thiết bị lập trình , chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
103
lượt xem
31
download

thiết bị lập trình , chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số điểm khác biệt giữa Version 3 (0BA3) vμ Version 4 (0BA4). Về các khối hàm: Có thêm nhiều hàm mới, chủ yếu về xử lý t−ơng tự. Một số hàm cũ có thêm các tính năng Các khối hàm cơ bản có 4 đầu vào Ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ FBD Ngôn ngữ LAD Chế độ mô phỏng On-line và Off-line Ngôn ngữ FBD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 5

  1. ThiÕt bÞ lËp tr×nh 4. Lµm quen víi phÇn mÒm Giao diÖn lËp tr×nh Standard toolbar Programming Toolbox Simulation Toolbox M« pháng Dõng M« T¹m dõng pháng M« pháng 1
  2. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Mét sè ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a Version 3 (0BA3) vμ Version 4 (0BA4). VÒ c¸c khèi hµm: Cã thªm nhiÒu hµm míi, chñ yÕu vÒ xö lý t−¬ng tù. Mét sè hµm cò cã thªm c¸c tÝnh n¨ng C¸c khèi hµm c¬ b¶n cã 4 ®Çu vµo Ng«n ng÷ lËp tr×nh: Ng«n ng÷ FBD Ng«n ng÷ LAD ChÕ ®é m« pháng On-line vµ Off-line Ng«n ng÷ FBD Ng«n ng÷ FBD lµ ng«n ng÷ ®å ho¹ sö dông c¸c khèi hµm ®−îc liªn kÕt l¹i víi nhau,nh»m thùc hiÖn môc tiªu cña bµi to¸n 2
  3. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Ng«n ng÷ LAD Ng«n ng÷ LAD lµ mét ng«n ng÷ ®å ho¹, sö dông kÝ hiÖu r¬le c«ng t¾c t¬ ®Ó thÓ hiÖn sù liªn kÕt m¹ch ®iÖn ChÕ ®é m« pháng Off-line Lµ chÕ ®é m« pháng ®éc lËp trªn phÇn mÒm kh«ng kÕt nèi víi phÇn cøng, kh«ng gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña phÇn cøng. ChÕ ®é m« pháng On-line Lµ chÕ ®é m« pháng ®éc lËp trªn phÇn mÒm. §−îc kÕt nèi víi phÇn cøng ®Ó lµm nhiÖm vô gi¸m s¸t vµ kiÓm tra tr¹ng th¸i ho¹t ®éng. 3
  4. ThiÕt bÞ lËp tr×nh 6. C¸c vÝ dô lËp tr×nh vµ m« pháng dïng phÇn mÒm LOGO!Soft Comfort V3 (V4) Kh¶o s¸t vÝ dô 1 n¾p ®æ nguyªn liÖu PhÔu A B èng nung 1 2 3 4 5 ®Çu ®ïn §c¬ truyÒn ®éng Giíi thiÖu §iÒu khiÓn m¸y ®ïn nhùa extruder, sö dông trong d©y chuyÒn bäc c¸p ®iÖn HÖ thèng gåm mét phÔu nhùa, mét ®Çu ®ïn, mét èng nung vµ mét ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu. Trong èng nung bè trÝ mét trôc vit v« tËn, trong qu¸ tr×nh quay nhùa sÏ ®−îc ®ïn dÇn ra ngoµi qua ®Çu ®ïn. T¹i ®Çu ®ïn bè trÝ mét bÕp nhiÖt Trong èng nung bè trÝ 4 bÕp nhiÖt, nh»m môc ®Ých t¹o ra c¸c vïng nhiÖt kh¸c nhau theo yªu cÇu c«ng nghÖ. 4
  5. ThiÕt bÞ lËp tr×nh §éng c¬ mét chiÒu kÐo trôc vÝt th«ng qua mét hÖ thèng b¸nh vµ ®ai truyÒn theo mét tØ sè truyÒn phï hîp víi c«ng nghÖ. §éng c¬ ®−îc æn ®Þnh tèc ®é vµ ®iÒu khiÓn tèc ®é nhê mét m¹ch cøng bªn ngoµi. Mçi vïng nhiÖt ®−îc ®iÒu khiÓn nhê mét bé chuyÓn m¹ch tÜnh dïng triac. NhiÖm vô Khi trong phÔu cã ®ñ nguyªn liÖu (nhùa), nguyªn liÖu tù ®éng ®æ vµo èng nung, sau kho¶ng thêi gian t, cho hÖ thèng gia nhiÖt ho¹t ®éng. Khi ®ñ nhiÖt ®é theo yªu cÇu th× cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ ®ïn nhùa. §éng c¬ sÏ dõng khi nhiÖt ®é cña mét trong sè nh÷ng vïng nhiÖt kh«ng ®ñ yªu cÇu, khi kh«ng cßn nguyªn liÖu trong phÔu. §Ó khëi ®éng hÖ thèng dïng nót Ên M (NO) §Ó dõng hÖ thèng Ên nót dõng D CÊu h×nh ®Çu vμo ®Çu ra §Çu vµo: I1: Nót Ên khëi ®éng M (NO) I2: Nót Ên dõng D (NC) I3: B¸o ®Çy phÔu (tiÖm cËn ®iÖn dung) (NO) I4: ThiÕu nguyªn liÖu (tiÖm cËn ®iÖn dung) (NO) 5
  6. ThiÕt bÞ lËp tr×nh AI1 ®Õn AI5: §o nhiÖt ®é tõ vïng 1 ®Õn vïng 5 §Çu ra: Q1: Më n¾p ®æ nhiªn liÖu M1: Cho phÐp hÖ thèng gia nhiÖt ho¹t ®éng Q2 ®Õn Q6: §iÒu khiÓn nhiÖt ®é tõ vïng 1 ®Õn vïng 5 Q7: §iÒu khiÓn ®éng c¬ ®ïn 6
Đồng bộ tài khoản