intTypePromotion=1

Tổng hợp các bài tập về kinh tế phát triển

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1.730
lượt xem
459
download

Tổng hợp các bài tập về kinh tế phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tổng hợp các bài tập về kinh tế phát triển dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo để làm tài liệu học tập, rèn luyện kĩ năng làm bài kiểm tra và hoàn thành môn học một cách tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp các bài tập về kinh tế phát triển

  1. Gi nh r ng ngu n thu c a Chính Ph ch bao g m thu thu và ho t ng xu t kh u b ng nh p kh u. Hãy tính GDP theo 2 phương pháp Bài 1: Thu nh p qu c dân s d ng :465 Ti n công, ti n lương : 380 Ti n cho thuê t : 45 Giá tr thi t b , máy móc l p t trong năm : 74 Chênh l ch giá tr hàng hoá d tr , lưu kho : 15 L i nhu n sau thu : 35 Công ty tr lãi c ph n : 20 Lãi su t do Chính Ph tr : 15 Lãi su t do công ty tr : 30 T ng thu thu : 135 Thu thu nh p c a dân cư : 50 Ti t ki m c a dân cư : 40 Ti t ki m c a Chính Ph : 20 Tr c p c a Chính Ph : 25 S: 589 Bài 2: Thu nh p qu c dân s d ng : 460 Ti n công, ti n lương : 390 Ti n cho thuê t : 30 Giá tr thi t b , máy móc l p t trong năm : 105 Chênh l ch giá tr hàng hoá d tr , lưu kho : 45 L i nhu n trư c thu : 85 Công ty tr lãi c ph n : 20 Lãi su t do Chính Ph tr : 30 Lãi su t do công ty tr : 55 T ng thu thu : 165 Thu thu nh p doanh nghi p : 40 http://www.nhck11.net
  2. Thu kinh doanh : 50 Ti t ki m c a dân cư : 65 Ti t ki m c a Chính Ph : 20 Tr c p c a Chính Ph : 10 S: 650 Bài 3 : Chi tiêu c a h gia ình : 445 Ti n công, ti n lương : 440 Ti n cho thuê t : 35 Kh u hao máy móc thi t b : 40 L i nhu n sau thu : 55 L i nhu n trư c thu : 115 Tr lãi c ph n : 30 Lãi su t do Chính Ph tr : 25 Lãi su t do công ty tr : 60 T ng thu thu : 200 Thu thu nh p c a dân cư : 130 Ti t ki m c a Chính Ph : 20 Tr c p c a Chính Ph : 10 S: 700 Bài 4: Chi tiêu c a h gia ình : 420 Ti n công, ti n lương : 405 Ti n cho thuê t : 35 Giá tr thi t b , máy móc l p t trong năm : 125 Chênh l ch giá tr hàng hoá d tr , lưu kho : 35 L i nhu n l i : 20 L i nhu n trư c thu : 120 Công ty tr lãi c ph n : 35 Lãi su t do Chính Ph tr : 20 Lãi su t do công ty tr : 40 Thu gián thu : 45 Thu thu nh p c a dân cư : 40 http://www.nhck11.net
  3. Ti t ki m c a Chính Ph : 25 Tr c p c a Chính Ph : 10 S: 675 Bài 5: Thu nh p qu c dân s d ng : 510 Ti n công, ti n lương : 425 Ti n cho thuê t : 30 Giá tr thi t b , máy móc l p t trong năm : 105 Chênh l ch giá tr hàng hoá d tr , lưu kho : 40 Chi tiêu c a h gia ình : 450 L i nhu n l i : 25 Công ty tr lãi c ph n : 35 Lãi su t do công ty tr : 50 Lãi su t do Chính Ph tr : 25 Thu kinh doanh : 55 T ng thu thu : 170 Ti t ki m c a Chính Ph : 20 Tr c p c a Chính Ph : 15 S: 705 Bài 6: Thu nh p qu c dân s d ng : 380 Ti n công, ti n lương : 300 Ti n cho thuê t : 30 Kh u hao máy móc, thi t b : 30 Chi tiêu c a h gia ình : 300 L i nhu n trư c thu : 100 L i nhu n l i : 30 Công ty tr lãi c ph n : 30 Lãi su t do Chính Ph tr : 30 Lãi su t do công ty tr : 40 T ng thu thu : 180 http://www.nhck11.net
  4. Thu thu nh p c a dân cư : 80 Ti t ki m c a Chính Ph : 20 Tr c p c a Chính Ph : 30 S: 560 Bài 7: Thu nh p qu c dân s d ng : 385 Ti n công, ti n lương : 320 Ti n cho thuê t : 35 Kh u hao máy móc thi t b : 30 L i nhu n l i : 20 Tr lãi c ph n : 20 Lãi su t do Chính Ph tr : 45 Lãi su t do công ty tr : 30 Thu thu nh p c a dân cư : 70 Ti t ki m c a dân cư : 45 Ti t ki m c a Chính Ph : 10 Tr c p c a Chính Ph :5 Thu kinh doanh : 55 Thu thu nh p doanh nghi p : 25 S: 535 Bài 9: Chi mua hàng hoá và d ch v c a Chính Ph : 90 Ti n công, ti n lương : 455 Ti n cho thuê t : 35 Kh u hao máy móc thi t b : 45 L i nhu n l i : 35 Tr lãi c ph n : 35 Lãi su t do Chính Ph tr : 35 Lãi su t do công ty tr : 40 T ng thu thu : 150 http://www.nhck11.net
  5. Thu thu nh p c a dân cư : 45 Thu kinh doanh : 50 Ti t ki m c a dân cư : 55 Tr c p c a Chính Ph : 10 S: 750 Bài 10: Chi mua hàng hoá và d ch v c a Chính Ph : 105 Ti n công, ti n lương : 315 Ti n cho thuê t : 40 Kh u hao máy móc thi t b : 25 Giá tr thi t b , máy móc l p t trong năm : 95 Chênh l ch giá tr hàng hoá d tr , lưu kho : 40 L i nhu n sau thu : 50 Công ty tr lãi c ph n : 25 Lãi su t do Chính Ph tr : 25 Lãi su t do công ty tr : 30 T ng thu thu : 145 Thu thu nh p c a dân cư : 65 Thu kinh doanh : 45 Tr c p c a Chính Ph :5 S: 540 Bài 11: Gi thi t ngu n thu c a Chính Ph ch là thu thu và ho t ng xu t kh u b ng nh p kh u. Chi tiêu c a h gia ình : 534 Ti n công, ti n lương : 528 Ti n cho thuê t : 42 Kh u hao máy móc thi t b : 48 L i nhu n sau thu : 66 Tr lãi c ph n : 36 Lãi su t do Chính Ph tr : 30 Lãi su t do công ty tr : 72 T ng thu thu : 240 http://www.nhck11.net
  6. Thu thu nh p c a dân cư : 156 Ti t ki m c a Chính Ph : 24 Tr c p c a Chính Ph : 12 ICOR = 2,5 Câu 1 : Tính Sh S: 30 Câu 2 : Ch n phương án tăng trư ng thích h p trong các phương án sau ây: c.phương án khác a. 6,3% b.6,5% S: Câu 1: 30 Câu 2: a Bài 12: Gi thi t ngu n thu c a Chính Ph ch là thu thu và ho t ng xu t kh u b ng nh p kh u. Cho s li u c a năm 2008 như sau : Chi mua hàng hoá và d ch v c a Chính Ph : 72 Ti n công, ti n lương : 280 Ti n cho thuê t : 36 Thu nh p qu c dân s d ng : 364 Kh u hao máy móc thi t b : 44 L i nhu n l i :8 Công ty tr lãi c ph n : 32 Lãi su t do Chính Ph tr :8 Lãi su t do công ty tr : 32 T ng thu thu : 108 Thu thu nh p c a dân cư : 44 Ti t ki m c a dân cư : 40 ICOR = 3 Trong ó g2009 = 8,06% T l huy ng v n trong nư c năm 2009 d u tư. ki n chi m 65% t ng Tính : Câu 1 : Nhu c u v n u tư c n tăng thêm năm 2009. Câu 2 : Nhu c u v n u tư nư c ngoài c n huy ng năm 2009. Câu 3 : T c tăng trư ng kinh t năm 2009 do v n nư c ngoài óng góp. S: Câu 1: 29.6 Câu 2: 45.36 http://www.nhck11.net
  7. Câu 3: 2.82% Bài 13: Gi thi t ngu n thu c a Chính Ph ch g m thu thu , ho t ng xu t kh u b ng nh p kh u. Cho các s li u năm 2008 như sau: Chi tiêu c a h gia ình : 534 Ti n công, ti n lương : 528 Ti n cho thuê t : 42 Kh u hao máy móc thi t b : 48 L i nhu n sau thu : 66 Công ty tr lãi c ph n : 36 Lãi su t do Chính Ph tr : 30 Lãi su t do công ty tr : 72 T ng thu thu : 240 Thu thu nh p c a dân cư : 156 Ti t ki m c a Chính Ph : 24 Tr c p c a Chính Ph : 12 ICOR = 3 u tư trong n n kinh t năm 2009 tăng 15% Tl u tư t ngu n v n trong nư c chi m 65% Tl Tính : Câu 1 : T c tăng trư ng kinh t năm 2009. Câu 2 : Nhu c u v n u tư nư c ngoài c n huy ng. Câu 3 : T c tăng trư ng kinh t năm 2009 do v n nư c ngoài t o ra. S: Câu 1: 6.02% Câu 2: 56.32 Câu 3: 2.11% http://www.nhck11.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2