong   khu«n khæ AFTA tõ 1/1/1995 ®Õn 1/1/2005. §óng hay sai?    Çn  IV:    Òn vµo chç  trèng  tõ  (côm  tõ) sao cho c©u d i  ®©y  ®óng vÒ  né   Ph §i  í i dung: (1 ®iÓm)     1. Vèn  ®Çu t  trong nÒn kinh tÕ  tri thøc  ®îc tËp trung ngµy cµng  nhiÒu vµo lÜnh vùc ……………………… ………............................................................... ..................................................................... .......................   2. Nguyªn t¾c c«ng khai, minh b¹ch c¸c chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cã   liªn quan ®Õn th¬ng m¹i lµ …   .................................................................. ................................................................... .............................         ............................................................. ..................................................................... ....................................         ............................................................. ..................................................................... ....................................   3.   Trong   FDI,   hiÖu   qu¶   ®Çu   t  phô   thuéc  vµo ............................................................... ..... cña bªn ®Çu t.    4.   Liªn   kÕt   kinh   tÕ   quèc   tÕ   lµ   gi¶i   ph¸p   trung   hßa   gi÷a .............................................................. .................. …………………………………………………………………………………………………………………………..   Çn V: GhÐp c¸c tõ ë cét 2 víi c¸c c©u ë cét 1 cho ®óng vÒ néi dung:  (0,5   Ph   ®iÓm) Cét 1 Cét 2 a. Trao  ®æi hµng ho¸ cã  tÝnh  ®Õn sù  c©n b»ng   1.   Së   giao   dÞch  vÒ   tæng   gi¸   trÞ   hµng   ho¸   lµ   ph¬ng  hµng ho¸  thøc .......... b.   T¹i   ..........,   ngêi   ta   cã   thÓ   tiÕn   hµnh  2.   Giao   dÞch   qua  giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n  trung gian c. ........... lµ n¬i diÔn ra ho¹t ®éng mua b¸n  3.   Héi   chî   vµ 
 5. c¸c lo¹i hµng ho¸ víi khèi lîng lín triÓn l∙m d. ViÖc b¸n hµng  ®îc thùc hiÖn bëi c¸c  ®¹i lý  4.   Giao   dÞch  lµ ph¬ng thøc .......... th«ng thêng e.  C¸c bªn  ®µm ph¸n mua b¸n hµng hãa qua  ®iÖn  5.   Giao   dÞch   ®èi  tho¹i lµ ph¬ng thøc .......... lu   Çn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän c¸c c©u d i ®©y: (3,5 ®iÓm) Ph  í   1. T¹i sao trong kinh tÕ  tri thøc vèn  ®Çu t  chñ  yÕu dµnh cho khoa  häc c«ng nghÖ vµ gi¸o dôc ®µo t¹o? 2. ViÖt Nam cã  nªn ¸p dông chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù  do cã  giíi h¹n  ®èi víi mÆt hµng quÇn ¸o hay kh«ng? T¹i sao? 3. §Çu t quèc tÕ  gi¸n tiÕp qua thÞ trêng chøng kho¸n, chñ  ®Çu t cã  thÓ dÔ dµng rót vèn. §óng hay sai? T¹i sao? 4. §iÓm kh¸c nhau gi÷a liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ nhµ níc vµ liªn kÕt  kinh tÕ quèc tÕ t nh©n thÓ hiÖn ë nh÷ng khÝa c¹nh nµo? §¸p ¸n ch¬ng tr×nh 45 tiÕt §Ò sè 1 PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1. c 3. c, d 5. d 7. a, b 9. c, d 2. a, b, c 4. c 6.  a,   b,  8. a, b 10. d c, d PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. d 3. d 5. b 7. d 9. b 2. d 4. d 6. b 8. a 10. d PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1. § 2. § 3. S 4. S 5. S PhÇn IV: §iÒn vµo chç trèng (1 ®iÓm) 1. ........ khoa häc c«ng nghÖ vµ gi¸o dôc ®µo t¹o 2. ........ ChÝnh phñ ph¶i c«ng bè mét c¸ch ®Çy ®ñ, râ rµng, kÞp  thêi mäi quy ®Þnh, luËt lÖ cã liªn quan ®Õn th¬ng m¹i ®Ó c¸c  ®èi t¸c hiÓu vµ thùc hiÖn ®óng. 3. ........ tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông vèn ...... 4. ........ hai xu híng tù do th¬ng m¹i vµ b¶o hé th¬ng m¹i. PhÇn V: GhÐp c©u (0,5 ®iÓm) a ­ 5, b ­ 3, c ­ 1, d ­ 2, e ­ 4.
 6. PhÇn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän (3,5 ®iÓm) 1. ­ Lîi thÕ  cña kinh tÕ  tri thøc lµ  khoa häc c«ng nghÖ cao vµ  lao ®éng cã kiÕn thøc; ­ §Çu t cho khoa häc c«ng nghÖ t¹o c¬ së cho KHCN ph¸t triÓn;  ®Çu t cho gi¸o dôc ®µo t¹o gãp phÇn t¹o ra lùc lîng lao ®éng cã  tr×nh ®é, cã tri thøc. 2. C©u tù luËn më: * Nªn ¸p dông v×: ­ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù  do cã  giíi h¹n t¹o ®éng  lùc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh  cho s¶n phÈm; ­ MÆt hµng quÇn ¸o ®∙ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh nhÊt ®Þnh, xuÊt  khÈu sang nhiÒu thÞ trêng, t¨ng thu ngo¹i tÖ. * Kh«ng nªn v×: tuy lµ mÆt hµng cã lîi thÕ s¶n xuÊt nhng n¨ng  lùc c¹nh tranh kh«ng cao nªn vÉn cÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng  m¹i b¶o hé cã giíi h¹n. 3. §óng v×: ­ Cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, c¸c giÊy tê  cã  gi¸  ®îc mua b¸n trªn  thÞ trêng chøng kho¸n ­ mét thÞ trêng ho¹t ®éng s«i ®éng, linh  ho¹t nªn khi cÇn thu håi vèn, chñ ®Çu t cã thÓ dÔ dµng b¸n ra; ­ §©y lµ h×nh thøc ®Çu t chÞu ¶nh hëng m¹nh mÏ cña yÕu tè t©m  lý nªn kh¶ n¨ng c¸c nhµ ®Çu t theo nhau rót vèn lµ dÔ x¶y ra. 4. Kh¸c nhau trªn c¸c khÝa c¹nh: ­ Chñ thÓ tham gia liªn kÕt; ­ C¬ së ph¸p lý; ­ Môc ®Ých liªn kÕt; ­ H×nh thøc liªn kÕt; ­ Néi dung liªn kÕt. BµI THI M¤N KINH TÕ quèc tÕ  Ch¬ng tr×nh 45 tiÕt (§Ò sè 2) Thêi gian lµm bµi: 60 phót PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1. C¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¸t triÓn:
 7. a.  Theo chiÒu réng c.       Tr×nh   ®é   ngµy  cµng cao b.  Theo chiÒu s©u d.       Ngµy   cµng  phong phó vµ ®a d¹ng 2. Ph©n lo¹i theo m« h×nh kinh tÕ, ViÖt Nam lµ níc cã nÒn kinh tÕ:  a.  ThÞ trêng  c.   ChuyÓn ®æi  b.  ThÞ trêng ph¸t triÓn   d.       ChuyÓn   ®æi  theo kinh tÕ thÞ trêng 3. Trong kinh tÕ tri thøc, kinh tÕ t¨ng trëng bÒn v÷ng do: a. 4 yÕu tè s¶n xuÊt c¬ b¶n ®Òu ®îc sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ b. Kinh tÕ  ph¸t triÓn dùa trªn khoa häc c«ng nghÖ  s¹ch vµ  tri   thøc cña con ngêi c. Kinh tÕ ph¸t triÓn dùa trªn khoa häc c«ng nghÖ s¹ch d. Kinh tÕ ph¸t triÓn dùa trªn tri thøc cña con ngêi 4. Nguyªn t¾c MFN nh»m kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a: a. Hµng hãa vµ nhµ kinh doanh níc ngoµi víi nhau b. Hµng hãa vµ nhµ kinh doanh trong níc víi níc ngoµi  c. Hµng hãa vµ nhµ kinh doanh trong níc víi nhau d. Hµng hãa trong níc vµ nhµ kinh doanh níc ngoµi víi nhau 5. VTV mua b¶n quyÒn ch¬ng tr×nh “Ai lµ  triÖu phó” cña kªnh truyÒn  h×nh OPT1 (Nga), thuéc ph¬ng thøc cung cÊp dÞch vô nµo: a. Cung   cÊp   dÞch   vô   th«ng  c. HiÖn   diÖn   th¬ng  qua   sù   di   chuyÓn   cña   dÞch  m¹i  vô qua biªn giíi b. Tiªu dïng dÞch vô   ë  níc  d. HiÖn   diÖn   tù  ngoµi  nhiªn nh©n 6.   Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù  do cã  giíi h¹n lµm cho thÞ  trêng trong níc: a.   §¬n  ®iÖu, ngêi tiªu dïng  c. §¬n   ®iÖu,   ngêi   tiªu  ®îc lîi dïng kh«ng ®îc lîi           b.  §a d¹ng, ngêi tiªu  d.   §a d¹ng, ngêi tiªu dïng  dïng ®îc lîi kh«ng ®îc lîi 7.  Dßng vèn ®Çu t quèc tÕ chuyÓn vµo khu vùc kinh tÕ t nh©n cã ¶nh  hëng ®Õn: a.   ChÝnh s¸ch tµi khãa  c.     Nî   níc   ngoµi   cña  quèc gia  chÝnh phñ  b.    Nî   níc  ngoµi   cña   t  d.ThÞ trêng tµi chÝnh  nh©n 8.  Bªn nhËn vèn ODA chñ yÕu lµ c¸c níc: a. Ph¸t   triÓn   vµ   c«ng  c. ChËm   ph¸t   triÓn   vµ 
 8. nghiÖp míi ®ang ph¸t triÓn  b. Ph¸t   triÓn   vµ   ®ang  d. §ang   ph¸t   triÓn   vµ  ph¸t triÓn  c«ng nghiÖp míi 9.  NÕu ®ång tiÒn biÓu thÞ gi¸ quèc tÕ mét s¶n phÈm bÞ l¹m ph¸t th×   gi¸ quèc tÕ cña s¶n phÈm ®ã: a. T¨ng  c. Kh«ng ®æi b. Gi¶m d. C¶ b vµ c 10. Néi dung liªn kÕt kinh tÕ  quèc tÕ  t  nh©n lµ  sù  liªn kÕt trong  lÜnh vùc: a. S¶n xuÊt kinh doanh  c. Kinh tÕ ­ x∙ héi  b. Kinh tÕ vÜ m« d. ChÝnh trÞ ­ x∙ héi  PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. YÕu tè khoa häc c«ng nghÖ trong kinh tÕ tri thøc cã ®Æc ®iÓm lµ: e. S¹ch f. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt  g. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ  s¶n xuÊt nhng vÉn g©y « nhiÔm m«i  trêng h. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¹ch 2. Qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa  ®îc thóc  ®Èy bëi c¸c t¸c nh©n chñ  yÕu  sau: e. C¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  f. C¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  g. C¸c tæ chøc quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ, c«ng ty   quèc gia   h. C¸c tæ chøc quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  3. Më cöa kinh tÕ quèc gia lµ do: c. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn chñ quan  c.     T¸c   ®éng  cña xu thÕ toµn cÇu hãa d. §ßi hái tõ thùc tÕ kh¸ch quan d.  C¶ a, b vµ c 4. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé  cã  giíi h¹n trong thêi   gian dµi: a. Lµm cho mét sè ngµnh s¶n xuÊt c. Gióp   cho   c¸c   ngµnh  trong níc tr× trÖ non   yÕu   cã   ®iÒu   kiÖn  b. Kh«ng cã  t¸c  ®éng g×   ®Õn s¶n  ph¸t triÓn  xuÊt trong níc  d. C¶ a vµ c 5. Trong sè  c¸c biÖn ph¸p sau, biÖn ph¸p nµo lµ  rµo c¶n tµi chÝnh  phi thuÕ quan: a.   ThuÕ xuÊt khÈu  c.  H¹n ng¹ch
 9. b.   ThuÕ néi ®Þa  d.     BiÖn   ph¸p   mang  tÝnh kü thuËt 6.    ThuÕ quan lµ biÖn ph¸p:  a. Tµi chÝnh, ®îc ¸p dông nh»m b¶o hé s¶n xuÊt trong níc  b. Phi tµi chÝnh, nh»m ph¸t triÓn th¬ng m¹i quèc tÕ, ®iÒu tiÕt  th¬ng m¹i quèc tÕ vµ b¶o hé  c. Tµi chÝnh, ®îc ¸p dông nh»m ph¸t triÓn, ®iÒu tiÕt th¬ng m¹i  quèc tÕ vµ b¶o hé d. Tµi chÝnh,  ®îc ¸p dông nh»m  ®iÒu tiÕt th¬ng m¹i quèc tÕ  vµ  b¶o hé   7.    ChÝnh phñ nªn sö dông dßng vèn nµo ®Ó ®Çu t  dù ¸n hç trî xãa  ®ãi gi¶m nghÌo cho ngêi d©n ë vïng t¸i ®Þnh c: a.   ViÖn trî kh«ng hoµn  c.       Vèn   vay  u   ®∙i   song  l¹i ph¬ng b.   Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  d.   Vèn vay u  ®∙i  ®a ph­ chÝnh phñ  ¬ng 8.    dßng vèn FDI, nhµ ®Çu t chñ yÕu lµ:  a. C«ng ty quèc tÕ  c.     ChÝnh   phñ   níc   ®ang  b.     ChÝnh   phñ   níc   ph¸t  ph¸t triÓn  triÓn  d.    Tæ  chøc  kinh   tÕ  quèc  tÕ  9.    ThÞ trêng thÕ giíi cã ¶nh hëng ®Õn:  a.     Ho¹t   ®éng  th¬ng m¹i  c.       Ho¹t   ®éng   dÞch   vô  quèc tÕ  quèc tÕ  b.   Ho¹t  ®éng  ®Çu t quèc  d.   C¶ a, b, c tÕ  10.     H×nh thøc liªn kÕt kinh tÕ  quèc tÕ  nµo d íi  ®©y cã  møc  ®é  liªn kÕt thÊp nhÊt: a.   ThÞ trêng chung c.   Liªn minh tiÒn tÖ b.   Liªn minh thuÕ quan d.   Liªn minh kinh tÕ  PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1.   HiÖn  nay,   Mü  lµ   quèc  gia  cã   GDP   tÝnh  b×nh   qu©n   ®Çu   ngêi   lín  nhÊt thÕ giíi. §óng hay sai?   2. C¸c níc khi tham gia ho¹t  ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ   ®Òu thu  ®îc  lîi Ých nhiÒu h¬n. §óng hay sai?  3. C¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ lµ chñ thÓ duy nhÊt cung cÊp vèn   ODA . §óng hay sai? 4. Tû gi¸ hèi ®o¸i biÕn ®éng t¸c ®éng ®Õn th¬ng m¹i quèc tÕ trong  ng¾n h¹n vµ dµi h¹n lµ t¬ng tù 
 10. nhau. §óng hay sai?  5. Trong ASEAN, c¸c thµnh viªn chØ hîp t¸c vÒ kinh tÕ. §óng hay  sai?  PhÇn IV: §iÒn tõ (côm tõ) vµo chç trèng cho phï hîp (1 ®iÓm) 1.   Mét   trong   nh÷ng   biÓu   hiÖn   cña   xu   thÕ   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   tri  thøc lµ  cã  sù  thay  ®æi trong c¬  cÊu trao  ®æi s¶n phÈm trªn thÕ  giíi.   Nã   b¾t   nguån   tõ   sù   thay   ®æi   cña   c¬   cÊu  ……………......................................... 2.   ChÝnh   s¸ch   th¬ng   m¹i   tù   do   lµ   chÝnh   s¸ch   th¬ng  m¹i   ................................................................. ........ ................................................................ ................................................................ ................................ ................................................................ ..................................................................... ........................... 3.     Trong   qu¸   tr×nh   ®Çu   t  quèc   tÕ   trùc   tiÕp,   quyÒn   së   h÷u   vèn  thuéc vÒ………………………………......... 4.  …………………………………………………… lµ h×nh thøc liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ nhµ  níc cã møc ®é vµ néi dung liªn kÕt cao nhÊt.   Çn V: GhÐp c¸c tõ   ë  cét 2 víi c¸c c©u  ë  cét 1 cho  ®óng vÒ  néi dung  (0,5   Ph   ®iÓm) Cét 1 Cét 2 a.   Xu   thÕ   ph¸t   triÓn  1.   Ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ®Êt   níc  kinh tÕ tri thøc trong mèi quan hÖ  víi kinh tÕ  khu vùc vµ thÕ giíi  b. Xu thÕ toµn cÇu hãa 2. §Çu t cho nghiªn cøu khoa häc  vµ   gi¸o   dôc   ®µo   t¹o   chiÕm   tû  träng lín trong tæng  ®Çu t  x∙  héi c. Xu thÕ  më  cöa kinh  3. Kinh tÕ t¨ng trëng nhanh tÕ quèc gia  4. H×nh thµnh thÞ trêng thÕ giíi  thèng nhÊt a:...........  b:............ c:..............   Çn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän c¸c c©u d i ®©y (3,5®iÓm) Ph  í  
 11. 1.   C¸c níc cã ¸p dông duy nhÊt chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé kh«ng?  T¹i sao? 2.   Vèn quèc tÕ chuyÓn vµo khu vùc t nh©n kh«ng ¶nh hëng ®Õn nî chÝnh  phñ. §óng hay sai? T¹i sao? 3.  H×nh thøc ®Çu t quèc tÕ gi¸n tiÕp, chñ ®Çu t cã thÓ dÔ dµng rót  vèn. §óng hay sai? T¹i sao? 4.  Ph©n biÖt liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ nhµ níc vµ liªn kÕt kinh tÕ  quèc tÕ t nh©n.  §¸p ¸n ch¬ng tr×nh 45 tiÕt §Ò sè 2 PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1.  a,   b,  3.  a,   b,  5. a 7.  a,   b,  9. a c, d c, d c, d 2. c, d 4. a 6. b 8. c 10. a PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. d 3. d 5. b 7. a 9. d 2. d 4. d 6. d 8. a 10. b PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1. S 2. § 3. § 4. S 5. S PhÇn IV: §iÒn vµo chç trèng (1 ®iÓm) 5. ........ kinh tÕ vµ ®Çu t. 6. ........   lµ   chÝnh   s¸ch   th¬ng   m¹i   quèc   tÕ,   trong   ®ã   Nhµ   níc  kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo ho¹t  ®éng th¬ng m¹i vµ  thÞ  tr­ êng, ®Ó cho hµng ho¸ ®îc tù do lu th«ng gi÷a trong vµ ngoµi n­ íc, t¹o ®iÒu kiÖn cho th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn. 7. ........ chñ ®Çu t. 8. Liªn minh tiÒn tÖ ........ PhÇn V: GhÐp c©u (0,5 ®iÓm) a ­ 2, b ­ 4, c ­ 1. PhÇn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän (3,5 ®iÓm) 5. C¸c níc kh«ng ¸p dông v×: ­ ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé  cã  c¶ t¸c  ®éng tÝch cùc vµ  tiªu   cùc: ­   N¨ng   lùc   c¹nh   tranh   cña   c¸c   ngµnh,   c¸c   s¶n   phÈm   lµ   kh«ng   gièng nhau; ­ M«i trêng quèc tÕ lµ kh«ng ®ång nhÊt. 6. Sai v×:
 12. Cã  nh÷ng luång vèn ch¶y vµo khu vùc t  nh©n cã  sù  b¶o l∙nh cña  chÝnh phñ th× vÉn g©y ra g¸nh nÆng nî cho chÝnh phñ. 7. a/ §óng v×: ­ Cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, c¸c giÊy tê  cã  gi¸  ®îc mua b¸n trªn  thÞ  trêng chøng kho¸n ­ mét thÞ  trêng ho¹t  ®éng s«i  ®éng, linh  ho¹t nªn khi cÇn thu håi vèn, chñ ®Çu t cã thÓ dÔ dµng b¸n ra; ­ §©y lµ h×nh thøc ®Çu t chÞu ¶nh hëng m¹nh mÏ cña yÕu tè  t©m  lý nªn kh¶ n¨ng c¸c nhµ ®Çu t theo nhau rót vèn lµ dÔ x¶y ra. b/ Sai v×: Vèn ODA vµ vay tÝn dông th× chñ ®Çu t kh«ng dÔ dµng  rót vèn ®îc.  8. Kh¸c nhau trªn c¸c khÝa c¹nh: ­ Chñ thÓ tham gia liªn kÕt; ­ C¬ së ph¸p lý; ­ Môc ®Ých liªn kÕt; ­ H×nh thøc liªn kÕt; ­ Néi dung liªn kÕt. BµI THI M¤N KINH TÕ quèc tÕ  Ch¬ng tr×nh 45 tiÕt (§Ò sè 3) PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng: (2 ®iÓm) 1. C¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¸t triÓn: a.  Theo chiÒu réng c.       Tr×nh   ®é   ngµy  cµng cao b.  Theo chiÒu s©u d.       Ngµy   cµng  phong phó vµ ®a d¹ng 2. Ph©n lo¹i theo m« h×nh kinh tÕ, ViÖt Nam lµ níc cã nÒn kinh tÕ:  a.  ThÞ trêng  c.   ChuyÓn ®æi  b.  ThÞ trêng ph¸t triÓn   d.       ChuyÓn   ®æi  theo kinh tÕ thÞ trêng 3. Trong kinh tÕ tri thøc, kinh tÕ t¨ng trëng bÒn v÷ng do: e. 4 yÕu tè s¶n xuÊt c¬ b¶n ®Òu ®îc sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ f. Kinh tÕ  ph¸t triÓn dùa trªn khoa häc c«ng nghÖ  s¹ch vµ  tri   thøc cña con ngêi g. Kinh tÕ ph¸t triÓn dùa trªn khoa häc c«ng nghÖ s¹ch h. Kinh tÕ ph¸t triÓn dùa trªn tri thøc cña con ngêi 4. Nguyªn t¾c MFN nh»m kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a: e. Hµng hãa vµ nhµ kinh doanh níc ngoµi víi nhau f. Hµng hãa vµ nhµ kinh doanh trong níc víi níc ngoµi 
 13. g. Hµng hãa vµ nhµ kinh doanh trong níc víi nhau h. Hµng hãa trong níc vµ nhµ kinh doanh níc ngoµi víi nhau 5. VTV mua b¶n quyÒn ch¬ng tr×nh “Ai lµ  triÖu phó” cña kªnh truyÒn  h×nh OPT1 (Nga), thuéc ph¬ng thøc cung cÊp dÞch vô nµo: e. Cung   cÊp   dÞch   vô   th«ng  g. HiÖn   diÖn   th¬ng  qua   sù   di   chuyÓn   cña   dÞch  m¹i  vô qua biªn giíi f.Tiªu dïng dÞch vô   ë  níc  h. HiÖn   diÖn   tù  ngoµi  nhiªn nh©n 6. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù cã giíi h¹n do cã thÓ: a. Thóc ®Èy th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn  c.  Thóc ®Èy xuÊt khÈu  b. K×m h∙m th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn  d.  Kh«ng cã t¸c ®éng g×   7. Níc tiÕp nhËn vèn ODA thêng lµ níc: a.   Ph¸t triÓn c.   ChËm ph¸t triÓn  b.   §ang ph¸t triÓn  d.   C¶ a, b vµ c              8. C¸c dßng vèn quèc tÕ  kh«ng t¸c  ®éng  ®Õn nî  chÝnh phñ  bao  gåm:     a.   FDI c.   ODA hoµn l¹i b.   ODA kh«ng hoµn l¹i d.       TÊt   c¶   dßng  vèn vµo khu vùc t nh©n 9.   Khi c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi b¸n m¹nh h¬n c¹nh tranh gi÷a  nh÷ng ngêi mua, gi¸ cã xu híng: a.   T¨ng c.   Kh«ng ®æi b.   Gi¶m d.   C¶ a, b vµ c 10. Chñ thÓ tham gia liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ t nh©n lµ c¸c: a.   ChÝnh phñ c.       Tæ   chøc   phi   chÝnh  phñ  b.   Doanh nghiÖp  d.       Tæ   chøc   kinh  tÕ quèc tÕ  PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt: (2 ®iÓm) 1. Trong nÒn kinh tÕ vËt chÊt, s¶n phÈm cña c¸c ngµnh nµo chiÕm tû   träng lín trong GDP: a. DÞch vô vµ c«ng nghÖ cao c.       DÞch   vô   vµ   c«ng  nghiÖp b. N«ng nghiÖp vµ dÞch vô  d.     N«ng nghiÖp vµ  c«ng nghiÖp 2. Ngµy nay, s¶n xuÊt ë mçi níc:
 14. a. Cã  tÝnh  ®éc lËp vµ  cã  mèi quan hÖ  mËt thiÕt víi s¶n xuÊt  ë  c¸c níc kh¸c b. Cã  tÝnh phô  thuéc vµ  cã  mèi quan hÖ  mËt thiÕt víi s¶n xuÊt  ë c¸c níc kh¸c c. Cã  tÝnh  ®éc lËp vµ  kh«ng cã  mèi quan hÖ  víi s¶n xuÊt  ë  c¸c   níc kh¸c d. Cã  tÝnh phô  thuéc vµ  kh«ng cã  mèi quan hÖ  víi s¶n xuÊt  ë  c¸c níc kh¸c 3. Xu thÕ më cöa kinh tÕ quèc gia ®îc h×nh thµnh do: a. H¹n chÕ vÒ nguån lùc trong níc b. H¹n chÕ cña kinh tÕ “®ãng cöa” c. Thµnh tùu vµ  kinh nghiÖm cña c¸c níc  ®¹t  ®îc do thùc hiÖn  chiÕn lîc “më cöa” kinh tÕ  d. C¶ a, b vµ c 4. Mét quèc gia ¸p dông chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé  khi thÞ  tr­ êng thÕ giíi: a. BiÕn ®éng c.   æn ®Þnh b. Kh«ng biÕn ®éng d.   C¶ b vµ c 5.   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®Æt   cäc   nhËp   khÈu   ®Ó   ®iÒu   tiÕt   hµng   nhËp  khÈu, nhµ níc quy ®Þnh: a.    ThuÕ nhËp khÈu  c.   Tû gi¸ hèi ®o¸i b.    Gi¸ hµng nhËp khÈu  d.   Tû lÖ ®Æt cäc 6. Thùc hiÖn biÖn ph¸p nµo trong th¬ng m¹i quèc tÕ phô thuéc nhiÒu vµo  tr×nh ®é ph¸t triÓn cña quèc gia:  a.    GiÊy phÐp vµ h¹n ng¹ch c.   ThuÕ quan b.    Ký kÕt hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i  d.     Mang tÝnh  kü thuËt 7. Tæ chøc tÝn dông xuÊt khÈu Anh quèc ®ång ý b¶o l∙nh cho Vietnam   Airlines mua 3 m¸y bay Airbus 321. §©y lµ h×nh thøc:  a.    §Çu t quèc tÕ trùc tiÕp  c.       TÝn   dông  quèc tÕ kh«ng cã b¶o l∙nh b.    §Çu t quèc tÕ gi¸n tiÕp d.       TÝn   dông  quèc tÕ cã b¶o l∙nh 8. Trong FDI, chÝnh phñ c¸c níc thêng quy ®Þnh møc gãp vèn cña bªn  ®Çu t níc ngoµi lµ: a.    Møc tèi ®a c.   Møc tèi thiÓu b.    Møc trung b×nh d.   Kh«ng quy ®Þnh
 15. 9. Khi d©n chóng cã  t©m lý  tÝch tr÷  ngo¹i tÖ  th×  tû  gi¸ hèi  ®o¸i   cã xu híng: a.   æn ®Þnh c.   Gi¶m b.   T¨ng d.   C¶ a, b vµ c 10. Néi dung cña liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ nhµ níc lµ: a.   Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh  c.       ChÝnh   s¸ch  kinh tÕ vÜ m« gi÷a c¸c níc b.   Ho¹t ®éng ®Çu t  d.   C¶ a vµ b PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai: (1 ®iÓm) 1. Trong kinh tÕ  tri thøc, dÞch vô  ph¸t triÓn víi tèc  ®é  nhanh,   chiÕm phÇn lín trong GDP. §óng hay sai? 2.   Khi   ký   kÕt   hiÖp   ®Þnh  th¬ng   m¹i   quèc   tÕ,   c¸c   bªn   ®Òu   cam   kÕt  thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n biÖt ®èi xö. §óng hay sai? 3.   Theo  quy   ®Þnh   cña   LuËt   §Çu   t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt  Nam  söa   ®æi  th¸ng 6/2000, BOT,   BTO, BT lµ  h×nh thøc  ®Çu t  trùc tiÕp. §óng  hay sai? 4. Tû  gi¸ hèi  ®o¸i biÕn  ®éng t¸c  ®éng  ®Õn th¬ng m¹i quèc tÕ  trong  ng¾n h¹n vµ dµi h¹n lµ t¬ng tù nhau. §óng hay sai?  5. Trong ASEAN, c¸c thµnh viªn hîp t¸c toµn diÖn. §óng hay sai?  PhÇn IV: §iÒn tõ (côm tõ) vµo chç trèng cho phï hîp: (1 ®iÓm) 1.   Mét   trong   nh÷ng   biÓu   hiÖn   cña   xu   thÕ   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   tri  thøc lµ  cã  sù  thay  ®æi trong c¬  cÊu trao  ®æi s¶n phÈm trªn thÕ  giíi.   Nã   b¾t   nguån   tõ   sù   thay   ®æi   cña   c¬   cÊu  ……………......................................... 2.   ChÝnh   s¸ch   th¬ng   m¹i   tù   do   lµ   chÝnh   s¸ch   th¬ng  m¹i   ................................................................. ........ ................................................................ ................................................................ ................................ 3.   §Çu   t  gi¸n   tiÕp   cña   níc   ngoµi  qua   ............................................................. ........... lµ   ®Çu t quèc tÕ  vµo mét quèc gia th«ng qua viÖc mua  cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu cña t nh©n níc ngoµi. 4. Thµnh viªn APEC lµ c¸c níc n»m ë khu vùc  ………………………………………………………………. PhÇn V: GhÐp d÷ liÖu ®∙ cho ë cét 2 víi cét 1 cho phï hîp: (0,5 ®iÓm)
 16. Cét 1 Cét 2 a.   ThÞ   trêng  1.  H×nh  thøc  liªn  kÕt  kinh   tÕ  quèc  chung tÕ nhµ níc thÊp nhÊt b.   Khu   vùc   mËu  2.   Nh»m   h×nh   thµnh   thÞ   trêng   thèng  dÞch tù do nhÊt theo nghÜa réng c.   Liªn   minh  3.  C¸c  níc  thµnh   viªn  cã   biÓu  thuÕ  thuÕ quan quan chung 4.  C¸c  níc  thµnh   viªn  cã   ®ång  tiÒn  chung a ­ ……… b ­ ……… c ­ ………...   Çn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän c¸c c©u d i ®©y: (3,5 ®iÓm) Ph  í   1. Kinh tÕ thÕ giíi lµ phÐp céng cña tÊt c¶ c¸c nÒn kinh tÕ cña c¸c   níc trªn thÕ giíi. §óng hay sai? T¹i sao? 2. ViÖt Nam cã  nªn ¸p dông chÝnh s¸ch th ¬ng m¹i tù  do cã  giíi h¹n  ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®å gç hay kh«ng? T¹i sao? 3. §Çu t  trùc tiÕp cã  thÓ  lµm cho níc nhËn  ®Çu t  bÞ  r¬i vµo t×nh  tr¹ng mÊt c©n ®èi c¬ cÊu ®Çu t theo ngµnh vµ vïng l∙nh thæ. §óng  hay sai? T¹i sao? 4. Thùc chÊt cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ hîp t¸c ngµy cµng t¨ng  vµ c¹nh tranh ngµy cµng m¹nh mÏ. §óng hay sai? T¹i sao §¸p ¸n ch¬ng tr×nh 45 tiÕt §Ò sè 3 PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1.  a,   b,  3.  a,   b,  5. a 7. b, c 9. b c, d c, d 2. c, d 4. a 6. a, c 8. a, b 10. b PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. d 3. d 5. d 7. d 9. b 2. b 4. a 6. d 8. c 10. c PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1. § 2. S 3. S 4. S 5. § PhÇn IV: §iÒn vµo chç trèng (1 ®iÓm) 9. ........ kinh tÕ vµ ®Çu t. 10. ........ lµ  chÝnh s¸ch th¬ng m¹i quèc tÕ, trong  ®ã  Nhµ  níc kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng th¬ng m¹i vµ thÞ  trêng, ®Ó cho hµng ho¸ ®îc tù do lu th«ng gi÷a trong vµ ngoµi  níc, t¹o ®iÒu kiÖn cho th¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn.
 17. 11. ........ thÞ trêng chøng kho¸n ............ 12. ........   tiÕp   gi¸p   víi   biÓn   Th¸i   B×nh   D¬ng   (Ch©u  ¸  ­  Th¸i B×nh D¬ng) PhÇn V: GhÐp c©u (0,5 ®iÓm) a ­ 2, b ­ 1, c ­ 3. PhÇn VI: Gi¶i thÝch ng¾n gän (3,5 ®iÓm) 9. Sai v×: ­ Kinh tÕ  thÕ giíi thÓ hiÖn mèi quan hÖ  mËt thiÕt vµ sù t¸c  ®éng qua l¹i lÉn nhau gi÷a c¸c nÒn kinh tÕ  trong mét nÒn kinh  tÕ thÕ giíi thèng nhÊt; ­ Kh«ng ph¶i toµn bé nÒn kinh tÕ cña c¸c quèc gia ®Òu tham gia  cÊu thµnh nÒn KTTG. 10. a/ Nªn v×: ­ Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù  do cã  giíi h¹n t¹o ®éng  lùc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh  cho s¶n phÈm; ­ H¹n chÕ t×nh tr¹ng khai th¸c tµi nguyªn rõng; b/ Kh«ng nªn víi mÆt hµng  ®å  gç  cao cÊp v×  cha cã  kh¶ n¨ng  c¹nh tranh.       3. §óng v×: ­ Chñ ®Çu t cã  quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t vµo lÜnh vùc nµo, ®Þa  bµn nµo; ­ §Çu t trùc tiÕp quan t©m ®Õn viÖc tèi ®a hãa lîi nhuËn nªn  chñ ®Çu t chØ ®Çu t vµo nh÷ng lÜnh vùc, ®Þa bµn cã tû suÊt lîi  nhuËn cao, m«i trêng ®Çu t thuËn lîi. 4.§óng v×: ­ Héi nhËp kinh tÕ  quèc tÕ  lµ  ph¶i më  cöa thÞ  trêng néi  ®Þa  vµ tËn dông nguån lùc bªn ngoµi; ­ Muèn   tËn   dông   tèt   nguån   lùc   bªn   ngoµi   ph¶i   hîp   t¸c   chÆt  chÏ; ­ Trong qu¸ tr×nh më  cöa thÞ  trêng néi  ®Þa, c¹nh tranh ngµy  cµng quyÕt liÖt trªn c¶ thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi. BµI THI M¤N KINH TÕ quèc tÕ Ch¬ng tr×nh 45 tiÕt (§Ò sè 4)
 18. Thêi gian lµm bµi: 60 phót PhÇn I: Chän c©u tr¶ lêi ®óng (2 ®iÓm) 1.  B¶n chÊt cña c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ:  a.   Quan hÖ x∙ héi   c.       Quan   hÖ   kinh   tÕ  b.       Quan   hÖ   s¶n   xuÊt   vµ  gi÷a c¸c quèc gia  trao ®æi   d.   Quan hÖ s¶n xuÊt  2.  Trung Quèc lµ níc:  a.     Cã  nÒn kinh tÕ  thÞ  tr ­ c.   C«ng nghiÖp ph¸t  êng ph¸t triÓn  triÓn  b.   §ang ph¸t triÓn d.       Cã   nÒn   kinh   tÕ  chuyÓn ®æi 3.  NÒn kinh tÕ tri thøc sÏ gióp:  a. Ph¸t   triÓn   tr×nh   ®é   kü  c. N©ng cao tr×nh ®é tay  thuËt ­ c«ng nghÖ  nghÒ ngêi lao ®éng  b. N©ng cao tr×nh  ®é   ®éi ngò  d. Sö   dông   cã   hiÖu   qu¶  c¸n bé c¸c nguån lùc 2.  Ph¬ng thøc giao dÞch th¬ng m¹i hµng hãa nµo cã thÓ sö dông hµng  hãa ®Ó thanh to¸n: a.   T¸i xuÊt khÈu  c.   Bu«n b¸n ®èi lu b.      Giao   dÞch   qua   trung  d.   Giao dÞch t¹i së  gian giao dÞch 3.  Ph¬ng thøc ¸p dông nguyªn t¾c MFN lµ:  a.   ¸p dông cã ®iÒu kiÖn  c.         ¸p   dông   c¶   2  b.   ¸p dông kh«ng ®iÒu kiÖn trêng hîp trªn d.         Kh«ng   ph¶i   a,  b, c 4.  Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i tù do cã thÓ:  a.   G©y khã kh¨n cho s¶n xuÊt      c.     Thóc   ®Èy   s¶n   xuÊt  trong níc trong   níc   ph¸t  b.   Kh«ng cã  t¸c  ®éng g×  tíi  triÓn  s¶n xuÊt trong níc   d.  C¶ a vµ b 5.  Chñ thÓ cung cÊp vèn ODA lµ: a.   Tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ     c.   C«ng ty  quèc tÕ b.   ChÝnh phñ c¸c níc   d.   C¶ a, b vµ c 6.  Dßng vèn  ®Çu t quèc tÕ  chuyÓn vµo khu vùc kinh tÕ  chÝnh phñ  sÏ  ¶nh hëng ®Õn: a.    ChÝnh s¸ch tµi khãa quèc gia     c.      Nî  níc  ngoµi cña t nh©n
 19. b.    Nî níc ngoµi cña chÝnh phñ     d.   ThÞ  tr­ êng tµi chÝnh 7.   Trªn thÞ  trêng, nÕu mét s¶n phÈm nµo  ®ã  cã  cung > cÇu, trong  dµi h¹n, c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ: a.    §Çu t nhiÒu h¬n cho s¶n phÈm ®ã c.       ChuyÓn   ®Çu   t sang s¶n phÈm kh¸c b.    Gi÷ nguyªn møc ®Çu t cho s¶n phÈm ®ã d.   Gi¶m  ®Çu t cho  s¶n phÈm ®ã 8. C¬ së ph¸p lý trong liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ t nh©n lµ:  a.   Hîp ®ång kinh tÕ  c.       HiÖp   ®Þnh   chÝnh  b.   HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i phñ  d.   Hîp ®ång mua b¸n PhÇn II: Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®iÓm) 1. YÕu tè khoa häc c«ng nghÖ trong kinh tÕ tri thøc cã ®Æc ®iÓm lµ: i. S¹ch j. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt  k. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ  s¶n xuÊt nhng vÉn g©y « nhiÔm m«i  trêng l. Gióp tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¹ch 2. Qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa  ®îc thóc  ®Èy bëi c¸c t¸c nh©n chñ  yÕu  sau: i. C¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  j. C¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  k. C¸c tæ chøc quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ, c«ng ty   quèc gia   l. C¸c tæ chøc quèc tÕ, chÝnh phñ, c«ng ty quèc tÕ  3. Më cöa kinh tÕ quèc gia lµ do: e. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn chñ quan  c.       T¸c   ®éng  cña xu thÕ toµn cÇu hãa f. §ßi hái tõ thùc tÕ kh¸ch quan d.   C¶ a, b vµ c 4. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch th¬ng m¹i b¶o hé  cã  giíi h¹n trong thêi   gian dµi: a. Lµm cho mét sè ngµnh s¶n xuÊt c. Gióp   cho   c¸c   ngµnh   non   yÕu  trong níc tr× trÖ cã ®iÒu kiÖn  b. Kh«ng cã  t¸c  ®éng g×   ®Õn s¶n  ph¸t triÓn  xuÊt trong níc  d. C¶ a vµ c 5. Trong sè  c¸c biÖn ph¸p sau, biÖn ph¸p nµo lµ  rµo c¶n tµi chÝnh  phi thuÕ quan:
 20. a.   ThuÕ xuÊt khÈu  c.   H¹n ng¹ch b.   ThuÕ néi ®Þa  d.     BiÖn ph¸p mang  tÝnh kü thuËt 6.   Xu   híng  ¸p   dông  biÖn   ph¸p   h¹n   chÕ   sè   lîng   vµ   biÖn   ph¸p   mang  tÝnh kü thuËt: a.   H¹n chÕ sè lîng t¨ng vµ mang tÝnh kü thuËt gi¶m b.   H¹n chÕ sè lîng gi¶m vµ mang tÝnh kü thuËt t¨ng c.   H¹n chÕ sè lîng t¨ng vµ mang tÝnh kü thuËt t¨ng d.   H¹n chÕ sè lîng gi¶m vµ mang tÝnh kü thuËt gi¶m 7. §Çu t quèc tÕ trùc tiÕp phô thuéc vµo: a.   M«i trêng ®Çu t ë níc nhËn ®Çu t  c.     M«i trêng  ®Çu t quèc tÕ b.   M«i trêng ®Çu t ë níc ®Çu t  d.       C¶   a,   b  vµ c 8.   ViÖt   Nam   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   chÝnh   phñ   trªn   thÞ   trêng   New  York, sau ®ã chuyÓn giao cho Vinashin sö dông. B¶n chÊt cña dßng  vèn nµy lµ: a.   ChÝnh phñ ViÖt Nam vay nî níc ngoµi  b.   ChÝnh phñ ViÖt Nam b¶o l∙nh cho Vinashin vay nî níc ngoµi  c.   Vinashin vay nî níc ngoµi  d.   Vinashin vay nî níc ngoµi cã b¶o l∙nh 9. Khi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña mét quèc gia th©m hôt th× tû  gi¸ hèi ®o¸i cã xu híng: a.   æn ®Þnh c. Gi¶m b.   T¨ng d. C¶ a, b vµ c 10. AFTA cã môc ®Ých lµ t¹o ra: a.   BiÓu thuÕ quan chung c.   ChÝnh   s¸ch   kinh   tÕ  chung b.   §ång tiÒn chung d.   ThÞ   trêng   thèng   nhÊt  vÒ hµng hãa, dÞch vô PhÇn III: Chän c©u tr¶ lêi ®óng/sai (1 ®iÓm) 1.   HiÖn  nay,   Mü  lµ   quèc  gia  cã   GDP   lín   nhÊt  thÕ  giíi.   §óng   hay  sai?   2. C¸c níc khi tham gia ho¹t  ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ   ®Òu thu  ®îc  lîi Ých nhiÒu h¬n. §óng hay sai?   3. Nguån vèn ODA chØ lµ  cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ. §óng   hay sai? 4. Tû  gi¸ hèi  ®o¸i biÕn  ®éng t¸c  ®éng  ®Õn th¬ng m¹i quèc tÕ  trong  ng¾n h¹n vµ dµi h¹n lµ t¬ng tù nhau. §óng hay sai? 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2