thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
120
lượt xem
46
download

thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các thành phần của hệ thống. Hệ thống bao gồm Môdun IVR-Programer, Môdun TTS, một cơ sở dữ liệu, một Voice Modem, và 1ñường truyền ñiện thoại một ñiện thoại có yêu cầu tra ñiểm. a ) MôDun IVR-Programer. Là một chương trình ứng dụng chạy trên máy tính có sử dụng thư viện TAPI ñể thao tác và truyền thông với các thiết bị Telephony khác. Cơ sở hoạt ñộng của thành phần này là nhận biết, cấu hình, thao tác với Voice Modem bằng các lệnh mà ñược hệ diều hành và Modem hỗ trợ. Khi ñã có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống trả lời tự động, chương 12

  1. Chương 12: Chương trình IVR 3. 2. 1 Sơ ñồ hệ thống và nguyên lí hoạt ñộng.
  2. Hình 3. 7 Sơ ñồ Hệ thống IVR 3. 2. 1. 1 Các thành phần của hệ thống. Hệ thống bao gồm Môdun IVR-Programer, Môdun TTS, một cơ sở dữ liệu, một Voice Modem, và 1ñường truyền ñiện thoại một ñiện thoại có yêu cầu tra ñiểm. a ) MôDun IVR-Programer. Là một chương trình ứng dụng chạy trên máy tính có sử dụng thư viện TAPI ñể thao tác và truyền thông với các thiết bị Telephony khác. Cơ sở hoạt ñộng của thành phần này là nhận biết, cấu hình, thao tác với Voice Modem bằng các lệnh mà ñược hệ diều hành và Modem hỗ trợ. Khi ñã có các dòng lệnh, TSP ñược cài ñặt trong máy sẽ thông dịch các lệnh này sang các lệnh cơ sở của Modem ñể thao tác và ñiều khiển Modem. Mỗi modem hỗ trợ một tập lệnh khác nhau (phụ thuộc vào chipset bên trong), do ñó cần có sự tương thích giữa modem và TSP/TAPI của hệ ñiều hành. b ) Môdun TTS.
  3. Là một thư viện ñược ñóng gói ñộc lập. Có nhiệm vụ chuyển ñổi văn bản thành giọng nói. Thành phần ứng dụng IVR-Programer sau khi truy vấn CSDL kết quả trả về là ở dạng Text. Môdun này có nhiệm vụ chuyển kết quả ở dạng Text ñó sang dữ liệu âm thanh sau ñó Môdun IVR-Programer sẽ phát
  4. dữ liệu âm thanh lên ñường dây ñiện thoại. c ) Thành phần Voice Modem ðể hệ thống có thể hoạt ñộng ñược thì nhất thiết loại modem sủ dụng phải là Voice Modem. Bởi lẽ loại Modem này có các lệnh cơ sở của nó giúp ta có thể thao tác, xử lý, truyền dẫn ñược âm thanh. Modem trong hệ thống dùng ñể chuyển ñổi tín hiệu tương tự(analog) sang tín hiệu số(digital) ñể máy tính có thể hiểu ñược. Modem trong hệ thống này sẽ nhận tín hiệu yêu cầu từ ñường truyền của người dùng, thu nhận dữ liệu gửi tới và gửi kết quả trả lời bằng âm thanh cho người sủ dụng sau khi xử lý xong. d) ðường ñiện thoại ðường ñiện thoại này là ñường dây nếu người sủ dụng dùng ñiện thoại cố ñịnh, là ñường truyền sóng nếu người sử dụng dùng ñiện thoại di ñộng. ðường dây ñiện thoại có ñộ ổn ñịnh và truyền dẫn tốt hơn nhiều so với ñường truyền sóng di ñộng. ðường truyền sóng di ñộng hoạt ñộng rất kém trong những giờ cao ñiểm hay những lúc nghẽn mạng, vào những thời ñiểm này tín hiệu song thường xuyên bị gián ñoạn. Hơn nữa ñộ mạnh yếu của tín hiệu cũng tuỳ thuộc vào vùng phủ sóng. e) ðiện thoại Là thiết bị của người sử dụng dùng ñể thao tác với hệ thống. ðiện thoại có thể là di ñộng hay cố ñịnh. Người sử dụng sẽ bấm phím số tương ứng với các chức năng của hệ thống hay nhập số báo
  5. danh của thí sinh. 3. 2. 1. 2. Nguyên lý hoạt ñộng. Khi người sử dụng thực hiện cuộc gợi tới hệ thống, modem sẽ phát hiện, thông qua TSP làm phát sinh sự kiện OnOfferring. IVR-Programer sẽ trả lời sau 1 tiếng chuông. Sau ñó IVR-Programer sẽ ñưa ra hướng dẫn.
  6. Mỗi khi người sử dụng bấm 1 phím, trên ñường truyền sẽ xuất hiện 1 tín hiệu. Modem sẽ bắt tín hiệu này và ñưa vào ñể cho TSP làm việc. TSP sẽ thông dịch và chuyển cho ứng dụng dữ liệu mà nó thu ñược. Ứng dụng sẽ lấy mã ASCII mà modem thu ñược, thu thập chúng lại cho tới khi ñạt yêu cầu. Sau ñó truy cập cơ sở dữ liệu, lấy dữ liệu, xử lý rồi ñưa ra phản hồi thông qua TSP ñược dịch thành mã mà Modem có thể hiểu ñược, modem sẽ phát tín hiệu trả lời này tới người sử dụng dưới dạng tiếng nói.
Đồng bộ tài khoản