intTypePromotion=3

Tăng cường đầu tư phát triển công nghệ môi trường

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Tăng cường đầu tư phát triển công nghệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nêu lên việc phát triển công nghệ môi trường đang trở thành vấn đề bức thiết trong kiểm soát, giảm thiểu và loại trừ tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong điều kiện tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh như hiện nay, việc phát triển đồng bộ, hài hòa giữa công nghệ xử lý ô nhiễm với đẩy mạnh phát triển kinh tế là một bài toán khả thi nhằm phát triển bền vững nhất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường đầu tư phát triển công nghệ môi trường

  1. TUT i n l o a t dong cua dia phvfdng, dofn vi TANG CUONG DAU TU phat trien cong nghe moi trirang O DOAN NGUYEN Phdt triin cdng nghe mdi trudng dang trd thdnh vdn di birc thie't trong kiim sodt, gidm thieu vd logi trif tinh trgng d nhiem mdi trudng. Trong diiu kien td'c do cdng nghiep hda, hien dgi hda nhanh nhu Men nay, viec phdt triin ddng bd, hdi hda giita cdng nghe xix ly d nhiem vcfi ddy mgnh phdt triin kinh tild mdt bdi todn khd thi nhdm phdt triin bin vifng dd't nudc. Nhieu bat cap can trd phat trien cdng nghe moi trudng Tai hdi thao chuydn dl vl cdng nghe mdi trudng nfim trong boat ddng loan thl cua Hdi nghi Mdi trudng loan qud'c Ifin thu III. cfic dai linh vyc dich vy, sfin xufit thilt bi nghiep khdng tuan thu cfic quy dinh bilu la cac nha khoa hpc, nha quan cdng nghe vfi quan ly tai nguydn. vl BVMT, do dd chua tao thanh ly vfi dai didn cfic doanh nghiep diu Cac linh vyc boat ddng cung khdng ddng lyc quan trpng dl cdng nghe, thd'ng nhai nhan dinh phfit triln ngung dupe md rdng khdng chi mdi dich vu mdi trudng dupe phat triln. cdng nghe mdi trudng la ndi dung trudng dd thi, mfi cdn phat trien rat He qua la, chua cd nhilu nha dfiu tii quan trpng cua phfit triln cdng nhanh sang khu vyc doanh nghidp, san xuat thilt bi, cdng nghe xfl ly d nghiep mdi trudng. khu cdng nghiep, kilm sofit d nhilm mdi trudng. Hai la, he thd'ng Theo kit qua dilu tra cua Du cac van ban quy pham phfip lufit vl nhilm, tai c b l vfi quan ly tai fin "Diiu tra hien trgng ngdnh cdng BVIVIT chua day du, chua ddng bd; nguyen, san xuat thiei bi, cdng nghiep mdi tnrdng, di .xudt gidi cfic che tfii xu phat chua dii manh de nghe. phdp nhdm phdt triin ngdnh cdng bfit bupc mpi ngudi dan, td chQc nghiep mdi trudng Viet Nam" do Mae du da dat dupe nhung kit phfii tufin thu cac quy dinh vl Vien Nghien cQu Chiln lupc chinh qua nhai dinh, nhung theo danh gifi BVMT. Cac ca che, ehfnh sach sfich cdng nghiep tiln hanh cho cua cac chuyen gia, nganh cdng khuyen khfch thi chua ro rang, chua thfiy, hoat ddng mdi trudng cua Viet nghe mdi trudng d Viet Nam vfin du bfi'p dfin dl thu hut dfiu tu vao Nam dang dan trd nin chuyen mdn chua thyc sy phat trien do gap nhilu phat trien cdng nghiep mdi trudng. hoa sfiu, mang tinh cdng nghiep \'di trd ngai. Mdt la, do nhan thQc cua Nha nudc chua cd dinh hudng cu cfic doanh nghiep chuyen san xuat doanh nghiep ve bao vd mdi tnrdng thl dl phfit triln linh vuc cdng va cimg Qng dich vu trin tfii ca 3 (BVMT) chua cao. nhilu doanh nghiep nay. CXem liep trang 44) 40 Tdi nguyen vd Mdi trudng | Ky 2 - Thang 12/2010 I
  2. ti-ong khai thfic bien bfing tu duy va Phdng ndi rieng va cac dia phuang qudc te Hai Phdng tai Tien Lang); phucmg thQc dfii Uln. Cd nghla la ven bien ndi chung. dudng cao td'c ven biln tii Mdng Cai chien lupc cdng nghiep hda. hien Trudc mfit, can cd ca che' rieng de'n Ninh Binh; quy hoach phat tiiln dai hda thfch hop cho dfii hin de day nhanh tie'n dp xfiy dyng cac huyen dao Cat Hai va Bach Long nhimg khdng hfin fip dyng hieu qua CO sd ha tfing ky thuat phyc vy phat Vy; phat tridn cac dd thi ven bien cho bien. trien kinh te - xa hpi bien cua Hai (Trang Cat, Dd San, dd thi dpc sdng Chinh nhan thQc dupe dilu Ridng nhu: Dudng d td cao tdc va Lach Tray, Bfie sdng Cfim...); cang nay. trong nhilu diln dan, lanh dao dudng sfit didn khi hda Ha Npi - Hai nudc sau Nam D6 Son; khu du lich thanh phd Hfii Phdng da kien tri Phdng; cang cua ngo qudc te Hai qudc tl Hdn Dfiu... kiln nghi Chinh phu vfi cac bp, Ridng tai Lach Huyen; cau Dinh \ / / / II UII III III;.; 1 , / / ; ; ,)•/; IS! ban, nganh Trung uang nghien cflu, Vu - Cat Hai; khu kinh te Dinh Vu ban hanh co chi dae thu cho Hai - Cat Hai; dfiu tu xfiy dyng sfin bay QUANG MINH (thitc hien) phu quan tam, ban hanh cac chfnh phai nghien cQu theo hudng xu ly TANG CUONG... sach khuyen khich phat trien cdng tap trung, quy md ldn va cd thu hdi (Tie'p theo trang 40) nghe mdi trudng, hd trp chuyin nang lupng theo cac viing, miin va giao cdng nghe mdi trudng, dfiy can lya chpn cdng ngbd xu ly chfit Mat khac, uy tfn cua cac nha manh hpp tfic qudc te trong boat thai phu hop dilu kien cua Vidt cung cfip cdng nghe, thiei bi vfi dich ddng ngbidn cQu khoa hpc, cdng Nam theo hudng uu tien tai che. vu trong nudc chua du thuylt phuc. nghe vl mdi trudng; ban hanh cac Chinh phu chi dao cfic bd, Dpi ngu cac nha khoa hex vfi cdng chinh sfich khuyen khich vl gifi ddi ngfinh lien quan can cQ vao chflc nghe mdi trudng cdn ylu vfi thilu, vdi nang lupng dupe lfim ra tfl viec nang, nhiem vy va quyin han cua dae biet la chuyen gia cd trinh dp xu ly chfit thai, don gia xu ly chfit minh ban hanh cac bd tidu chufin, cao, nhilu kinh nghiem. thai dl tao dilu kien cho nganh quy chufin ky thuat, dinh mQc kinh cdng nghiep mdi tnrdng phat trien; Do vay, de phat triln thi tnrdng te ky thuat... lam co sd khoa hpc ly tang cudng dao tao, bdi duong kie'n cdng nghe mdi trudng Viet Nam, luan va phap ly eho vide ngbidn thflc vl cdng nghe mdi trudng cho trudc hit phai cd co cbl khuyen cQu, thfim dinh va phat triln cac can bd quan ly Nha nude vl mdi khfch chuyin giao cdng nghe, dau cdng nghe xfl Iy chfii thai, tai chd trudng cac cfi'p cflng nhu tang tu san xufit trang thiei bi xu ly d chai thai dupe san xufit trong nudc cudng hd trp dfiu tu co sd vat chfit nhilm mdi trudng, im dai su dung hoac dupe chuyen giao cac cdng cho cfic CO sd dao tao vl mdi thilt bi vfi cdng nghe xu ly d nhilm trudng, dae biet la vl cdng nghe nghe cao va nhap khfiu cdng nghe mdi trudng dupe san xufii d trong mdi trudng dd nang cao ban nfla tQ nudc ngoai. Tang cudng dfiu tu nudc. chai lupng cua cdng tfic dao tao. kinh phi hon nfla cho BVMT ndi Giai phap dau tu phat trien chung va cho phat triln khoa hpc vl Dfiy manh Qng dung cfic cdng cdng nghe mdi trudng ndi ridng. cong nghe mdi trudng nghe ddt va composting ddi vdi Dae biet, can quan tam dfiu tu cho Hdi nghi thd'ng nhat nhfin chfit thai rfin dd thi de thu hdi dupe dinh, phat triln cdng nghe mdi cac nghien curu img dung cdng nang lupng (phat didn), san pham trudng la ndi dung quan trpng cua nghe cao, cdng nghe than thien mdi cd fch (phfin bdn), cimg nhu giam phat trien cdng nghiep mdi trudng. trudng trong cac hoat ddng BVMT. dien tfch chdn lap, tidi kiem quy Do vay. dl phat triln tin trudng dfit. Ddi vdi chfiititiairfin y te, can Bp TN&MT can khfin tixrong cdng nghe mdi trudng Viet Nam. ban cbl biln phap ddt dl tranh phat hoan thidn va trinh Thu tudng tnrdc het phai cd co che khuyen sinh d nhilm khdng khi thQ cfi'p va Chinh phu sua ddi, bd sung Quyet khfch chuyen giao cdng nghe. dau nhanh chdng chuydn sang cac cdng dinh sd 16/2007/QD-TTg ngay tu san xufit trang thiet bi xu ly d nghe than thien vdi mditinidngnhu 29/01/2007 phd duyet quy hoach nhilm mdi trudng. uu dai sfl dyng khu khufin eac chat tiiai lay nhidm tdng the mang ludi quan trfic tai thiei bi va cdng nghe xu ly d nhilm sau dd chdn lfip theo dung xu nguyen va mdi trudng qudc gia ddn mdi trudng duoc san xufit d trong hudng qud'c te hien nay. Ddi vdi nam 2020 cho phu hpp vdi tinh nudc. Hdi nghi kiln nghi Chinh \iec xu ly chfii thai nguy hai cfin hmh thuc te'.B Tdi nguyen vd Mdi trudng | Ky 2 - Tiling 12/2010

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản