intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế máy công cụ, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

220
lượt xem
82
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống điều khiển hộp chạy dao có nhiệm vụ thay đổi các cơ cấu truyền động trong hộp chạy dao để cắt được các loai ren khác nhau. Quá trình thay đổi các đường truyền thông qua việc đóng mở các ly hợp. Qua việc tham khảo máy chuẩn T620 ở đây ta bố trí 2 nhóm tay gạt 1 và 2 để thực hiện nhiệm vụ trên. 1. Đối với nhóm I ( Tay quay tổ hợp I ) - Nhóm này có nhiệm vụ thay đổi các bước tp khi cắt mỗi loại ren - Thay đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy công cụ, chương 8

  1. 8/18/2010NguyÔn Duy Th¸i Líp CTM5-k44 Ch-¬ng 9 ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÒu khiÓn hép ch¹y dao I. NhiÖm vô chung: HÖ thèng ®iÒu khiÓn hép ch¹y dao cã nhiÖm vô thay ®æi c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trong hép ch¹y dao ®Ó c¾t ®-îc c¸c loai ren kh¸c nhau. Qu¸ tr×nh thay ®æi c¸c ®-êng truyÒn th«ng qua viÖc ®ãng më c¸c ly hîp. Qua viÖc tham kh¶o m¸y chuÈn T620 ë ®©y ta bè trÝ 2 nhãm tay g¹t 1 vµ 2 ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn. 1. §èi víi nhãm I ( Tay quay tæ hîp I ) - Nhãm nµy cã nhiÖm vô thay ®æi c¸c b-íc tp khi c¾t mçi lo¹i ren - Thay ®æi vÞ trÝ ¨n khíp cña b¸nh r¨ng Z36 ¨n khíp víi 1 trong 7 b¸nh cña bé Noãct«ng ®Ó thùc hiÖn c¸c b-íc ren trong c¸c cét c¬ së. - Thay ®æi vÞ trÝ cña khèi b¸nh r¨ng di tr-ît Z18+28 trªn trôc XIII vµ Z (28-48) trªn trôc XV ®Ó thùc hiÖn c¸c b-íc ren trong c¸c cét c¬ së. 2. §èi víi nhãm II (tay quay ®¬n) - Nhãm nµy dïng ®Ó thay ®æi chuyÓn ®éng khi c¾t c¸c lo¹i ren kh¸c nhau theo yªu cÇu. §èi víi mçi lo¹i ren kh¸c nhau th× khi c¾t tay g¹t nµy cã vÞ trÝ t-¬ng øng kh¸c nhau. Cô thÓ: + vÞ trÝ tiÖn ren quèc tÕ vµ m«dun + vÞ trÝ tiÖn ren vµ pit + vÞ trÝ tiÖn ren chÝnh x¸c + vÞ trÝ tiÖn ren mÆt ®Çu + vÞ trÝ tiÖn tr¬n §Ó thùc hiÖn c¸c yªu cÇu trªn nhãm g¹t II ph¶i ®iÒu khiÓn sù ¨n khíp ra vµo cña bèn ly hîp M3- M3- M4 – M5 vµ b¸nh r¨ng di tr-ît trªn trôc XI cã Z=35. Nh- vËy nhãm I vµ II kh«ng thÓ thay thÕ lÉn nhau ®-îc. V× trong cïng mét lóc kh«ng thÓ c¾t ®-îc 2 lo¹i ren mµ chØ c¾t ®-îc 1 lo¹i ren 1 lo¹i ren ®-îc c¾t ph¶i g¹t 2 tay g¹t. II. CÊu t¹o- nguyªn lý- c¸ch tÝnh to¸n hÖ thèng tay g¹t Nhãm I CÊu t¹o gièng nh- nhãm I ë m¸y chuÈn. Nguyªn lý: 1
  2. 8/18/2010NguyÔn Duy Th¸i Líp CTM5-k44 §iÒu khiÓn nhãm c¬ së: + KÐo tay quay tæ hîp I gi¸ trÞ H th«ng qua hÖ thèng ®ßn vµ tû lÖ c¸nh tay ®ßn vµ th«ng qua hÖ thèng nµy lµm cho Z® quay quanh O2 1 gãc  . + Tay quay tæ hép ë tr¹ng th¸i kÐo ra vµ quay ®i §Ó Z® di tr-ît vµ lÇn luît ¨n khíp víi c¸c Zn. Lóc ®ã côm ®iÒu khiÓn kÐo cµng (l¾p b¸nh Z®) nhê chèt ch¹y trªn rµnh xiªn song song víi ®é c«n cña b¸nh nooctong. VÞ trÝ ¨n khíp ®-îc x¸c ®Þnh bëi 1 trong 7 lç trªn r·nh. Khi ®Èy tay quay vµo th× qu¸ tr×nh x¶y ra ng-îc l¹i lµm b¸nh ®Öm Z36 ¨n khíp víi 1 trong 7 b¸nh cña bé nooctong kÕt thóc nhãm ®iÒu khiÓn c¬ së. §iÒu khiÓn nhãm gÊp béi Khi kÐo tay quay tæ hîp ra chèt sÏ ®i vµo 1 trong 4 lç b¸nh r¨ng Z36 khi quay tay ®iÒu khiÓn nhãm c¬ së th× chèt sÏ lµm quay b¸nh r¨ng nµy vµ 2 banhs r¨ng n÷a, b¸nh r¨ng quay lµm chèt dÞch chuyÓn t¸c ®éng vµo cµng g¹t g¹t khèi 2 bËc Z28-48 tíi vÞ trÝ ¨n khíp cña nã cßn c¸c b¸nh r¨ng kia sÏ chuyÓn t¸c ®éng ®Ðn cµng lµm dÞch chuyÓn khèi b¸nh r¨ng 2 bËc Z (18-28) trªn trôc XIII. 1.TÝnh to¸n nhãm I (tay quay tæ hîp) + Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi nghien cøu m¸y chuÈn. §é n©ng a cña r·nh A b»ng bao nhiªu ®Ó khi l¾c th× b¸nh ®Öm Z36 tho¸t ra hoµn toµn khái khèi nooctong t¹o ra 1 kho¶ng hë ®Ó khi bé b¸nh ®Öm chuyÓn ®éng däc trôc kh«ng bÞ va ch¹m. Gãc  cã trÞ sè bao nhiªu ®Ó phï hîp hµnh tr×nh g¹t vµ chèt ch¹y ®-îc dÔ dµng trong r·nh. §Ó tr×nh ®é n©ng a cÇn t×m ®é l¾c yªu cÇu cña b¸nh ®Öm Z36 ¨n khíp víi bé nooctong vµ tû sè l¾c (tû sè l¾c h»ng, tû sè gi÷a kho¶ng dÞch chuyÓn cña ®iÓm tiÕp xóc trªn Z36 víi khèi nooctong vµ kho¶ng dÞch chuyÓn cña chèt Q). Qua h×nh vÏ ta thÊy khi khèi b¸nh r¨ng ®Öm Z36 ¨n khíp víi Z48 th× ®é l¾c yªu cÇu ph¶i l¬n h¬n chiÒu cao r¨ng 1 l-îng nµo ®ã ®Ó khi g¹t kh«ng bÞ ¶nh h-ëng va ®Ëp. Khi ®ã kho¶ng c¸ch tõ t©m quayO cña cÇn l¾c p tíi t©m chèt B lµ nhá nhÊt. Do ®ã ll¾c lµ nhá nhÊt. Khi b¸nh r¨ng ®Öm ¨n khíp víi Z1(Z26) th× yªu cÇu ®é l¾c lµ: X  hr  ( Z 7  Z ).m / 2 ( hr : h r¨ng) §é l¾c lóc nµy lµ lín nhÊt nh-ng khi ®ã kho¶ng c¸ch tõ t©m O cña cÇn p tíi chèt B lóc nµy còng l¬ns nhÊt. Nh- vËy cø kÐo tõ Z1 ®Õn Z7 cña bé nooctong th× ®é n©ng t¨ng dÇn lªn vµ ®é l¾c còng t¨ng dÇn vµ tû sè i min vµ x min sÏ lÊy víi b¸nh Z7. Trong khi ®ã ®é n©ng a cña r·nh A trªn thanh n tû lÖ thuËn víi víi ®é l¾c x nh-ng tû lÖ nghÞch voøi tû sè l¾c i. Do ®ã khi tÝnh ®é n©ng a ta 2
  3. 8/18/2010NguyÔn Duy Th¸i Líp CTM5-k44 ph¶i tinh ë hai vÞ trÝ t-¬ng øng víi b¸nh r¨ng ¨n khíp Z1vµ Z7 ®Ó chän a nµo lín h¬n. TÝnh to¸n ®é n©ng a khi ¨n khíp víi Z4 Tõ sè r¨ng vµ modun cña b¸nh r¨ng ta tÝnh ®-îc kho¶ng t©m lóc ¨n khíp : O1 O2 =126 m 2,5 o1o3  .( Z 25  Z 28)  (25  28)  66,2mm 2 2 m 2,5 o2o3  .( Z 7  Z 36)  (48  36)  84mm 2 2 O2 Z48 Z26 XII Z25 O3 ' Z36 O3 XI Z28 O1 100 140 §Ó l¾c khèi ®Öm Z36 t¸ch ra khái vÞ trÝ ¨n khíp víi bé nooctong th× kho¶ng c¸ch c¸c t©m nh- sau: O1O2  126; O1O3  66,2  O2O3  84  hr  84  2.m  88 Gäi gãc l¾c cña O3 lµ  th×   O1  O1 ˆ ˆ .Ta cã: b c a 2 2 2 cos   2bc 2 2 2 ˆ  O O  O1O3  O2O3  126  66,2  88  0,72 2 2  cos O1  1 2 2.O1O2 .O1O3 2.126.66,2 ˆ  O1  4303 2 2 2 ˆ O O  O3O1  O2O3  126  66,2  84  0,465 2 2 2 cos O1  1 2 2.O1O2 .O1O3 2.126.66,2 ˆ ˆ ˆ  O1  400 2    O1  O1  30 2. Khi ¤3 quay quanh O1 mét gãc  th× T còng quay quanh O 1 1 gãc   3 2 . Nh- vËy chèt T dÞch chuyÓn 1 ®o¹n b»ng t, v× gãc n©ng nhá 0 nªn coi t b»ng cung quay ®-îc 2.75 0 2.75.181 t .3 2   3,96 360 360.60 3
  4. 8/18/2010NguyÔn Duy Th¸i Líp CTM5-k44 Nh- vËy chèt B ph¶i dÞch chuyÓn mét ®o¹n ®-êng b»ng a (a b»ng ®é n©ng cña r·nh trªn thanh n) a=3,96/50.150=7,92mm -TÝnh ®é n©ng a khi b¸nh ®Öm Z36 ¨n khíp víi Z1 cña bé nooctong Gãc cÇn thiÕt khi g¹t lµ   O1  O1 ˆ ˆ T-¬ng tù nh- trªn ta cã: O1  4303 ˆ Z 1 Z cos ˆ1 1262  6622  622 /(2.126662)  0,95O 18 48 ˆ 0 7 O , , . , 1   O O  433 18048  24015 Z25 ˆ ˆ 0 1 1 Nh- vËy chèt T ph¶i quay 1 gãc   24015 Z36 T-¬ng øng víi chèt T ph¶i dÞch chuyÓn Z28 1 ®o¹n t 2.75.24015 2.360.75.1450 t   31,8  32 360 360.60 §é n©ng a  32.100  22,8  23(mm) 100 140 140 So s¸nh 2 vÞ trÝ ta cã thÓ chän a=23(mm) - TÝnh gãc n©ng  cña r·nh A NÕu  cµng nhá th× chèt Q chuyÓn ®éng trong r·nh còng dÔ nh-ng nÕu nhá qu¸ th× thanh n vµ r·nh A ph¶i cã kÝch th-íc dµi ®Ó dÔ chuyÓn ®éng. NÕu  lín th× thanh n ng¾n dÉn ®Õn chuyÓn ®éng cña thanh ng¾n. Sau khi nghiªn cøu c¸ch bè trÝ kh«ng gian vµ kÝch th-íc m¸y ta tÝnh  råi so s¸nh. NÕu   480 lµ a=23 ®-îc. Theo kinh nghiÖm   380 lµ tèt nhÊt. Q Theo m¸y chuÈn ta chän ®-îc c¸c kÝch th-íc l a 23 L   29,5mm lÊy L=30mm. tg 0 tg 38 Khi thay ®æi tû sè truyÒn ë nhãm c¬ së ph¶i kÐo trôc ra ®Ó xoay theo m¸y chuÈn kho¶ng c¸ch ®-îc t¹o ra khi ®ã  30(mm). Ta chän  33mm. Do ®ã khi chuyÓn ®éng kÐo ra th× O  O1 ; O  O1  OO1  OO1  33mm .Tøc lµ thanh n chuyÓn ®éng ®-îc 1 ®o¹n lµ 33mm.Tõ ®ã rót ra ®-îc  min . a 23 tg min    0,78   min  580 L 30 LÊy  trong kho¶ng tõ 380 - 450 4
  5. 8/18/2010NguyÔn Duy Th¸i Líp CTM5-k44 - TÝnh gãc xoay cÇn thiÕt ®Ó dÞch chuyÓn b¸nh ®Öm ¨n khíp víi bé nooctong lóc nµy lµ rut tay quay ra vµ xoay 1 gãc nhÊt ®Þnh. 2.TÝnh to¸n nhãm II (tay quay ®¬n) Tay quay II ®iÒu khiÓn trôc mang 4 cam thïng I, II, III, IV CamI: ®iÒu khiÓn ly hîp M2 vµ b¸nh r¨ng Z35 trªn trôc x Cam II: §iÒu khiÓn ly hîp M3 I II III IV X X Cam III: §iÒu khiÓn ly hîp M4 Cam IV: ®iÒu khiÓn ly hîp M5 NhiÖm vô c¸c cam thïng trªn lµm nhiÖm vô ®ãng më c¸c ly hîp ®Ó c¾t c¸c lo¹i ren kh¸c nhau: quèc tÕ- modun-pit chÝnh x¸c Ph©n tÝch c¸c chuyÓn ®éng khi c¾t c¸c lo¹i ren ta cã c¸c vÞ trÝ c¸c ly hîp M 2 ; M 3 ; M 4 ; M 5 vµ b¸nh Z35 (b¸nh F). Khi c¾t ren quèc tÕ vµ m«®uyn (®-êng Nooctong chñ ®éng) 18/45 35/28 Z n 25  X-M 2 -XII- (  ) -XI-M 4 -XIII XIV- M5- 36 28 XV 28/35 15/48 khi ®ã M 2 -T ; M 4 -T M 3 -P ; M 5 -P Khi c¾t ren Anh+PÝt (®-êng Nooctong bÞ ®éng) 18/45 35/28 X- ( 35 , 28 ) XI- ( 28 , 36 ) XII-M 3 ( 35 , 28 ) XIII -XIV - 28 35 25 Z n 28 35 M 5 -XVI 28/35 15/48 Khi ®ã M 2 -P ; M 4 -P M 3 -P ; M 5 -P Khi c¾t ren chÝnh x¸c: Trôc X- M 2 -XII- M 3 -XV- M 5 -XVII Khi ®ã M 2 -T ; M 4 -G 5
  6. 8/18/2010NguyÔn Duy Th¸i Líp CTM5-k44 M 3 -T ; M 5 -P Khi c¾t ren mÆt ®Çu:®-êng truyÒn gièng nh- ren quèc tÕ chØ kh¸c lµ nèi trôc XV kh«ng nèi vµo vÝt me XVII mµ qua tØ sè truyÒn 28/56- XVI (kh«ng qua M 6 -ly hîp siªu viÖt). Khi ®ã M 2 -T ; M 4 -T M 3 -P ; M 5 -G TiÖn tr¬n: ®-êng truyÒn gièng ren quèc tÕ chØ kh¸c ë chç nèi trôc XV kh«ng nèi vµo trôc vÝt me mµ qua 28/56 M 6 -XVI. Khi ®ã M 2 -T ; M 4 -T M 3 -P ; M 5 -G NhËn xÐt: Khi tay g¹t I quay 1 vßng th× nã sÏ ph¶i thùc hiÖn ®-îc viÖc ®iÒu chØnh c¾t tÊt c¶ c¸c lo¹i ren theo yªu cÇu thiÕt kÕ m¸y.Do ®ã nhãm g¹t II ph¶i cã 5 vÞ trÝ t-¬ng øng víi 5 lo¹i ren kÓ trªn.TÝnh l-îng n©ng th«ng qua hµnh tr×nh g¹t L: Ly hîp M 2 :khi g¹t ®Ó lµm viÖc th× ®ång thêi ph¶i c¾t sù ¨n khíp cña b¸nh r¨ng 35/28 ; L 2 =B+f=12+2=14mm Ly hîp M 3 : L 3 =B+f=12+2=14mm Ly hîp M 4 :L 4 =B+f=9+2=11mm Ly hîp M 5 :L 5 =B+g=7+1=8mm S¥ §å KHAI TRIÓN R·NH CAM Gãc CamI(M2) CamII(M3) CamIII(M4) CamIV(M5 quay Lo¹i ) tay ren VÞ trÝ VÞ trÝ VÞ trÝ VÞ g¹t tay tay tay trÝ g¹t g¹t g¹t tay g¹t 0 Quèc T P T P tÕ + Mo®u n 12 P P P P Anh+ pit 144 T T G P ChÝnh 6
  7. 8/18/2010NguyÔn Duy Th¸i Líp CTM5-k44 x¸c 236 T P T T MÆt 308 ®Çu T P T G 360 TiÖn T P T P tr¬n 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2