Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước xếp hạng đặc biệt theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
91
lượt xem
12
download

Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước xếp hạng đặc biệt theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Lao động Thương binh và xã hội thuộc Lĩnh vực thống kê:Lao động, tiền lương, tiền công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước xếp hạng đặc biệt theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ

  1. Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước xếp hạng đặc biệt theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động -Thương binh và xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Kết xuất ra file pdf
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương, Bộ Lao 1. Bước 1 động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến Bộ Tài chính Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh 2. Bước 2 và Xã hội có công văn trả lời để các doanh nghiệp nhà nước xếp hạng đặc biệt thực hiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Mẫu số 01 - Thông tư 07/2005/TT- 1. BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu 2. trừ tổng chi phí ( và theo lợi nhuận (Mẫu số 02 - Thông tư 07/2005/TT- BLĐTBXH ngày 05/01/2005);hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm (Mẫu số 03-Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY
  3. Thành phần hồ sơ 05/01/2005) Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu 3. nhập (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Các chỉ tiêu xây dựng Quỹ lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, tổng giám 4. đốc, giám đốc công ty (Mẫu số 01 - Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội 5. đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc công ty (Mẫu số 02 - Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Mẫu số 01 ban Thông tư 1. hành kèm theo Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH 07/2005/TT- ngày 05/01/2005) BLĐTBXH n...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có Thông tư 2. lương) và theo lợi nhuận (Mẫu số 02 ban hành kèm 07/2005/TT- theo Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày BLĐTBXH n... 05/01/2005) Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị Thông tư 3. sản phẩm (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 07/2005/TT- 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) BLĐTBXH n... Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao Thông tư động, tiền lương và thu nhập (Mẫu số 04 ban hành 4. 07/2005/TT- kèm theo Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày BLĐTBXH n... 05/01/2005) Các chỉ tiêu xây dựng Quỹ lương kế hoạch của Hội Thông tư đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc công ty (Mẫu 5. 08/2005/TT- số 01 ban hành kèm theo Thông tư 08/2005/TT- BLĐTBXH n... BLĐTBXH ngày 05/01/2005) 6. Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch Thông tư của thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, 08/2005/TT-
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định giám đốc công ty (Mẫu số 02 ban hành kèm theo BLĐTBXH n... Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản