Thi thử Đại học-2009 trường chuyên chuyên LQĐ lần 3

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
60
download

Thi thử Đại học-2009 trường chuyên chuyên LQĐ lần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu nhằm giúp cho các em học sinh đã học xong chương trình THPT tự học để có thể tự ôn luyện vào các trường đại học theo nguyện vọng của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi thử Đại học-2009 trường chuyên chuyên LQĐ lần 3

  1. TRƯ NG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ÔN THI TH I H C MÔN HÓA H C L N III ( thi có 4 trang ) Th i gian 90 phút Mã 301 C©u 1 : Cho 20 gam h n h p kim lo i M và Al vào dung d ch H2SO4 và HCl ( s mol HCl g p 3 l n s mol H2SO4 ) thì thu ư c 11,2 lít H2 ( ktc) và v n còn dư 3,4 gam kim lo i . L c l y ph n dung d ch r i em cô c n thu ư c m gam mu i khan . Tính m ?( S = 32 ; O = 16 , Cl = 35,5) A. 57,1 gam B. 75,1 gam C. 51,7 gam D. 71,5 gam C©u 2 : Tr n 400 ml dung d ch HCl 0,5M v i 100 ml dung d ch KOH 1,5M thu ư c 500 ml dung d ch X . Tính pH c a dung d ch X ? A. pH=1 B. pH=2,5 C. pH=3 D. pH=2 C©u 3 : C7H9N có bao nhiêu ng phân ch a vòng benzen ? A. 3 B. 6 C. 4 D. 5 C©u 4 : H p th hoàn toàn 3,584 lít CO2( ktc) vào 2 lít dung d ch Ca(OH)2 0,05M thu k t t a X và dung d ch Y . Khi ó kh i lư ng c a dung d ch Y so v i kh i lư ng c a dung d ch Ca(OH)2 s ?( Ca = 40 , O = 16 , C = 12 , H = 1 ). A. Tăng 3,04 gam B. Tăng 7,04 gam C. Gi m 4 gam D. Gi m 3,04 gam C©u 5 : t cháy hoàn toàn m t amin no ơn ch c thu th tích nư c b ng 1,5 l n th tích CO2 ( o cùng i u ki n to, áp su t ). Tìm công th c phân t c a amin ? A. C4H11N B. C2H7N C. C3H7N D. C3H9N C©u 6 : Cho ph n ng hóa h c sau tr ng thái cân b ng H2(k) + I2(k) 2HI(k) + Q ( ∆H < 0 ) S bi n i nào sau ây không làm chuy n d ch cân b ng hóa h c ? A. Thay i n ng khí H2 B. Thay i áp su t C. Thay i nhi t D. Thay i n ng khí HI C©u 7 : M t bình có dung tích 10 lít ch a 6,4g O2 và 1,35g ankan 0oC, áp su t bình là p atm. t cháy hoàn toàn ankan trong bình, thu ư c s n ph m cho vào nư c vôi trong dư t o 9 gam k t t a. p = ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. 0,448 B. 0,42 C. 0,548 D. 0,1008 C©u 8 : Clo g m có hai ng v là 17 Cl và 17 Cl . Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Clo là 35,453 . 35 37 N u tính kh i lư ng nguyên t theo s kh i thì c p giá tr úng c a c a % m i ng v tương ng là ? A. 75% và 25% B. 75,76% và 24,24 % C. 77,35% và 22,65% D. 78% và 22% C©u 9 : Ch t nào sau ây ch th hi n tính kh trong các ph n ng oxi hóa - kh ? A. H2S B. HNO3 C. Cl2 D. O3 C©u 10 : Có 500 ml dung d ch X ch a Na+ , NH4+ , CO32- và SO42- . L y 100 ml dung d ch X tác d ng v i lương dư dung d ch HCl thu 2,24 lít khí ( ktc) . L y 100 ml dung d ch X cho tác d ng v i lư ng dư dung d ch BaCl2 th y có 43 gam k t t a . L y 100 ml dung d ch X tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaOH thu 4,48 lít khí NH3 ( ktc). Tính t ng kh i lư ng mu i có trong 500 ml dung d ch X: ( Na = 23 , N = 14 , C =12 , O = 16 , S =32 , Ba = 137 ). A. 43,1 gam B. 119 gam C. 86,2 gam D. 50,8 gam C©u 11 : Cho các dung d ch riêng bi t sau : Glucozơ, tinh b t, glixerin , phenol , andehit axetic , benzen. Thu c th dùng nh n bi t dung d ch là ? A. Na, Quì tím , Cu(OH)2 B. Na, Quì tím , AgNO3/NH3 C. Na, Quì tím , nư c brom D. Cu(OH)2, dung d ch I2 , nư c brom C©u 12 : hòa tan 9,18 gam b t Al nguyên ch t c n dùng dung d ch axit A thu ư c m t khí X và dung d ch mu i Y . tác d ng hoàn toàn v i dung d ch mu i Y t o thành dung d ch mu i m i trong su t thì c n 290 gam dung d ch NaOH 20% . Xác nh axít A ?( Al = 27 , Na = 23 , O = 16 , H = 1). A. HNO3 B. HCl C. H2SO4 D. H3PO4 C©u 13 : X là nguyên t có 12 proton, Y là nguyên t có 17 electron.Công th c h p ch t hình thành gi a hai nguyên t này có th là ? 1 Mã 301
  2. A. X2Y3 B. XY2 C. X2Y D. XY C©u 14 : H p ch t h u cơ X ( phân t có vòng benzen ) có công th c phân t là C7H8O2 , tác d ng ư c v i Na và NaOH . Bi t khi cho X tác d ng v i Na dư , s mol H2 thu ư c b ng s mol X ph n ng và X ch tác d ng v i NaOH theo t l s mol 1 : 1 .Công th c c u t o thu g n c a X là ? A. CH3C6H3(OH)2 B. C6H5CH(OH)2 C. HOC6H4CH2OH D. CH3OC6H4OH C©u 15 : Dãy nào sau ây ư c x p x p theo chi u tính d n i n tăng ? A. Mg , Fe , Ag , Cu B. Fe, Al , Cu , Ag C. Mg , Cu , Al , Ag D. Fe, Ag , Au , Cu C©u 16 : ánh giá nhi m b n không khí c a m t nhà máy , ngư i ta l y hai lít không khí r i d n qua dung d ch Pb(NO3)2 dư th y có k t t a màu en xu t hi n . Hi n tư ng này ch ng t trong không khí có hi n di n khí ? A. CO2 B. H2S C. NH3 D. SO2 C©u 17 : Cho dung d ch X ch a 1 mol Ba(HCO3)2 tác d ng v i dung d ch Y ch a 3 mol KHSO4 ( các dung d ch u loãng ) thu ư c k t t a T , khí CO2 và dung d ch Z . Các ion có trong dung d ch Zg m? A. K+ , CO32- , SO42- B. K+ , H+ , SO42- + 2- C. K , CO3 D. K+ , H+ , SO42- , Ba2+ C©u 18 : T x t n mùn cưa ch a 50% xenlulozơ s n xu t ư c 0,5 t n rư u etylic ( bi t hi u su t c quá trình là t 70% ) giá tr c a x là ?( C=12, H= 1, O =16) A. 1,607 t n B. 1 t n C. 3,214 t n D. 2,516 t n C©u 19 : H n h p khí A ch a hi ro và m t anken . T kh i hơi c a A i v i H2 là 6 . un nóng nh A có m t ch t xúc tác Ni thì A bi n thành h n h p khí B không làm m t màu nư c brom và có t kh i i v i hi ro là 8 . Tìm công th c phân t c a Anken ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. C2H4 B. C5H10 C. C3H6 D. C4H8 C©u 20 : t cháy hoàn toàn m t lư ng hi rocacbon X c n 7,68 gam oxi. S n ph m cháy ư c d n qua bình ng H2SO4 c, th y bình tăng 4,32 gam . Xác nh công th c phân t c a X ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. C2H6 B. C2H4 C. CH4 D. C3H6 C©u 21 : Oxi hóa hoàn toàn h n h p X g m HCHO và CH3CHO b ng O2 (xt) thu ư c h n h p axit tương ng Y. T kh i hơi c a Y so v i X b ng 145/97. Tính % s mol c a HCHO ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. 16,7% B. 22,7% C. 83,3% D. 50,2% C©u 22 : X là dung d ch AlCl3 , Y là dung d ch NaOH 2M . Thêm 150 ml dung d ch Y vào c c ch a 100 ml dung d ch X , khu y u t i ph n ng hoàn toàn trong c c có 7,8 gam k t t a . Thêm ti p 100 ml dung d ch Y , khu y u t i k t thúc các ph n ng th y trong c c có 10,92 gam k t t a . N ng CM c a dung d ch X b ng ?( Na = 23 , O = 16 , Al = 27 , Cl = 35,5). A. 1,6M B. 3,2M C. 2M D. 1M C©u 23 : Trong dung d ch nư c clo có ch a các ch t nào sau ây ? A. HCl , HClO , Cl2 B. HCl , HClO , Cl2 và H2O C. HCl và HClO D. Cl2 và H2O C©u 24 : Dung d ch nào sau ây có pH
  3. C. C3H6 và CH2=CH-CHO D. C3H6 và CH2=CH-CH2-OH C©u 29 : M t h n h p X g m 6,5 gam Zn và 4,8 gam Mg cho vào 200 ml dung d ch Y g m Cu(NO3)2 0,5Mvà AgNO3 0,3M thu ư c ch t r n A . Tính kh i lư ng ch t r n A ? ( Zn = 65 , Mg = 24 , Cu = 64 , Ag = 108 ) A. 21,06 gam B. 20,16 gam C. 16,2 gam D. 26,1 gam C©u 30 : Oxi hoá 3,75 gam m t andehit ơn ch c X b ng oxi ( xúc tác ) ư c 5,35 gam h n h p g m axit, andehit dư. Tên c a X và hi u su t ph n ng là ? A. Andehit axetic, 75% B. Andehit fomic, 75% C. Andehit propionic; 80% D. Andehit fomic, 80% C©u 31 : Cho 10,6 gam h n h p g m axit axetic và axit ng ng tác d ng h t v i CaCO3 th y bay ra 2,24 lít khí ( ktc). Tìm công th c phân t c a X ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. C3H7COOH B. C2H5COOH C. HCOOH D. C4H9COOH C©u 32 : Cho h n h p X g m hai ch t h u cơ có cùng công th c phân t C2H7O2N tác d ng v a v i dung d ch NaOH un nóng, thu ư c dung d ch Y và 4,48 lít khí Z( ktc) g m hai khí ( u làm xanh quì tím m ). T kh i c a Z i v i H2 b ng 12. Cô c n dung d ch Y thu ư c lư ng mu i khan là: ( C = 12 , H= 1 , O = 16 , N =14 , Na = 23) A. 14,3 gam B. 8,9 gam C. 16,5 gam D. 15gam C©u 33 : Khi th c hi n ph n ng tách nư c i v i rư u X , ch thu ư c m t anken duy nh t. Oxi hóa hoàn toàn lư ng ch t X thu 5,6 lít CO2 ( ktc) và 5,4 gam nư c. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i X ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 C©u 34 : M t m nh kim lo i X ư c chia thành hai ph n . Ph n 1 tác d ng v i Cl2 t o ư c mu i Y . ph n 2 tác d ng v i dung d ch HCl t o ư c mu i Z . Cho kim lo i X tác d ng v i mu i Y l i thu ư c mu i Z. V y X là kim lo i nào sau ây ? A. Mg B. Fe C. Cu D. Zn C©u 35 : H n h p khí A ch a m t ankan và m t anken . Kh i lư ng c a h n h p A là 9 gam và th tích là 8,96 lít . t cháy hoàn toàn A , thu 13,44 lít CO2 . Các th tích o ktc. Xác nh công th c phân t c a t ng ch t trong A ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ) A. C2H6 và C2H4 B. C2H6 và C3H6 C. CH4 và C3H6 D. CH4 và C2H4 C©u 36 : Tinh b và xenlulozơ khác nhau ch : A. V thành ph n nguyên t B. tan trong nư c C. c trưng c a ph n ng th y phân D. V c u trúc m ch phân t C©u 37 : t cháy hoàn toàn ch t h u cơ X c n 6,72 lít O2 ktc cho toàn b s n ph m cháy vào bình ng Ba(OH)2 thu 19,7 gam k t t a và kh i lư ng dung d ch gi m 5,5 gam .L c b k t t a un nóng dung d ch l i thu 9,85 gam k t t a n a . Công th c phân t c a X là ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 , Ba = 137 ). A. C2H4O2 B. CH4O C. C2H6O D. C3H8O2 C©u 38 : Mu n chuy n lipit t th l ng sang th r n, ngư i ta ti n hành : A. un lipit v i dung d ch NaOH B. T tc u úng C. un lipit v i dung d ch H2SO4 loãng D. un lipit v i H2 ( có xúc tác ) C©u 39 : Cho các ph n ng sau : 1. S t t oxit + dung d ch HNO3 2. S t (III) oxit + dung d ch HNO3 3. Mg( kim lo i ) + HCl 4. S t(II) oxit + dung d ch HNO3 5. HCl + NaOH 6. Cu + dung d ch H2SO4 c nóng Ph n ng oxi hóa kh là : A. 1,3,4,6 B. 1,3,4 C. 1,2,3,4 D. 3,4,5,6 C©u 40 : t cháy 1 lít ch t h u cơ X c n 1 lít O2 thu ư c 1 lít CO2 và 1 lít hơi nư c. Các th tích khí o cùng i u ki n. X là ? A. Axit fomic B. Metan C. Rư u metylic D. An ehit fomic C©u 41 : ơn ch t ph t pho tan ư c trong dung d ch nào sau ây ? A. HNO3 B. CH3COOH C. NaOH D. HCl 3 Mã 301
  4. C©u 42 : Dung d ch ch a ch t nào sau ây làm phenolphtalein không màu chuy n sang m u h ng ? A. glixin B. Metyl amin C. phenol D. Phenyl amin C©u 43 : Hai c c ng dung d ch HCl t trên hai ĩa cân A,B . Cân tr ng thái cân b ng . Cho a gam CaCO3 vào c c A và b gam M2CO3 ( M : Kim lo i ki m ) vào c c B . Sau khi hai mu i ã tan hoàn toàn , cân tr l i v trí thăng b ng . Xác nh Kim lo i M bi t a = 5 gam , b = 4,787 gam ( K = 39 , Na = 23 , Li = 7 , Cs =133 ) A. Na B. Li C. K D. Cs C©u 44 : Oxi hóa hoàn toàn p gam Kim lo i X thì thu 1,25p gam oxit . Hòa tan mu i cacbonat c a kim lo i Y b ng m t lư ng v a dung d ch H2SO4 9,8% thì thu ư c dung d ch mu i sunfat có n ng 14,18% . H i X,Y là kim lo i gì ?( Cu = 64 , Zn = 65 , Mg = 24 , Fe = 56 ) A. Cu và Fe B. Al và Fe C. Cu và Zn D. Zn và Mg C©u 45 : Chia 7,8 gam h n h p rư u etylic và m t ng ng c a nó thành hai ph n b ng nhau . Ph n 1 tác d ng v i Na(dư) thu 1,12 lít khí ( ktc) . ph n 2 tác d ng v i 30 gam CH3COOH ( có m t H2SO4 c ) . Tính t ng kh i lư ng este thu ư c ? bi t hi u su t ph n ng este hóa là 80%. ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. 8,1 gam B. 8,8 gam C. 6,48 gam D. 7,28 gam C©u 46 : Hòa tan 10 gam h n h p mu i khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 . Dung d ch thu ư c ph n ng hoàn toàn v i 1,58 gam KMnO4 trong môi trư ng axit H2SO4 . Thành ph n % theo kh i lư ng c a Fe2(SO4)3 trong hõn h p ban u ? ( Fe = 56 . K = 39 , S = 32 , O = 16 , Mn = 55 , H = 1 ) A. 76% B. 24% C. 38% D. 62% C©u 47 : c i m khác nhau gi a glucozơ và fructozơ là : A. S nhóm ch c -OH B. T l nguyên t các nguyên t C. Thành ph n nguyên t D. V trí nhóm cacbonyl C©u 48 : H n h p A g m Na, Al , Cu cho 12 gam A vào nư c dư thu 2,24 lít khí ( ktc) , còn n u cho vào dung d ch NaOH dư thu 3,92 lít khí ( ktc) . % Al trong h n h p ban u ? ( Al =27 , Na = 23 , H = 1 , Cu = 64 ). A. 59,06% B. 22,5% C. 67,5 % D. 96,25% C©u 49 : Cho các ch t sau axit propionic (X) , axit axetic (Y) , rư u etylic (Z) và imetyl ete (T) . Dãy g m các ch t ư c s p x p theo chi u tăng c a nhi t sôi là ? A. Y, T, X, Z B. T, X, Y, Z C. T, Z, Y, X D. Z, T, Y, X C©u 50 : N u t cháy hoàn toàn m t andehit hai ch c mà thu ư c s mol CO2 nhi u hơn s mol nư c và úng b ng s mol andehit thì công th c chung c a dãy ng ng c a nó là ? A. CnH2n-4O2 B. CnH2n+2O2 C. CnH2n-2O2 D. CnH2nO2 ……………………….H t ………………….. 4 Mã 301
  5. M«n Thi thu hoa lan III (§Ò sè 1) L−u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh v m ®Ò thi tr−íc khi l m b i. C¸ch t« sai: ⊗ - §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®−îc chän v t« kÝn mét « trßn t−¬ng øng víi ph−¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 5 Mã 301
  6. phiÕu soi - ®¸p ¸n (D nh cho gi¸m kh¶o) M«n : Thi thu hoa lan III §Ò sè : 1 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 6 Mã 301
  7. 7 Mã 301

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản