thiết bị lập trình , chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
84
lượt xem
28
download

thiết bị lập trình , chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CPU (Đơn vị xử lý trung tâm) Tốc độ tính toán, xử lý thông tin Khả năng quản lý các Module mở rộng Khả năng quản lý bộ nhớ Khả năng kết nối mạng Bộ nhớ (ROM, RAM, EEPROM) L−u giữ trạng thái biến vào và ra L−u giữ kết quả ch−ơng trình tính, kết quả trung gian L−u giữ ch−ơng trình điều khiển, hệ điều hành Phần mềm Hệ điều hμnh (HĐH) vμ tập lệnh HĐH nằm trong bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 6

 1. 8/13/2007 Tæng quan vÒ PLC PLC lµ g×? Kh¸i niÖm phÇn cøng vµ phÇn mÒm C¸c kiÓu ®Çu vµo sè C¸c kiÓu ®Çu ra sè Kh¸i niÖm vßng quÐt trong PLC Mét sè PLC th−êng gÆp PLC lμ g× ? PLC (Programmable Logic Controller) lµ mét hÖ vi xö lý chuyªn dông nh»m môc tiªu ®iÒu khiÓn tù ®éng tæ hîp c¸c thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp. LËp tr×nh mÒm dÎo Phèi ghÐp ®¬n gi¶n thuËn tiÖn gi÷a hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ hÖ thèng ®éng lùc 1
 2. 8/13/2007 PhÇn cøng CPU (§¬n vÞ xö lý trung t©m) Tèc ®é tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin Kh¶ n¨ng qu¶n lý c¸c Module më réng Kh¶ n¨ng qu¶n lý bé nhí Kh¶ n¨ng kÕt nèi m¹ng Bé nhí (ROM, RAM, EEPROM) L−u gi÷ tr¹ng th¸i biÕn vµo vµ ra L−u gi÷ kÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh tÝnh, kÕt qu¶ trung gian L−u gi÷ ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn, hÖ ®iÒu hµnh PhÇn mÒm HÖ ®iÒu hμnh (H§H) vμ tËp lÖnh H§H n»m trong bé nhí ROM TËp lÖnh ®−îc xö lý trong RAM vµ EEPROM d−íi d¹ng m∙ lÖnh Ch−¬ng tr×nh so¹n th¶o, gì rèi vμ c¸c tiÖn Ých N»m trong gãi phÇn mÒm, cung cÊp kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn vµ giao tiÕp gi÷a ng−êi víi m¸y, ®i kÌm víi thiÕt bÞ phÇn cøng. 2
 3. 8/13/2007 C¸c kiÓu ®Çu vμo sè KiÓu ®Çu vµo AC/DC KiÓu ®Çu vµo DC KiÓu ®Çu vµo AC/DC c¸ch li KiÓu ®Çu vμo AC/DC CÇu Läc nhiÔu vµ M¹ch dß TÝn hiÖu vµo chØnh C¸ch li quang L«gic Tíi CPU nÈy phÝm nguìng luu CÇu Läc Dß C¸ch li chØnh l−u nhiÔu ng−ìng b»ng ghÐp quang TÝn hiÖu vµo 3
 4. 8/13/2007 Nèi d©y phÇn cøng Nguån DC Nguån xoay chiÒu Nguån mét chiÒu KiÓu §Çu vμo DC (sink/source) ThiÕt bÞ DC §Çu vµo cho thiÕt bÞ nguån DC sourcing 4
 5. 8/13/2007 KiÓu §Çu vμo DC (sink/source) DC ThiÕt bÞ §Çu vµo cho thiÕt bÞ nguån DC sinking Nèi d©y phÇn cøng Sourcing DC Sinking 3 d©y Sinking 5
 6. 8/13/2007 KiÓu ®Çu vμo AC/DC c¸ch li DC KiÓu ®Çu vμo AC/DC c¸ch li 6
 7. 8/13/2007 C¸c kiÓu ®Çu ra sè KiÓu ®Çu ra xoay chiÒu AC §Çu ra mét chiÒu DC KiÓu ®Çu ra AC/DC c¸ch li KiÓu ®Çu ra r¬le kiÓu ®Çu ra xoay chiÒu AC Tõ CPU L«gic C¸ch li quang TiÕp ®iÓm Läc Tíi t¶i Tõ nguån Tõ m¹ch l«gic §Õn t¶i 7
 8. 8/13/2007 Nèi d©y phÇn cøng Tõ CPU T¶i kiÓu ®Çu ra mét chiÒu DC T¶i Sourcing T¶i Sinking T¶i Sinking DC 8
 9. 8/13/2007 kiÓu ®Çu ra AC/DC c¸ch li kiÓu ®Çu ra r¬le Tõ CPU L«gic 9
 10. 8/13/2007 Kh¸i niÖm vßng quÐt cña PLC a) b) c) vµ d) e) a) §äc d÷ liÖu ®Çu vμo: §äc c¸c tr¹ng th¸i vËt lý (Input) vμo bé ®Öm ¶o (IR - Input Register) b) Thùc thi ch−¬ng tr×nh: CPU ®äc d÷ liÖu tõ IR, thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm, kÕt qu¶ ®−îc l−u l¹i ë c¸c vïng nhí thÝch hîp vμ bé ®Öm ¶o ®Çu ra (OR - Output Register) c) Xö lý c¸c yªu cÇu truyÒn th«ng (option): NÕu cã yªu cÇu truyÒn th«ng vμ xö lý ng¾t d) Tù chÈn ®o¸n lçi: CPU kiÓm tra lçi cña hÖ ®iÒu hμnh trong ROM, c¸c vïng nhí vμ c¸c tr¹ng th¸i lμm viÖc cña c¸c module më réng 10
 11. 8/13/2007 e) XuÊt kÕt qu¶ ë ®Çu ra: CPU ®äc kÕt qu¶ tõ OR, vμ xuÊt kÕt qu¶ ra c¸c cæng vËt lý. Mét sè l−u ý §Çu vµo sè: NÕu kh«ng dïng tÝnh n¨ng I (Immediately) th× d÷ liÖu ®Çu vµo (cæng vËt lý) ®−îc cËp nhËt t¹i bé ®Öm ¶o. NÕu dïng tÝnh n¨ng nµy, CPU bá qua bé ®Öm ¶o. §Çu vµo t−¬ng tù: NÕu bá qua tÝnh n¨ng läc t−¬ng tù, th× CPU sÏ lÊy trùc tiÕp d÷ liÖu t¹i cæng vËt lý. NÕu dïng tÝnh n¨ng nµy, th× SPU sÏ ®äc c¸c gi¸ trÞ ®−îc l−u l¹i t¹i bé ®Öm vµo t−¬ng tù. M« t¶ vßng quÐt Mçi mét vßng quÐt c¬ b¶n cña PLC mÊt tõ 3ms - 10ms, tuú thuéc vμo sè l−îng còng nh− kiÓu lÖnh viÕt trong ch−¬ng tr×nh Thay ®æi møc l«gÝc ®Çu vµo 1/ Thêi gian cËp nhËt bé ®Öm ®Çu vµo 2/ Thêi gian thùc thi ch−¬ng tr×nh 3/ Thêi gian xuÊt kÕt qu¶ ra cæng vËt lý 3 11
 12. 8/13/2007 Mét sè PLC th−êng gÆp NhËt Hitachi Hμn quèc LS’ Omron Mitsubishi §øc Siemens Mü Rockwell ABB General Electric Ph¸p Shneilder §an m¹ch Danffort Anh Allen Bradley ¸o B & G system 2000 12
Đồng bộ tài khoản