thiết kế máy công cụ, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
183
lượt xem
79
download

thiết kế máy công cụ, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Yêu cầu kỹ thuật và đặc điểm hộp chạy dao - số cấp chạy dao phải đủ - quy luật phân bố lượng chạy dao theo cấp số cộng - phạm vi điều chỉnh của lượng chạy dao smã - smin - tính chất của lượng chạy dao liên tục - độ chính xác của l-ợng chạy dao yêu cầu chính xác cao - độ cứng vững của xích động nối liền trục chính và trục kéo Đặc điểm : - công suất truyền bé - tốc độ làm việc chậm - phạm vi điều chỉnh tỷ số truyền ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy công cụ, chương 5

  1. Chương 6: tÝnh hép ch¹y dao 1_Yªu cÇu kü thuËt vµ ®Æc ®iÓm hép ch¹y dao - sè cÊp ch¹y dao ph¶i ®ñ - quy luËt ph©n bè l-îng ch¹y dao theo cÊp sè céng - ph¹m vi ®iÒu chØnh cña l-îng ch¹y dao smax- smin - tÝnh chÊt cña l-îng ch¹y dao liªn tôc - ®é chÝnh x¸c cña l-îng ch¹y dao yªu cÇu chÝnh x¸c cao - ®é cøng v÷ng cña xÝch ®éng nèi liÒn trôc chÝnh vµ trôc kÐo §Æc ®iÓm : - c«ng suÊt truyÒn bÐ - tèc ®é lµm viÖc chËm - ph¹m vi ®iÒu chØnh tû sè truyÒn 1,5  is  2,8 Rs max= i s max = i i min 2,8 = 14 1,5 2_S¾p xÕp b-íc ren ®-îc c¾t t¹o thµnh c¸c nhãm c¬ së vµ nhãm gÊp béi Sö dông häp ch¹y dao dïng c¬ cÊu noãct«n ®Ó c¾t ®-îc c¸c lo¹i ren : quèc tÕ, m«®uyn, anh, pitch. + Ren Quèc tÕ Nhãm c¬ së : tp = 1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7- 8-9-10-11-12 Nhãm KhuÕch ®¹i: tp = 14-16-18-20-22-24-28-32-36-40-44-48- 56-64-72-80-88-96-112 128-144-160-176-192 + Ren M«®uyn Nhãm c¬ së : m= 0,5-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-3 Nhãm khuÕch ®¹i: m= 3,25-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11- 12-13-14-16-18 20 22-24-26-28-32-36-44-48 + Ren Anh n = 2-2,5-3-3 1 -3 1 -4-4 1 -5-6-6 2 -7-8-9-9,5-10-11-12-14-16-18- 4 2 2 4 20-22-24 + Ren Pitch
  2. Nhãm c¬ së : Dp= 192-176-160-144-128-112-96-88-72-64-56- 48-44-40-36-32-28-24-22-20-18-16-14 Nhãm khuÕch ®¹i: Dp= 6-5-4-3-2-1 B¶ng xÕp ren Ren quèc tÕ Ren m«®uyn tp (mm) m = t p (mm)  - 1,75 3,5 7 - - - 1,75 1 2 4 8 - 0,5 1 2 - 2,25 4,5 9 - - - 2,25 1,25 2,5 5 10 - - 1,25 2,5 - - 5,5 11 - - - - 1,5 3 6 12 - - 1,5 3 Ren anh Ren pitch n = 25,4 Dp = 25,4. t tp t p
  3. 13 - 31 - - - - - 4 1 14 7 3 - 112 56 28 14 2 4 16 8 2 128 64 32 16 18 9 41 - 144 72 36 18 2 - 19 9,5 - 160 80 40 20 5 20 10 - 176 88 44 22 - - 11 - 192 96 48 24 6 24 12 3 - - - - 3_ThiÕt kÕ nhãm truyÒn c¬ së Gäi Z1 Z2 Z3 ... lµ sè r¨ng cña bé b¸nh r¨ng thuéc c¬ cÊu noãct«ng ta cã : §Ó c¾t ren Quèc tÕ th×: Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6 = 3,5 : 4 : 4,5 : 5 : 5,5 : 6 HoÆc 7 : 8 : 9 : 10: 11 : 12 Sè r¨ng Z1 , Z2 , Z3 ..kh«ng thÓ qu¸ lín v× sÏ lµm t¨ng kÝch th-íc nhãm truyÒn nªn ng-êi ta h¹n chÕ trong giíi h¹n 25< Z< 60 Do ®ã Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6 = 28 : 32 : 36 : 40: 44 : 48 = 35 : 40 : 45 : 50: 55 : 60 §Ó c¾t ®-îc ren M«®uyn th× Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 = 1,75 : 2 : 2,25 : 2,5 : 3 Do ®ã sè r¨ng Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 =28 : 32 : 36 : 40 : 48 =35 : 40 : 45 : 50 : 60 §Ó c¾t ®-îc ren Anh th× Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6: Z7 : Z8 = 13 : 14 : 16: 18 : 19 : 20 : 22 : 24 HoÆc = 6,5 : 7 : 8 : 9 : 9,5 : 10 : 11 : 12 Do ®ã sè r¨ng Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6: Z7 : Z8 = 26 : 28 : 32: 36 : 38 : 40 : 44 : 48
  4. §Ó c¾t ®-îc ren Pitch th× Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6 = 56 : 64 : 72: 80 : 88 : 96 Do ®ã sè r¨ng Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6 = 28 : 32: 36 : 40 : 44 : 48 HoÆc = 35 : 40: 45: 50 : 55 : 60 VËy ®Ó c¾t ®-îc 4 lo¹i ren trªn th× sè r¨ng cña c¬ cÊu nooct«ng lµ : Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6: Z7 : Z8 = 26 : 28 : 32: 36 : 38 : 40 : 44 : 48 §Ó tr¸nh cho bé noãct«ng trë nªn kÐm cøng v÷ng do 2 g«Ý ®ì ®Æt xa nhau,sè b¸nh r¨ng cña bé noãct«ng ph¶i nhá h¬n 8 b¸nh r¨ng NhËn xÐt : ChØ v× c¾t lo¹i ren Anh cã n=19 ren/pit nªn bé noãct«ng ph¶i thªm b¸nh r¨ng Z5=38 b¸nh r¨ng nµy kh«ng dïng c¾t 3 lo¹i ren cßn l¹i nªn ta bá b¸nh r¨ng Z5=38.Nh- vËy bé noãct«ng chØ cßn l¹i 7 b¸nh r¨ng: Z1 : Z2 : Z3: Z4 : Z5 : Z6: Z7 = 26 : 28 : 32: 36 : 40 : 44 : 48 4_ThiÕt kÕ nhãm truyÒn gÊp béi Nhãm gÊp béi ph¶i t¹o ra 4 tØ sè truyÒn víi =2 .Chän cét 7-12 trong b¶ng xÕp ren quèc tÕ lµm nhãm c¬ së th× c¸c tØ sè truyÒn 1 1 1 1 nhãm gÊp béi lµ: : : : 8 4 2 1 a_Ph-¬ng ¸n kh«ng gian PA 2x2 4x1 YÕu tè _Tæng sè b¸nh 8 10 r¨ng 3 3 _Tæng sè trôc 8b+7f 8b+7f _ChiÒu dµi trôc _Sè b¸nh r¨ng 2 1 chÞu m«men xo¾n Mx NhËn xÐt: PAKG 4x1 cã sè b¸nh r¨ng trªn mét trôc qu¸ nhiÒu khã chÕ t¹o do ®ã PAKG 2x2 hîp lý h¬n. b_Ph-¬ng ¸n thø tù ph-¬ng ¸n kh«ng gian 2x2 cã hai PATT So s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n thø tù :
  5. PATT Nhãm 1 Nhãm 2 2x2 2x2 2x2 I – II II - I [1] [2] [2] [1] [x]max 2 2 Ta chän ph-¬ng ¸n thø tù I-II v× ph-¬ng ¸n nµy dÉn ®Õn sù biÕn ®æi c¸c kÕt cÊu m¸y nhÞp nhµng c©n ®èi h¬n Ta cã l-íi kÕt cÊu sau c_ VÏ ®å thÞ sè vßng quay §Ó tr¸nh trïng lËp tû sè truyÒn ta chän tû sè truyÒn gi÷a c¸c bé truyÒn trong nhãm gÊp béi kh¸c 1 Ta cã ®å thÞ sè vßng quay nh- sau : i1 i2 i3 i4 TÝnh c¸c tû sè truyÒn gi÷a cc¸c bé truyÒn trong nhãm gÊp béi Nhãm truyÒn 1 : i1 = 11,32 = 1,32 = 2 ; f1 + g1 = 2+5 = 7 1  2 5 1 1 4 i2 = 0 , 32 = 0 , 32 = ; f2 + g2 = 4+5 = 9  2 5 Béi sè chung nhá nhÊt lµ K= 63 Tia i1 lµ tia gi¶m nhiÒu h¬n tia i2 zmin chñ ®éng nªn Emin = 17(2  5) 17 =
  6. Chän E=1 Z=E.K = 1.63 = 63 r¨ng f 2 Z1= 1 EK= .63 =18 r¨ng f 1 g 1 7 Z1 = Z-Z1=63-18= 45 r¨ng ' f 4 Z2= 2 EK= .63 =28 r¨ng f 2 g 2 45 Z2 = Z-Z2= 63-28= 35 r¨ng ' Nhãm truyÒn 2 : i3 = 11,68 = 1,68 = 5 ; f3 + g3 = 5+16 = 21=7.3 1  2 16 5 i4 = 0,32 = 20,32 = ; f4 + g4 = 5+4 = 9=32 4 béi sè chung nhá nhÊt lµ K= 63 Tia i1 lµ tia gi¶m nhiÒu h¬n tia i2 zmin chñ ®éng nªn Emin = 17(5  16) 17 = >1 5.63 15 Chän E=2 Z=E.K = 2.63 = 126 r¨ng >120 do ®ã tinh¸ l¹i sè r¨ng . Chän Zmin =14 r¨ng Emin = 14(5  16) = 14
  7. 1vßng tc . ibï. ic¬së. igbéi. tv= tp mµ ibï = itt. ic® nªn ta cã 1vßng tc . itt.ic®. ic¬së. igbéi. tv= tp Trong ®ã itt - Tû sè truyÒn thay thÕ ic® - Tû sè truyÒn cè ®Þnh ic¬së- Tû sè truyÒn c¬ së igbéi- tû sè truyÒn gÊp béi cña c¬ cÊu noãct«ng tv - B-íc vÝt me tp - B-íc ren ®-îc c¾t §Ó tÝnh ibï ta cho m¸y c¾t thö mét b-íc ren nµo ®ã .Ta thö c¾t ren Quèc tÕ tp=10 mm Qua b¶ng xÕp ren Quèc tÕ ta cã igbéi= 1 Ta chän tv= 12 mm Z0 = 28 r¨ng Th× icsë= z 5 = 40 lóc ®ã bé b¸nh r¨ng h×nh th¸p chñ ®éng z 0 28 do ®ã ibï= t p 10 =7 t .i .i v csë gb 12.1.40 / 28 12 25 7 Ta chän ic®= ibï = itt. ic® Ta cã = itt . 25 itt= 21 = 42 36 12 36 25 50 Khi c¾t ren Anh ,xÝch c¾t ren ®i theo ®-êng kh¸c, bé b¸nh r¨ng noãct«ng bÞ ®éng .TÝnh ic® khi c¾t ren Anh nh- sau : ic®= t p t .i .i .i v csë gb tt cho c¾t thö ren Anh víi n=8 , tp= 25,4 ,lóc ®ã ic®= z 0 = 28 igb= 1 Ta cã 8 z 3 32 2 25,4 / 8 ic®= 12.1(28 / 40).(1 / 2).(42 / 50) Tû sè truyÒn 36/25 còng ®-îc dïng khi c¾t ren Pitch (b¸nh r¨ng noãct«ng bÞ ®éng)nh-ng víi hai b¸nh r¨ng thay thÕ kh¸c nhau .Cuèi cïng ta cÇn tÝnh b¸nh r¨ng thay thÕ khi c¾t ren Pitch vµ ren M«®uyn Ta cã ph-¬ng tr×nh c©n b»ng : itt= t p t .i .i i v csë gb c  Cho c¾t thö ren Pitch Dp= 25,4./8=127 .12/52.8.97 2 igb= 2/4 ; ic®=36/25  itt = 32 97 KiÓm tra c¸c b-íc ren c¾t ®-îc :
  8. ph-¬ng tr×nh c©n b»ng ta cã :1vßngtc.21/25.42/50.25/36.32/28.1/2.12=4=tp 6_TÝnh to¸n c¸c b-íc tiÖn tr¬n Theo ®Çu bµi l-îng ch¹y dao : Smin (däc)=2Smin(ngang)=0,07 mm/vßng Dùa vµo m¸y chuÈn ta lÊy c¸c tû sè truyÒn nh- m¸y chuÈn ,khi ®ã ta cã c¸c ph-¬ng tr×nh c©n b»ng nh- sau: 1vt/c.itt.ic®.ics.igb. 28 . 30 . 37 . 6 . 60 . 38 . 14 . .3.10 =Sdäc 56 37 26 28 30 60 66 1vt/c.itt.ic®.ics.igb. 28 . 30 . 37 . 6 . 60 . 38 . 42 . 64 .5 =Sngang 56 37 26 28 30 60 64 21 tiÖn tr¬n theo con ®-êng c¾t ren hÖ mÐt ,ta cã thÓ viÕt l¹i ph-¬ng tr×nh c©n b»ng nh- sau : _§i qua itt=42/50 ,Noãct«ng chñ ®éng : Sdäc =1vt/c. 42 . 25 . Z n . igb. 28 . 30 . 37 . 6 . 60 . 38 . 14 . .3.10 =0,0377.Zn.igb 50 28 36 56 37 26 28 30 60 66 Sngang =1vt/c. 42 . 25 . Z n . igb. 28 . 30 . 37 . 6 . 60 . 38 . 42 . 64 .5 =0,01832.Zn.igb 50 28 36 56 37 26 28 30 60 64 21 _§i qua itt=64/97 ,c¬ cÊu Noãct«ng chñ ®éng : Sdäc =1vt/c. 64 . 25 . Z n . igb. 28 . 30 . 37 . 6 . 60 . 38 . 14 . .3.10 =0,028.Zn.igb 97 28 36 56 37 26 28 30 60 66 Sngang =1vt/c. 64 . 25 . Z n . igb. 28 . 30 . 37 . 6 . 60 . 38 . 42 . 64 .5 =0,016.Zn.igb 97 28 36 56 37 26 28 30 60 64 21 Tõ c¸c ph-¬ng tr×nh trªn ta thÊy khi c¬ cÊu Nãoct«ng chñ ®éng cã Zn=28-:-48 vµ igb=1/8 ®Òu cho gi¸ trÞ kh¸c yªu cÇu . VËy ta ph¶i ®iÒu chØnh mét sè cÆp b¸nh r¨ng trong hép xe dao ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu .Tuy nhiªn ®Ó d¶m b¶o kho¶ng c¸ch trôc nh- m¸y chuÈn ta ph¶i gi÷ nguyªn Z=const . Ta chän con ®-êng ®i qua itt=64/97 vµ c¬ cÊu Nãoct«ng chñ ®éng nªn ta ®iÒu chØnh cÆp trôc vÝt tõ 6/28 xuèng 4/28,lóc ®ã: Sdäc min=0,01866.28.1/8=0,06 mm/v S ng min=0,0093.28.1/8=0,03 mm/v VËy ta cã c¸c ®-êng truyÒn sau : 1vt/c. 64 . 25 . Z n . igb. 28 . 30 . 37 . 6 . 60 . 38 . 14 . .3.10 =Sdäc 97 28 36 56 37 26 28 30 60 66 64 25 Z n 1vt/c. . . . igb. 28 . 30 . 37 . 6 . 60 . 38 . 42 . 64 .5 =Sngang 97 28 36 56 37 26 28 30 60 64 21
  9. KÕt luËn : Toµn bé ®-êng tiÖn tr¬n sÏ ®i theo ®-êng tiÖn ren qua cÆp b¸nh r¨ng 28/56 vµo hép xe dao.Do ®ã ®-êng tiÖn tr¬n lµ hÖ qu¶ cña ®-êng tiÖn ren,b-íc tiÖn tr¬n dµy h¬n nhiÒu so víi b-íc tiÖn ren tiªu chuÈn .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản