Tầng ÔZÔN

Chia sẻ: Caibapnt Caibapnt | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

1
315
lượt xem
82
download

Tầng ÔZÔN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

đinh nghiã Tầng ôzôn là lớp bảo vệ nằm ở tầng bình lưu của khí quyển Trái Đất, có tác dụng lọc các tia cực tím trong ánh sáng Mặt trời - loại tia rất có hại cho con người và động thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tầng ÔZÔN

 1. tầng ôzôn đinh nghiã 1. Tầng ôzôn là lớp bảo vệ nằm ở tầng bình lưu của khí quyển Trái Đất, có tác dụng lọc các tia cực tím trong ánh sáng Mặt trời - loại tia rất có hại cho con người và động thực vật
 2.  Sự suy giảm tầng ôzôn là hiện tượng giảm lượng ôzôn trong tầng bình lưu. Tầng ozon rất quan trọng đối với sự sống trên Trái đất vì nó h ấp th ụ phần lớn tia cực tím của bức xạ mặt trời, không cho các tia này đến được Trái đất. Nếu tầng ozon bị suy giảm, bức xạ UV sẽ đến Trái đất nhiều hơn và làm tăng bệnh ung thư da, đục nhân mắt (cataract), làm giảm sản lượng lương thực, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.
 3. Hiện nay tầng ozon đang bịnguy hại nghiêm trọng Hình ảnh lỗ thủng tầng ozon nhìn từ mặt trăng  lỗ thủng tầng ozon lớn nhất ở nam cực từ trước đến nay
 4. Nguyên nhân gây thủng tầng ôzôn  Hoạt động của con người  Tên lửa  Chất CFC và SCAO
 5. Những hình ảnh về Khí thải của các nhà Máy hoá chất và Nước thải công nghiêp Hoạt động của con người Trong hoạt động san xuất con người đã thải ra những chât thải công nghiệp như:khí CO (chất gây nên hiệu ứng nhà kính),nước thải công nghiệp(chứa đựng phần lớn khí mêtan)một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhât làm thủng tầng ôzôn.
 6. Hoat động của con người Ý thức của con người trong việc xử lí chất thải công nghiệp chưa được chú trọng vì vậy mà ô nhiễm ngày càng tăng cũng là một nguyên nhân làm hổng lỗ thủng tầng ôzôn.
 7. Tên lửa cũng là nguyên nhân gây thủng tầng ôzôn. thoát ra từ tên lửa làm bào mòn tầng ôzôn  Khí tạo điều kiện các tia tử ngoại có hại xâm nhập trái đất.  Tên lửa tạo ra khí clo trên tầng bình lưu.clo kết hợp với ôxi tạo cloôxit.Chất gây bào mòn tầng ôzôn. 2 Cl + 2O2 = 2ClO + O2
 8. Những hình ảnh khac về tên lửa
 9. Chất CFC và SCAO là nguyyên nhân lam lỗ thủng tầng ozôn ngày càng lan rộng Do giá lạnh HNO3kết tủa thành giọt nước.Giọt này lớn lên tạo thành tinh thể băng lớn.Khi (CFC) và chất hoá học gayy bào mòn tầng ôzôn(SCAO)-tác nhân chính gây phá huỷ tầng ôzôn gặp tinh thể băng này tạo thành các gốc tự do(clo và brôm) làm O3 thành O2.Vào mùa xuân dưới tác dụng của tia cực tím lại tạo gốc clo và brôm để phá huỷ tầng ôzôn. Lốc xoáy ngăn cản ôzôn bù đắp lỗ thủng làm lỗ thủng ôzôn ngày càng lan rộng.
 10. Hậu quả đối với nông nghiệp Một nghiên cứu trên tờ scien chỉ ra rằng do biến đổi khí hậu nam phi mất 30% sản lượng ngô và cá lương thực khác
 11. Phụ nữ kenya băng qua những mảnh đất khô cằn để mangthực phẩm cứu đói về nhà
 12. Những người dân vùng kenya đang tranh nhau thực phẩm cứu trợ của hội chữ thập đỏ
 13. LỖ THỦNG TẦNG OZON LỖ THỦNG TẠI VÙNG NAM CỰC NGÀY MỘT LAN RỘNG. HẬU QUẢ LÀ SỰ TĂNG NGUY CƠ UNG THƯ DA,ĐỤC THUỶ TINH THỂ VÀ LÀ MỐI ĐE DOẠ ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI
 14. BiÖn Ph¸p Kh¾c Phôc H¹n chÕ vµ cuèi cïng lµ chÊm  døt hoµn toµn viÖc sö dông vµ s¶n xuÊt CFC còng nh­ c¸c chÊt ho¸ häc g© ra suy gi¶m y tÇng ozon nh­: tetraclorit cacbon, hîp chÊt brom(halon)… cô thÓ lµ: +)KhuyÕn khÝch h¹n chÕ sö dông Mét phßng giÆt ë Canada n¨ng l­îng h¹t nh© tõng b­íc n, ho¹t ® éng nhê n¨ng l­îng nghiªn cøu sö dông n¨ng l­îng MÆt Trêi thu bëi c¸c tÊm s¹ch nh­: N¨ng l­îng MÆt Trêi, n¨ng l­îng MÆt Trêi n¨ng l­îng giã, sãng biÓn.
 15. Trang tr¹i giã ë §øc
 16. Nhµ m¸y ® iÖn dïng nhiÖt l­îng cña biÓn t¹i Hawai, Hoa Kú
 17. +)Ap dông chÝnh s¸ch thuÕ r¸c th¶i chÊt « nhiÔm. + )Xö lý « nhiÔm côc bé trong tõng khu c«ng nghiÖp tõng nhµ m¸y , tõng c«ng ® s¶n xuÊt o¹n riªng biÖt ® gi¶m thiÓu c¸c lo¹i bôi vµ khÝ ® Ó éc h¹i vµo bÇu khÝ quûªn. + y dùng nhµ m¸y xö lý khÝ th¶i c«ng nghiÖp )X© vµ sinh ho¹t. + )Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc réng r·I viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng cho mäi ng­êi , lµm cho hä hiÓu b¶o vÖ m«i tr­êng- b¶o vÖ tÇng ozon lµ b¶o vÖ sù sèng cña chÝnh m× nh.
Đồng bộ tài khoản