Thiết bị để nghiền, tiêu chuẩn hóa, tạo viên và tạo măng bao siêu mỏng_chương 14

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
262
lượt xem
78
download

Thiết bị để nghiền, tiêu chuẩn hóa, tạo viên và tạo măng bao siêu mỏng_chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các quá trình nghiền, tiêu chuẩn hóa (đồng nhất), tạo viên và tạo màng bao siêu mỏng là những quá trình kết thúc để thu nhận các sản phẩm cuối cùng trong tổ hợp vi sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị để nghiền, tiêu chuẩn hóa, tạo viên và tạo măng bao siêu mỏng_chương 14

 1. Chæång 14 THIÃÚT BË ÂÃØ NGHIÃÖN, TIÃU CHUÁØN HOAÏ, TAÛO VIÃN VAÌ TAÛO MAÌNG BAO SIÃU MOÍNG Caïc quaï trçnh nghiãön, tiãu chuáøn hoaï (âäöng nháút), taûo viãn vaì taûo maìng bao siãu moíng laì nhæîng quaï trçnh kãút thuïc âãø thu nháûn caïc saín pháøm cuäúi cuìng trong täøng håüp vi sinh. Trong quaï trçnh cuía caïc cäng âoaûn naìy, saín pháøm seî âæåüc taûo ra daûng haìng hoaï vaì âaût âæåüc näöng âäü cáön thiãút. Vç váûy nhæîng quaï trçnh âæåüc nãu trãn laì quan troüng vaì cháút læåüng cuäúi cuìng cuía saín pháøm phuû thuäüc vaìo mæïc âäü hoaìn thiãûn chênh xaïc . 14.1. THIÃÚT BË NGHIÃÖN Quaï trçnh phán chia mäüt váût thãø ràõn ra thaình nhæîng váût thãø nhoí hån dæåïi taïc âäüng cuía caïc læûc åí bãn ngoaìi âæåüc goüi laì nghiãön. Mæïc âäü nghiãön âæåüc âàûc træng båíi tyí lãû giæîa kêch thæåïc caïc tiãøu pháön cuía nguyãn liãûu træåïc khi nghiãön (dt) vaì kêch thæåïc caïc tiãøu pháön sau khi nghiãön (dS): d i = t ds Kêch thæåïc cuía caïc tiãøu pháön âæåüc xaïc âënh båíi kêch thæåïc caïc läù saìng maì nguyãn liãûu qua træåïc vaì sau khi nghiãön. Phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc cuía caïc tiãøu pháön træåïc vaì sau khi nghiãön maì ngæåìi ta phán biãût ra caïc daûng nghiãön sau âáy: Nghiãön thä (1)*: 1500 ÷ 200/ 250 ÷ 25 Nghiãön trung bçnh: 150 ÷ 25/ 25 ÷ 5 Nghiãön nhoí: 25 ÷ 10/ 5 ÷1 Nghiãön mën: 5 ÷ 1/ 1 ÷ 0,075 −4 Siãu mën: 0,2 ÷ 0,1/ âãún 10 Nghiãön váût liãûu coï thãø tiãún haình bàòng caïc phæång phaïp neïn våî, va âáûp, âáûp vuûn vaì maìi moìn. Viãûc choün phæång phaïp nghiãön phuû thuäüc vaìo cåî vaì âäü bãön cuía váût liãûu nghiãön cuîng nhæ vaìo mæïc âäü nghiãön âæåüc âoìi hoíi. Vç caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc khäng coï tênh bãön nhiãût nãn thiãút bë âæåüc æïng duûng âãø nghiãön cáön phaíi trang bë aïo laûnh. (1) Tæí säú - Âaûi læåüng caïc haût træåïc khi nghiãön; máùu säú - sau khi nghiãön, mm. 296
 2. Trong cäng nghiãûp vi sinh thæåìng æïng duûng maïy nghiãön buïa, maïy nghiãön bàòng phæång phaïp va âáûp - maïy âáûp vuûn vaì maïy taïn, maïy nghiãön bi vaì nghiãön bàòng thanh, nghiãön keo, nghiãön haût vaì maïy nghiãön bàòng phun khê. Maïy nghiãön buïa. Loaûi thiãút bë naìy âæåüc duìng âãø nghiãön caïc chuíng náúm mäúc. Maïy nghiãön (hçnh 14.1) laì häüp hçnh xilanh coï aïo laûnh. Bãö màût trong xilanh cuía häüp nghiãön 1 coï baïnh ràng. Bãn trong häüp, trãn truûc cuía âäüng cå âiãûn caím æïng 2 làõp räto coï âæåìng kênh 630 mm våïi caïc buïa bàòng nhæîng phiãún laï khåïp chàût. Saín pháøm ban âáöu coï kêch thæåïc caïc tiãøu pháön âãún 50 mm qua âoaûn äúng åí trãn nàõp cuía thiãút bë nghiãön âæåüc cho vaìo tám räto mäüt caïch liãn tuûc, dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám saín pháøm qua khoaíng giæîa caïc buïa bë va âáûp nhiãöu láön vaì bë våî ra. Nhiãût âäü trong häüp nghiãön 15 ÷ 200C, trong aïo laûnh tæì −10 âãún +100C. Trãn cæía thoaït làõp læåïi coï kêch thæåïc thay âäøi cuía caïc läù læåïi 15, 40 vaì 40 mm. Mæïc âäü nghiãön dao âäüng tæì 10 ÷ 15 âãún 30 ÷ 40. 1035 Saín pháøm Thaíi cháút loíng laìm laûnh Cháút laìm laûnh Saín pháøm nghiãön Hçnh 14.1. Maïy nghiãön buïa Nàng suáút cuía maïy nghiãön tênh theo chuíng náúm mäúc âãún 700 kg/h, bãö màût trao âäøi nhiãût 0,3 m2; cäng suáút âäüng cå 13 kW. Kêch thæåïc cå baín 1178×1035×1066 mm, khäúi læåüng 800 kg. Maïy nghiãön bàòng phæång phaïp va âáûp. Caïc loaûi maïy âáûp vuûn, maïy taïn vaì nhæîng loaûi maïy khaïc coï cáúu taûo tæång tæû âãöu thuäüc loaûi maïy nghiãön va âáûp. Æu âiãøm cuía caïc maïy nghiãön va âáûp laì kãút cáúu âån giaín, nàng suáút cao, hoaût âäüng bãön; nhæåüc âiãøm - taûo buûi maûnh vaì tiãu hao nàng læåüng låïn. Maïy âáûp vuûn (hçnh 14.2) laì maïy va âáûp bàòng âéa, gäöm hai räto quay ngæåüc chiãöu våïi säú voìng quay 950 vaì 1440 voìng/phuït tæì caïc bäü dáùn âäüng riãng reî 3. 297
 3. Hçnh 14.2. Maïy nghiãön bàòng phæång phaïp va âáûp:. 1- Phãùu naûp; 2- Cå cáúu nghiãön; 3- Âäüng cå; 4- Giaìn trãn; 5- Giaìn dæåïi Räto gäöm hai âéa troìn näúi våïi caïc chäút cuía xilanh. Caïc chäút troìn våïi âæåìng kênh 15 vaì chiãöu daìi 55 mm âæåüc làõp theo chu vi, âäöng thåìi caïc chäút cuía mäüt rä to âæåüc caìi giæîa hai haìng chäút cuía räto khaïc. Säú chäút va âáûp trong mäùi mäüt räto âæåüc tàng lãn tæì tám âãún biãn. Khi nghiãön så bäü thç váût liãûu nghiãön naûp vaìo maïy va âáûp doüc theo truûc cuía räto quay, dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám noï bë bàõn tåïi biãn. Nàng suáút cuía maïy nghiãön va âáûp tênh theo chuíng náúm mäúc coï âäü áøm 45 ÷ 50 % laì 120 ÷ 140 kg/h.Vç täúc âäü quay cuía räto låïn nãn cáön thiãút phaíi coï sæû làõp âàût vaì cán bàòng chênh xaïc. Trong caïc maïy nghiãön va âáûp bàòng âéa daûng maïy nghiãön va âáûp coï thãø nháûn âãún 96 % caïc haût coï kêch thæåïc tæì 1 âãún 3 mm. Baíng 14.1. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy nghiãön va âáûp Caïc chè säú ДЗГ-630-401 ДЗГ- 630- 4B1 Nàng suáút, kg/h âãún 1500 âãún 1500 Kêch thæåïc caïc tiãøu pháön: cuía saín pháøm ban âáöu, mm âãún 30 âãún 30 cuía thaình pháøm, µm 50 ÷ 100 50 ÷ 100 Âäü áøm cuía saín pháøm ban âáöu, % ≤5 ≤5 Mäi træåìng laìm viãûc chäúng näø chäúng chaïy Cäng suáút âäüng cå, kW 22 22 Kêch thæåïc cå baín, mm 2060×1390×1375 2060×1430×1550 Khäúi læåüng, kg 1900 2090 298
 4. Caïc maïy nghiãön va âáûp ДЗГ- 630- 401 vaì ДЗГ- 630- 4B1 duìng âãø nghiãön caïc saín pháøm dãù chaïy, dãù näø trong mäi træåìng khê trå. Maïy taïn duìng âãø nghiãön mën mäüt caïch liãn tuûc cho caïc chãú pháøm sáúy khä âãún kêch thæåïc 100 µm. Noï coï daûng häüp, bãn trong coï hai âéa. Mäüt âéa âæåüc làõp trãn truûc, coìn mäüt âéa khaïc åí vë trê cäú âënh. Caïc chäút troìn âæåüc làõp trãn caïc âéa theo âæåìng chu vi. Baíng 14.2. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy taïn Caïc chè säú ДМБ-250-401 ДМБ-630-401 Nàng suáút, kg/h 100 ÷ 300 500 ÷ 1500 Kêch thæåïc caïc tiãøu pháön: cuía saín pháøm ban âáöu, mm 1 ÷ 30 1 ÷ 30 cuía thaình pháøm, µm 50 ÷ 150 50 ÷ 150 Tiãu hao khäng khê, m3/h 7,5 6 Cäng suáút âäüng cå, kW 22 22 Kêch thæåïc cå baín, mm 920×596×756 1575×1290×1344 Khäúi læåüng, kg 245 1498 Chãú pháøm âem nghiãön âæåüc chuyãøn âäüng liãn tuûc tæì bäü naûp liãûu qua nàõp maïy nghiãön vaìo trung tám âéa vaì dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám bë bàõn tåïi biãn. Caïc tiãøu pháön cuía chãú pháøm nghiãön coï trë säú nhoí hån caïc läù cuía saìng làõp theo chu vi caïc âéa seî loüt saìng vaìo thuìng chæïa kên. Âãø thu gäúp nhæîng tiãøu pháön do khäng khê cuäún âi, thæåìng làõp caïc bäü loüc vaíi, coìn trãn maïy nghiãön - cå cáúu huït. Maïy nghiãön bi. Nghiãön caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc trong caïc maïy nghiãön bi âæåüc thæûc hiãûn nhåì caïc bi kim loaûi hay bi sæï trong tang quay. Khi tang quay caïc bi (do læûc ma saït våïi thaình) náng lãn mäüt chiãöu cao nháút âënh, sau âoï råi xuäúng. Mæïc âäü nghiãön trong maïy nghiãön bi bàòng 50 ÷ 100. Thæåìng tang quay chæïa mäüt læåüng bë chiãúm næía thãø têch. Âæåìng kênh bi 25 ÷ 150 mm. Thåìi gian cuía quaï trçnh phuû thuäüc vaìo âäü bãön cuía saín pháøm ban âáöu vaì mæïc nghiãön theo quy âënh. Thaïo saín pháøm nghiãön qua táúm chàõn - læåïi åí dæåïi tang quay. Âãø cho quaï trçnh nghiãön âæåüc bênh thæåìng cáön phaíi tuán theo caïc âiãöu kiãûn sau: 2 2 ⎛ πn ⎞ Plt = MΩ R = M ⎜ ⎟ R ⎝ 30 ⎠ trong âoï: Plt - læûc ly tám, N; R - khäúi læåüng caïc bi, kg; Ω - täúc âäü goïc, âäü/s; n - säú voìng quay cuía tang, voìng/s; R - baïn kênh quay cuía caïc bi, m. 299
 5. Säú voìng quay tåïi haûn âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: 900q 42,3 n th = ≈ π 2R D trong âoï: D - âæåìng kênh quay cuía caïc bi, m. Cäng suáút cuía caïc maïy nghiãön bi Q âæåüc xaïc âënh cho mäùi loaûi nguyãn liãûu vaì phuû thuäüc vaìo caïc tênh cháút cå hoüc vaì mæïc âäü nghiãön: Q = KVD 0,6 trong âoï: K - hãû säú biãún âäøi (K = 2,4 ÷ 0,4 khi kêch thæåïc trung bçnh caïc tiãøu pháön váût liãûu nghiãön tæì 0,2 ÷ 0,075 mm); V - thãø têch tang quay, m3; D - âæåìng kênh tang quay, m. Maïy nghiãön haût. Âãø nghiãön siãu mën mäüt caïch liãn tuûc bàòng cå hoüc (taïn sàõc) âãø taûo thaình nhuî tæång thæåìng sæí duûng caïc maïy nghiãön haût. Maïy gäöm häüp taïn våïi bäü dáùn âäüng âiãûn vaì traûm båm. Häüp taïn laì äúng xilanh âæïng coï aïo âãø laìm laûnh, bãn trong häüp coï truûc âæåüc làõp caïc âéa. Saín pháøm ban âáöu coï daûng huyãön phuì âæåüc båm âáøy vaìo pháön dæåïi cuía häüp taïn, chæïa caïc bi thuyí tinh. Khi räto quay, caïc tiãøu pháön cæïng cuía váût liãûu do ma saït seî bë va âáûp våïi caïc bi nghiãön coï âæåìng kênh 0,8 ÷ 1,2 mm. Khi qua âoaûn äúng trãn, saín pháøm bë âáøy vaìo thuìng chæïa. Caïc bäü pháûn âæåüc tiãúp xuïc våïi nguyãn liãûu âãöu âæåüc chãú taûo bàòng theïp khäng gè. Sæïc chæïa cuía häüp 125 lêt; nhiãût âäü trong häüp nghiãön âãún 500C, trong aïo 200C; cäng suáút âäüng cå 40 kW. Kêch thæåïc cå baín 1700×1030×3290 mm; khäúi læåüng 3100 kg. 14.2. THIÃÚT BË TIÃU CHUÁØN HOAÏ CAÏC NGUYÃN LIÃÛU RÅÌI VAÌ DAÛNG BÄÜT NHAÎO Âãø tiãu chuáøn hoaï caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc ngæåìi ta sæí duûng caïc maïy träün khaïc nhau. Theo nguyãn tàõc taïc âäüng cuía caïc loaûi maïy träün, coï thãø laì tuáön hoaìn hay giaïn âoaûn. Trong cäng nghiãûp vi sinh thæåìng sæí duûng caïc loaûi maïy sau: maïy träün bàng taíi liãn tuûc, maïy träün ly tám coï caïnh khuáúy, maïy phun bàòng khê âäüng hoüc, maïy träün vêt taíi hãû haình tinh. Maïy träün taïc âäüng giaïn âoaûn kiãøu guäöng xoàõn, hãû haình tinh. Loaûi naìy duìng âãø träün vaì phán bäø âãöu caïc váût liãûu råìi coï kêch thæåïc caïc tiãøu pháön ≤ 5 mm (hçnh 14.3) gäöm buäöng träün 1 daûng noïn, bãn trong coï hai vêt taíi: vêt trung tám 2 âæåüc làõp theo truûc cuía buäöng träün vaì vêt nghiãng 3 âæåüc làõp theo caûnh hçnh noïn. Âáöu dæåïi vêt trung tám âæåüc làõp våïi äø truûc, coìn âáöu trãn näúi våïi thanh gaût qua khåïp näúi. Thanh gaût vaì caïc vêt taíi quay âæåüc nhåì caïc bäü dáùn âäüng âäüc láûp nàòm trãn nàõp cuía buäöng träün. Caïc vêt taíi quay quanh 300
 6. truûc nhåì bäü dáùn âäüng gäöm âäüng cå vaì häüp giaím täúc, coìn thanh gaût quay âæåüc nhåì bäü dáùn âäüng qua khåïp näúi vaì truyãön âäüng truûc vêt. Naûp váût liãûu qua khåïp näúi trãn nàõp, thaïo saín pháøm qua van thaïo liãûu. Maïy träün taïc âäüng giaïn âoaûn theo nguyãn tàõc phun khê âäüng. Loaûi naìy duìng âãø träün vaì phán âãöu caïc saín pháøm khäng bãön nhiãût, chuïng khäng thãø nghiãön vaì khäng bë nhiãùm báøn. Maïy gäöm bäü träün hçnh äúng xilanh âæïng coï âaïy hçnh noïn, nàõp elip kheïp kên.Trãn nàõp coï bäü taïch buûi gäöm hai âéa quay song song nhau, giæîa caïc âéa coï caïc caïnh, pháön dæåïi cuía âaïy noïn coï van xaí vaì caïc voìi phun âãø cung cáúp nitå hay khäng khê. Naûp nguyãn liãûu ban âáöu qua khåïp näúi âæåüc làõp trãn nàõp. Naûp nitå hay khäng khê neïn âãø khuáúy träün Hçnh 14.3. Maïy träün kiãøu bàòng xung læåüng qua caïc voìi phun. Saín pháøm âæåüc thaïo guäöng xoàõn, hãû haình tinh ra qua van. Caïc bäü pháûn coï tiãúp xuïc våïi saín pháøm âãöu âæåüc chãú taûo bàòng loaûi theïp 08X22H6T. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy khuáúy träün theo nguyãn tàõc phun khê âäüng: Thãø têch âënh mæïc cuía buäöng khuáúy träün, m3: 0,2 Aïp suáút trong buäöng khuáúy träün, MPa: 0,01 ÷ 0,06 Nhiãût âäü trong buäöng khuáúy träün, 0C: tæì +20 âãún −12 Cäng suáút âäüng cå âiãûn, kW: 0,8 Kêch thæåïc cå baín, mm: 905×1442×2220 Khäúi læåüng, kg: 422 Maïy khuáúy träün bàòng ly tám taïc âäüng tuáön Naûp váût liãûu hoaìn coï caïc caïnh khuáúy. Maïy khuáúy träün bàòng ly tám duìng âãø träün nhanh caïc váût liãûu daûng bäüt âaî âæåüc âäöng hoaï. Maïy khuáúy träün (hçnh 14.4) gäöm häüp xilanh âæïng våïi aïo 5 âæåüc làõp trãn bãû 8. ÅÍ pháön dæåïi cuía häüp coï bäü pháûn khuáúy träün gäöm coï caïc caïnh 3 vaì caïc maïy naûo 6. Váût liãûu âæåüc naûp qua khåïp näúi 4. Âäüng cå 7 laìm quay caïc cå Thaíi saín pháøm cáúu khuáúy träün våïi säú voìng quay 750 voìng/phuït. Hçnh 14.4. Maïy träün ly Váût liãûu träün âæåüc tiãún haình åí traûng thaïi giaí loíng. tám daûng caïnh khuáúy 301
 7. Khi naûp vaìo maïy träün âãún 60 ÷ 80% thãø têch thç sæû tuáön hoaìn cuía häùn håüp xaíy ra maûnh nháút. Khuáúy träün keïo daìi trong 3 ÷ 5 phuït. Thaïo saín pháøm âæåüc tiãún haình khi måí van xaí 1 nhåì hai xilanh khê âäüng hoüc 2. Caïc maïy khuáúy träün ly tám âæåüc saín xuáút theo hai loaûi kêch thæåïc, coï sæïc chæïa 160 vaì 630 lêt. Caïc bäü pháûn tiãúp xuïc våïi mäi træåìng gia cäng âæåüc chãú taûo bàòng loaûi theïp 08X22H6T. Baíng 14.4. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy khuáúy träün ly tám coï caïnh khuáúy Caïc chè säú ЦЛ-100BPK ЦЛ-400 BPK Thãø têch cuía häüp khuáúy träün, m3 hoaût âäüng 0,1 0,4 âënh mæïc 0,16 0,63 AÏp suáút, MPa trong häüp khuáúy träün 0,002 0,002 trong aïo 0,4 0,6 trong caïc xilanh khê âäüng 0,4 ÷ 0,6 0,4 ÷ 0,6 Säú voìng quay cuía caïc bäü pháûn quay, voìng/phuït 720 525 Cäng suáút âäüng cå, kW 13 55 Kêch thæåïc cå baín, mm 2300×954×995 3055×1450×1742 Khäúi læåüng, kg 995 2185 Maïy träün daûng bàng taíi taïc âäüng liãn tuûc loaûi. Loaûi naìy duìng âãø träün caïc váût liãûu daûng bäüt vaì âãø laìm áøm, âæåüc sæí duûng trong saín xuáút caïc cháút baío vãû thæûc váût. Maïy träün laì häüp träün kên coï aïo daûng hçnh maïng, cuäúi maïng laì phoìng thaïo liãûu. Bãn trong buäöng träün coï räto gäöm truûc coï nhiãöu caïnh âaío vaì voìi phun håi næåïc âãø phun muì váût liãûu loíng. Dáùn âäüng maïy träün nhåì âäüng cå âiãûn qua häüp giaím täúc vaì truyãön âäüng bàòng âai hçnh thang. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy träün bàng taíi taïc âäüng liãn tuûc: Thãø têch cuía phoìng träün, m3: hoaût âäüng: 1,25 âënh mæïc: 2,5 Aïp suáút, MPa: trong tæåìng thiãút bë: âãún 30 trong häúc phun: âãún 50 trong aïo ngoaìi: 143 3 Nàng suáút (khi khäúi læåüng váût liãûu cháút âáöy 400 kg/m ), kg/h: 1200 Säú voìng quay cuía räto, voìng/phuït: 31,5 302
 8. Cäng suáút âäüng cå, kW: 10 Kêch thæåïc cå baín, mm: 5346 ×1480×1940 Khäúi læåüng, kg: 4000 14.3. THIÃÚT BË TAÛO HAÛT Caïc chãú pháøm âæåüc taûo haût coï nhiãöu æu âiãøm âaïng kãø so våïi caïc saín pháøm âæåüc nghiãön mën. Saín xuáút saín pháøm haìng hoaï åí daûng taûo haût laìm tàng khäúi læåüng cháút âáöy cuía noï. Laìm giaím âaïng kãø sæû taûo buûi khi váûn chuyãøn, âënh læåüng, chia goïi vaì goïi saín pháøm, loaûi træì nhæîng taïc âäüng âäüc haûi âãún cå thãø khi æïng duûng noï. Caïc náúm men, chãú pháøm enzim, axit amin, náúm men gia suïc vaì caïc cháút khaïng sinh cuîng nhæ caïc cháút baío vãû thæûc váût âãöu âæåüc taûo haût. Caïc saín pháøm vi sinh täøng håüp coï caïc tênh cháút hoaï - lyï khaïc nhau, cho nãn quaï trçnh taûo haût âæåüc xaïc âënh båíi caïc tênh cháút læu biãún cuía chuïng, båíi nàng læåüng liãn kãút áøm våïi váût liãûu, båíi læåüng vaì caïc tênh cháút cuía cháút liãn kãút, båíi thåìi gian khuáúy träün vaì læu giæî... Trong cäng ngiãûp vi sinh thæåìng ngæåìi ta sæí duûng caïc thiãút bë sau âãø taûo haût: maïy eïp vaì maïy eïp âuìn, maïy eïp khuän taûo haût loaûi vêt taíi, maïy taûo haût bàòng phæång phaïp táöng säi rung âäüng, maïy taûo haût daûng tang quay, maïy âãø taûo haût bàòng phæång phaïp eïp, maïy täøng håüp væìa taûo haût væìa sáúy, thaïp taûo haût. 14.3.1. Maïy eïp âuìn vaì vã troìn bàòng phæång phaïp ly tám Maïy eïp taïc âäüng liãn tuûc thæûc hiãûn quaï trçnh taûo haût áøm. Maïy eïp taûo haût daûng truûc vêt coï loaûi eïp thàóng theo chiãöu doüc vaì chiãöu ngang, kiãøu håí vaì kiãøu kên phoìng näø. Hçnh 14.5 mä taí maïy eïp taûo haût daûng eïp thàóng våïi caïc hæåïng doüc vaì ngang. Trong khoang maïy eïp coï hai vêt 4 quay ngæåüc chiãöu laìm chuyãøn âaío khäúi bäüt nhaìo âãún buäöng saìng. Trong buäöng saìng coï hai con làn âënh hçnh 2, chuïng âæåüc làõp trãn mäüt truûc coï caïc vêt. Âæåìng kênh caïc con làn âënh hçnh âæåüc tàng lãn theo hæåïng chuyãøn dëch cuía khäúi bäüt nhaìo. Nhåì dáùn âäüng 7 vaì häüp giaím täúc 6 maì säú voìng quay cuía caïc vêt vaì caïc con làn âënh hçnh âæåüc âiãöu chènh tæì 0,28 âãún 1,17 voìng/phuït. ÅÍ âáöu cuäúi cuía truûc coï vêt haîm 1. Naûp liãûu A-A Caïc haût Hçnh 14.5. Maïy eïp taûo haût 303
 9. Khäúi enzim daûng bäüt tæì phãùu nháûn 5 cuía maïy eïp âæåüc truyãön vaìo khoang saìng nhåì caïc vêt quay. Taûi âáy khäúi bäüt nhaìo bë âuïc aïp læûc nhåì caïc con làn âënh hçnh vaì sau âoï bë eïp thàóng qua læåïi 3 doüc theo chiãöu daìi cuía caïc con làn âënh hçnh coï hæåïng quay ngæåüc nhau. Bãö daìy cuía caïc haût âæåüc xaïc âënh båíi âæåìng kênh läù læåïi. Maïy eïp âæåüc trang bë nhiãöu loaûi læåïi coï âæåìng kênh 1, 2, 3, 4 vaì 5 mm. Daûng vêt, hçnh daûng con làn âënh hçnh âãø eïp thàóng, säú voìng quay vaì caïc âiãöu kiãûn trong vuìng neïn coï aính hæåíng tåïi cháút læåüng vaì hçnh daûng caïc haût. 14.3.2. Maïy taûo haût daûng vêt Maïy taûo haût daûng vêt duìng âãø taûo haût caïc saín pháøm daûng bäüt nhaîo (hçnh 14.6) gäöm phãùu naûp liãûu, voí âæåüc chãú taûo bàòng theïp khäng gè, bãn trong coï vêt 10 våïi âáöu laìm saûch 11, hai bäü naûp liãûu daûng räto 7, læåïi khuän keïo 12, bäü dáùn âäüng vaì bäü càõt. Khäúi bäüt nhaîo liãn tuûc cho vaìo caïc bäü naûp liãûu daûng räto vaì bao phuí láúy pháön váûn chuyãøn cuía vêt, bë neïn laûi vaì sau âoï âæåüc eïp thàóng qua læåïi khuän keïo. Saín pháøm ra khoíi khuän keïo, bë dao moíng càõt âæït ra thaình caïc haût coï bãö daìy quy âënh. Naûp bäüt nhaîo Hçnh 14.6. Maïy taûo haût daûng vêt: 1- Âäüng cå âiãûn; 2- Khåïp truûc kiãøu äúng daûng âaìn häöi; 3- Häüp giaím täúc; 4- Khåïp âéa- cam; 5- Häüp thu phaït; 6- Khåïp baío vãû; 7- Bäü naûp liãûu daûng räto; 8- Voí thiãút bë; 9- Cæía van; 10- Vêt; 11- Âáöu laìm saûch; 12- Læåïi khuän âuïc 14.3.3. Maïy taûo haût daûng hai vêt Âãø taûo haût caïc saín pháøm bäüt nhaìo daûng lignin thuyí phán coï âäü áøm 55 ÷ 58%, ngæåìi ta thæåìng sæí duûng caïc maïy taûo haût loaûi hai vêt taïc âäüng liãn tuûc. Maïy taûo haût (hçnh 14.7) gäöm hai vêt song song khäng näúi nhau våïi phoìng naûp liãûu chung. Mäùi vêt âæåüc âàût trong mäüt phoìng riãng coï bäü khuän keïo vaì âáöu laìm saûch. Hai bäü naûp liãûu daûng räto âæåüc làõp song song våïi caïc vêt trong caïc phoìng. Vêt taíi chuyãøn saín pháøm liãn tuûc vaìo phoìng naûp liãûu chæïa caïc bäü naûp liãûu daûng räto vaì hæåïng vaìo khoang eïp, taûi âáy noï bë neïn laûi vaì sau âoï eïp thàóng qua læåïi khuän keïo. 304
 10. Baíng 14.5. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy taûo haût daûng vêt Caïc chè säú ГФШ-90 ГФШ-150 ГФШ-300 Nàng suáút, kg/h 100 ÷ 200 650 4000 Chãú âäü hoaût âäüng giaïn âoaûn liãn tuûc liãn tuûc Tiãút diãûn hoaût âäüng cuía læåïi 25 30 ÷ 35 khuän keïo, % Âæåìng kênh vêt, mm 90 150 300 Säú voìng quay, voìng/ phuït cuía vêt 0,3 0,5 0,55 cuía caïc truûc 0,2 0,41 0,19 cuía dao 0,2 ÷ 2 - - Cäng suáút âäüng cå, kW 5,5 7,5 7,5 Kêch thæåïc cå baín, mm 2160×855×1520 2610×660×700 4910×1810×1355 Khäúi læåüng, kg 1100 1180 7550 Âãø taûo caïc haût coï daûng hçnh cáöu thæåìng sæí duûng caïc maïy vã bàòng ly tám. Maïy vã bàòng ly tám laì dung læåüng âæïng cäú âënh, âæåüc laìm bàòng theïp khäng gè. Bãn trong coï âéa quay (4,17 ÷ 16,6 voìng/phuït) våïiï bãö màût gåün soïng âæåüc làõp trãn truûc. Âãø thu nháûn haût coï kêch thæåïc khaïc nhau thæåìng sæí duûng bäún loaûi âéa coï khêa nhaïm 2, 3, 4 vaì 5 mm. Caïc âéa coï khêa nhaïm låïn âæåüc duìng âãø saín xuáút caïc haût coï kêch thæåïc låïn. A-A Hçnh14.7. Maïy taûo haût daûng hai vêt: 1- Häüp giaím täúc; 2- Bãû; 3- Âäüng cå âiãûn; 4- Thuìng chæïa; 5- Khåïp näúi âãø naûp bäüt; 6- Voí thiãút bë; 7- Khåïp truûc kiãøu äúng; 8- Khåïp âéa; 9- Häüp phán phäúi; 10- Khåïp baío vãû; 11- Vit bãn traïi; 12- Âáöu lau chuìi; 13- Khuän eïp; 14- Dao; 15- Læåïi khuän keïo; 16-Vêt bãn phaíi; 17- Bäü naûp liãûu daûng räto; 18- Truûc 305
 11. Naûp saín pháøm tæì maïy eïp âuìn vaìo maïy viãn ly tám vaì khi âéa quay, caïc haût chuyãøn âäüng theo âæåìng xoàõn äúc xung quanh âaïy hçnh xuyãún vaì ban âáöu âæûåc náng lãn trãn theo bãö màût tæåìng sau âoï haû xuäúng cuäúi cuìng haût âæåüc vã troìn. Tiãøu pháön nhoí cuía saín pháøm âæåüc taûo thaình råi vaìo khe giæîa âéa vaì thaình thiãút bë vaì nhåì bäü caìo nàòm dæåïi âéa, saín pháøm âæåüc chuyãøn vaìo thuìng chæïa. Thåìi gian viãn bàòng ly tám cuía mäüt meí dao âäüng tæì 15 giáy âãún mäüt vaìi phuït. Täúc âäü quay caìng låïn thåìi gian taûo haût caìng nhoí. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy taûo haût: Nàng suáút, kg/h: 3000 ÷ 5000 Âæåìng kênh, mm: cuía caïc vêt: 200 cuía räto- bäü naûp liãûu: 200 cuía caïc haût:: 3÷5 Säú voìng quay cuía caïc vêt, voìng/s: 0,85 Cäng suáút âäüng cå, kW: 40 Kêch thæåïc cå baín, mm: 2910×1535×985 Khäúi læåüng, kg: 3760 14.3.4. Thiãút bë taûo haût daûng táöng säi Phæång phaïp taûo haût trong táöng säi giaí laì åí chäù: saín pháøm trong traûng thaïi giaí loíng xoaïy khi phun liãn tuûc bë liãn kãút laë, noï âæåüc âaío träün, âæåüc taûo haût, sau âoï âæåüc sáúy khä cuîng trong thiãút bë âoï. Khi xæí lyï bàòng phæång phaïp lyï hoüc caïc chãú pháøm daûng bäüt coï kêch thæåïc caïc haût gáön 100 nm, ngæåìi ta sæí duûng tênh cháút cuía caïc saín pháøm daûng bäüt coï bäø sung cháút loíng, seî taûo ra caïc cháút thiãu kãút dæåïi sæû taïc âäüng cuía caïc læûc dênh kãút âàûc biãût. Thiãút bë taûo haût coï táöng saín pháøm giaí loíng (hçnh 14.8) gäöm bäü âënh læåüng, thiãút bë taûo haût, quaût cung cáúp khäng khê cáön thiãút âãø taûo táöng giaí loíng vaì chuyãøn âaío toaìn bäü bäüt nhaîo, calorife âãø âun noïng khäng khê, phãùu nháûn vaì cå cáúu náng nàõp maïy taûo haût. Maïy taûo haût laì mäüt thiãút bë xilanh âæïng laìm bàòng theïp khäng gè. Bãn trong pháön dæåïi noïn coï âaïy âäüt läù laìm bàòng læåïi såüi khäng gè, kêch thæåïc caïc läù læåïi phuì håüp våïi nghiãön tinh cuía chãú pháøm. Phuû thuäüc vaìo caïc tênh cháút cuía saín pháøm taûo haût, maì tiãút diãûn hoaût âäüng cuía âaïy âäüt läù vaì âäü chãnh aïp suáút trong âoï âæåüc tênh sao cho sæû phán bäú cuía doìng khäng khê træåïc khi vaìo maïy taûo haût tråí nãn âãöu hån. Thaình åí pháön giæîa cuía thiãút bë âæåüc maìi boïng, coï caïc voìi phun mäüt läù vaì hai läù âæåüc chuyãøn dëch trong bãö màût âæïng. ÆÏng duûng caïc voìi phun hai läù cho pheïp âiãöu chènh læu læåüng cháút loíng taûo haût vaì 306
 12. aïp suáút cuía khäng khê. Choün daûng voìi phun vaì caïc båm theo thæûc nghiãûm, phuû thuäüc vaìo âäü nhåït cuía cháút loíng kãút dênh trong caïc âiãöu kiãûn táöng giaí loíng. Duìng båm coï aïp suáút cao âãø âáøy cháút loíng vaìo voìi phun, nhåì âoï maì sæû phun muì âaût âæåüc daûng sæång, coï goïc tæåïi låïn. Trë säú cuía caïc haût cháút loíng phuû thuäüc vaìo aïp suáút cuía khäng khê vaì coï aính hæåíng låïn âãún quaï trçnh hçnh thaình caïc haût. Khäng khê Khäng khê Hçnh 14.8. Thiãút bë taûo haût daûng táöng säi: 1- Dung læåüng; 2- Xilanh khê neïn; 3- Cän naûp liãûu bàòng caosu; 4- Van; 5- Calorife; 6- Bäü loüc; 7- Quaût; 8- Phoìmg bäún hçnh âaïy quaût; 9- Van; 10; Loüc tuïi; 11- Voìi phun ; 12- Phoìng; 13- Âaïy âäüt läù; 14- Dung læåüng cho cháút loíng taûo haût ÅÍ pháön trãn thiãút bë coï caïc bäü loüc tuïi laìm bàòng niläng. Trãn nàõp thiãút bë coï buäöng bäún ngàn våïi caïc van chuyãøn. Caïc van naìy âæåüc måí bàòng khê âäüng nhåì xilanh chæïa khäng khê neïn. Trong quaï trçnh taûo haût, khäng khê xám nháûp vaìo bãn trong caïc tuïi loüc âãø laìm saûch vaì ra khoíi hçnh âaïy âáöu tiãn qua van. Van trong hçnh âaïy thæï hai âæåüc måí tæû âäüng trong mäüt khoaíng thåìi gian quy âënh, coìn van åí hçnh âaïy âáöu âæåüc âoïng laûi, thaïo buûi làõng åí bãn trong buäöng. Quaï trçnh laìm saûch keïo daìi tæì 1 âãún 2 giáy. Phæång phaïp laìm saûch naìy seî laìm tàng cháút læåüng taûo haût. Quaût huït khäng khê vaìo thiãút bë taûo haût, nhåì âoï maì bãn trong thiãút bë taûo ra chán khäng nháút âënh vaì sæû xám nháûp saín pháøm tæì thiãút bë vaìo phoìng saín xuáút cuîng âæåüc loaûi træì. Âãø laìm laûnh vaì âun noïng khäng khê thæåìng sæí duûng caïc calorife håi vaì caïc bäü loüc thä, coìn khi cáön thiãút coï thãø sæí duûng bäü loüc vi khuáøn. Täúc âäü vaì læu læåüng khäng khê âæåüc âiãöu chènh tæû âäüng. Giæî traûng thaïi bäüt loíng giaí mäüt caïch tæû âäüng nhåì âiãöu chènh täúc âäü vaì læu læåüng khäng khê vaì âiãöu chènh aïp suáút. Læu læåüng khäng khê 1 m3 cho 1,5 ÷ 2 kg saín pháøm. Tiãún haình sáúy haût cuîng chênh trong thiãút bë âoï åí âiãöu kiãûn táöng säi. Pháön dæåïi bãn trong thiãút bë coï cän bàòng cao su, coï thãø haû xuäúng, náng lãn dæåïi sæû taïc âäüng cuía xilanh 307
 13. khê âäüng. Khi thaïo dåî saín pháøm cän cao su haû xuäúng, van bãn sæåìn måí nheû vaì saín pháøm trong âaïy noïn âäüt läù âæåüc taíi vaìo phãùu chæïa. Khi thaïo dåî xong cän noïn laûi tæû âäüng náng lãn trãn vaì van bãn sæåìn âæåüc måí hãút. Haût tæì phãùu chæïa âæåüc tæû âäüng âæa vaìo bao goïi. Nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp taûo haût naìy laì khaí nàng têch âiãûn ténh cao (âãún 100000 V) coï thãø xuáút hiãûn tia læía laìm näø häùn håüp. Theo mæïc âäü taïch næåïc khoíi nguyãn liãûu vaì do ma saït cuía caïc haût âiãûn thãú tàng, khi âoï táút caí khäng gian cuía maïy bë têch âiãûn vaì tháûm chê coï khaí nàng qua tuïi loüc. Trë säú thãú nàng âiãûn têch phuû thuäüc vaìo âäü áøm tæång âäúi cuía khäng khê , vaìo täúc âäü cuía noï vaì vaìo thaình pháön cuía caïc haût. Âãø ngàn ngæìa sæû têch âiãûn ténh, voí maïy cáön phaíi âæåüc näúi âáút, coìn thiãút bë phaíi coï van baío hiãøm. Nàng suáút cuía thiãút bë taûo haût tæì 0,2 âãún 600 kg/h. 14.3.5. Caïc thiãút bë vã haût Vã haût âæåüc tiãún haình trong caïc thiãút bë taïc âäüng liãn tuûc vaì tuáön hoaìn, kãút håüp caïc quaï trçnh vã, sáúy vaì phán loaûi haût theo kêch thæåïc. Thiãút bë taûo haût - sáúy gäöm thuìng quay tæûa trãn caïc âai. Âäüng cå qua häüp giaím täúc, pitton vaì baïnh ràng laìm quay thuìng. Bãn trong thuìng coï caïc raînh daûng xoàõn äúc phán taïn âãø taûo maìng tæì caïc haût khä nhoí khi thuìng quay. Trãn bãö màût bãn trong cuía thaình thuìng coï vêt taíi kên âãø váûn chuyãøn pháön bäüt tæì vuìng thaïo vaìo vuìng naûp liãûu. Voìi phun tæû âäüng phun muìn vaìo mäi træåìng cuía cháút taíi nhiãût åí daûng sæång muì bao phuí caïc haût bàòng maìng moíng. Khi chuyãøn âäüng doüc theo thuìng coï goïc nghiãng 30 thç thãø têch cuía haût tàng lãn vaì âæåüc sáúy khä. Sau khi phán loaûi trong thuìng quay, pháön saín pháøm loaûi nhoí âæåüc vêt taíi chuyãøn vaìo pháön træåïc cuía thiãút bë, coìn caïc haût vaìo saìng âãø phán loaûi. Saín pháøm trãn saìng âæåüc âem di nghiãön, coìn saín pháøm loüt saìng âæåüc âæa âi saìng tiãúp âãø loaûi caïc haût coï kêch thæåïc 1 ÷ 4 mm vaì tiãøu pháön låïn (hån 4 mm), sau khi nghiãön caïc tiãøu pháön trãn cuìng våïi caïc tiãøu pháön nhoí (nhoí hån 1 mm) vaì cuìng våïi saín pháøm sau khi nghiãön buïa âãöu naûp vaìo pháön trãn cuía thiãút bë theo âæåìng äúng bãn ngoaìi qua khåïp naûp liãûu cuía thuìng quay. Cháút taíi nhiãût cuäún buûi saín pháøm vaìo xyclon vaì laûi quay vaìo thiãút bë åí daûng muìn. Khi choün dung dëch kãút dênh cáön phaíi tênh âãún aính hæåíng cuía noï âãún caïc tênh cháút cáúu truïc cå hoüc, cäng nghãû, nhåït - âaìn häöi cuía caïc haût. Caïc haût coï âäü bãön cao nháút âãún 14 ÷ 19 mN/m2. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy taûo haût: Nàng suáút, kg/h: theo saín pháøm: 25000 308
 14. theo áøm bäúc håi: 5700 Âäü áøm, %: muìn: 22 thaình pháøm: 1 Aïp suáút, MPa: cuía khäng khê: 0,3 cuía muìn: 0,2 Säú voìng quay cuía thuìng, voìng/s: 0,075 Cäng suáút âäüng cå âiãûn, kW: 320 Kêch thæåïc cå baín, mm: 21000×7000×8000 Khäúi læåüng, kg: 195000 14.3.6. Thiãút bë taûo haût bàòng phæång phaïp eïp Thiãút bë taûo haût bàòng phæång phaïp eïp laìm viãûc theo nguyãn tàõc caïn saín pháøm dæåïi aïp suáút giæîa hai truûc quay ngæåüc chiãöu nhau. Viãûc choün hçnh daûng bãö màût caïc truûc phuû thuäüc vaìo daûng, vaìo tênh cháút cuía nguyãn liãûu, cuîng nhæ caïc âoìi hoíi vãö yãu cáöu cuía thaình pháøm. Bãö màût caïc truûc coï thãø phàóng, âënh hçnh hay åí daûng baïnh ràng (caïc truûc taûo haût). Thiãút bë gäöm phãùu naûp liãûu coï vêt âæïng âãø neïn så bäü vaì loaûi khê, hai truûc vêt âæåüc che kên trong voí theïp, bäü dáùn âäüng vaì cå cáúu âiãöu chènh säú voìng quay cuía truûc. Caïc vêt taíi mäüt hay nhiãöu haình trçnh daûng noïn hay daûng truûc - noïn coï bäü âiãöu chènh tæû âäüng coï thãø laì nhæîng cå cáúu naûp liãûu. Caïc cå cáúu nhæ thãú cho pheïp tiãún haình naûp liãûu åí aïp suáút cao. Caïc nguyãn liãûu taûo haût cáön phaíi coï tênh cháút chäúng ma saït. Khi taûo haût caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc, caïc thiãút bë cáön trang bë thãm hãû thäúng laûnh. Chãú pháøm âæåüc taûo thaình haût cho qua maïy phán loaûi âãø choün haût coï kêch thæåïc yãu cáöu. Caïc tiãøu pháön låïn hån hoàûc nhoí hån âæåüc quay laûi âãø taûo haût láön hai. 14.3.7. Maïy taûo haût - sáúy náúm men gia suïc vaì lizin Thiãút bë taûo haût trong táöng giaí loíng caïc huyãön phuì cuía lizin vaì náúm men gia suïc daûng loíng khäng bãön nhiãût. Maïy taûo haût gäöm voí coï tiãút diãûn hçnh chæî nháût våïi buäöng khê, ghi phán bäø khê, buäöng phaín æïng vaì caïc voìi phun. Naûp khäng khê âãø laìm cho saín pháøm åí daûng giaí loíng qua khåïp näúi dæåïi cuía thiãút bë dæåïi låïp saín pháøm. Thiãút bë coï nàng suáút 1000 kg/h gäöm nàm khoang phán bäú liãn tuûc vaì âæåüc liãn kãút nhau åí daûng âæåìng háöm. Taïc nhán sáúy coï nhiãût âäü 500 ÷ 6000C âæåüc sæí duûng trong vuìng phun. 309
 15. Maïy taûo haût - sáúy coï phun cuûc bäü (hçnh 14.9) laì buäöng hçnh truû noïn 3 coï chiãöu cao pháön truû 1000 mm, pháön noïn - 1500 mm vaì âæåìng kênh 1600 mm. Trong voí coï khåïp näúi âãø naûp cháút âäün (natri sunfat), âãø thaíi cháút taíi nhiãût vaì caïc caím biãún cho caïc duûng cuû kiãøm tra. Buäöng naûp khê 11 âæåüc làõp våïi màût bêch phêa dæåïi åí daûng xilanh coï âæåìng kênh 900 mm. Ghi phán bäø khê hai låïp âæåüc eïp chàût giæîa buäöng 15 vaì maïy sáúy, låïp dæåïi âæåüc âäüt läù coï tiãút diãûn hoaût âäüng 4,0%, låïp trãn laì læåïi loüc coï caïc läù 0,4 mm. Buäöng 11 âæåüc chia ra laìm hai pháön: pháön trãn 14 âãø naûp khäng khê laûnh qua bäü loüc 18 nhåì båm 17, pháön dæåïi 13 âãø naûp khäng khê noïng qua bäü loüc 20 nhåì båm 19 vaì qua calorife håi næåïc 16 vaìo voìi phun. Trong maìng ngàn nàòm ngang våïi âæåìng kênh 500 mm coï saïu voìi phun 10 våïi âæåìng kênh 150/80 (1) mm vaì aïo laûnh. ÅÍ trung tám ghi phán phäúi khê coï phãùu thaíi liãûu âæåüc näúi våïi äúng thaíi 9 åí dæåïi våïi âæåìng kênh 150 mm. Cän thaïo coï 6 läù thaíi våïi âæåìng kênh 60 mm vaì coï mäüt läù trung tám våïi âæåìng kênh 50 mm âãø xaí khäng khê dæ. Läù trung tám coï thãø âæåüc ngàn bët kên nhåì con làn âàûc biãût. Khoang laûnh hçnh noïn coï aïo næåïc âæåüc làõp åí trung tám buäöng chæïa khäng khê noïng dæåïi äúng thaíi liãûu. Pháön dæåïi cuía phoìng laûnh âæåüc cáúu taûo bàòng thuyí tinh hæîu cå trong suäút âãø quan saït quaï trçnh caïc haût âæåüc laìm laûnh åí thãø giaí loíng. Quaût gioï 19 âáøy khäng khê laûnh tæì âaïy ghi cuía buäöng phêa dæåïi qua bäü loüc 20. ÄÚng thaíi coï âæåìng kênh 65 mm âæåüc làõp theo trung tám cuía khoang laûnh. ÄÚng goïp khäng khê neïn âæåüc làõp vaìo âaïy cuía buäöng dáùn khê vaì âæåüc näúi våïi äúng cao su 12 coï voìi phun. Näúi liãún våïi maïy sáúy laì phãùu chæïa sunfat natri coï thãø têch 1 m3, bãn trong coï caïnh khuáúy quay våïi täúc âäü 14 voìng/phuït. Tæì phãùu chæïa natri sunfat chuyãøn vaìo maïy sáúy qua bäü âënh læåüng 2 taïc âäüng liãn tuûc âæåüc baío âaím båíi bläc âënh læåüng chäúng näø, bläc an toaìn, thiãút bë khê âäüng vaì traûm âiãöu khiãøn. Bäü âënh læåüng gäöm bäü pháûn naûp liãûu daûng rung 6 coï táön säú dao âäüng thay âäøi, bàng taíi, phãùu rung bàòng khê âäüng, phãùu thaíi coï van âaío chiãöu vaì cå cáúu cán. Nàng suáút låïn nháút cuía bäü âënh læåüng 0,4 táún/h. Tinh chãú huyãön phuì chãú pháøm enzim âæåüc tiãún haình bàòng phæång phaïp âáøy noï (nhåì båm 7) qua bäü loüc mäüt hay hai læåïi 8 coï bãö màût loüc 0,015 m2. Bäü loüc laì mäüt thiãút bë hçnh truû âæåìng kênh 110 mm coï âaïy noïn vaì nàõp phàóng. Bãn trong bäü loüc coï doí loüc, åí bãö màût sæåìn - khåïp näúi âãø dung dëch vaìo vaì ra, coìn åí âaïy - khåïp näúi âãø thaíi càûn khi ræía. (1) Tæí sä ú- âæåìng kênh låïn, máùu säú- nhoí hån. Läù phun gäöm ba äúng âàût saït nhau. Dung dëch saín pháøm âæåüc âáøy theo äúng trong, taïc nhán - theo äúng ngoaìi, khäng khê laûnh - theo äúng giæîa. 310
 16. Maïy sáúy laì thiãút bë phuû cuía täø håüp, bao gäöm naûp khäng khê âãø phun, sáúy, laìm saûch, giæî låïp åí traûng thaïi lå læíng våïi caïc thäng säú yãu cáöu, naûp caïc saín pháøm chênh vaì phuû, kiãøm tra vaì âiãöu chènh caïc quaï trçnh. Thaình pháøm qua bäü loüc (nhåì båm), læu læåüng kãú vaìo voìi phun cuía maïy sáúy. Duìng maïy thäøi ga âãø phun khäng khê. Khäng khê âæa vaìo sáúy âæåüc nung âãún 2500C trong thiãút bë täøng håüp âiãûn - håi. Khäng khê âæåüc laìm saûch så bäü trong bäü loüc. Viãûc taïch læåüng cå baín áøm bäúc håi (âãún 90%) xaíy ra trong doìng phun âæåüc taûo thaình bãn trong táöng säi. Quaût thäøi khäng khê vaìo âãø giæî táöng säi, nhiãût âäü cuía noï bàòng nhiãût âäü thaình pháøm hay cao hån khoaíng 3 ÷ 50C. Trong quaï trçnh hoaût âäüng cuía maïy sáúy, caïc haût cháút âäün bao phuí láúy dung dëch saín pháøm, dênh laûi vaì taûo thaình caïc haût coï kêch thæåïc tàng dáön. ÁØm coìn laûi âæåüc bäúc håi trong khäúi táöng säi vaì khi thuyí hoaï caïc haût cuía pháön tæí mang. Naûp natri sunfat Vaìo khi quyãøn khê neïn Khäng Thaíi tiãøu pháön buûi Dung dëch Håi enzim Naûp dung dëch enzim âãún voìi phun Hçnh 14.9. Maïy sáúy - taûo haût caïc chãú pháøm enzim Âiãöu kiãûn quan troüng cuía sæû hoaût âäüng maïy taûo haût - sáúy laì sæû tuáön hoaìn âáöy âuí vaì liãn tuûc cuía táút caí caïc haût trong thãø têch cuía táöng säi. Trong quaï trçnh tuáön hoaìn táút caí caïc tiãøu pháön qua caïc läù thaïo bãn sæåìn cuía khäúi hçnh noïn âæåüc táûp trung vaìo raînh phán ly. Täúc âäü khäng khê trong raînh phán ly âæåüc âiãöu chènh nhåì van, cho nãn âãø caïc haût âaût âæåüc kêch thæåïc quy âënh noï phaíi âæåüc laìm nguäüi trong maïy laûnh, coìn nhæîng haût nhoí thç qua läù trung tám quay vãö låïp táöng säi. Tæì maïy laûnh caïc haût thaình pháøm qua cæía van ra khoíi thiãút bë. Khäng khê thaíi tæì 311
 17. voìi phun, maïy laûnh vaì táöng säi âæåüc thaíi ra khoíi maïy sáúy (nhåì quaût 5), âæûåc laìm saûch trong bäü loüc vaì âæåüc thaíi ra ngoaìi. Tiãøu pháön daûng buûi tæì bäü loüc cho vaìo thiãút bë. Sæí duûng bäü loüc tuïi âãø thu gäm hoaìn toaìn saín pháøm tæì cháút taíi nhiãût taíi ra. Noï laì thiãút bë truû noïn âæïng coï âáöu dáùn khäng khê âæåüc näúi våïi quaût 5. Trong buäöng chæïa khäng khê vä truìng cuía bäü loüc làõp cå cáúu thäøi caïc äúng bàòng xung læåüng. Viãûc thäøi khäng khê phaíi theo thæï tæû tæìng âäi äúng locü. Âiãöu chènh hoaût âäüng cuía van thäøi bàòng khê âäüng hoüc. Trãn âaïy noïn cuía bäü loüc làõp maïy rung bàòng khê âäüng coï van khê. Diãûn têch bãö màût loüc cuía bäü loüc laì 31,2 m2, säú äúng 48, váût liãûu laìm caïc äúng - vaíi baût âäüt läù kim, taíi troüng trãn vaíi ≤ 8 m3/(m2⋅ph), sæïc caín bäü loüc ≤ 1,15 kPa; kêch thæåïc cå baín 2450×1788×4640 mm. Âãø thaïo saín pháøm ra khoíi maïy sáúy, thaïo buûi ra khoíi maïy loüc vaì naûp sunfat natri vaìo maïy sáúy thç cáön phaíi trang bë caïc bäü naûp liãûu 6 kiãøu áu coï nàng suáút 0,14 ÷ 1,3 m3/h vaì säú voìng quay 2,19 voìng/phuït. 14.3.8. Tênh maïy sáúy - taûo haût cho caïc saín pháøm vi sinh täøng håüp Tênh toaïn caïc thiãút bë âãø taûo haût vaì sáúy caïc saín pháøm vi sinh täøng håüp bao gäöm: tênh cäng nghãû, nhiãût , thuyí læûc, khê âäüng hoüc vaì cáúu taûo. Âãø tênh toaïn cáön biãút caïc thäng säú sau: Nàng suáút thaình pháøm Q, kg/h; Haìm læåüng cháút khä trong dung dëch enzim Gck, %; Âäü áøm cuäúi cuía saín pháøm, Wc, %. Âæåìng kênh trung bçnh cuía haût thaình pháøm dtb, mm; Nhiãût âäü taïc nhán sáúy khi vaìo, K; - Trong äúng phun T0; - Dæåïi ghi Tg; - ÅÍ âáöu luäön phun Tph; Tyí troüng khäúi læåüng caïc haût khä ρ, kg/m3; Tyí troüng saín pháøm ρsp, kg/m3; Nhiãût dung cuía dung dëch C, kJ/(kg⋅K); Nhiãût dung cuía thaình pháøm khi âäü áøm cuäúi CTP, kJ/ (kg⋅K). Tênh thiãút bë âãø taûo haût vaì sáúy chãú pháøm. Âãø tênh toaïn kêch thæåïc thiãút bë cáön coï caïc thäng säú bäø sung sau: âæåìng kênh tiãút diãûn thaíi huyãön phuì Dtb = 0,006 m, læu læåüng huyãön phuì nh = 80 ÷ 100 kg/h; âæåìng kênh äúng phun åí chäø vaìo Dov= 0,14 m; âæåìng kênh äúng phun åí chäø thoaït Dov = 0,08 m; täúc âäü khäng khê âãø taûo saín pháøm vkl = 1,25 m/s. 312
 18. Læåüng caïc voìi phun: Qh n= nh trong âoï: Qh - læu læåüng huyãön phuì kg/h; nh - læåüng huyãön phuì cuía mäüt voìi phun ra, kg/h. Láúy bæåïc caïc voìi phun coï tênh âãún sæû måí doìng phun bàòng htb, coìn khoaíng caïch äúng âãún tæåìng lt = 1,8 Dov thç âæåìng kênh cuía ghi (m): Dg = 2htb + 2lt Diãûn têch ghi trong vuìng giaí loíng (m2): π Fg = 2 2 2 4( D g − D l − 6D ov ) trong âoï: Dl - âæåìng kênh läù trong ghi âãø thaïo thaình pháøm, m. Læu læåüng khäng khê âãø giaí loíng, phun muì huyãön phuì, laìm nguäüi vaì phán ly. Täúc âäü naûp caïc tiãøu pháön khi âæåìng kênh trung bçnh caïc tiãøu pháön dtb: Ar ϑ 20 vn = [d tb (18 + 0,61 Ar ) ] trong âoï: ϑ 20 - âäü nhåït âäüng hoüc cuía khäng khê khi t = 200C, m2/s ( ϑ 20=15⋅10-6 m2/s); Ar - chuáøn Arkhimet. gd tb ρ sP 3 Ar = ϑ 2o ρ 20 2 trong âoï: ρsP- tyí troüng cuía saín pháøm, kg/ m3 (ρsP = 2200 kg/m3); ρ20- tyí troüng cuía khäng khê khi t = 200C (ρ20 = 1,2). Täúc âäü phun cuûc bäü cuía caïc tiãøu pháön: 0, 28 0,33 0,12 ⎛v ⎞ ⎛ D or ⎞ ⎛ h tb ⎞ v tb = v n + 485 gH 0 ⎜ n ⎜v ⎟ ⎟ ⎜ ⎜D ⎟ ⎟ ⎜ ⎜D ⎟ ⎟ ⎝ kl ⎠ ⎝ tb ⎠ ⎝ or ⎠ trong âoï: Ho - chiãöu cao cuía táöng haût cäú âënh trong trong thiãút bë, m, (Ho = 0,7 m). Læu læåüng khäng khê âæåüc naûp vaìo dæåïi ghi khi nhiãût âäü Tg vaì tyí troüng ρ20 = 1,2 kg/m3 (kg/h): V kk = 3600v kl ρ 20 Fg Læu læåüng khäng khê âãø phun huyãön phuì (m3): Vph = VghQh 313
 19. trong âoï: Vgh- Læu læåüng khäng khê âæåüc giåïi haûn âãø phun, kg/kg, (Vgh = 0,4 kg/kg). Læu læåüng khäng khê âãø laìm laûnh vaì phán ly thaình pháøm trong äúng phán ly (kg/h): πD op 2 V op = 3600v op ρ 0 4 trong âoï: vop- täúc âäü khäng khê trong äúng phán ly, m/s (khi caïc tiãøu pháön coï âæåìng kênh 0,5 mm, vop = 3 m/s); Dop- Âæåìng kênh äúng phán ly, m, (Dop= 0,15 m). Cán bàòng nhiãût cuía thiãút bë. Nhiãût âãø âun noïng saín pháøm vaì laìm bäúc håi (kJ): Qbh = Wbhq trong âoï: Wbh - læåüng áøm bäúc håi trong maïy sáúy trong mäüt giáy, kg; q - suáút tiãu hao nhiãût âãú sáúy coï tênh âãún täøn tháút, kJ/kg (q = 3760 kJ/kg). Tiãu hao nhiãût âãø âun noïng khäng khê laûnh naûp vaìo tæì dæåïi ghi âãø phun cho huyãön phuì vaì naûp vaìo äúng phán ly (kg/h): Qkk = (Vkk + Vph + Vop ) Ckk (Tt −To) trong âoï: Ckk- nhiãût dung cuía khäng khê åí nhiãût âäü trung bçnh kJ/(kg⋅K), [Ckk = 1,01 kJ/(kg.K)] Tt - nhiãût âäü cuía khäng khê thaíi, K; To - nhiãût âäü khäng khê laûnh, K. Suáút tiãu hao nhiãût trong maïy sáúy (kW): Q = Qbh + Qkk Q Tiãu hao taïc nhán sáúy (m3): VS = [C kk (T s − T t )] Tênh thuyí læûc cuía maïy sáúy. Bæåïc cuía caïc läù (m): 0,785D l2 S = 0,5f hd sin 60 trong âoï: Dl - âæåìng kênh cuía caïc läù trong ghi,m; fhd - tiãút diãûn hoaût âäüng cuía ghi, %. f hd Fg Säú læåüng läù âæåüc âënh hæåïng: n l = fl trong âoï : fl - diãûn têch läù,m2. v kk Täúc âäü chuyãøn âäüng cuía khê trong caïc läù ghi (m/s): v l = 3600 n l ρ 20 314
 20. Hãû säú sæïc caín thuyí læûc cuía ghi: [ ξ g = K 1 K 2 0 ,35 + (1 − f hd )2 ] trong âoï: K1 - hãû säú aính hæåíng âãún bãö daìy cuía ghi (khi bãö daìy cuía ghi δg = 3mm, k1 = 1,1); K2 - hãû säú aính hæåíng tyí lãû giæîa bãö daìy ghi vaì âæåìng kênh läù (khi δg/Dl ≅ 1,5, k2 = 1,1). Sæïc caín cuía ghi (Pa): ξρ 20v l2 ∆Pg = 2 Sæïc caín thuyí læûc cuía táöng haût (Pa): ∆Pt = H 0 ρg Täøng sæïc caín: P = ∆Pg + ∆Pl Hãû säú sæïc caín thuyí læûc cuía bäü laìm xoaïy làõp trong äúng phun cuía maïy sáúy ξo=8. Giaím aïp suáút trong äúng phun: ξ o ρ ov o ∆PS = 2 trong âoï: ρo - tyí troüng cuía khäng khê åí nhiãût âäü TS, kg/m3; vo - täúc âäü cuía khäng khê trong äúng, m/s: Vs vo = [ 0,785ρ (D o 2 ov 2 )] − D or n 14.4. THIÃÚT BË TAÛO MAÌNG BAO SIÃU MOÍNG Phæång phaïp taûo maìng siãu moíng nhàòm âãø phuí caïc haût chãú pháøm enzim bàòng mäüt låïp caïc cháút khäng sinh ion. Quaï trçnh taûo maìng bao âæåüc tiãún haình theo chè dáùn trãn hçnh 14.10. Phun oxanol åí nhiãût âäü 700C hay polyetylenglicol theo äúng nung vaìo maïy träün 7. Âäöng thåìi chãú pháøm enzim tæì phãùu 1 vaì 2 nhåì bäü naûp liãûu 4 vaì 5 vaìo maïy träün våïi liãöu læåüng nháút âënh sau âoï träün âãöu våïi cháút bäø sung vaì titan âioxyt (hay laì cháút khaïc âãø tàng cæåìng tênh cháút cuía enzim). Häùn håüp nháûn âæåüc theo äúng nung vaìo pháön trãn cuía thaïp 10, taûi âáy chuïng âæåüc phun ra nhåì âéa ly tám. Dæåïi taïc âäüng cuía læûc càng bãö màût caïc häüp thuäúc 315

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản