intTypePromotion=4

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
250
lượt xem
85
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Radio sẽ thu được 2 băng sóng: AM và FM Băng sóng AM: 535 khz - 1605 khz. Băng sóng FM: 88 Mhz -108 Mhz. 1. Băng sóng AM: Cấu tạo các tầng của máy. a. Anten đầu vào: Anten đầu vào làm việc trộn dải tần 0,5 Mhz - 1,6 Mhz gồm 2 cuộn dây quấn treân lõi Peỉt. Cuộn thứ cấp bên trái mắc song song với tụ xoay C1 tạo thành một khung cộng hưởng song song LC, nhờ đó tụ xoay C1 nên ta có thể thay đổi tần số cộng hưởng theo quy luật....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 11

  1. CHÖÔNG 11: XAÂY DÖÏNG MOÂ HÌNH RADIO - CASSETTE A. SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG QUAÙT CUÛA MOÄT RADIO – CASSETTE: RADIO NGUOÀN DAØN CÔ Ñieàu chænh Khueách ñaïi Khueách aâm saéc coâng suaát ñaïi ñaàu töø LOA B. PHAÂN TÍCH: Radio seõ thu ñöôïc 2 baêng soùng: AM vaø FM Baêng soùng AM: 535 khz  1605 khz. Baêng soùng FM: 88 Mhz  108 Mhz. 1. Baêng soùng AM: Caáu taïo caùc taàng cuûa maùy. a. Anten ñaàu vaøo: Anten ñaàu vaøo laøm vieäc troän daûi taàn 0,5 Mhz  1,6 Mhz goàm 2 cuoän daây quaán treâân loõi Perit. Cuoän thöù caáp beân traùi maéc song song vôùi tuï xoay C1 taïo thaønh moät khung coäng höôûng song song LC, nhôø ñoù tuï xoay C1 neân ta coù theå thay ñoåi taàn soá coäng höôûng theo quy luaät. 1 f  2 LC
  2. Do thay ñoåi ñöôïc taàn soá coäng höôûng ôû ñaàu vaøo maùy thu coù theå laøm vieäc ôû daûi taàn soá 0,5 Mhz  1,6 Mhz. Do ñoù, veà nguyeân taéc maùy thu ñöôïc tín hieäu cuûa ñaøi phaùt ôû daûi taàn soá noùi treân. ÔÛ nhöõng maùy thu saûn xuaát coâng nghieäp ta ñaùnh daáu nhöõng möùc taàn soá ôû treân baêng soùng AM, thoâng qua kim chæ thò vaø keát caáu ñoàng chænh vôùi truïc quay cuûa truïc C1 ñeå xaùc ñònh nhöõng ñaøi phaùt mong muoán naèm ôû khu vöïc naøo treân baêng soùng, giuùp cho vieäc doø tìm nhanh choùng. Tuï C2 laø tuï thoaùt nhöõng nhieãu naèm ngoøai taàn soá maø ñaøi laøm vieäc. Khi coù tín hieäu coäng höôûng ôû khung thoâng qua bieán aùp T2, naêng löôïng ñieän töø caûm öùng sang cuoän thöù caáp ñeå ñeán cöïc B cuûa T1 ôû boä troän soùng. Nhöõng maùy thu coù chaát löôïng cao ôû ñaàu vaøo coù 1  2 boä khueách ñaïi cao taàn (RF). Trong tröôøng hôïp ñoù maùy seõ coù ñoä nhaïy vaø ñoä löïc choïn cao. \ SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ MAÙY THU MOÄT BAÊNG AM b. Dao ñoäng noäi vaø troän soùng Local – Mixer:
  3. Dao ñoäng noäi vaø troän soùng ñöôïc thöïc hieän treân Q1 bieán aùp T2 vaø tuï xoay ñoàng chænh C4. Ñeå taêng ñoä nhaïy vaø ñoä choáng nhieãu cuûa maùy ta phaûi chuyeån tín hieäu cao taàn coù baêng soùng tín hieäu trung taàn (IF) ñeå thöïc hieän khueách ñaïi tín hieäu ñeán möùc caàn thieát tröôùc khi taùch soùng. Muoán thöïc hieän muïc ñích ñoù caàn phaûi coù boä dao ñoäng noäi vaø boä troän soùng. Ñeå tín hieäu trung taàn coù baêng soùng coá ñònh (460 khz + 5 khz) thì taàn soá cuûa boä dao ñoäng noäi phaûi ñöôïc thay theá töông öùng theo cuûa tín hieäu taàn soá ñaàu vaøo, laøm sao ñeå hieäu giöõa chuùng cho ta tín hieäu trung taàn. Phöông phaùp naøy thöïc hieän ñöôïc nhôø tuï xoay C4 ôû khung coäng höôûng boä dao ñoäng noäi ñöôïc ñoàng chænh theo truïc xoay C1 ôû ñaàu vaøo. Cuoän daây sô caáp vaø bieán theá T2 vaø tuï xoay C4 maéc song song vôùi noù taïo thaønh moät khung song song LC. Do caùc nhieãu noäi taïi trong maïch kích thích thaønh dao ñoäng trong khung. Taàn soá dao ñoäng naøy ñöôïc trích ôû cuoän sô caáp ñöa qua tuï C3 vaø cöïc phaùt E cuûa Q1. Thoâng qua tuï kyù sinh ñaàu vaøo EB cuûa Q1 dao ñoäng treân ñöôïc ñöa ñeán ñaàu vaøo Q1, ñöôïc Q1 khueách ñaïi vaø ñöa ra cuoän thöù caáp T2 (cuoän daây phaûi) dao ñoäng naøy ñöôïc caûm öùng qua cuoän sô caáp laøm cho dao ñoäng trong khung ñaït ñeán möùc ñeàu hoøa vaø oån ñònh. Tín hieäu RF ôû taàn ñaàu vaøo ñöa ñeán troän vôùi dao ñoäng noäi ôû Q1 ñeå taïo ra saûn phaåm môùi coù nhieàu thaønh phaàn taàn soá khaùc nhau, trong ñoù coù thaønh phaàn trung taàn (IF) maø ta caàn ñeán. c. Taàng trung taàn _ IF: Trung taàn goàm boä khueách ñaïi Q2, bieán aùp T3 vaø boä loïc ñaàu vaøo, bieán aùp T4 vaø boä loïc ñaàu ra. Cuoän sô caáp cuûa T3 ñöôïc noái vôùi tuï ñieän C5 taïo thaønh moät khung dao ñoäng coäng höôûng
  4. song song LC ñöôïc chænh ôû daûi taàn IF laø moät boä loïc daûi thoâng. Thaønh phaàn IF ôû ñaàu ra boä troän soùng ñi qua boä loïc ñöôïc caûm öùng qua cuoän thöù caáp cuûa T4 cuøng vôùi tuï C6 taïo thaønh khung coäng höôûng song song LC vaø boä loïc daûi thoâng ôû ñaàu ra chæ cho daûi taàn soá IF ñi qua. Tín hieäu trung taàn ñöôïc Q2 khueách ñaïi laáy ra ôû cöïc C qua boä loïc vaø caûm öùng sang cuoän thöù caáp T4 ñeå ñi ñeán ñaàu vaøo boä troän soùng. Thoâng thöôøng ñeå coù ñoä nhaïy cao, ngöôøi ta duøng töø 2  3 taàng khueách ñaïi trung taàn. Coøn ñeå coù ñoä choáng nhieãu cao, cuõng nhö ñeå oån ñònh möùc tín hieäu ôû ñaàu ra ngöôøi ta thöôøng duøng maïch töï ñoäng ñieàu chænh tín hieäu AGC (Automatic Gain Control) ñeå thay ñoåi heä khueách ñaïi trung taàn töông öùng vôùi söï thay ñoåi tín hieäu ta töông ñoái oån ñònh. Trong tröôøng hôïp cuï theå ôû ñaây thoâng qua nhaùnh B-C, Q3, R4, R3, C7 laøm nhieäm vuï AGC ñeå ñieàu chænh ñieåm coâng taùc treân cöïc B cuûa Q2 maø laøm thay ñoåi heä soá khueách ñaïi cuûa boä khueách ñaïi trung taàn. d. Taùch soùng bieân ñoä – AM detector: Taùch soùng bieân ñoä ñöôïc thöïc hieän teân nhaùnh B-E cuûa Q3 nhö laø moät diode taùch soùng ñieàu bieân ôû cöïc goác Q3 daïng bieán ñieäu bieân ñoä hình veõ (a): (a) Tín hieäu ñieàu bieân AM.
  5. ÔÛ tín hieäu coù taàn soá coá ñònh coøn bieân ñoä bieán thieân theo quy luaät cuûa tín hieäu aâm taàn thì bò caét ñi moät nöûa coøn laïi baùn chu kyø ñaët treân tuï C8. (b) Tín hieäu sau khi bò haïn cheá bieân ñoä. ÔÛ ñaây C8 laø tuï thoaùt tín hieäu cao taàn neân thöïc teá treân C8 ta khoâng quan saùt ñöôïc daïng tín hieäu nhö hình (b) maø chæ nhìn ñöôøng bao cuûa noù treân maùy hieän soùng ñoù laø tín hieäu aâm taàn nhö hình (c): ( c) C8 vaø Vr laø boä tích phaân (hay boä loïc thò taàn) coù nhieäm vuï laáy ra tín hieäu aâm taàn ñaõ ñöôïc ñieàu cheá ôû bieân ñoä cuûa tín hieäu cao taàn töø ñaøi phaùt gôûi ñeán, coøn thaønh phaàn cao taàn qua tuï C8 thoaùt xuoáng mass. Hình (c) cho ta thaáy tín hieäu aâm taàn nhö moät ñöôøng bao boïc laáy bieân ñoä soùng mang neân ngöôøi ta thöôøng goïi quy trình xöû lyù tín hieäu treân laø taùch soùng bieân ñoä hay taùch soùng ñöôøng bao. 2. Baêng soùng FM: Tín hieäu IF (AM) töø ngoõ ra IC BA4404 ñöôïc loïc qua thaïch anh 10,7 Mhz. Sau ñoù tín hieäu naøy ñöôïc ñöa vaøo chaân (7) cuûa IC BA4236L.
  6. Tín hieäu naøy ñöôïc khueách ñaïi bôûi FM IF, roài IF vaøo maïch haïn bieân (Limiter); chaân (10) coù maïch coäng höôûng L//C xaùc ñònh ta f0 cho taàng taùch soùng AM/FM, tín hieäu vaøo maïch laøm caâm taàng Mixer cuûa AM vaø sau ñoù laø taàng taùch soùng tröïc pha (Quad Det). Tín hieäu AF laáp qua taàng AF (SW), AF Amp ñeå sau cuøng ra ôû chaân (11).
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản