intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 23

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

223
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định vị tim cột - Đây là công việc rất quan trọng nó quyết định một phần độ bền kết cấu thẩm mỹ công trình, nguyên tắc cơ bản phải đảm bảo tim cột được chính xác từ tầng dưới lên tầng trên sai số cho phép 3 (mm). - Dụng cụ chính là dùng máy kinh vĩ, ngoài ra còn dây dọi, thước ni vô, dây gai…Các bước làm tiến hành như sau: + Các trục tim của hàng cột biên cần được chuyển trước để tạo thành 1 chu vi kín định hình mặt bằng. Trước hết ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 23

  1. Chương 23: BiÖn ph¸p thi c«ng 1. Thi c«ng cét a. §Þnh vÞ tim cét - §©y lµ c«ng viÖc rÊt quan träng nã quyÕt ®Þnh mét phÇn ®é bÒn kÕt cÊu thÈm mü c«ng tr×nh, nguyªn t¾c c¬ b¶n ph¶i ®¶m b¶o tim cét ®-îc chÝnh x¸c tõ tÇng d-íi lªn tÇng trªn sai sè cho phÐp 3 (mm). - Dông cô chÝnh lµ dïng m¸y kinh vÜ, ngoµi ra cßn d©y däi, th-íc ni v«, d©y gai…C¸c b-íc lµm tiÕn hµnh nh- sau: + C¸c trôc tim cña hµng cét biªn cÇn ®-îc chuyÓn tr-íc ®Ó t¹o thµnh 1 chu vi kÝn ®Þnh h×nh mÆt b»ng. Tr-íc hÕt ta x¸c ®Þnh trôc tim cña c¸c cét gãc, tõ c¸c trôc tim nµy x¸c ®Þnh c¸c trôc tim kh¸c. + §Æt m¸y kinh vÜ d-íi ®Êt th¼ng trôc tim c¸c hµng cét biªn lÊy vÞ trÝ chuÈn cho m¸y, sau ®ã ng¾m vµo tim cét d-íi mãng vµ quay m¸y chuyÓn tim lªn mÐp sµn cña tÇng ®ang thi c«ng, dïng s¬n ®á ®¸nh dÊu v¹ch tim. TiÕn hµnh nh- vËy ®èi víi tÊt c¶ c¸c cét gãc, sau ®ã dùa vµo c¸c trôc tim nµy c¨ng d©y x¸c ®Þnh c¸c trôc tim kh¸c. b. L¾p dùng cèt thÐp cét - Sau khi x¸c ®Þnh tim, trôc cét ta tiÕn hµnh l¾p dùng cèt thÐp cét. ThÐp cét ®-îc gia c«ng ®óng thiÕt kÕ vµ ®-îc vËn chuyÓn ®Õn ®óng vÞ trÝ, khi cèt thÐp ®-îc ®-a lªn c«ng nh©n sÏ nèi buéc tõng
  2. thanh mét, ph¶i ®¶m b¶o ®-îc nèi theo thiÕt kÕ, tr-íc khi ta buéc thÐp chÞu lùc ta lång toµn bé ®ai vµo cét vµ ph¶i ®¸nh dÊu kho¶ng c¸ch vÞ trÝ ®ai - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p buéc ®-îc thuËn tiÖn ta dïng dµn gi¸o ®Þnh h×nh - Sau khi l¾p ®Æt cèt thÐp xong ta tiÕn hµnh nghiÖm thu cèt thÐp, thÐp ph¶i ®-îc buéc ®óng chñng lo¹i, ®óng kÝch th-íc, kh«ng bÞ xéc xÖch c. L¾p dùng v¸n khu«n cét * V¸n khu«n cét ®-îc l¾p dùng sau khi hoµn tÊt viÖc nghiÖm thu cèt thÐp cét - Dùa vµo tim, trôc ®· ®-îc v¹ch s½n vµ ®¸nh dÊu trªn sµn ta tiÕn hµnh x¸c ®Þnh kÝch th-íc cña tõng lo¹i cét lªn mÆt b»ng sµn - Cèp pha ®-îc ®-a lªn b»ng m¸y vËn th¨ng sau ®ã sÏ ®-îc l¾p r¸p tõng tÊm nhá thµnh tÊm lín ®óng kÝch th-íc cña tõng cét, v¸n khu«n ®-îc ghÐp thµnh 3 mÆt theo c¸c c¹nh cña cét ë ngay d-íi sµn c¸c mÆt nµy ®-îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c ®inh ®ãng. Sau ®ã ta tiÕn hµnh lång v¸n khu«n vµo cèt thÐp, ghÐp nèt mÆt v¸n khu«n cßn l¹i råi tiÕn hµnh l¾p hÖ g«ng, c©y chèng xiªn, d©y neo. - Sau khi l¾p v¸n khu«n vµo cét ta tiÕn hµnh ®iÒu chØnh cho ®óng vÞ trÝ tim cèt, ph¶i räi tõ trªn ®Ønh cét xuèng d-íi ®Ó ®¶m b¶o cho cét th¼ng ®øng. - V¸n khu«n cét ph¶i ®¶m b¶o chèng ch¾c ch¾n kh«ng bÞ biÕn h×nh, kÝn khÝt tr¸nh bÞ mÊt n-íc xi m¨ng
  3. d. Thi c«ng bª t«ng cét - Tr-íc khi ®æ bª t«ng cét ta ph¶i kiÓm tra l¹i tim, cèt vµ sù æn ®Þnh cña sµn thao t¸c, dän vÖ sinh, t-íi n-íc cèp pha - Do ®æ bª t«ng cét víi khèi l-îng kh«ng nhiÒu ta chän ph-¬ng ph¸p ®æ thñ c«ng - §Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng cña bª t«ng, tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh vµ kinh tÕ ta chän m¸y trén bª t«ng mãng cã m· hiÖu SB-30V ®Ó trén bª t«ng cét. + N¨ng suÊt cña m¸y trén bª t«ng lµ: N = 6,18 m3/h V 13,182 Sè ca m¸y:  = 0,27 ca N .8 6,18.8 - §Ó ®¶m b¶o n¨ng xuÊt tiÕn ®é vµ kinh tÕ ta chän ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao lµ m¸y vËn th¨ng cã m· hiÖu TP – 12 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + §é n©ng cao lín nhÊt : H = 27 m + Søc n©ng cña m¸y : Q = 0,3 T + ChiÒu dµi bµn n©ng: l = 2,2 m + TÇm víi cña m¸y : 13 m + Träng l-îng cña m¸y : 2,2 T + VËn tèc n©ng 3,0 m/s + M¸y sö dông ®éng c¬ 2,5 KW * Tr×nh tù ®æ bª t«ng - Víi bª t«ng cét ta còng tiÕn hµnh ph©n ra lµm 2 ®o¹n ®Ó thi c«ng. ®o¹n 1 tiÕn hµnh thi c«ng tõ cét trôc 1 ®Õn cét trôc 7, ®o¹n 2 tõ cét trôc 8 ®Õn cét trôc 14.
  4. - Sau khi trén xong bª t«ng, ta vËn chuyÓn theo ph-¬ng ®øng b»ng vËn th¨ng, theo ph-¬ng ngang b»ng thñ c«ng. - V× chiÒu cao cét lµ 3,2(m) nªn ta ph¶i ®æ bª t«ng ®ît 1 qua cöa ®æ bª t«ng b»ng m¸ng nghiªng, ta ®æ tõng x« bª t«ng tõ 30  40 (cm), sau ®ã dïng ®Çm dïi ®Çm cho bª t«ng næi n-íc xi m¨ng lªn, kÕt hîp vå gç gâ vµo v¸n khu«n cét. e. B¶o d-ìng bª t«ng - Bª t«ng míi ®æ xong ph¶i ®-îc che ch¾n ®Ó kh«ng bÞ ¶nh h-ëng cña n¾ng, m-a. - Hai ngµy ®Çu ®Ó gi÷ Èm cho bª t«ng, cø 2 giê t-íi n-íc 1 lÇn, lÇn ®Çu t-íi n-íc sau khi ®æ bª t«ng tõ 4 7 giê. Nh÷ng ngµy sau kho¶ng 3 10 giê t-íi n-íc 1 lÇn. g. Th¸o dì v¸n khu«n cét - Sau khi bª t«ng ®¹t ®-îc > 25% c-êng ®é (1  3) ngµy ta tiÕn hµnh th¸o dì v¸n khu«n cét, khi th¸o ta ph¶i th¸o tõ trªn xuèng tr¸nh va ®Ëp m¹nh vµo cét bª t«ng v× lóc nµy c-êng ®é bª t«ng ch-a cao, nÕu va ®Ëp m¹nh lµm cho søt mÎ cét, khi dì v¸n khu«n ®Õn ®©u ta ph¶i thu dän gän ngay ®Õn ®ã. 2. Thi c«ng dÇm sµn tÇng 4 a. L¾p dùng v¸n khu«n dÇm - Tr-íc khi l¾p dùng v¸n khu«n dÇm ta ph¶i tiÕn hµnh lÊy tim ë ®Çu cét b»ng c¸ch th¶ d©y däi dãng tim tõ ch©n cét vµ ®¸nh dÊu tim ë ®Çu cét b»ng s¬n ®á, khi ®· lÊy tim xong ë ®Çu cét ta còng ph¶i lÊy lu«n cao ®é cña ®¸y dÇm vµ c¸c cao ®é cïng kÝch th-íc
  5. - Tr-íc khi l¾p v¸n khu«n ®¸y dÇm ta gia c«ng s½n c¸c thanh chèng ch÷ T ®Ó ®ì ®¸y dÇm, sau khi ®· ghÐp xong v¸n khu«n ®¸y dÇm ta tiÕn hµnh l¾p v¸n khu«n thµnh dÇm, c¨n chØnh sao cho v¸n khu«n thµnh dÇm th¼ng ®øng, vµ cè ®Þnh b»ng c¸c thanh chèng ®øng vµ thanh chèng xiªn b. L¾p dùng v¸n khu«n sµn - Sau khi l¾p dùng xong v¸n khu«n dÇm ta tiÕn hµnh l¾p v¸n khu«n sµn, ®Ó l¾p v¸n khu«n sµn tr-íc tiªn lÊy cao ®é mÆt sµn vµ c¨ng d©y theo c¸c cao ®é ®ã. - L¾p dùng c¸c thanh xµ gå ®ì v¸n sµn vµ l¾p c¸c c©y chèng ®¬n Hoµ Ph¸t, ®Çu trªn ta cè ®Þnh b»ng ®inh vµo xµ gå cßn ®Çu d-íi chèng xuèng sµn, sau ®ã l¾p v¸n sµn c¨n chØnh cao ®é, cÇn chó ý kho¶ng c¸ch xµ gå ®ì v¸n sµn ph¶i theo kÝch th-íc thùc tÕ vµ kh«ng ®-îc v-ît qu¸ kho¶ng c¸ch kÕ lµ 60 cm víi ®µ ngang vµ 90 cm víi c¸c c©y chèng. - L¾p dùng xong v¸n khu«n sµn xong ta kiÓm tra kÝch th-íc cao ®é lÇn cuèi ®¹t yªu cÇu th× ta l¾p dùng cèt thÐp c. L¾p dùng cèt thÐp dÇm sµn - Cèt thÐp dÇm sµn ®-îc gia c«ng ®óng thiÕt kÕ t¹i x-ëng vµ ®-îc chuyÓn ®Õn n¬i l¾p dùng - Víi cèt thÐp dÇm ta tiÕn hµnh l¾p dùng ngay trªn v¸n khu«n dÇm, cèt thÐp dÇm ®-îc kª lªn cao h¬n dÇm ®Ó buéc, khi buéc xong ta h¹ dÇm xuèng ®óng vÞ trÝ vµ kª líp b¶o vÖ b»ng côc kª bª t«ng
  6. - Víi thÐp sµn ta chia tr-íc kho¶ng c¸ch theo thiÕt kÕ råi tiÕn hµnh r¶i thÐp theo kÝch th-íc ®· ®-îc chia, r¶i xong 2 líp thÐp tiÕn hµnh buéc 2 líp l¹i víi nhau thµnh l-íi, buéc cè ®Þnh c¸c gèi kª thÐp ®Ó c¸ch biÖt 2 líp thÐp chÞu m« men d-¬ng vµ ©m theo quy ®Þnh, dïng c¸c côc kª bª t«ng kª cèt thÐp ®¶m b¶o líp b¶o vÖ bª t«ng. d. Thi c«ng bª t«ng dÇm sµn - C«ng t¸c bª t«ng dÇm sµn ®-îc tiÕn hµnh khi ®· hoµn tÊt c«ng viÖc nghiÖm thu cèt thÐp vµ v¸n khu«n dÇm sµn - Tæng khèi l-îng bª t«ng dÇm sµn tÇng 4 lµ 68,192 m3 - Chän xe b¬m bª t«ng cho dÇm sµn cã m· hiÖu DNCP- 230/445RZ cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + C«ng suÊt b¬m lý thuyÕt 125 m3/h ; + ¸p lùc cùc ®¹i 59 bal + §-êng kÝnh xi lanh b¬m 230 mm ; + Hµnh tr×nh xi lanh 2000mm + ¸p lùc ®éng c¬ cùc ®¹i 340 bal ; + VËn tèc hµnh tr×nh 26 lÇn/phót + C«ng suÊt ®éng c¬ 355KW ; + MÉu èng b¬m 445 RZ + B¬m cao cùc ®¹i 43,6 m ; + B¬m xa cùc ®¹i 39,3 m + §-êng kÝnh èng vËn chuyÓn 125 mm; + KiÓu èng b¬m 5RZ
  7. + §é dµi èng mÒm 4 m ; + C«ng suÊt b¬m cña èng 60 l/phót * Chän ph-¬ng ¸n vµ sè xe vËn chuyÓn - Dïng bª t«ng th-¬ng phÈm tr¹m c¸ch c«ng tr×nh 7 km - Xe b¬m di ®éng cã c«ng suÊt b¬m lý thuyÕt 125 m3/h - Xe vËn chuyÓn bª t«ng chuyªn dông cã thïng trén quay trßn , m· hiÖu SB-92B cã dung tÝch thïng trén 6m3 khi tÝnh to¸n ta chØ tÝnh 5 m3 + Ta cã thêi gian cña mét chu kú xe vËn chuyÓn bª t«ng T=t®+t®i+t®æ+tchê+tvÒ Trong ®ã: t® lµ thêi gian ®æ bª t«ng vµo thïng xe 10 phót t®i lµ thêi gian vËn chuyÓn tõ nhµ m¸y vÒ c«ng tr-êng víi vËn tèc 35km/h t®i=60/35=0,17h=11 phót t®æ lµ thêi gian ®æ bª t«ng vµo m¸y b¬m 10 phót tchê lµ thêi gian chê 5 phót tvÒ=t®i=11 phót => T=10+11+10+5+11=47 phót Sè chuyÕn xe ®i trong mét ca ( dù kiÕn 0,5 ca) T  t0 8 1 nc=   7,99 =8 chuyÕn t 0,876 Sè xe vËn chuyÓn bª t«ng Q 68,192 Nxe=   3,4 xe => Chän 4 xe q * nc 5*4
  8. +TiÕn hµnh ®æ bª t«ng - Tr-íc khi ®æ bª t«ng ph¶i t-íi n-íc cho v¸n khu«n. TiÕn hµnh ®æ bª t«ng cho c¸c dÇm tr-íc, víi c¸c dÇm cao > 300 ta ph¶i ®æ lµm 2 líp, ®æ líp nµo ®Çm ngay líp ®ã. Sau ®ã ta ®æ tiÕp lªn sµn, ®Ó khèng chÕ chiÒu dµy bª t«ng sµn ta lµm c¸c mèc b»ng bª t«ng dµy 10 cm, khi ®æ ta tiÕn hµnh ®Çm vµ c¸n ph¼ng bª t«ng sµn theo c¸c mèc ®Æt s½n råi dïng bµn xoa gç xoa ph¼ng mÆt. - §æ bª t«ng sµn ta ®æ theo h-íng giËt lïi ®æ tõ xa vÒ gÇn, ®æ tõ trôc 1 vÒ trôc 14. Khi ®æ c«ng nh©n ph¶i ®i trªn sµn c«ng t¸c ®-îc b¾c ngang qua c«ng tr×nh ®Ó tr¸nh bÞ xª dÞch cèt thÐp. +§Çm bª t«ng - Víi bª t«ng dÇm ta dïng ®Çm dïi ®Ó ®Çm(®Çm trÊn ®éng trong). ChiÒu dµy líp ®Çm lµ 20 cm, ®Çu ®Çm dïi ph¶i ¨n s©u xuèng líp bª t«ng phÝa d-íi 5  10 cm ®Ó liªn kÕt tèt 2 líp víi nhau. Thêi gian ®Çm t¹i 1 vÞ trÝ lµ 20  40 gi©y, kho¶ng c¸ch di chuyÓn kh«ng ®-îc qu¸ 1,5 lÇn b¸n kÝnh t¸c dông cña ®Çm. Khi rót ®Çm lªn ph¶i rót tõ tõ vµ kh«ng ®-îc t¾t m¸y. - Víi bª t«ng sµn ta dïng ®Çm bµn ®Ó ®Çm (®Çm trÊn ®éng mÆt). Thêi gian ®Çm t¹i 1 vÞ trÝ tõ 30  50 gi©y, khi kÐo ®Çm ph¶i ®¶m b¶o vÞ trÝ ®Ó gi¶i ®Çm sau Êp lªn d¶i ®Çm tr-íc 5  10 cm. - Khi ®æ bª t«ng dÇm sµn ph¶i bè trÝ ng-ßi kiÓm tra c¸c c©y chèng ë d-íi sµn e. B¶o d-ìng bª t«ng + ViÖc b¶o d-ìng ®-îc b¾t ®Çu sau khi ®æ bª t«ng xong
  9. - Thêi gian b¶o d-ìng 14 ngµy. - T-íi n-íc ®Ó gi÷ ®é Èm cho bª t«ng nh- ®èi víi bª t«ng cét. - Khi bª t«ng ®¹t 25 kg/cm2 míi ®-îc phÐp ®i l¹i trªn bÒ mÆt bªt«ng. g. Th¸o dì v¸n khu«n dÇm sµn - V¸n khu«n sµn vµ ®¸y dÇm lµ v¸n khu«n chÞu lùc bëi vËy khi bªt«ng ®¹t 70% c-êng ®é thiÕt kÕ míi ®-îc phÐp th¸o dì v¸n khu«n. - §èi víi v¸n khu«n thµnh dÇm ®-îc phÐp th¸o dì tr-íc nh-ng ph¶i ®¶m b¶o bª t«ng ®¹t 25 kg/cm2 míi ®-îc th¸o dì. - Th¸o dì v¸n khu«n, c©y chèng theo nguyªn t¾c c¸i nµo l¾p tr-íc th× th¸o sau vµ l¾p sau th× th¸o tr-íc - Khi th¸o dì v¸n khu«n cÇn chó ý tr¸nh va ch¹m vµo bÒ mÆt kÕt cÊu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=223

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2