intTypePromotion=3

thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
141
lượt xem
45
download

thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiệm vụ là thiết kế đồ gá cho nguyên công 4, khoét 2 lỗ 4 và 4’. Sử dụng mũi khoét thép gió .Đồ gá phải đảm bảo vị trí tương quan về kích thước giữa 2 lỗ, độ song song giữa 2 đường tâm lỗ, độ vuông góc giữa mặt bên lỗ 5 so với bề mặt phía trên ( mặt 3 ).Trong quá trình gia công cần đảm bảo định vị và kẹp chặt nhanh chóng, chính xác, quá trình tháo lắp dể dàng; kết cấu đồ gá đơn giản, dể sử dụng và an toàn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 7

  1. Chương 7: THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ 1. HÌNH THAØNH NHIEÄM VUÏ THIEÁT KEÁ: - Nhieäm vuï laø thieát keá ñoà gaù cho nguyeân coâng 4, khoeùt 2 loã 4 vaø 4’. Söû duïng muõi khoeùt theùp gioù .Ñoà gaù phaûi ñaûm baûo vò trí töông quan veà kích thöôùc giöõa 2 loã, ñoä song song giöõa 2 ñöôøng taâm loã, ñoä vuoâng goùc giöõa maët beân loã 5 so vôùi beà maët phía treân ( maët 3 ).Trong quaù trình gia coâng caàn ñaûm baûo ñònh vò vaø keïp chaët nhanh choùng, chính xaùc, quaù trình thaùo laép deå daøng; keát caáu ñoà gaù ñôn giaûn, deå söû duïng vaø an toaøn. 2. NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC.  Tính sai soá gaù ñaët. - Sai soá naøy tính cho nguyeân coâng ñang thöïc hieän ñoà gaù:  gñ   2   2   2 c k ñg Trong ñoù: + c : sai soá chuaån. + k : sai soá keïp chaët. + ñg : sai soá ñoà gaù.  Tính sai soá chuaån. - Theo [10] trang 25 ta coù : c (L) = X1 + X2
  2. Trong ñoù : X1: Sai soá do khe hôû giöõa choát vaø maët chuaån ñònh vò X2: Sai soá cuûa kích thöôùc a Chuaån ñònh vò ôû ñaây laø 2 loã 4 ( 4 vaø 4’) aûnh höôûng ñeán kích X1 a X2 H b thöôùc H.  Sai soá chuaån do ñònh vò loã 4. Ñoái vôùi kích thöôùc H ta coù chuaån kích thöôùc coâng ngheä : H = b – a  c (H) = (b) - (a) = 0  Sai soá chuaån do ñònh vò loã 4, 4’ vaø maët 1. Ta coù chuaån ñieàu chænh truøng vôùi chuaån ñònh vò.
  3. - Do phöông dòch chænh vuoâng goùc vôùi phöông kích thöôùc neân sai soá chuaån nhoû d d 0,027 2 0,027 2  c  d.  d    0,000025 a b 46 86,3 1  c (H) = 0,000025 do ñoù  c (H)  (H) neân thoaû ñieàu kieän 2 ñònh vò. - Tính sai soá keïp chaët : k = ( ymax – ymin ).cos Trong ñoù : +  : goùc keïp giöõa phöông kích thöôùc gia coâng vaø phöông dòch chuyeån y cuûa chuaån ño löôøng. Tính sai soá ñoà gaù : 1 - Sai soá ñoà gaù thöôøng ñöôïc choïn = dung sai kích thöôùc. 5
  4. 1   ñg  .0,02  0,004 5 Suy ra :  gñ   2   2   2  0,000025 2  0 2  0,004 2  0,014 (mm) c k ñg 1 Dung sai ñoä vuoâng goùc = .0,01  0,002 5 1 Dung sai ñoä song song = .0,02  0,004 5 3. Tính toaùn löïc keïp. W Fo Mc - Theo [10] trang 49 ta coù coâng thöùc tính luïc keïp nhö sau : 1 K.M c Wct  . 2 f .a k  k 0 .k 1 .k 2 .k 3 .k 4 .k 5 .k 6 Trong ñoù: + ko = 1,5 : heä soá an toaøn. + k1 = 1,2 : beà maët bò keïp chöa qua gia coâng. + k2 = 1,3 : heä soá tính ñeán ñoä moøn dao.
  5. + k3 = 1,2 : heä soá veà vieäc taêng löïc caét taêng leân do gia coâng khoâng lieân tuïc. + k4 = 1,3 : keïp baèng tay. + k5 = 1 : keïp baèng tay coù goùc quay < 90 o. + k6 = 1,2 : heä soá phuï thuoäc ñieåm laät phoâi, ñieåm töïa coù maët tieáp xuùc lôùn. Mc = 23,22 (Nm). f : heä soá ma saùt giöõa chi tieát vaø cô caáu keïp.  f = 0,75 Suy ra : k = 4,38 1 k .M c 1 4,38.23,22 Wct   .  904,03 (N) 2 f .a 2 0,75.0,035 4. Tính löïc keïp do cô caáu taïo ra. P Q l l1 - Choïn cô caáu baèng ren vít. Theo [3] trang 485. l  l1 Q  P. l1
  6. Theo [10] trang 59 Choïn buloâng M10, löïc xieát cho pheùp cuûa buloâng taïo ra : d 2 ..[] 10 2 .3,14.150 Q    9057,7 (N) 5,2 5,2 Vaäy choïn caùc kích thöôùc cô caáu theo taøi lieäu [3] trang 438. 120° d2 d1 H C h B b L M10 L = 80 mm B = 28 mm H = 16 mm , choïn l = l1 = 36 mm.  Q  2 Wct  1808,1 (N) Vaäy Q < [Q] 5. Kieåm tra beàn.  Kieåm beàn buloâng theo öùng suaát töông ñöông.  tñ   2  3 2    tñ coù theå tính theo coâng thöùc  tñ  1,3  : öùng suaát keùo hoaëc neùn khi buloâng laøm vieäc.
  7. P 4P  2  ( vôùi P  2Wct ) d .d 2 4 1,3.4.P 1,3.4.904,03   tñ  2  2  14,97 (N/mm 2 ) .d 3,14.10 Vaäy  tñ    150 (N/mm 2 )  Nghieäm beàn theo heä soá an toaøn. - Trong quaù trình laøm vieäc thaân buloâng seõ chòu uoán, neáu phaàn laøm vieäc cuûa buloâng quaù daøi, ñieàu kieän nghieäm beàn thaân buloâng chòu uoán doïc: Pth n  n Ptt Trong ñoù : Pth : ngoaïi löïc taùc duïng tôùi haïn ñeå buloâng ñuû khaû naêng laøm vieäc  2 .E.J min Pth  PE   .L2  + PE : löïc Ôle. + E : moâ ñun ñaøn hoâi cuûa vaät lieäu cheá taïo buloâng keïp; E = 2,5.105 N/mm2. + Jmin : Moment quaùn tính nhoû nhaát theo tieát dieän ngang cuûa buloâng. 4 .d 1 3,14.10 4 J min    490,63 (mm 4 ) 64 64 +  : Heä soá tính ñeán hình thöùc chòu uoán =1
  8. + L : Cheàu daøi phaàn laøm vieäc = 100 (mm). + [ n ] : Heä soá an toaøn cho pheùp; [ n ] = 2,5  4.  2 .E.J min 3,14 2 .2.10 5..490,63 Suy ra : Pth  PE    96748,3 (N) .L2 1.100 2 Pth 96748,3    107 Ptt 904,03 do ñoù : n > [n]  Kieåm beàn thanh keïp. - Duøng phaàn meàm RDM ñeå kieåm tra öùng suaát cho pheùp [] = 150 (N/mm2 ) ta coù keát quaû sau: + Sô ñoà chòu löïc cuûa thanh keïp : + Sô ñoà bieán daïng :
  9. + Sô ñoà öùng suaát :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản