Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
119
lượt xem
50
download

Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 3

  1. Chương 3: KHAÛO SAÙT CAÙC KHOÁI BEÂN TRONG 8031  TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ: Boä nhôù trong 8031 ba goàm ROM vaø RAM. RAM trong 8031 bao goàm nhieàu thaønh phaàn: phaàn löu tröõ ña duïng, phaàn löu tröõ ñòa chæ hoùa töøng bit, caùc bank thanh ghi vaø caùc thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät. 8031 coù caáu truùc boä nhôù theo kieåu Harvard: coù nhöõng vuøng nhôù rieâng bieät cho chöông trình vaø döõ lieäu. Chöông trình vaø döõ lieäu coù theå chöùa beân trong 8051, nhöng 8051 vaãn coù theå keát noái vôùi 64k byte chöông trình vaø 64k byte döõ lieäu. Hai ñaëc tính caàn chuù yù khi duøng C8031/8051 laø:  Caùc thanh ghi vaø caùc port xuaát nhaäp ñaõ ñöôïc ñònh vò (ñöôïc ñònh vò coù nghóa laø xaùc ñònh) trong boä nhôù vaø coù theå truy xuaát tröïc tieáp gioáng nhö caùc boä nhôù ñòa chæ khaùc.  Ngaên xeáp beân trong RAM noäi nhoû hôn so vôùi ROM ngoaïi nhö caùc boä vi xöû lyù khaùc. RAM beân trong 8031 ñöôïc phaân chia nhö sau:  Caùc Bank thanh ghi coù ñòa chæ 00H  1FH.  RAM ñòa chæ hoùa töøng bit coù ñòa chæ 20H  2FH.  RAM ña duïng coù ñòa chæ 30H  7FH.  Caùc thanh ghi coù chöùc naêng ñaëc bieät 80H  FFH.
  2. Byte address Bit address Byte address Bit address FF FF F0 F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0 B GENERAL PURPOSE E0 ACC 7F E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0 RAM D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PSW 30 B8 - - - BC BB BA B9 B8 IP 2F 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 B0 3E B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P3 77 76 75 74 73 72 71 70 2D 6F 6E 6D 6C 6B 6A 69 68 A8 AF - - AC AB AA A9 A8 IE 2C 67 66 65 64 63 62 61 60 2B 5F 5E 5D 5C 5B 5A 59 58 2A A0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 P2 57 56 55 54 53 52 51 50 29 4F 4E 4D 4C 4B 4A 49 48 28 99 Not bit addressable SBUF 47 46 45 44 43 42 41 40 27 98 9f 9e 9d 9c 9b 9a 99 98 SCON 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 26 37 36 35 34 33 32 31 30 25 90 97 96 95 94 93 92 91 90 P1 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 24 27 26 25 24 23 22 21 20 23 1F 1E 1D 1C 1B 1A 19 18 8D Not bit addressable TH1 22 17 16 15 14 13 12 11 10 8C Not bit addressable TH0 21 0F 0E 0D 0C 0B 0A 09 08 8B Not bit addressable TL1 20 07 06 05 04 03 02 01 00 8A TL0 Not bit addressable 1F 89 TMOD Not bit addressable 18 88 Bank 3 8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88 TCON 17 87 PCON 10 Not bit addressable 0F Bank 2 83 DPH Not bit addressable 08 82 DPL Bank 1 Not bit addressable 81 SP 07 Bank 0 Not bit addressable 80 P0 00 (Cho R0  R7) 87 86 85 84 83 82 81 80 a.RAM ña duïng: Hình II.2.1: Sô ñoà toå chöùc boä nhôù
  3. Maëc duø treân hình veõ cho thaáy 80 byte ñaduïng chieám caùc ñòa chæ töø 30H7FH, 32 ñòa chæ döôùi töø 00H1FH cuõng coù theå ñöôïc duøng vôùi muïc ñích töông töï (maëc duø caùc ñòa chæ naøy cuõng ñaõ ñònh vôùi muïc ñích khaùc). Moïi ñòa chæ trong vuøng RAM ña duïng ñeàu coù theå truy xuaát töï do duøng kieåu ñòa chæ giaùn tieáp hoaëc tröïc tieáp. Ví duï: ñeå ñoïc noäi dung ôû ñòc chæ 5FH cuûa RAM noäi vaøo thanh ghi tích luõy A, coù theå duøng moät trong hai caùch sau: - Caùch 1: MOV A, 5FH - Caùch 2: Ngoaøi caùch treân RAM beân trong cuõng coù theå ñöôïc truy xuaát baèng caùch duøng ñòa chæ giaùn tieáp hoaëc tröïc tieáp qua R0 hay R1: MOV R0, #%FH MOV A, @R0 Leänh ñaàu tieân duøng ñeå naïp ñòa chæ töùc thôøi #5FH vaøo thanh ghi R0, leänh thöù 2 duøng ñeå chuyeån noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ maø R0 ñang chæ tôùi vaøo thanh ghi tích luõy A. b. RAM ñòa chæ hoùa töøng bit: 8031 chöùa 210 bit ñöôïc ñòa chæ hoùa, trong ñoù coù 128bit chöùa caùc byte coù ñòa chæ töø 20H2FH vaø caùc bit coøn laïi chöùc trong nhoùm thanh ghi coù chöùa naêng ñaëc bieät. YÙ töôûng truy xuaát töøng bit baèng phaàn meàm laø moät ñaëc tính maïnh cuûa vi ñieàu khieån noùi chung. Caùc bit coù theå ñöôïc ñaët, xoùa, And, OR…, vôùi moät leänh ñôn. Maø ñieàu naøy ñoái vôùi vi xöû lyù ñoøi hoûi phaûi coù moät chuoãi leänh ñoïc - söûa - ghi ñeå ñaït ñöôïc muïc ñích töông töï nhö vi ñieàu khieån. Ngoaøi ra caùc port cuõng coù theå truy xuaát ñöôïc töøng bit laøm ñôn giaûn ñi phaàn meàm xuaát nhaäp
  4. töøng bit. 128 bit truy xuaát töøng bit naøy cuõng coù theå truy xuaát nhö caùc byte hoaëc caùc bit phuï thuoäc vaøo leänh ñöôïc duøng. Ví duï: ñeå ñaët bit thöù 57 ta duøng leänh sau: SETB 67H c.Caùc Bank thanh ghi: 32 byte thaáp cuûa boä nhôù RAM noäi ñöôïc duøng cho caùc bank thanh ghi. Boä leänh 8031 hoã trôï 8 thanh ghi noùi treân coù teân laø R0  R7 vaø theo maëc ñònh khi reset heä thoáng, caùc thanh ghi naøy coù ñòa chæ töø 00H  07H. Ví duï: leänh sau ñaây seõ ñoïc noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ 05H vaøo thanh ghi A. MOV A, R5 Ñaây laø leänh 1 byte duøng ñòachæ thanh ghi. Tuy nhieân yeâu caàu treân coù theå thi haønh baèng leänh 2 byte duøng ñòa chæ tröïc tieáp naèm trong byte thöù hai: MOV A,05H Caùc leänh duøng caùc thanh ghi R0  R7 seõ ngaén hôn vaø nhanh hôn so vôùi caùc leänh coù chöùc naêng töông töï duøng kieåu ñòa chæ tröïc tieáp. Caùc döõ lieäu ñöôïc duøng thöôøng xuyeân neân duøng moät trong caùc thanh ghi naøy. Do coù 4 bank thanh ghi neân taïi moät thôøi ñieåm chæ coù moät bank thanh ghi ñöôïc truy xuaát bôûi caùc thanh ghi R0  R7. Ñeå chuyeån ñoåi vieäc truy xuaát caùc bank thanh ghi ta phaûi thay ñoåi caùc bit choïn bank trong thanh ghi trong thanh ghi traïng thaùi. Giaû söû bank thanh ghi thöù 3 ñang ñöôïc truy xuaát leänh sau ñaây seõ chuyeån noäi dung cuûa thanh ghi A vaøo oâ nhôù RAM coù ñòa chæ 18H: MOV R0, A
  5. Toùm laïi yù töôûng duøng caùc bank thanh ghi cho pheùp ta chuyeån höôùng chöông trình nhanh vaø hieäu quaû hôn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản