intTypePromotion=1
ADSENSE

TCVN 5937:2005 - Tiêu chuẩn chất lượng không khí

Chia sẻ: Le Duc Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

537
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon oxit (CO), nitơ oxit (NOx), ôzôn (O3), bụi lơ lửng và bụi PM10 (bụi ≤ 10m) và chì (Pb). Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh (ngoài hàng rào cơ sở sản xuất) và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 5937:2005 - Tiêu chuẩn chất lượng không khí

  1. TCVN TIªU CHUÈN viÖt nam TCVN 5937: 2005 So¸t xÐt lÇn 1 ChÊt l îng kh«ng khÝ Tiªu chuÈn chÊt l îng kh«ng khÝ xung quanh Air quality - Ambient air quality standards H néi 2005
  2. TCVN 5937: 2005 2
  3. TCVN 5937: 2005 Lêi nãi ®Çu TCVN 5937: 2005 thay thÕ cho TCVN 5937: 1995. TCVN 5937: 2005 do Ban kÜ thuËt Tiªu chuÈn TCVN / TC 146 "ChÊt l îng kh«ng khÝ" biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l êng ChÊt l îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc v C«ng nghÖ ban h nh. 3
  4. TCVN 5937: 2005 4
  5. TCVN 5937: 2005 tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5937: 2005 Dù th¶o So¸t xÐt lÇn 1 ChÊt l îng kh«ng khÝ Tiªu chuÈn chÊt l îng kh«ng khÝ xung quanh Air quality - Ambient air quality standards 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn n y qui ®Þnh gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè c¬ b¶n, gåm l u huúnh ®ioxit (SO2), cacbon oxit (CO), nit¬ oxit (NOX ), «z«n (O3), bôi l¬ löng v bôi PM10 ( 10 m) v ch× (Pb). 1.2 Tiªu chuÈn n y ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l îng kh«ng khÝ xung quanh (ngo i h ng r o c¬ së s¶n xuÊt) v gi¸m s¸t t×nh tr¹ng « nhiÔm kh«ng khÝ. 2 Gi¸ trÞ giíi h¹n Gi¸ trÞ giíi h¹n c¸c th«ng sè c¬ b¶n trong kh«ng khÝ xung quanh qui ®Þnh trong b¶ng 1. 5
  6. TCVN 5937: 2005 B¶ng 1: Tiªu chuÈn chÊt l îng kh«ng khÝ xung quanh §¬n vÞ tÝnh: Micro gam trªn mÐt khèi tiªu chuÈn ( g/Nm3) Thêi gian trung b×nh Ghi chó: T ¬ng Th«ng sè Ph ¬ng ph¸p 1 giê 8 giê 24 giê 1 n¨m ® ¬ng víi x¸c ®Þnh SO2 - - 125 50 Pararosalin TC WHO Quang phæ hång TC WHO CO 30000 10000 - - ngo¹i kh«ng ph©n t¸n §o m u víi TC WHO NO2 200 - - 40 NaOH Huúnh quang TC US EPA O3 120 - 80 - ho¸ häc Bôi l¬ löng 300 - 200 140 LÊy mÉu thÓ tÝch (Nh TC (SPM) lín tr íc ®©y) Bôi 10 m - - 150 50 LÊy mÉu thÓ tÝch TC Singapore (PM10) lín Quang phæ hÊp C¸c n íc ASEAN Pb - - 1,5 0,5 thô nguyªn tö Chó thÝch: PM10: Bôi l¬ löng cã kÝch th íc h¹t tõ 10 m trë xuèng; DÊu g¹ch ngang (-): kh«ng qui ®Þnh. ________________________________ 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2