Thµnh lËp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t n­íc ngoµi

Chia sẻ: Phan Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
2
download

Thµnh lËp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t n­íc ngoµi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh) ... Trung tâm, UBND thành phố có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và. Đầu tư về nội dung dự án. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thµnh lËp doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t n­íc ngoµi

  1. HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1. Thủ tục: Việc cấp Giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện theo một trong hai qui trình: - Đăng ký cấp Giấy phép đầu tư - Thẩm định cấp Giấy phép đầu tư 1.1. Hồ sơ dự án cấp Giấy phép đầu tư qui định như sau: 1.1.1. Hồ sơ dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép đầu tư bao gồm : - Đơn đăng ký cấp Giấy phép đầu tư - Hợp đồng liên doanh và Điều lệ doanh nghiệp liên doanh (nếu đầu tư theo hình thức liên doanh) hoặc Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (nếu đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài) hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh) - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên tham gia đầu tư. - Các tài liệu liên quan đến dự án như hồ sơ xin thuê đất... 1.1.2. Hồ sơ dự án thuộc diện thẩm định cấp Giấy phép đầu tư bao gồm: - Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư . - Hợp đồng liên doanh và Điều lệ doanh nghiệp liên doanh (nếu đầu tư theo hình thức liên doanh) hoặc Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (nếu đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài) hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh) - Giải trình kinh tế kỹ thuật - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên liên doanh, các bên hợp doanh, nhà đầu tư nước ngoài. - Các tài liệu liên quan đến chuyển giao công nghệ (nếu có) - Các tài liệu liên quan đến dự án như hồ sơ về địa điểm, về môi trường... 1.2. Số bộ hồ sơ phải nộp (chưa kể số bộ hồ sơ lưu tại doanh nghiệp và chủ đầu tư) - Hồ sơ dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép đầu tư : 05 bộ (bao gồm một bộ gốc) - Hồ sơ dự án thuộc diện thẩm định cấp Giấy phép đầu tư : . Dự án nhóm A : 12 bộ (bao gồm 01 bộ gốc) . Dự án nhóm B : 08 bộ (bao gồm 01 bộ gốc)
  2. . Dự án khác : 08 bộ (bao gồm 01 bộ gốc) (Đây là số hồ sơ nộp lên Bộ KH & ĐT, nhà đầu tư cần phải nộp thêm 2 bộ để lưu tại UBND thành phố/ Ban QL các KCN & CX, Trung tâm XTĐT) 2. Tiếp nhận hồ sơ dự án: Đối với các dự án do UBND thành phố cấp Giấp phép đầu tư : hồ sơ dự án được gửi đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư . 3. Qui trình và thời gian : 3.1. Đối với dự án thuộc diện đăng ký cấp Giấy phép Đầu tư : - Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và nội dung dự án đáp ứng được các yêu cầu, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo và trình hồ sơ dự án cho UBND thành phố hoặc Ban Quản lý các KCN & CX. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm, UBND thành phố/ Ban Quản lý các KCN & CX sẽ cấp Giấy phép đầu tư. - Nếu có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ dự án, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Trung tâm/ Ban Quản lý các KCN & CX sẽ thông báo cho chủ đầu tư về nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ dự án. Trong thời gian không quá 20 ngày, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện những yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Sơ đồ tóm lược: Nhà đầu tư Trung tâm Cơ quan cấp XTĐT Đà Nẵng GPĐT Tổng cộng thời gian xử lý để cấp Giấy phép đầu tư: 5 ngày làm việc. - Lệ phí: Không 3.2. Đối với dự án thuộc diện thẩm định cấp Giấy phép đầu tư: 3.2.1. Đối với những dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư của UBND thành phố: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ dự án hợp lệ tại Trung tâm (không kể thời hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ dự án), chủ đầu tư sẽ được UBND thành phố cấp Giấy phép đầu tư, cụ thể như sau: - Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án hợp lệ, nếu có vấn đề liên quan đến các Sở, Bộ chuyên ngành có liên quan thì Trung
  3. tâm có trách nhiệm làm văn bản yêu cầu kèm hồ sơ dự án gửi cho các Sở, Bộ để lấy ý kiến tham gia thẩm định. - Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án (kể cả phần sửa đổi, bổ sung dự án) và văn bản yêu cầu thẩm định do Trung tâm chuyển, các Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi về Trung tâm. Quá thời hạn trên mà các Sở không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì coi như chấp thuận nội dung dự án và chịu trách nhiệm về sự chấp thuận đó. - Trong thời gian 03 ngày sau khi nhận được ý kiến các Sở, nếu có ý kiến khác nhau Trung tâm có trách nhiệm tổ chức họp thẩm định hồ sơ dự án. Trong thời gian 02 ngày sau khi họp thẩm định, Trung tâm có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định dự án trình UBND thành phố xét, cấp Giấy phép đầu tư cho chủ dự án. - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hố sơ và báo cáo thẩm định dự án của Trung tâm, UBND thành phố xét, cấp Giấy phép Đầu tư. - Trong trường hợp dự án cần có ý kiến của Bộ chuyên ngành ở Trung ương, thời gian tối đa là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. - Lệ phí: Không Sơ đồ tóm lược: Các Sở liên quan Cơ quan cấp Nhà đầu tư TT XTĐT Đà Nẵng GPĐT (UBND TP/BQL các KCN & CX ĐN) 3.2.2. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì thời hạn để UBND thành phố có ý kiến về dự án là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, cụ thể như sau: - Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ dự án hợp lệ của chủ đầu tư, Trung tâm gửi công văn và bản tóm tắt dự án cho các Sở liên quan để lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến dự án đầu tư . - Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm, các Sở có ý kiến trả lời bằng văn bản về những nội dung được yêu cầu gửi cho Trung tâm để tổng hợp. Quá thời hạn trên mà các Sở
  4. không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì coi như chấp thuận nội dung dự án và chịu trách nhiệm về sự chấp thuận đó. - Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của các Sở về nội dung dự án, Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp và gửi đề xuất bằng văn bản cho UBND thành phố. - Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến đề xuất của Trung tâm, UBND thành phố có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung dự án. Sau khi chuyển hồ sơ lên Bộ Kế hoạch Đầu tư, thời gian Bộ xử lý hồ sơ được qui định như sau : - Dự án nhóm A : 45 ngày - Dự án nhóm B : 30 ngày Sơ đồ tóm lược: Các Sở liên quan Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nhà đầu tư Trung tâm XTĐT UBND TP/BQL các Đà Nẵng KCN & CX ĐN
Đồng bộ tài khoản