thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
95
lượt xem
21
download

thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gia công lỗ 6 -36 0.027 ta nhận thấy bề mặt này có yêu cầu về độ 0 chính xác về kích thước cao và có yêu cầu về độ nhám bề mặt là Ra = 1,25m. a. Chiều sâu mài. t = 1 m/htk ( trang 139[12] ) b. Tốc độ quay của đá Vq =30 (m/phút) ( tra bảng 85[12] ) c .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế quy trình gia công công nghệ bích đuôi, chương 6

 1. Chương 6: XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT VAØ THÔØI GIAN GIA COÂNG CÔ BAÛN BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH CHO MOÄT BEÀ MAËT. 1. XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT CHO BEÀ MAËT 6. ( NGUYEÂN COÂNG 11) Gia coâng loã 6 36 0.027 ta nhaän thaáy beà maët naøy coù yeâu caàu veà ñoä 0 chính xaùc veà kích thöôùc cao vaø coù yeâu caàu veà ñoä nhaùm beà maët laø Ra = 1,25 m. a. Chieàu saâu maøi. t = 1 m/htk ( trang 139[12] ) b. Toác ñoä quay cuûa ñaù Vq =30 (m/phuùt) ( tra baûng 85[12] ) c . Soá voøng quay truïc chính 1000.V 1000.30 n   265 (voøng/phu ùt) .D 3,14.36,002 Soá voøng quay choïn theo maùy laø : n = 240 (voøng/phuùt). Toác ñoä caét thöïc teá : .D.n 3,14.36,002.240 Vq    27,13 (voøng/phu ùt) 1000 1000 Vaän toác tònh tieán cuûa ñaù : Vtt = 8 (m/phuùt) ( tra baûng 8.5 [13] )
 2. d. Löôïng chaïy dao s tính theo moái quan heä giöõa Vq vaø Vtt nhö sau ; 8.1000 S  33,3 ( voøng/phuù t) 240 2. XAÙC ÑÒNH THÔØI GIAN GIA COÂNG CÔ BAÛN CHO BEÀ MAËT 6. ( NGUYEÂN COÂNG 11) Xaùc ñònh thôøi gian gia coâng cô baûn baèng coâng thöùc chính xaùc  . Thôøi gian gia coâng cô baûn. L.i To  ( CT trang 25[11] ) SM L: Chieàu daøi khoaûng chaïy cuûa chi tieát hoaëc cuûa duïng cuï theo höôùng böôùc tieán (mm) L = l + l1 + l2 + l2 + l3 + l : chieàu daøi maët gia coâng (mm). + l1 : khoaûng caét vaøo (mm). + l2 : khoaûng chaïy vaøo (mm). + l3 : ñoä daøi phuï ñeå laáy phoâi thöû (mm).
 3. S: löôïng chaïy dao trong 1 phuùt (mm/phuùt). SM  Sz.z.n Trong ñoù: + z: soá raêng. + Sz : löôïng chaïy dao raêng. + n : soá voøng quay truïc chính. n.2L To  (phuùt) ( trang 400[5] ) 1000 V 0,422.1000 n : soá haønh trình keùp   211 1.2 L : chieàu daøi haønh trình  30  2.15  24  84 (mm) 211.2.84 To   2,22(phuùt ) 1000.8 Tk   k .To  1,8.2,22  3,9 (phuùt) 3. XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT VAØ THÔØI GIAN GIA COÂNG CÔ BAÛN CHO CAÙC BEÀ MAËT COØN LAÏI BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP TRA BAÛNG. @ TM : thôøi gian gia coâng cô baûn tra ôû baûng 2-25[1].
 4. @ Tk : thôøi gian keá toaùn Tk = k.TM. Trong ñoù : heä soá k tra ôû baûng 2-27[1]. NGUYEÂN COÂNG 1  Phay thoâ. a. Chieàu saâu caét. t = 2.7 (mm) b. Löôïng chaïy dao. Sz = 0,14  0,18 (mm/raêng) ( tra baûng 5-125[3] ) Choïn Sz = 0,14 (mm/raêng) Choïn heä soá hieäu chænh laên dao ñoái xöùng K = 1 Choïn heä soá hieäu chænh goùc nghieâng chính 60o = 1  Sz = K.Szb = 0,14 (mm/raêng) löôïng chaïy dao voøng : S = Sz.z = 0,14.12 = 1,68 (mm/voøng) c. Toác ñoä caét V. Choïn dao phay maët ñaàu gaén maûnh hôïp kim cöùng P 110  ( tra baûng 5.127[3] ) z 12 Vb = 180 (m/phuùt) Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng vaät lieäu dao = 1
 5. Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo traïng thaùi beà maët = 0,8 Heä soá hieäu chænh maùc hôïp kim BK8 =1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chieàu roäng phay = 1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo goùc nghieân chính = 1  V= Vb.1.0.8.1.1.1 = 144 (m/phuùt) d. Soá voøng quay truïc chính. 1000 V 1000.144 n   416 (voøng / phuùt ) D 3,14.110 Choïn theo soá voøng quay thöïc teá theo maùy 6H12  n = 375 (voøng/phuùt) Toác ñoä caét thöïc teá: Dn V  130 (m/phuùt) 1000 e. Coâng suaát caét. Nc = 1 KW < N maùy = 7.0,75 = 5,25 KW ( tra baûng 5.130[3] ) f. Thôøi gian gia coâng l  l1  l 2 TM  ( trang 207[11] ) s.n l 1  0,5(D - D 2  B2 )  (0,5  3) mm l 1  0,5(110 - 110 2  98 2 )  3  33,02 mm l2=(16) mm, choïn l2= 3 (mm).
 6. 146,3  33,02  3  To   0,289 (phut) 1,68.375 Tk = k.TM = 1,51.0,289 = 0,437 (phuùt). NGUYEÂN COÂNG 2  Phay thoâ. a. Chieàu saâu caét. t = 2.5 (mm) b. Löôïng chaïy dao. Sz = 0,14  0,18 (mm/raêng) ( tra baûng 5-125[3] ) Choïn Sz = 0,14 (mm/raêng) Choïn heä soá hieäu chænh laên dao ñoái xöùng K = 1 Choïn heä soá hieäu chænh goùc nghieâng chính 60o = 1  Sz = K.Szb = 0,14 (mm/raêng) löôïng chaïy dao voøng : S = Sz.z = 0,14.12 = 1,68 (mm/voøng) c. Toác ñoä caét V. Choïn dao phay maët ñaàu gaén maûnh hôïp kim cöùng P 110  ( tra baûng 5.127[3] ) z 12 Vb = 180 (m/phuùt) Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng vaät lieäu dao = 1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo traïng thaùi beà maët = 0,8
 7. Heä soá hieäu chænh maùc hôïp kim BK8 =1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chieàu roäng phay = 1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo goùc nghieân chính = 1  V= Vb.1.0.8.1.1.1 = 144 (m/phuùt) d. Soá voøng quay truïc chính. 1000 V 1000.144 n   416 (voøng / phuùt ) D 3,14.110 Choïn theo soá voøng quay thöïc teá theo maùy 6H12  n = 375 (voøng/phuùt) Toác ñoä caét thöïc teá: Dn V  130 (m/phuùt) 1000 e. Coâng suaát caét. Nc = 1 KW < N maùy = 7.0,75 = 5,25 KW ( tra baûng 5.130[3] ) f. Thôøi gian gia coâng. l  l1  l 2 TM  ( trang 207[11] ) s.n l 1  0,5(D - D 2  B2 )  (0,5  3) mm l 1  0,5(110 - 110 2  90 2 )  2  25,38 (mm) l2=(16) mm, choïn l2= 3 (mm). 90  23,58  3  To   0,188 (phuùt) 1,68.375
 8. Tk = k.TM = 1,51.0,188 = 0,284 (phuùt). NGUYEÂN COÂNG 3 a. Chieàu saâu caét. t =2.8 (mm) b. Löôïng chaïy dao. Choïn S0 = 1,2 (mm/voøng) ( tra baûng 5-125[3] ) Löôïng chaïy dao raêng : Sz = S0/z = 1,2/12 = 0,1 (mm/raêng) c. Toác ñoä caét V. V = 228 (m/phuùt) (baûng 5-128[3]) Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng vaät lieäu dao = 1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo traïng thaùi beà maët = 1 Heä soá hieäu chænh maùc hôïp kim BK8 =1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chieàu roäng phay = 1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo goùc nghieân chính = 1  V= Vb = 228 (m/phuùt) d. Soá voøng quay truïc chính. 1000 V 1000.228 n   660(voøng / phuùt ) D 3,14.110 Choïn theo soá voøng quay thöïc teá theo maùy 6H12  n = 600 (voøng/phuùt)
 9. Toác ñoä caét thöïc teá: Dn V  207 (m/phuùt) 1000 e. Coâng suaát caét. Nc = 1,3 KW < N maùy = 7.0,75 = 5,25 KW ( tra baûng 5.130[3] ) f. Thôøi gian gia coâng. 90  23,58  3  To   0,164 (phut) 1,2.600 Tk = k.TM = 1,51.0,146 = 0,248 (phuùt). NGUYEÂN COÂNG 4 KHOAN. a. Chieàu saâu caét. t = 3,9 (mm) Khoan baèng muõi khoan ruoät gaø theùp gioù. b. Löôïng chaïy dao. S = 0,18  0,22 (mm/voøng) ( tra baûng 5-89[3] ) Choïn S = 0,2 (mm/voøng) c. Toác ñoä caét V. Vb = 40 (m/phuùt) ( tra baûng 5-90[3] ) Chu kyø beàn T = 40 (phuùt)
 10. Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chieàu saâu loã khoan =1 Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn = 0,91  V= 0,91.40 = 36,4 (m/phuùt) d. Soá voøng quay truïc chính. 1000 V 1000.36,4 n   1486 (voøng / phuùt ) D 3,14.7,8 Choïn maùy khoan caàn 2A55 Choïn theo soá voøng quay thöïc teá  n = 1500 (voøng/phuùt) Toác ñoä caét thöïc teá: Dn 3,14.2,8.1500 V   36,7 (m/phuùt) 1000 1000 e. Coâng suaát caét. Nc = 1,1 KW < N maùy = 4,5 KW ( tra baûng 5-92[3] ) f. Thôøi gian gia coâng: 18 * 2 T= l * i = =0,164 phuùt. s*n 0,2 * 1100 DAO TINH. a. Chieàu saâu caét. t = 1.5 (mm) b. Löôïng chaïy dao. S = 0,1 (mm/voøng) ( tra baûng 5-115[3] ) Toác ñoä caét V.
 11. Vb = 5 (m/phuùt) ( tra baûng 5-115[3] ) 1000 V 1000.5 n   199 (voøng / phuùt ) D 3,14.8 c. Soá voøng quay truïc chính. Choïn theo soá voøng quay thöïc teá choïn theo maùy 2A55  n = 190 (voøng/phuùt) Toác ñoä caét thöïc teá: Dn 3,14.8.190 V   4,7 (m/phuùt) 1000 1000 d . Thôøi gian gia coâng: T= l * i = 18 * 2 =0.1 phuùt. s*n 1.26 * 275 NGUYEÂN COÂNG 5 a. Chieàu saâu caét. t = 15 (mm) b. Löôïng chaïy dao. Khoeùt baèng muõi khoan theùp gioù S = 0,46  0,56 (mm/voøng) ( tra baûng 5-89[3] ) Choïn S = 0,56 (mm/voøng) c. Toác ñoä caét V. Vb = 25 (m/phuùt) ( tra baûng 5-90[3] )
 12. Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa dao = 1 Heä soá hieäu phuï thuoäc vaøo chieàu saâu = 1  V= Vb.1.1 = 25 (m/phuùt) d. Soá voøng quay truïc chính. 1000 V 1000.25 n   265 (voøng / phuùt ) D 3,14.30 Choïn theo soá voøng quay thöïc teá theo maùy khoeùt 2A135  n = 300 (voøng/phuùt) (trang 59[3] ) Toác ñoä caét thöïc teá: Dn 3,14.30.300 V   28,26 (m/phuùt) 1000 1000 e. Coâng suaát caét. Nc = 4 KW < N maùy = 4,5 KW ( tra baûng 5.92[3] ) f. Thôøi gian gia coâng. l  l1  l 2 TM  ( trang 391[5] ) s.n Trong ñoù: + l = 30 (mm). (D  d ) 34 - 32 + l1  . cot g  (0,5  2)  . cot g60 o  2  2,58 (mm). 2 2 + l2 = 0 32  2,58  0  TM   0,181 (phuùt) 0,79.225 Tk   k .TM  1,3.0,181  0,235 (phuùt)
 13. NGUYEÂN COÂNG 6 +KHOAN: -chieàu saâu caét : t=5,5 mm löôïng chaïy dao : s’=0,23 mm/voøng ( trang 156 STCNCTM taäp 1 1970) s=s’*k vôùi k=0,9 :heä soá hieäu chæng löôïng aên dao ( baûng 5-25 trang 21 baûng 120-2 STCNCTM taäp 1 1970) suy ra : s=0,23*0,9=0,2 mm/vg -vaän toác dao: v=30 m/phuùt ( trang 156 STCNCTM taäp 1 1970) soá voøng quay : n= 1000 * v = 1000 * 30 =868,55 v/ph  *D 3,14 * 11 theo thoâng soá cuûa maùy choïn : n=750 v/ph V=  * D * n = 3,14 * 11 * 750 =25,9 m/ph 1000 1000 Thôøi gian gia coâng cô baûn: 45 * 8 T= l * i = =1.87 phuùt. s*n 0,2 * 750 +KHOEÙT: chieàu saâu caét: t=6,5 mm
 14. löôïng chaïy dao: S =0.5mm/vg (trang 163 STCNCTM taäp 1 1970) vaän toác dao : V=26 m/ph soá voøng quay : n= 1000 * v = 1000 * 26 =345 v/ph  *D 3,14 * 24 theo thoâng soá cuûa maùy choïn : n=275v/ph V=  * D * n = 3,14 * 24 * 275 =20,7 m/ph 1000 1000 Thôøi gian gia coâng cô baûn: 3 *1 T= l * i = =0.175 phuùt. s*n 0,5 * 275 NGUYEÂN COÂNG 8 +KHOAN: chieàu saâu caét: t=2 mm löôïng chaïy dao: S =0.08 mm/vg (baûng 5-90 trang 86 STCNCTM taäp 2 2000) vaän toác dao : V=30 m/ph soá voøng quay : n= 1000 * v = 1000 * 30 =2388,52 v/ph  *D 3,14 * 4 theo thoâng soá cuûa maùy choïn : n=1700 v/ph V=  * D * n = 3,14 * 4 * 1700 =21,352 m/ph 1000 1000 Thôøi gian gia coâng cô baûn:
 15. 27,9 * 1 T= l * i = =0.2 phuùt. s*n 0,08 * 1700 NGUYEÂN COÂNG 9 PHAY RAÕNH. chieàu saâu caét: t=2 mm löôïng chaïy dao: S =0.108 mm/vg (baûng 5-25 trang 21 STCNCTM taäp 2 2000) vaän toác dao : V=44 m/ph soá voøng quay : n= 1000 * v = 1000 * 44 =233.54 v/ph  *D 3,14 * 60 theo thoâng soá cuûa maùy choïn : n=235 v/ph V=  * D * n = 3,14 * 60 * 235 =44,3 m/ph 1000 1000 Thôøi gian gia coâng cô baûn: 278 * 1 T= l * i = =11 phuùt. s*n 0,108 * 235 NGUYEÂN COÂNG 12 MAØI PHAÚNG. a. Chieàu saâu caét. t = 0,2 (mm)
 16. b. Löôïng chaïy dao. Choïn S = 0,2 (mm/voøng) c. Toác ñoä caét V. + Vaän toác tònh tieán cuûa baøn maùy : V = 10 (m/phuùt) ( tra baûng 5-219[3] ) + Choïn maùy maøi phaúng truïc thaúng ñöùng 3736 coù soá voøng quay truïc chín laø : n = 1450 (voøng /phuùt). Choïn theo soá voøng quay thöïc teá theo maùy 6H12  n = 600 (voøng/phuùt)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản