intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu về hệ thống thông tin di động toàn cầu

Chia sẻ: Thao Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

86
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống thông tin di động toàn cầu (tiếng Anh: Global System for Mobile Communications; tiếng Pháp: Groupe Spécial Mobile; viết tắt: GSM) là một công nghệ dùng cho mạng thông tin di động. Dịch vụ GSM được sử dụng bởi hơn 2 tỷ người trên 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các mạng thông tin di động GSM cho phép có thể roaming với nhau do đó những máy điện thoại di động GSM của các mạng GSM khác nhau ở có thể sử dụng được nhiều nơi trên thế giới....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về hệ thống thông tin di động toàn cầu

 1. Luaän vaên toát nghieäp CHÖÔNG 1 CAÙC KYÕ THUAÄT CÔ SÔÛ VAØ CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH TRONG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI SOÁ I. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH TRONG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI ÑOÄNG SOÁ 1. Giôùi thieäu Maïng vieãn thoâng toå ong laø moät trong caùc öùng duïng kyõ thuaät vieãn thoâng coù - nhu caàu lôùn nhaát vaø phaùt trieån nhanh nhaát. GSM (Global system for mobile communication – heä thoáng thoâng tin di ñoäng - toaøn caàu) vôùi tieâu chuaån thoâng soá toaøn Chaâu AÂu môùi, seõ giaûi quyeát söï haïn cheá dung löôïng hieän nay. Thöïc chaát dung löôïng seõ taêng 2 – 3 laàn nhôø vieäc söû duïng taàn soá toát hôn vaø kyõ thuaät oâ nhoû, do vaäy soá thueâ bao phuïc vuï seõ taêng leân. Löu ñoäng laø hoaøn toaøn töï ñoäng, baïn coù theå ñem maùy di ñoäng cuûa mình khi ñi - du lòch vaø söû duïng ôû moät nöôùc khaùc. Heä thoáng seõ töï ñoäng caäp nhaät thoâng tin veà vò trí cuûa baïn cho heä thoáng taïi nhaø baïn. Baïn cuõng coù theå goïi ñi vaø nhaän cuoäc goïi ñeán maø ngöôøi goïi khoâng caàn bieát vò trí cuûa baïn. Ngoaøi tính löu ñoäng quoác teá, tieâu chuaån GSM coøn cung caáp moät soá tính naêng nhö thoâng tin toác ñoä cao, faxcimile vaø dòch vuï thoâng baùo ngaén. Caùc maùy ñieän thoaïi di ñoäng seõ ngaøy caøng nhoû hôn vaø tieâu thuï ít coâng suaát hôn caùc theá heä tröôùc chuùng. Tieâu chuaån GSM ñöôïc thieát keá ñeå coù theå keát hôïp vôùi ISDN vaø töông thích vôùi - moâi tröôøng di ñoäng. Nhôø vaäy töônng taùc giöõa hai tieâu chuaån naøy ñaûm baûo. Naêm 1982 GSM baét ñaàu phaùt trieån khi caùc nöôùc Baéc AÂu göûi ñeà nghò ñeán - CEPT ñeå quy ñònh moät dòch vuï vieãn thoâng chung Chaâu AÂu ôû 900MHz. Töø naêm 1982 ñeán naêm 1985 ngöôøi ta baøn luaän veà vieäc xaây döïng moät heä - thoáng soá hay töông töï. Naêm 1985 quyeát ñònh heä thoáng soá. Böôùc tieáp theo laø choïn löïa giaûi phaùp baêng heïp vaø baêng roäng. Naêm 1986 moät cuoäc kieåm tra ngoaøi hieän tröôøng ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Paris caùc - haõng khaùc nhau ñaõ ñua taøi vôùi caùc giaûi phaùp cuûa mình. Thaùng 05/1987 giaûi phaùp TDMA baêng heïp ñöôïc löïa choïn, ñoàng thôøi caùc haõng - khai thaùc ñaõ kyù bieân baûn ghi nhôù MoU(Memorandem of Understanding) thöïc hieän caùc quy ñònh ñaõ höùa seõ coù 1 GSM vaän haønh vaøo 01/07/91. 1
 2. Luaän vaên toát nghieäp Ecrisson vôùi beà daøy kinh nghieäm trong vieäc thieát keá vaø saûn xuaát heä thoáng toå - ong. Heä thoáng CME20 cho GSM ñöôïc thieát keá treân cô sôû chuyeån maïch soá AXE10. ÔÛ nöôùc ta coù hai heä thoáng ñieän thoaïi di ñoäng laø Vinaphone, VMS. Veà chaát löôïng - Chöùc naêng ñaàu tieân cuûa CME20 laø cung caáp moät dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng tin caäy vaø chaát löôïng toát. Caùc theá heä maùy di ñoäng khaùc nhau cuõng söû duïng nhieàu loaïi dòch vuï soá lieäu môùi khoâng caàn moät modem rieâng. ÔÛ GSM vieäc ñaêng kyù thueâ bao ñöôïc ghi ôû modem nhaän daïng thueâ bao SIM (Subscribe Identity Module) card thueâ bao coù moät kích thöôùc nhö moät taám tín phieáu. Baïn coù theå caém card thueâ bao cuûa mình vaøo loaïi maùy GSM vaø chæ mình söû duïng noù. Heä thoáng kieåm tra laø ñaêng kyù thueâ bao ñuùng vaø card khoâng bò laáy caép. Quaù trình naøy ñöôïc töï ñoäng thöïc hieän baèng moät thuû tuïc nhaän thöïc thoâng qua moät trung taâm nhaän thöïc. Tính baûo maät cuõng ñöôïc taêng cöôøng nhôø vieäc söû duïng moät maõ soá ñeå ngaên chaën hoaøn toaøn vieäc nghe troäm ôû voâ tuyeán. ÔÛ caùc nöôùc ñieàu kieän töông ñoái toát, chaát löôïng tieáng ôû GSM ngang baèng vôùi heä thoáng töông töï. Tuy nhieân, ôû caùc ñieàu kieän toài do tín hieäu yeáu hay do nhieãàu giao thoa naëng, GSM coù chaát löôïng toát hôn. Vieäc söû duïng coâng ngheä môùi laøm caùc maùy ñieän thoaïi di ñoäng nhoû vaø nheï hôn, söû duïng “cheá ñoäng nghæ” töï ñoäng laøm cho tuoåi thoï aéc qui daøi hôn. Caáu truùc chung cuûa heä thoáng GSM 2
 3. Luaän vaên toát nghieäp NSS: Maïng vaø heä thoáng con chuyeån maïch BSS: Heä thoáng con traïm goác OSS: Heä thoáng con khai thaùc MS: Traïm di ñoäng Hình 1.1: Caáu truùc chung cuûa GSM 1.1. Heä thoáng con chuyeån maïch (SS) Heä thoáng con chuyeån maïch bao goàm caùc chöùc naêng chuyeån maïch chính cuûa GSM cuõng nhö cô sôû döõ lieäu caàn thieát cho soá lieäu thueâ bao vaø quaûn lyù di ñoäng cuûa thueâ bao. Chöùc naêng chính cuûa SS laø quaûn lyù thoâng tin giöõa nhöõng ngöôøi söû duïng maïng GSM vôùi nhau vaø vôùi maïng khaùc. 1.1.1. MSC ÔÛ SS chöùc naêng chuyeån maïch chính ñöôïc MSC thöïc hieän, nhieäm vuï chính cuûa MSC laø ñieàu phoái vieäc thieát laäp cuoäc goïi ñeán nhöõng ngöôøi söû duïng maïng GSM. Moät maët MSC giao tieáp vôùi heä thoáng con BSS, maët khaùc giao tieáp vôùi maïng ngoaøi. MSC laøm nhieäm vuï giao tieáp vôùi maïng ngoaøi goïi laø MSC coång. Vieäc giao tieáp vôùi maïng ngoaøi ñeå ñaûm baûo thoâng tin cho nhöõng ngöôøi söû duïng maïng GSM ñoøi hoûi coång thích öùng (caùc chöùc naêng töông taùc – IWF: interworking function). SS cuõng caàn giao tieáp vôùi maïng ngoaøi ñeå söû duïng caùc khaû naêng truyeàn taûi cuûa caùc maïng naøy cho vieäc truyeàn taûi soá lieäu cuûa ngöôøi söû duïng hoaëc baùo hieäu giöõa caùc phaàn töû cuûa maïng GSM. Chaúng haïn SS coù theå söû duïng maïng baùo hieäu keânh chung soá 7 (CCS No), maïng naøy ñaûm baûo hoaït ñoäng töông taùc giöõa caùc phaàn töû cuûa SS trong moät hay nhieàu maïng GSM. MSC thöôøng laø moät toång ñaøi lôùn ñieàu khieån traïm goác (BSC). Moät toång ñaøi MSC thích hôïp cho moät vuøng ñoâ thò vaø ngoaïi oâ coù daân cö vaøo khoaûng moät trieäu (vôùi maät ñoä thueâ bao trung bình). Ñeå keát noái MSC vôùi moät soá maïng khaùc caàn phaûi thích öùng vôùi caùc ñaëc ñieåm truyeàn daãn cuûa GSM vôùi caùc maïng naøy. Caùc thích öùng naøy ñöôïc goïi laø caùc chöùc naêng töông taùc (IWF: interworking function) bao goàm moät thieát bò ñeå thích öùng giao thöùc vaø truyeàn daãn. Noù cho pheùp keát noái vôùi caùc maïng: PSPDN (maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch goùi) hay CSPDN (maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch theo maïch), noù cuøng toàn taïi khi caùc maïng khaùc chæ ñôn thuaàn laø PSTN hay ISDN. IWF coù theå ñöôïc thöïc hieän trong cuøng chöùc naêng MSC hay coù theå ôû thieát bò rieâng, ôû tröôøng hôïp hai giao tieáp giöõa MSC vaø IWF ñöôïc ñeå môû. 3
 4. Luaän vaên toát nghieäp 1.1.2. HLR Ngoaøi MSC, SS bao goàm caùc cô sôû döõ lieäu. Caùc thoâng tin lieân quan ñeán vieäc cung caáp caùc dòch vuï vieãn thoâng ñöôïc löu giöõ ôû HLR khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí hieän thôøi cuûa thueâ bao. HLR cuõng chöùa caùc thoâng tin lieân quan ñeán vò trí hieän thôøi cuûa thueâ bao. Thöôøng HLR laø moät maùy tính ñöùng rieâng khoâng coù khaû naêng chuyeån maïch nhöng coù khaû naêng quaûn lyù haøng traêm ngaøn thueâ bao. Moät chöùc naêng con cuûa HLR laø nhaän daïng trung taâm nhaän thöïc AUC maø nhieäm vuï cuûa trung taâm naøy quaûn lyù an toaøn soá lieäu cuûa caùc thueâ bao ñöôïc pheùp. 1.1.3. VLR VLR laø cô sôû döõ lieäu thöù hai trong maïng GSM. Noù ñöôïc noái moät hay nhieàu MSC vaø coù nhieäm vuï löu giöõ taïm thôøi soá lieäu thueâ bao cuûa caùc thueâ bao hieän ñang naèm trong vuøng phuïc vuï cuûa MSC töông öùng vaø ñoàng thôøi löu giöõ soá lieäu veà vò trí cuûa caùc thueâ bao noùi treân ôû möùc ñoä chính xaùc hôn HLR. Caùc chöùc naêng VLR thöôøng ñöôïc lieân keát vôùi caùc chöùc naêng MSC. 1.1.4. GMSC SS coù theå chöùa nhieàu MSC, VLR, HLR. Ñeå thieát laäp moät cuoäc goïi ñeán ngöôøi söû duïng GSM, tröôùc heát cuoäc goïi phaûi ñöôïc ñònh tuyeán ñeán moät toång ñaøi coång ñöôïc goïi laø GMSC maø khoâng caàn bieát ñeán hieän thôøi thueâ bao ñang ôû ñaâu. Caùc toång ñaøi coång coù nhieäm vuï laáy thoâng tin veà vò trí cuûa thueâ bao vaø ñònh - tuyeán cuoäc goïi ñeán toång ñaøi ñang quaûn lyù thueâ bao ôû thôøi ñieåm hieän thôøi (MSC taïm truù). Ñeå vaäy, tröôùc heát caùc toång ñaøi coång phaûi döïa treân soá thoaïi danh baï cuûa thueâ - bao ñeå tìm ñuùng HLR caàn thieát vaø hoûi HLR naøy. Toång ñaøi coång coù moät giao dieän vôùi caùc maïng beân ngoaøi thoâng qua giao dieän naøy noù laøm nhieäm vuï coång ñeå keát noái caùc maïng beân ngoaøi vôùi maïng GSM. Ngoaøi ra toång ñaøi naøy cuõng coù giao dieän baùo hieäu soá 7 (CCS No7) ñeå coù theå töông taùc phaàn töû khaùc cuûa SS. Veà phöông dieän kinh teá khoâng phaûi bao giôø toång ñaøi coång cuõng ñöùng rieâng maø thöôøng ñöôïc keát hôïp vôùi MSC. 4
 5. Luaän vaên toát nghieäp 1.2. Heä thoáng con BSS Coù theå noùi BSS laø moät heä thoáng caùc thieát bò ñaëc thuø rieâng cho caùc tính chaát toå ong voâ tuyeán cuûa GSM. BSS giao dieän tröïc tieáp vôùi caùc traïm di ñoäng (MS) thoâng qua giao dieän voâ tuyeán, vì theá noù bao goàm caùc thieát bò phaùt vaø thu ñöôøng voâ tuyeán vaø quaûn lyù caùc chöùc naêng naøy. Maët khaùc BSS thöïc hieän giao dieän vôùi caùc toång ñaøi SS. Toùm laïi BSS thöïc hieän ñaáu noái caùc MS vôùi caùc ngöôøi söû duïng vieãn thoâng khaùc. BSS cuõng phaûi ñöôïc ñieàu khieån vaø vì vaäy noù ñöôïc ñaáu noái vôùi CSS. Caùc giao dieän beân ngoaøi cuûa BSS cho ôû hình 1.2. OSS Luoàng ñieàu khieån Luoàng löu löôïng MS BSS NSS NSS: Maïng vaø heä thoáng con chuyeån maïch BSS: Heä thoáng con traïm goác OSS: Heä thoáng con khai thaùc MS: Traïm di ñoäng Hình 1.2: Caùc giao dieän ngoaøi BSS BSS bao goàm hai loaïi thieát bò: BTS giao dieän vôùi MS vaø BSC giao dieän vôùi MSC. Caáu truùc beân trong BSS ñöôïc cho ôû hình 1.3. 5
 6. Luaän vaên toát nghieäp BTS BSS OSS BTS Giao dieän A BSC NSS BTS Giao dieän Abis Giao dieän Voâ tuyeán Hình 1.3: Caùc phaàn töû cuûa BSS 1.2.1. BTS Moät BTS bao goàm caùc thieát bò phaùt thu, anten vaø xöû lyù tín hieäu ñaëc thuø cho giao dieän voâ tuyeán. Coù theå coi BTS laø caùc modem voâ tuyeán phöùc taïp coù theâm moät soá caùc chöùc naêng khaùc. Moät boä phaän quan troïng cuûa BTS laø TRAU (Transcoder and rate adapter unit: khoái chuyeån ñoåi maõ vaø thích öùng toác ñoä). TRAU laø thieát bò maø ôû ñoù quaù trình maõ hoùa vaø giaûi maõ tieáng ñaëc thuø rieâng cho GSM ñöôïc tieán haønh, ôû ñaây cuõng thöïc hieän thích öùng toác ñoä trong tröôøng hôïp truyeàn soá lieäu. TRAU laø moät boä 6
 7. Luaän vaên toát nghieäp phaän cuûa BTS, nhöng cuõng coù theå ñaët noù caùch xa BTS vaø thaäm chí trong nhieàu tröôøng hôïp ñöôïc ñaët giöõa caùc BSC vaø MSC. 1.2.2. BSC BSC coù nhieäm vuï quaû lyù taát caû giao dieän voâ tuyeán thoâng qua caùc leänh ñieàu khieån töø xa BTS vaø MS. Caùc leänh naøy chuû yeáu laø caùc leänh aán ñònh, giaûi phoùng keânh voâ tuyeán vaø quaûn lyù chuyeån giao (handover). Moät phía BSC ñöôïc noái vôùi BTS coøn phía kia noái vôùi MSC cuûa SS. Trong thöïc teá BSC laø moät toång ñaøi nhoû coù khaû naêng tính toaùn ñaùng keå. Vai troø chuû yeáu cuûa noù laø quaûn lyù caùc keânh ôû giao dieän voâ tuyeán vaø chuyeån giao (handover). Moät BSC trung bình coù theå quaûn lyù tôùi vaøi chuïc BTS phuï thuoäc vaøo löu löôïng cuûa caùc BTS naøy. Giao dieän giöõa BSC vôùi MSC ñöôïc goïi laø giao dieän A, coøn giao dieän giöõa noù vôùi BTS ñöôïc goïi laø giao dieän Abis. 1.3. Traïm di ñoäng MS Traïm di ñoäng laø thieát bò duy nhaát maø ngöôøi söû duïng coù theå thöôøng xuyeân nhìn thaáy cuûa heä thoáng. MS coù theå laø thieát bò ñaët trong oâ toâ, thieát bò xaùch tay hoaëc thieát bò caàm tay. Loaïi thieát bò caàm tay seõ laø thieát bò traïm di ñoäng phoå bieán nhaát. Ngoaøi vieäc chöùa caùc chöùc naêng voâ tuyeán chung vaø xöû lyù cho giao dieän voâ tuyeán MS coøn phaûi cung caáp caùc giao dieän vôùi ngöôøi söû duïng (nhö: micro, loa, maøn hieån thò, baøn phím ñeå quaûn lyù cuoäc goïi) hoaëc giao dieän vôùi moät soá thieát bò khaùc (nhö: giao dieän vôùi maùy tính caù nhaân, fax…). Hieän nay ngöôøi ta ñang coá gaéng saûn xuaát caùc thieát bò ñaàu cuoái goïn nheï ñeå ñaáu noái vôùi traïm di ñoäng. Vieäc löïa choïn caùc thieát bò ñaàu cuoái hieän ñeå môû cho caùc nhaø saûn xuaát, ta coù theå lieät keâ ba chöùc naêng chính: Thieát bò ñaàu cuoái thöïc hieän caùc chöùc naêng khoâng lieân quan ñeán maïng GSM: - Fax. Keát cuoái traïm di ñoäng thöïc hieän caùc chöùc naêng lieân quan ñeán truyeàn daãn ôû - giao dieän voâ tuyeán. Boä thích öùng ñaàu cuoái laøm vieäc nhö moät cöûa noái thoâng thieát bò ñaàu cuoái vôùi - keát cuoái di ñoäng. Caàn söû duïng boä thích öùng ñaàu cuoái khi giao dieän ngoaøi traïm di 7
 8. Luaän vaên toát nghieäp ñoäng tuaân theo tieâu chuaån ISDN ñeå ñaáu noái ñaàu cuoái, coøn thieát bò ñaàu cuoái laïi coù theå giao dieän ñaàu cuoái modem. Caáu truùc chöùc naêng cuûa traïm di ñoäng cho ôû hình 1.4. Ñaàu cuoái di ñoäng Thieát bò Thích öùng Ñaàu cuoái ñaàu cuoái ñaàu cuoái di ñoäng Hình 1.4: Caáu truùc chöùc naêng moät traïm di ñoäng 1.4. Heä thoáng con khai thaùc OSS OSS thöïc hieän ba chöùc naêng chính sau: Khai thaùc vaø baûo döôõng maïng - Quaûn lyù thueâ bao vaø tính cöôùc - Quaûn lyù thieát bò di ñoäng - 1.4.1. Khai thaùc vaø baûo döôõng maïng Khai thaùc laø caùc hoaït ñoäng cho pheùp nhaø khai thaùc maïng theo doõi haønh vi cuûa - maïng nhö: taûi cuûa heä thoáng, möùc ñoä chaën, soá löôïng chuyeån giao (handover) giöõa 2 oâ…, nhôø vaäy nhaø khai thaùc coù theå giaùm saùt ñöôïc toaøn boä chaát löôïng cuûa dòch vuï maø hoï cung caáp cho khaùch haøng vaø kòp thôøi xöû lyù caùc söï coá. Khai thaùc cuõng bao goàm vieäc thay ñoåi caáu hình ñeå giaûm nhöõng vaán ñeà xuaát hieän ôû thôøi ñieåm hieän thôøi, chuaån bò taêng löu löôïng trong töông lai ñeå taêng vuøng phuû. Vieäc thay ñoåi maïng coù theå thöïc hieän “meàm” qua baùo hieäu (chaúng haïn thay ñoåi thoâng soá handover ñeå thay ñoåi bieân 8
 9. Luaän vaên toát nghieäp giôùi töông ñoái giöõa 2 oâ), hoaëc thöïc hieän cöùng ñoøi hoûi söï can thieäp taïi hieän tröôøng (chaúng haïn boå sung theâm dung löôïng truyeàn daãn hay laép ñaët moät traïm môùi). ÔÛ heä thoáng vieãn thoâng hieän ñaïi khai thaùc ñöôïc thöïc hieän baèng maùy tính vaø ñöôïc taäp trung ôû moät traïm. Baûo döôõng coù nhieäm vuï phaùt hieän, ñònh vò vaø söûa chöõa caùc söï coá, hoûng hoùc. - Noù coù moät soá quan heä vôùi khai thaùc. Caùc thieát bò ôû maïng vieãn thoâng hieän ñaïi coù khaû naêng töï phaùt hieän moät soá söï coá hay döï baùo söï coá thoâng qua töï kieåm tra. Trong nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi ta döï phoøng cho thieát bò ñeå khi coù söï coá coù theå thay theá baèng thieát bò döï phoøng. Söï thay theá naøy chæ coù theå thöïc hieän töï ñoäng, ngoaøi ra vieäc giaûm nheï söï coá coù theå ñöôïc ngöôøi khaùc thöïc hieän baèng ñieàu khieån töø xa. Baûo döôõng cuõng bao goàm caùc hoaït ñoäng taïi hieän tröôøng nhaèm thay theá thieát bò coù söï coá. Heä thoáng khai thaùc vaø baûo döôõng coù theå ñöôïc xaây döïng treân nguyeân lyù TMN - (Telecommunication management Network: maïng quaûn lyù vieãn thoâng). Luùc naøy moät maët heä thoáng khai thaùc vaø baûo döôõng ñöôïc noái ñeán caùc phaàn töû cuûa maïng vieãn thoâng (caùc MSC, BSC, HLR vaø caùc phaàn töû maïng khaùc tröø BTS, vì thaâm nhaäp ñeán BTS ñöôïc thöïc hieän qua BSC). Maët khaùc heä thoáng khai thaùc vaø baûo döôõng laïi noái ñeán moät maùy tính chuû ñoùng vai troø giao tieáp ngöôøi maùy theo tieâu chuaån GSM goïi laø OMC (Operation and maintenance center: trung taâm khai thaùc vaø baûo döôõng). 1.4.2. Quaûn lyù thueâ bao Bao goàm caùc hoaït ñoäng quaûn lyù ñaêng kyù thueâ bao. Nhieäm vuï ñaàu tieân laø nhaäp vaø xoùa thueâ bao khoûi maïng. Ñaêng kyù thueâ bao cuõng coù theå raát phöùc taïp bao goàm nhieàu dòch vuï vaø caùc tính naêng boå sung. Nhaø khai thaùc coù theå thaâm nhaäp ñöôïc taát caû caùc thoâng soá noùi treân. Moät nhieäm vuï quan troïng khaùc cuûa khai thaùc coù theå thaâm nhaäp ñöôïc taát caû caùc thoâng soá noùi treân, moät nhieäm vuï quan troïng khaùc cuûa khai thaùc laø tính cöôùc caùc cuoäc goïi. Quaûn lyù thueâ bao ôû maïng GSM chæ lieân quan ñeán HLR vaø moät soá thieát bò OSS rieâng chaúng haïn maïng noái HLR vôùi caùc thieát bò giao tieáp ngöôøi maùy ôû caùc trung taâm giao dòch vôùi thueâ bao. Sim card cuõng ñoùng vai troø nhö moät boä phaän cuûa heä thoáng quaûn lyù thueâ bao. 1.4.3. Quaûn lyù thieát bò di ñoäng 9
 10. Luaän vaên toát nghieäp Quaûn lyù thieát bò di ñoäng ñöôïc boä ñaêng kyù nhaän daïng thieát bò EIR (Equipment Idnetity Register) thöïc hieän. EIR löu giöõ taát caû caùc giöõ lieäu lieân quan ñeán traïm di ñoäng MS. EIR ñöôïc noái ñeán MSC qua ñöôøng baùo hieäu ñeå kieåm tra söï ñöôïc pheùp cuûa thieát bò. Moät thieát bò khoâng ñöôïc pheùp seõ bò caám. Löu yù: Khaùc vôùi thieát bò, söï ñöôïc pheùp cuûa thueâ bao ñöôïc AUC xaùc nhaän. ÔÛ GSM EIR ñöôïc coi laø heä thoáng con SS. Sô ñoà moâ hình cuûa heä thoáng GSM cho ôû hình 1.5. SS AUC VLR HLR EIR IDNS PSPDN MSC CSPDN OMC BSS BSC PSTN PLMN BTS Truyeàn baùo MS hieäu àl AUC: Trung taâm nhaän thöïc HLR: Boä ghi ñònh vò thöôøng truù VLR: Boä ghi ñònh vò trí taïm truù EIR: Boä ghi nhaän daïng thieát bò MSC: Trung taâm chuyeån maïch caùc dòch vuï BSC: Boä ñieàu khieån traïm goác di ñoäng MS: Traïm di ñoäng BTS: Traïm thu phaùt goác OMC: Trung taâm khai thaùc vaø baûo döôõng SS: Heä thoáng con chuyeån maïch BSS: Heä thoáng con traïm goác ISND: Maïng lieân keát soá ña dòch vuï PSPDN: Maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån CSPDN: Maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch goùi 10
 11. Luaän vaên toát nghieäp maïch theo maïch PSTN: Maïng ñieän thoaïi chuyeån maïch coâng PLMN: maïng di ñoäng coâng coäng maët ñaát coäng Hình 1.5: Moâ hình cuûa heä thoáng GSM II. CAÙC KYÕ THUAÄT CÔ SÔÛ TRONG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI ÑOÄNG SOÁ 1. Giao dieän voâ tuyeán vaø truyeàn daãn 1.1. Giao dieän voâ tuyeán Trong GSM, giao dieän radio söû duïng toång hôïp caû hai phöông thöùc phaân keânh theo taàn soá vaø thôøi gian: FDMA (Frequency Division Multiple Access) caø TDMA (Time Division Multiple Access). Trong FDMA, GSM söû duïng caùc baêng taàn taïi 900 Mhz (goïi laø GSM 900) vaø 1800 Mhz (goïi laø GSM 1800). Ñeå ñôn giaûn hoùa chæ ñeà caäp ñeán GSM 900. Moãi keânh ñöôïc ñaëc tröng bôû moät taàn soá (soùng mang) goïi laø keânh taàn soá RFCH (Radio chanel) cho moãi höôùng thu phaùt, caùc taàn soá naøy caùch nhau 200 MHz. Trong GSM 900, MS söû duïng 124 RFCH trong daõy taàn 25Mhz (töø 890 ñeán 915 MHz) vaø BTS söû duïng 124 RFCH trong daõy taàn töø 935 ñeán 960 Mhz ñeå phaùt (taát nhieân MS phaùt thì BTS thu vaø ngöôïc laïi). Taïi moãi taàn soá TDMA laïi chia thaønh 8 khe thôøi gian (time slot) töùc laø soá keânh ñöôïc taêng leân 8 laàn. Trong töông lai, soá khe seõ ñöôïc taêng leân laø 16. Moät caëp RFCH (thu vaø phaùt) taïi moät khe thôøi gian ñöôïc goïi laø moät keânh vaät lyù. Moät keânh ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn moät nhoùm nhaát ñònh tham soá thoâng tin ñöôïc goïi laø keânh logic (logical chanel). Moãi keânh vaät lyù ñöôïc gaùn cho moät hoaëc moät soá keânh logic. Caùc keânh ñöôïc chia thaønh 2 loaïi: Keânh duøng ñeå taûi thoâng tin cuûa thueâ bao, nhö thoaïi, soá lieäu… ñöôïc goïi laø keânh - traffic TCH (traffic chanel). Coù 2 loaïi toác ñoä truyeàn treân TCH laø toác ñoä ñaày ñuû (full rate) THC/F laø loaïi toác ñoä ñang ñöôïc söû duïng hieän nay vaø toác ñoä baèng moät nöõa (half rate) TCH/H seõ ñöôïc söû duïng trong töông lai. Keânh ñieàu khieån CCH (control chanel) ñöôïc söû duïng ñeå truyeàn thoâng tin baùo - hieäu caùc thoâng tin quaûn lyù giao dieän Um. 1.2. Nguyeân lyù laäp moâ hình 11
 12. Luaän vaên toát nghieäp Maïng GSM ñaûm baûo truyeàn daãn ña dòch vuï. Nhieàu thoâng tin khaùc nhau ñöôïc truyeàn daãn trong maïng naøy nhö: thoâng tin thoaïi, caùc daïng thoâng tin soá lieäu khaùc (vaên baûn, hình aûnh fax, caùc file maùy tính, baûn tin vaø caùc baûn tin baùo hieäu beân trong maïng. Ñeå laäp moâ hình truyeàn daãn ta coù theå söû duïng caáu truùc phaân lôùp nhö hình 1.6. Ñöôøng truyeàn Möùc cao Möùc thaáp Nuùt cuoái Nuùt trung gian Nuùt cuoái Hình 1.6: Caáu truùc phaân lôùp Truïc ñöùng cuûa hình veõ theå hieän caùc lôùp khaùc nhau cuûa moâ hình. Lôùp thaáp nhaát töông öùng vôùi thoâng tin thoâ, coøn lôùp cao nhaát töông öùng vôùi thoâng tin ñaõ ñöôïc tinh cheá cho ngöôøi söû duïng. Truïc ngang töông öùng vôùi ñöôøng truyeàn daãn. Caùc thieát bò khaùc coù theå ñöôïc söû duïng treân ñöôøng truyeàn daãn naøy. Caùc thieát bò naøy khoâng nhaát thieát phaûi bieát ñaày ñuû thoâng tin maø noù truyeàn. Chaúng haïn caùc nuùt trung gian khoâng caàn thieát ñaày ñuû ngöõ nghóa thoâng tin cuûa lôùp cao nhaát. Nhôø vaäy coù theå ñôn giaûn hoùa caùc tieâu chuaån ôû caùc giao dieän baèng caùch chæ xeùt ôû caùc thuoäc tính lieân quan ñeán vieäc tryeàn taûi thoâng tin. 1.3. Truyeàn daãn thoâng tin töø ñaàu cuoái naøy ñeán ñaàu cuoái kia cuûa maïng GSM Xeùt quaù trình truyeàn daãn caùc thoâng tin thoaïi cuõng nhö phi thoaïi giöõa ngöôøi söû duïng GSM vôùi ngöôøi söû duïng GSM khaùc hay vôùi ngöôøi söû duïng maïng ñieän thoaïi coá ñònh coâng coäng PSTN, mang soá lieân keát ña dòch vuï ISDN, mang soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch goùi PSPDN vaø maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch theo maïch CSPDN. 1.3.1. Truyeàn daãn tieáng (thoaïi) 12
 13. Luaän vaên toát nghieäp Truyeàn daãn tieáng giöõa moät thueâ bao GSM vaø moät thueâ bao PSTN. Coù theå ñöôïc trình baøy theo caáu truùc nhieàu maët phaúng truyeàn daãn vôùi moãi maët phaúng theå hieän moät daïng tín hieäu nhö hình 1.7. Boä BTS chuyeån Maët phaúng aâm thanh Maët phaúng töông töï Maët phaúng soá 13 kbit/s Maët phaúng soá 64 kbit/s Hình 1.7: Trình baøy tieáng Töø hình ta thaáy tín hieäu phaùt ra töø mieäng cuûa thueâ bao di ñoäng ôû daïng aâm thanh ñöôïc bieán ñoåi vaøo tín hieäu soá 13 kbit/s sau caùc quaù trình bieán ñoåi soá khaùc nhau noù ñieàu cheá soùng mang ñöôïc phaùt vaøo khoâng trung ñöôïc thu laïi ôû anten BTS, ñöôïc xöû lyù ñeå khoâi phuïc laïi tín hieäu soá ban ñaàu, ñöôïc boä ñoåi maõ tieáng bieán ñoåi vaøo tín hieäu 64 kbit/s cho phuø hôïp vôùi toång ñaøi soá ñöôïc chuyeån maïch ñeán thueâ bao PSTN ñöôïc bieán ñoåi vaøo tín hieäu töông töï vaø cuoái cuøng ñöôïc bieán ñoåi ngöôïc trôû laïi thaønh aâm thanh ñeán tai nghe thueâ bao PSTN. 1.3.2. Caùc dòch vuï phi thoaïi Caùc dòch vuï phi thoaïi naøy hay coøn goïi laø caùc dòch vuï truyeàn soá lieäu bao goàm vieäc trao ñoåi caùc thoâng tin khaùc nhau sau ñaây: vaên baûn, caùc baûn veõ, caùc file maùy tính, caùc hình aûnh ñoäng, caùc baûn tin. Moät soá boä phaän quan troïng cuûa caùc thoâng tin 13
 14. Luaän vaên toát nghieäp naøy ñöôïc xöû lyù ôû caùc thieát bò ñaàu cuoái (caùc thieát bò naøy coù theå raát phöùc taïp, chaúng haïn server videotex hay heä thoáng xöû lyù baûn tin). Caùc chöùc naêng xöû lyù cuûa caùc thieát bò ñaàu cuoái nhö sau: Maõ hoùa nguoàn: bieán ñoåi vaên baûn, hình aûnh, aâm thanh thaønh caùc chöõ soá cô hai - vaø ngöôïc laïi. Giao thöùc giöõa 2 ñaàu cuoái cho thoâng tin: toå chöùc trang phieân vaø ngoân ngöõ. - Theå hieän thoâng tin cho ngöôøi söû duïng baèng hieån thò taïo aâm, in aán… Caùc thieát - bò ñaàu cuoái coù theå laø maùy fax, maùy tính caù nhaân, ñaàu cuoái maùy tính, videotex..v.v.. Ta xeùt khaû naêng mang giöõa caùc thieát bò ñaàu cuoái. Bieân giôùi giöõa GSM trong tröôøng hôïp naøy coù theå laø: PSTN (maïng ñieän thoaïi chuyeån maïch coâng coäng), ISDN (maïng soá lieân keát ña dòch vuï), PSPDN (maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch goùi), CSPDN (maïng söû duïng truyeàn daãn baèng maïch) vaø thieát bò ñaàu cuoái. Ñeå keát noái GSM vôùi theá giôùi beân ngoaøi ta söû duïng 2 chöùc naêng: Chöùc naêng töông taùc maïng IWF ñeå keát noái GSM vôùi maïng khaùc. - Chöùc naêng thích öùng ñaàu cuoái TAF ñeå thích öùng thieát bò ñaàu cuoái vôùi phaàn - truyeàn daãn voâ tuyeán chung. Caùc thieát bò giöõa TAF vaø IWF khoâng lieân quan ñeán dòch vuï giöõa caùc ñaàu cuoái vaø ñöôïc goïi laø khaû naêng mang. Tröø fax, caùc chöùc naêng thích öùng phuïc thuoäc vaøo caùc khaû naêng mang vaø maïng soá beân ngoaøi. 1.4. Truyeàn daãn beân trong GSM Phaàn beân trong cuûa maïng truyeàn daãn GSM naèm giöõa moät ñieåm naøo ñoù beân trong traïm di ñoäng (beân trong TAF ñoái vôùi truyeàn soá lieäu hay ôû nôi maø tieáng laø moät tín hieäu aâm thanh ñoái vôùi truyeàn tieáng) vaø ñieåm töông taùc giöõa GSM vôùi caùc maïng beân ngoaøi. Vaäy ta coù theå coi truyeàn daãn beân trong GSM ñöôïc giôùi haïn bôûi TAF vaø IWF. * Caáu truùc Tröôùc heát ta khaûo saùt caùc chöùc naêng ñöôïc ñaët ôû bieân giôùi cuûa GSM (IWF ôû 1 phía, coøn phía kia laø TAF) sau ñoù seõ khaûo saùt caùc phaàn beân trong GSM. IWF laø taäp hôïp caùc chöùc naêng thöïc hieän caùc thích öùng caàn thieát giöõa GSM vaø caùc maïng beân ngoaøi. Chöùc naêng IWF raát haïn cheá vôùi ñaáu noái tieáng ôû PSTN hoaëc caùc 14
 15. Luaän vaên toát nghieäp soá lieäu cô baûn vôùi ISDN. Tuy nhieân caùc tröôøng hôïp khaùc chaúng haïn fax chöùc naêng naøy raát phaùt trieån. IWF laø moät chöùc naêng naèm ôû moät nôi naøo ñoù giöõa MSC vaø maïng beân ngoaøi. IWF coù theå laø moät boä phaän naèm trong MSC hoaëc naèm rieâng. Baây giôø ta haõy xeùt traïm di ñoäng. Toàn taïi nhieàu caáu hình khaùc nhau cuûa traïm di ñoäng (hình 1.8). Tram di ñoäng (kieåu 0) Ñaàu cuoái di ñoäng (kieåu 2) Thieát bò ñaàu cuoái Giao dieän ñaàu cuoái vôùi modem Ñaàu cuoái di Thieát bò ñoäng (kieåu 1) ñaàu cuoái Thích öùng ñaàu cuoái Giao dieän ISDN “S” Hình 1.8: Caùc caáu hình cuûa traïm di ñoäng MTO laø caáu hình ñôn giaûn nhaát, ôû ñaây taát caû caùc chöùc naêng chung, thieát bò ñaàu cuoái, caùc chöùc naêng thích öùng ñöôïc keát hôïp chung vaøo moät thieát bò. Hieän nay caáu 1 LPF Boä maõ hoù a A/D hình naøy chuû yeáu cho tieáng. Caùc traïm di ñoäng toå hôïp nhö theá naøy cho caùc dòch vuï soá lieäuBTS c (chaúng haïn cho fax) seõ xuaát hieän trong töông lai. ÔÛ MT2, TAF vaø caùc giao khaù dieän vôùi thieát bò ñaàu cuoái / modem kinh ñieån ñöôïc keát hôïp vôùi caùc chöùc naêng chung Toác ñoä dò boä ban ñaàu ME trong moät thieát bò. ÔÛ MT1 söû duïng giao dieän ng boä “S” ñeå ñaáu noái tröïc tieáp ñaàu ÑoàISDN Chaúng haïn: 300 hay 9600 bit/s cuoái ISDN. Ñeå coù theå ñaáu noái ñaàu cuoái söû duïng giao dieän ñaàu cuoái modem kinh ñieån Toác ñoä trung gian caàn söû duïng theâm boä thích öùng ñaàu cuoái. RA0 (8hay 16 kbit/s) 15 RA 1 Laáy maãu ÑB RA 2
 16. Luaän vaên toát nghieäp a) Truyeàn daãn tieáng Coù theå chia ñöôøng truyeàn daãn tieáng beân trong GSM thaønh caùc ñoaïn sau: Traïm di ñoäng - Töø traïm di ñoäng ñeán traïm goác - Töø traïm goác BTS ñeán boä chuyeån ñoåi maõ rieâng (TRAU) - Töø TRAU ñeán MSC (hay IWF) - Traïm di ñoäng Maõ hoùa tieáng ôû traïm di ñoäng coù theå thöïc hieän ôû toác ñoä 13 kbit/s. Sô ñoà maõ hoùa tieáng GSM ôû toác ñoä 13kbit/s. Maõ hoùa naøy cho pheùp nhaän ñöôïc chaát löôïng nhö maïng coá ñònh nhöng ñoøi hoûi ñoä roäng phoå taàn voâ tuyeán heïp hôn. Tín hieäu tieáng ôû MS ñöôïc ñöa qua boä loïc thoâng thaáp, qua boä bieán ñoåi A/D ñeå ñöôïc maõ hoùa PCM (ñieàu xung maõ) ñoàng ñeàu vôùi taàn soá laáy maãu 8Khz vaø 13 bit maõ hoùa cho 1 maãu sau ñoù tín hieäu naøy ñöôïc ñöa leân boä bieán ñoåi töông töï soá (A/D). ÔÛ ñaàu ra cuûa boä A/D ta ñöôïc caùc khoái 20 ms maõ hoùa 200 bit laøm cho toác ñoä luoàng ra 13 kbit/s (hình 1.9). 1 LPF Boä maõ hoù a A/D BTS Hình 1.9: Quaù trình maõ hoùa tieáng ôû GSM (ôû MS) Truyeàn tieáng ôû ñoaïn töø traïm di ñoäng MS ñeán traïm goác BTS. Tín hieäu sau khi maõ hoùa ñöôïc ñöa ñeán boä maõ hoùa keânh ñeå taïo ra caùc khoái 456 bit/20ms vôùi toác doä khoaûng 22,8 kbit/s sau ñoù ñöôïc gheùp xen, maät maõ hoùa vaø taïo thaønh caùc cuïm ñeå coù theå ñaët vaøo khe thôøi gian daønh cho keânh vaø sau cuøng ñöôïc ñieàu cheá roài phaùt vaøo khoâng trung ôû daûi soùng 900MHz. ÔÛ ñaàu thu thöïc hieän quaù trình ngöôïc laïi ñeå nhaän tín hieäu tieáng maõ hoùa nhö ôû ñaàu phaùt tröôùc khi ñöa vaøo boä giaûi ñieàu cheá. Truyeàn tieáng treân ñoaïn töø BTS – TRAU. ÔÛ ñoaïn naøy neáu TRAU ñaët xa seõ coù theâm baùo hieäu boå sung vaøo tieáng ñeå truyeàn caùc thoâng tin ñieàu khieån TRAU töø boä ñieàu khieån chuyeån ñoåi maõ töø xa RTH 16
 17. Luaän vaên toát nghieäp (Remote trancoder handler) ñaët ôû BTS ñeán TRAU ôû BSC. Seõ coù 60 bit boå sung vaøo 260 bit tieáng trong 20 ms naâng toång soá bit trong 20 ms leân 320 bit vaø toác ñoä cuûa luoàng soá cho moãi keânh seõ ñaït 16 kbit/s. Trong soá 60 bit boå sung seõ coù 4 bit ñeå troáng ñeå phaân giöõa caùc khung 20ms. Nhö vaäy trong moät khung 20ms chæ coù 316 bit mang thoâng tin. Truyeàn daãn treân ñoaïn TRAU ñaët xa (ôû BSC) ñeán MSC/IWF ÔÛ ñoaïn naøy söû duïng caùc ñöôøng truyeàn daãn 64 kbit/s luaät A theo tieâu chuaån G.711. b) Truyeàn daãn soá lieäu Ñoái vôùi truyeàn daãn soá lieäu beân trong GSM coù theå coi maïng naøy nhö laø moät DTE phaân boá, coøn maïng beân ngoaøi nhö laø DCE. Caùc giao dieän DTE/DCE ñöôïc thöïc hieän ôû caùc TAF, TRAU vaø IWF. Ñeå xaây döïng caùc giao dieän naøy GSM caûi tieán khuyeán nghò V110 daønh cho giao dieän DTE/DCE trong tröôøng hôïp DCE laø maïng ISDN. Vì vaäy ñeå hieåu ñöôïc truyeàn daãn soá lieäu trong maïng GSM tröôùc heát ta xeùt tieâu chuaån V110. Tieâu chuaån V110 Tieâu chuaån naøy giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau: Truyeàn taûi caùc thoâng tin boå sung. - Truyeàn taûi caùc soá lieäu dò boä ôû caùc ñöôøng truyeàn ñoàng boä. - Truyeàn taûi caùc soá lieäu ñoàng boä ôû caùc ñöôøng truyeàn ñoàng boä söû duïng ñoàng hoà - ñoäc laäp vôùi nhau. Sô ñoà khoái thöïc hieän thích öùng toác ñoä RA cuûa luoàng soá lieäu caàn truyeàn vôùi ISDN, cho ôû hình 1.10. Toác ñoä dò boä ban ñaàu Ñoàng boä Chaúng haïn: 300 hay 9600 Toác ñoä trung gian (8hay 16 kbit/s) RA 1 Laáy maãu ÑB RA 2 17 Ñeäm Ñeäm
 18. Luaän vaên toát nghieäp Hình 1.10: Thích öùng toác ñoä ISDN Chuyeån ñoåi soá lieäu dò boä vaøo ñoàng boä. - Chöùc naêng naøy ñöôïc thöïc hieän ôû RAO. Luoàng soá lieäu dò boä laø moät chuoãi caùc kyù töï thöôøng ñöôïc khôû ñaàu baèng 1 bit “start” vaø keát thuùc baèng 1 bit “stop”. ÔÛ luoàng naøy khoâng caàn thieát caùc bit bieân phaûi truøng vôùi söôøn tröôùc cuûa xung ñoàng hoà. RAO coù theå loaïi boû bit “stop” ñeå ñaûm baûo ñoàng hoà (hình 1.11). Luoàng dò boä Boû moät tín hieäu döøng Luoàng ñoàng boä ⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐⏐ Hình 1.11: Chöùc naêng RAO Ñieàu khieån ñoàng hoà töø xa - Toác ñoä truyeàn daãn trong maïng soá chaúng haïn ISDN ñöôïc ñieàu khieån bôûi ñoàng hoà cuûa maïng. Tröôøng hôïp moät ñaàu cuoái ñöôïc ñaáu qua maïng PSTN thì toác ñoä giöõa hai ñaàu cuoái coù theå khaùc nhau. Trong tröôøng hôïp naøy khoái thích öùng toác ñoä phaûi göûi ñi thoâng tin ñeå hieäu chænh toác ñoä cho ñaàu kia caùc thoâng tin naøy coù theå ñöôïc göûi ñi ôû caùc bit E4, E5, E6, trong luoàng soá ra cuûa RA1. Caùc tín hieäu boå sung - Ñaây laø caùc tín hieäu ñieàu khieån modem. ÔÛ V101 caùc tín hieäu boå sung chæ giôùi haïn hai tín hieäu ôû höôùng ñaàu cuoái (DTE) ñeán modem (DCE) vaø 3 tín hieäu theo höôùng ngöôïc laïi. Tuøy theo toác ñoä bit cuûa luoàng soá lieäu cô sôû 8 bit, tín hieäu naøy ñöôïc truyeàn 18
 19. Luaän vaên toát nghieäp ñi trong caùc khoaûng thôøi gian 5 hay 10 ms. Baûng 1.12 döôùi ñaây ñöa ra caùc tín hieäu khaùc nhau noùi treân vaø toác ñoä laáy maãu chuùng. Baûng 1.12: Truyeàn taûi caùc tín hieäu ñieàu khieån modem ôû V110. Ñaàu cuoái ñeán modem Modem ñeán ñaàu cuoái Toác ñoä laáy maãu trung bình Traïng thaùi maïch 108 Traïng thaùi maïch 107 (Data 1,25 ms hay 2,5 ms (Data terminal ready) set ready) Traïng thaùi maïch 105 Traïng thaùi maïch 109 (Data 2,5 ms hay 5 ms (Request to send) carrier detect) Traïng thaùi maïch 108 2,5 ms hay 5 ms (Clear to send) YÙ nghóa cuûa caùc tín hieäu ñieàu khieån ôû baûng 1.12 nhö sau: Data terminal ready: Thoâng baùo cho modem raèng boä ñieàu khieån ôû ñaàu cuoái - saün saøng thoâng tin. Data set ready: Chæ thò raèng modem saün saøng thieát laäp ñöôøng noái thoâng tin vaø - truyeàn soá lieäu vôùi boä ñieàu khieån cuûa ñaàu cuoái. Request to send: Thoâng baùo cho modem raèng boä ñieàu khieån saün saøng göûi soá - lieäu. Data carrier detect: Chæ thò raèng modem ñaõ phaùt hieän ra soùng mang soá lieäu. - Clear to send: Modem saün saøng phaùt. - Caùc thoâng tin naøy ôû V110 ñöôïc gheùp vaøo luoàng soá cô sôû ôû chöùc naêng thích öùng toác ñoä, RA1, caùc bít thoâng tin boå sung ôû luoàng ra RA1 ñöôïc cho ôû baûng 1.13. Baûng 1.13: Caùc bit thoâng tin boå sung ôû V110 Teân bit Thoâng tin ñöôïc truyeàn Chuù thích S1, S3, S6, S8 Traïng thaùi maïch 108 (Data terminal ready) (hay SA) hay 107 (Datta set ready) phuï thuoäc vaøo phöông truyeàn. S4, S9 Traïng thaùi maïch 105 (Requset to send hay 109 (Data carrier detect) phuï thuoäc höôùng truyeàn 19
 20. Luaän vaên toát nghieäp x Traïng thaùi 106 (Clear to send) Göûi 2 laàn trong moät khung E1, E2, E3 Toác ñoä bit thöïc Bieåu thöùc toác ñoä bit giöõa hai ñaàu cuoái E4, E5, E6 Ñoàng hoà maïng ñoäc laäp (ñöôïc söû duïng Caùc maõ naøy laøm trong caùc tröôøng hôïp ñoàng boä ñeå ñieàu nhanh hay chaäm ñoàng khieån ñoàng hoà töø xa khi caùc modem khoâng hoà baèng caùch boû qua ñöôïc ñoàng boä ôû maïng truyeàn taûi hay cheøn bit Töø hình 1.10 ta thaáy RA0 thöïc hieän bieán ñoåi luoàng soá lieäu khoâng ñoàng boä vaøo luoàng ñoàng boä, ôû ñaàu ra cuûa boä naøy ta ñöôïc caùc luoàng ñoàng boä RA1 thöïc hieän thích öùng toác ñoä laàn thöù nhaát. ÔÛ ñaây noù gheùp caùc bit boå sung vôùi luoàng cô sôû ñeå taïo thaønh caùc luoàng soá coù toác ñoä 8 kbit/s (cho luoàng cô sôû coù toác ñoä ≤ 4800 kbit/s) vaø 16 kbit/s (cho luoàng cô sôû coù toác ñoä 9600 bit/s). Ñoái vôùi caùc luoàng soá coù toác ñoä nhoû hôn 4800 kbit/s caùc bit ñöôïc phaùt laëp laïi ñeå ñaït ñöôïc toác ñoä danh ñònh 4800 kbit/s. Caùc khung ôû RA1 coù ñoä laâu 5 ms cho 9600 kbit/s vaø 10 ms cho 4800 kbit/s. ÔÛ caùc khung naøy caùc bit thoâng tin cô sôû, caùc bit boå sung vaø caùc bit ñoàng boä ñöôïc gheùp chung ñeå ñaït ñöôïc toác ñoä 16 vaø 8 kbit/s. Töø baûng 1.12 ta thaáy coù 15 bit thoâng tin boå sung vaø 17 bit ñoàng boä ñöôïc gheùp vaøo moãi khung RA2 thöïc hieän bieán ñoåi caùc toác ñoä 16 vaø 8 kbit/s vaøo 64 kbit/s cho phuø hôïp vôùi maïng ISDN. Vieäc bieán ñoåi naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch gheùp 6 hoaëc 7 bit “1” vaøo moãi byte. Caùc ñaáu noái cho truyeàn soá lieäu beân trong maïng GSM Ta xeùt hai caùch ñaáu noái soá lieäu cho maïng GSM: ñaáu noái trong suoát T (Transparent) vaø ñaáu noái khoâng trong suoát NT (Non transparent). ÔÛ caùch ñaáu noái thöù hai thoâng tin ñöôïc phaùt laïi moãi khi ñaàu kia thu ñöôïc soá lieäu sai. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2