Tập làmm văn 4 - MIÊU TẢ ĐỒ VẬT (Kiểm tra 1 tiết)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
644
lượt xem
10
download

Tập làmm văn 4 - MIÊU TẢ ĐỒ VẬT (Kiểm tra 1 tiết)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh thực hành viết hoàn chỉnh một bài văn miêu tả đồ vật sau giai đoạn học về văn miêu tả đồ vật - bài viết đúng với yêu cầu của đề, có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu, bài văn sinh động tự nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làmm văn 4 - MIÊU TẢ ĐỒ VẬT (Kiểm tra 1 tiết)

  1. Môn : T p làm văn (Ti t 39) Tên bài d y : MIÊU T V T (Ki m tra 1 ti t) I. M C TIÊU : H c sinh th c hành vi t hoàn ch nh m t bài văn miêu t v t sau giai o n h c v văn miêu t v t - bài vi t úng v i yêu c u c a , có ba ph n (m bài, thân bài, k t bài), di n t thành câu, bài văn sinh ng t nhiên. II. CHU N B : - Giáo viên : - T ghi s n 3 văn - Tranh minh ho m t s v t - B ng l p vi t s n dàn ý c a bài văn t v t. - III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : Dàn bài văn t v t có m y ph n ? - Ph n m bài này nói gì ? (gi i thi u v tt ) -HS d a vào dàn ý
  2. - Ph n thân bài t gì ? (T bao quát vi t b ng tr l i t c i m n i b t ...) - bài văn sinh ng, khi t c n k t h p ý gì ? (tình c m, thái c a ngư i vi t) - K t lu n nêu ý gì ? (c m nghĩ) II. Giáo viên dán lên b ng : - Em hãy ch n m t trong ba sau : -1 h c sinh c 1 : Hãy t m t v t mà em yêu thích nh t -1 h c sinh khác trư ng. Chú ý m bài theo cách gián ti p cl i 2 : Hãy t m t v t g n g i nh t v i em nhà chú ý m bài theo cách gián ti p -C l p suy nghĩ 3 : Hãy t m t chơi mà em thích nh t chú ý m bài theo cách gián ti p -Cá nhân t ch n III. Nh c nh h c sinh : - D a vào dàn bài chung, các em l p dàn ý nên nháp trư c khi vi t vào gi y - Em có th tham kh o nh ng bài văn em ã làm trư c ó có ý d i dào - Chú ý ch m ng t câu úng, tránh l p t , l i l t nhiên, tránh li t kê -H c sinh nghe -Trình bày bài s ch, ch p IV. H c sinh làm bài : -H c sinh làm bài V. Thu bài : D n dò chu n b bài “Luy n t p gi i thi u a
  3. phương”, quan sát ph phư ng nơi mình s ng, -N p bài gi i thi u ư c v nh ng i m i ó. -Nghe giáo viên d n dò Môn : a lý (Ti t ) HO T NG S N XU T C A NGƯ I DÂN NG B NG NAM B (tt) I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : H c xong bài này, h c sinh bi t ng b ng Nam B là nơi có s n xu t công nghi p phát tri n m nh nh t c a t nư c 2. Kĩ năng : Nêu m t s d n ch ng cho c i m trên và nguyên nhân c a nó, ch n i trên sông là m t nét c áo c a mi n tây Nam B 3. Thái : Khai thác ki n th c t tranh, nh, b ng th ng kê, b n . II. CHU N B : - Giáo viên : B ng công nghi p Vi t Nam - H c sinh : Tranh nh v s n xu t công nghi p, ch n i trên sông ng b ng Nam B . III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Ki m tra bài cũ :
  4. -2 h c sinh lên b ng hoàn thi n hai n i dung sơ -2 h c sinh lên S n nuôi, sau : xu t và ánh b tb ng hoàn thi n xu t xu t kh u 1/ b ng Nam B ng kh u nhi u lo G t lúa i tu t lúa g o trái thu s n cây như tôm phơi lúa xay hùm, cáxát g o óng bao Ho t ng nông nghi p Ho t ng ngư nghi p ba sa 2/ xu t kh u II. Bài m i : Ho t ng 1 : Vùng công nghi p phát tri n m nh nh t nư c ta - Giáo viên cho h c sinh th o lu n nhóm; tìm hi u - i di n nhóm SGK trình bày b ng TT -Các nhóm nh n 1.Ngày công nghi p xét, b sung 2.S n ph m chính -3-4 h c sinh trình 3.Thu n l i do bày các n i dung ki n th c ư c h c - Xu ng, ghe - 3 4 h c sinh trình bày trư c l p
  5. -D um - Sông - Ch bi n - Vùng công nghi p -Giáo viên nh n xét -T ng h p các ý ki n c a h c sinh -K t lu n -o t ng 2 : Ch n i trên sông -Yêu c u h c sinh nh c l i phương ti n giao thông i l i ch y u c a ngư i dân Nam B -H i : Các ho t ng mua bán, trao i c a ngư i dân thư ng di n ra âu ? - Giáo viên gi i thi u : Ch n i (m t nét văn hoá c trưng c a ngư i ng b ng Nam B cho h c sinh quan sát tranh). - Yêu c u th o lu n nhóm ôi, mô t ho t ng mua bán tr o i ch n i trên sông c a ngư i dân - Nh n xét câu tr l i c a h c sinh - K t lu n Ho t ng 3 : Trò chơi ô ch
  6. - Ph bi n lu t chơi - H c sinh c l p gi i ô ch - N i dung các ô ch : 1. G m 5 ch cái : ây là khoáng s n ư c khai thác ch y u ng b ng Nam B 2. G m 4 ch cái : nét văn hoá c áo c a ngư i dân Nam B thư ng di n ra ây 3. G m 7 ch cái : ây là m t ho t ng s n xu t c a ngư i dân i v i lương th c th c ph m em l i hi u qu l n 4. ng b ng Nam B ư c m nh danh là ..... phát tri n nh t nư c ta (14 ch cái). III. D n dò : - V nhà ôn l i n i dung ki n th c v a h c - Chu n b bài : Thành ph H Chí Minh
Đồng bộ tài khoản