Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
168
lượt xem
50
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đọc sơ đồ mạch máy casêtt, để nhanh chóng nhận biết các khối chức năng và các phần tử mạch máy, ta nên để ý vài ký tự trên sơ đồ và ý nghĩa của chúng như sau: ACỊN: Lỗ cắm điện lấy từ nguồn điện nhà xoay chiều. ALC (Automatic Level Cổntl): mạch tự động điều chỉnh mức ghi. Jắc cắm dây dẫn điện tín hiệu vào máy, nguồn tín hiệu lấy từ các máy khác. - BAND: băng sóng (Radio). - BALANCE: Cân bằng mức tín hiệu ra giữa hai kênh trái, phải....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 14

  1. Chương 14: NHÖÕNG KYÙ TÖÏ THOÂNG DUÏNG TREÂN SÔ ÑOÀ MAÏCH MAÙY CASSETTE Khi ñoïc sô ñoà maïch maùy cassette, ñeå nhanh choùng nhaän bieát caùc khoái chöùc naêng vaø caùc phaàn töû maïch maùy, ta neân ñeå yù vaøi kyù töï treân sô ñoà vaø yù nghóa cuûa chuùng nhö sau: - AC.IN: Loã caém ñieän laáy töø nguoàn ñieän nhaø xoay chieàu. - ALC (Automatic Level Control): maïch töï ñoäng ñieàu chænh möùc ghi. - AUXUIN: Jaéc caém daây daãn ñieän tín hieäu vaøo maùy, nguoàn tín hieäu laáy töø caùc maùy khaùc. - BAND: baêng soùng (Radio). - BALANCE: Caân baèng möùc tín hieäu ra giöõa hai keânh traùi, phaûi. - BASS : aâm traàm. - BUILT-IN MIC: micro ñaõ ñöôïc ñaët ôû maùy. - DOL-BY NR: maïch giaûm tieáng oàn. - COUNTER: boä soá ghi khoûang di chuyeån cuûa baêng töø. - EAR: loã caém oáng nghe. - EJECT: ñaåy baêng ra khoûi maïch maùy. - EH (Erase Head): ñaàu töø xoùa. - EX.SP : loã caém loa ra ngoøai. - FULE : caàu chì. - FFWD : baêng töø di chuyeån tôùi nhanh. - FFWD/CUE : baêng töø di chuyeån tôùi nhanh coù phaùt ra tieáng.
  2. - FM.MODE: maùy phaùt FM laø mono hay stereo. - FUNTION: choïn cheá ñoä laøm vieäc cho maùy cassette hay radio. - HEAD: ñaàu töø. - LINE IN, LINE OUT: Jack caém daây daãn tín hieäu vaøo (IN), ra (OUT) ôû möùc 30mV/47 K. - L (LEFT) phaàn beân traùi. - LEVEL BATT: ñeøn chæ thò baùo möùc nguoàn ñieän aùp cung caáp. - L.CH (LEFT CHANNEL): keânh tín hieäu traùi. - MONITOR: kieåm tra aâm thanh ghi. - MIC (MICRO): jack caém micro ngoøai - M (MOTOR): ñoäng cô ñieän. - OSC (OSCILATOR): maïch dao ñoäng. - POWER: nguoàn cung caáp. - PLAY : phaùt. - PAUSE: taïm döøng. - PHONE: jack caém oáng nghe. - POWER AMP: khoái khueách ñaïi coâng suaát. - PRE AMP: khoái tieàn khueách ñaïi. - REW (REV): quaán baêng. - RESET: trôû veà khoâng (ôû boä soá ghi khoûang di chuyeån cuûa baêng töø). - REM: loã caém daây ñieàu kieån taét môû. - R (RIGHT): phaàn beân phaûi.
  3. - R.CH (RIGHT CHANNEL): keânh tín hieäu phaûi. - REVERSE: ñoåi chieàu quay baêng töø. - REC: ghi. - RP.HEAD: ñaàu töø hoãn hôïp ghi phaùt. - RECT (RECTIFIER): boä chænh löu. - SEA (SOUND EJJECT AMPLIFIER GRAPHIC EQUALIZER): Maïch khueách ñaïi hieäu öùng aâm thanh (ñieàu chænh aâm saéc). - SW (SWITCH): coâng taéc ñoåi noái. - TONE: ñieàu chænh aâm saéc. - TREBLE: aâm boång. - TAPE: baêng töø. - TAPE EJECT: coâng taéc choïn baêng (NORMAL, CRO2, METAL). - VOL (VOLUME): bieán trôû ñieàu chænh aâm löôïng. IV. KHAI THAÙC: Ngoøai maïch khueách ñaïi coâng suaát duøng IC trong moâ hình, ta coù theå gaén theâm caùc maïch coå ñieån khueách ñaïi coâng suaát duøng transistor hoaëc caùc maïch coâng suaát duøng OP-AMP. KEÁT LUAÄN Ñeà taøi naøy chöa phaûi laø vaán ñeà gì môùi, bôûi ñaây chæ laø moâ hình Radio – Cassette nhöng noù seõ hoã trôï cho caùc trung taâm daïy ngheà ôû ñòa phöông. Vôùi noäi dung cuûa moät ñeà taøi phong phuù, roäng veà lyù thuyeát, khoù veà thi coâng, baèng nhöõng noã löïc cuûa mình em ñaõ hoøan thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Tuy maùy ñaõ thi coâng xong,
  4. nhöng chaéc chaén vôùi phöông aùn cuûa em seõ coøn mang tính chuû quan, qua ñoù khoâng traùnh khoûi thieáu soùt. Vaãn bieát seõ coù nhieàu phöông aùn toái öu hôn, nhöng qua quaù trình laøm luaän aùn ñaõ giuùp em töï mình kieåm tra vaø cuõng coá laïi cuõng nhö trang bò theâm kieán thöùc cho baûn thaân mình. Chaân thaønh caûm ôn quùy thaày coâ vaø caùc baïn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản