intTypePromotion=4

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
154
lượt xem
47
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy thu thanh không làm việc Bình thường Cao Đo cường độ dòng tĩnh Chạm điểm giữa biến trở âm lượng Chạm điểm giữa biến trở âm lượng Mạch cung cấp điện tiếp xúc xấu, làm việc gián đoạn Tụ lọc nguồn bị hư Đo điện áp cung cấp điện transitor tầng KĐCS phân cực sai Hỏng mạch cung cấp điện Điện trở lọc nguồn bị đứt Thay công tắc mới Kiểm tra sửa chữa mạch nguồn cung cấp điện Thấp Kiểm tra công tắc ON-OF...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 13

  1. CHÖÔNG 13: KHAI THAÙC VAØ SÖÛA CHÖÕA MOÂ HÌNH I. SÖÛA CHÖÕA: 1. Söûa chöõa Radio: a. Hoûng ôû phaàn cung caáp ñieän: Maïch cung caáp Maùy thu thanh Chaïm ñieän tieáp xuùc xaáu, khoâng laøm vieäc ñieåm laøm vieäc giaùn ñoaïn giöõa bieán Cao trôû aâm Bình Thaáp löôïng Tuï loïc nguoàn bò hö thöôøng Ño Ño ñieän aùp cung cöôøng ñoä Chaïm caáp ñieän doøng ñieåm Transistor taàng tónh giöõa bieán KÑCS phaân cöïc sai trôû aâm löôïng Hoûng maïch cung caáp ñieän Kieåm tra söûa chöõa Thaáp maïch nguoàn cung caáp ñieän Ñieän trôû loïc nguoàn Kieåm tra bò ñöùt coâng taéc ON-OFF Thay coâng taéc môùi Baèng 0mA
  2. b. Hoûng ôû phaàn khueách ñaïi aâm taàn: Khoâng coù tieáng ôû loa Loa phaùt ra Chaïm sô caáp bieán aùp ñaûo tieáng keâu pha Loa khoâng (Doøng tónh bình thöôøng) keâu - Hö loa - BAXAÂ (1) bò chaïm hoaëc ñöùt cuoän daây quaán. - BAÑP (2) bò chaïm hoaëc ñöùt cuoän daây quaán. Chaïm ñieåm giöõa bieán trôû aâm löôïng Loa khoâng keâu Hö tuï lieân laïc
  3. Maùy thu thanh coù aâm thanh nhoû Bình thöôøng Thaáp Kieåm tra ñieän aùp phaàn khueách ñaïi aâm taàn - Hö transistor ôû taàng KÑCS(3) Toát - Maøng loa bò raùch Tuï phaân doøng xoay chieàu - BAÑP hoaëc BAXAÂ bò chaïm bò roø - Transistor KÑÑP (4) bò phaân cöïc sai - Tuï lieân laïc bò roø. - Ñieän trôû maéc ôû cöïc phaùt transistor taêng trò soá Ghi chuù: (1) BAXAÂ : Bieán aùp xuaát aâm (2) BAÑP:bieán aùp ñaûo pha (3) KÑCS: khueách ñaïi coâng suaát (4) KÑÑP:khueách ñaïi ñaûo pha.
  4. c. Hoûng ôû phaàn khueách ñaïi trung taàn: Khoâng coù tieáng loa Kieåm tra ñieän aùp phaàn Khoâng bình thöôøng Bình thöôøng khueách ñaïi trung taàn - Ñöùt cuoän daây ôû maïch coäng - Transistor KDTT (1) bò hö. höôûng trung taàn. - Cuoän daây ôû maïch coäng höôûng - Ñieän trôû phaân cöïc cho transisitor trung taàn bò chaïm voû. taêng trò soá. Maùy thu coù aâm thanh yeáu treân toøan baèng soùng - Ñieän trôû ôû phaàn maïch phaûn hoài taêng trò soá. - Transistor khueách ñaïi trung taàn phaân cöïc sai. - Tuï gheùp maïch coäng höôûng trung taàn bò roø. - Chænh sai taàn soá coäng höôûng Ghi chuù: (1) KDTT: khueách ñaïi trung taàn.
  5. d. Hoûng ôû phaàn ñoåi taàn: Maùy thu thanh khoâng baét ñöôïc ñaøi, khoâng coù tieáng loa Loa khoâng phaùt Chaïm vaøo cöïc goác ra tieáng keâu - Hö transistor ñoåi taàn transistor ñoåi taàn - Transistor ñoåi taàn bò phaân cöïc sai. Loa phaùt ra tieáng keâu UE khoâng ñoåi Ño ñieän aùp cöïc phaùt UE Cuoän daây ôû maïch dao cuûa Transistor ñoåi taàn ñoäng bò ñöùt. Loa phaùt ra tieáng keâu nhöng khoâng baét ñöôïc ñaøi Cuoän daây ôû maïch dao ñoäng chænh sai. Chaïm vaøo ñaàu vaøo cuûa tuï bieán ñoåi - Cuoän daây anten ñöùt. Loa khoâng phaùt - Hö tuï bieán ñoåi ra tieáng keâu
  6. 2. Söûa chöõa phaàn cassette: a.Vaán ñeà chung: Thöïc teá cho thaáy hö hoûng ôû maùy cassette phaàn lôùn laø hö hoûng ôû phaàn cô caáu truyeàn ñoäng baêng, coøn phaàn maïch ñieän töû laøm vieäc oån ñònh vaø chuùng ñöôïc laép raùp treân nhöõng board maïch rieâng cho moãi khoái chöùc naêng. Caùc board naøy ñöôïc keát noái vôùi nhau thaønh maùy nhôø nhöõng ñaàu noái coù theå caém vaøo, ruùt ra deã daøng. Neáu khoâng sô yù laøm ñöùt daây, chaïm maïch ... thì caùc maïch ñieän töû ôû maùy khoù maø hö ñöôïc. - Vôùi hieän töôïng hö hoûng do phaàn cô caáu truyeàn ñoäng baêng, ta caàn xem xeùt heä thoáng truyeàn ñoäng, ñoàng thôøi cuõng khoâng queân kieåm tra hoäp baêng. Löu yù raéng, baûn thaân cô caáu hoäp baêng cuõng laø thaønh phaàn cuûa cô caáu truyeàn ñoäng baêng. - Vôùi hieän töôïng hö hoûng do phaàn maïch ñieän töû, coâng vieäc phaân tích hieän töôïng, phaùn ñoùan nguyeân nhaân, ño kieåm tra, loïai tröø ... söûa chöõa, coù cuøng nguyeân taéc vaø phöông phaùp nhö söûa chöõa maùy thu thanh. Löu yù raèng ñeå ño, kieåm tra, söûa chöõa ôû maïch ñieän töû duøng IC, ta caàn xaùc ñònh tröôùc nhaát caùc ñieän cöïc mass (GND), Vcc (nguoàn cung caáp ñieän aùp moät chieàu), ngaõ vaøo cuûa tín hieäu (IN), ngaõ ra cuûa tín hieäu (OUT); ñieän aùp ño ñöôïc ôû caùc ñieän cöïc cuûa IC so vôùi trò soá ñieän aùp ñaõ ghi treân sô ñoà (giôùi haïn sai khaùc trong khoûang 20%). b. Nhöõng hö hoûng thöôøng gaëp: Tröôùc khi cho raèng maùy hö, ta caàn laøm nhöõng vieäc sau ñaây: - Môû maùy, coâng taéc ôû vò trí ON (ON_OFF), nhöng ñeøn khoâng saùng, maùy khoâng hoaït ñoäng:
  7. + Phích caém ñieän coù ñöôïc caém chaéc chaén ôû oå laáp ñieän chöa? + Pin ñaõ ñöôïc ñaáu ñuùng chöa? - AÁn phím PLAY, baêng khoâng di chuyeån: + Pin coù yeáu quaù khoâng? + Phím Pause coù ñöôïc nhaû ra chöa? - AÂm thanh phaùt ra yeáu hôn bình thöôøng: + Ñaàu töø coù bò dô khoâng? + Pin coù yeáu khoâng? - Phím RECORD khoâng theå nhaán ñöôïc: + Mieáng nhöïa sau löng cuoän baêng coù bò naïy boû khoâng? + Ñóa baêng beân traùi coù coøn baêng khoâng (cuõng aùp duïng cho phím PLAY khoâng nhaán ñöôïc). - AÂm thanh ôû loa bò meùo: + Baùnh xe eùp baêng, truïc daãn ñoäng coù bò dô hay khoâng? + Pin coù yeáu khoâng? II. NHÖÕNG HÖ HOÛNG PHOÅ BIEÁN THÖÔØNG GAËP: 1. Maùy khoâng hoaït ñoäng, khoâng ghi vaø khoâng phaùt: Nguyeân nhaân chuû yeáu laø phaàn cung caáp ñieän. Caàn löu yù raèng nguyeân nhaân hö hoûng seõ khoâng do toøan boä caùc thaønh phaàn taïo neân, maø chæ do moät thaønh phaàn taïo ra. Ñeå kieåm tra ñieän aùp nguoàn cung caáp, maïch nguoàn phaûi ôû ñieàu kieän laøm vieäc coù taûi vaø volume phaûi ôû vò trí toái ña. Nguoàn cung caáp ñieän goïi laø laøm vieäc bình thöôøng neáu suoát quaù trình ño, kieåm tra (coù taûi) khoâng coù hieän töôïng suy giaûm ñieän aùp. Neáu so saùnh trò soá ñieän aùp ño ñöôïc vôùi trò soá ñieän aùp lyù thuyeát, coù theå caùc keát quaû seõ khoâng
  8. gioáng nhau vì noù tuøy thuoäc volume ôû vò trí naøo. Neân ño cöôøng ñoä doøng ñieän laøm vieäc cuûa maïch maùy, neáu phaùt hieän khoâng coù doøng ñieän laøm vieäc maø ñieän aùp nguoàn toát, thì kieåm tra daây daãn ñieän, moái noái khoâng tieáp xuùc toát; ngöôïc laïi, cöôøng ñoä doøng ñieän laøm vieäc taêng maïnh, neân kieåm tra laïi ñoäng cô hoaëc maïch maùy ñaõ bò noái taét. 2. AÂm thanh quaù yeáu, tieáng oàn quaù lôùn: Neân kieåm tra laïi ñaàu töø, coù theå ñaàu töø bò maøi moøn quaù möùc cho pheùp hoaëc ñaàu töø bò dô. Ñeå chuøi ñaàu töø coù theå duøng boâng goøn thaám coàn (vaét khoâ) ñeå lau saïch ñaàu töø hoaëc duøng baêng chuøi ñaàu töø ñeå lau. Ngoøai ra, maïch loïc ôû boä nguoàn cung caáp ñieän bò hö (tuï loïc nguoàn bò ræ) seõ taïo neân tieáng oàn ôû loa, ñoàng thôøi ñieän aùp moät chieàu cung caáp bò giaûm neân aâm thanh yeáu. 3. Baêng di chuyeån quaù chaäm: Neân ñeå yù tröôùc heát ñeán daây curoa truyeàn ñoäng. Coù theå daây bò giaõn, moøn hoaëc dính daàu... ñeàu laøm baêng töø di chuyeån chaäm. Neáu vaän toác di chuyeån cuûa baêng khoâng ñeàu, coù theå do truïc quay baêng hoaëc caùc roøng roïc khoâng coøn ñeàu. Ngoaøi ra, cuõng caàn kieåm tra ñeán truïc daãn ñoäng vaø baùnh eùp baêng duøng daây curoa coù ñaët ñuùng vò trí khoâng. 4. Baêng khoâng di chuyeån khi ñoäng cô ñöôïc cung caáp ñieän: Neân kieåm tra tröôùc heát tình traïng laøm vieäc cuûa ñoäng cô. Thaùo daây curoa, kieåm tra truïc quay rotor, cung caáp ñieän neáu rotor khoâng quay, caàn chuøi laïi ñoäng cô (xem laïi ñeäm loùt, tra daàu oå ñôõ truïc rotor). Thöû cho rotor quay, roài döøng, roài khôûi ñoäng laïi
  9. vaøi laàn xem rotor coù coøn bò keït nöõa khoâng. Neáu caàn thieát phaûi thay môùi ñoäng cô. Ngoaøi ra, coù theå do heä thoáng roøng roïc bò keït cuõng laøm baêng khoâng di chuyeån. Ta neân tra ñaàu vaøo heä thoáng baùnh xe trung gian hoaëc truïc quay ôû caùc roøng roïc. 5. Ghi khoâng ñöôïc, hoaëc ghi ñöôïc thì aâm thanh coù tieáng huù, rít: Neân kieåm tra daây boïc giaùp, voû boïc giaùp bò ñöùt, khoâng tieáp ñöôïc söôøn maùy (mass) hoaëc caém ngaõ vaøo khoâng tieáp xuùc toát. Cuõng neân kieåm tra xem maïch ñieän töû phaàn ghi aâm coù hö hoûng khoâng, baèng caùch ghi töø ngaõ vaøo AUX (khoâng ghi baèng ñöôøng tín hieäu micro) töø moät maùy khaùc... hoaëc chuyeån maùy sang cheá ñoä PLAY ñeå kieåm tra maïch ñieän töû ôû phaàn khueách ñaïi hoãn hôïp.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản