Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
125
lượt xem
55
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc dù băng từ được nhiều nhà sản xuất chế tạo thành nhiều loại băng từ có tính chất và công dụng theo các tiêu chuẩn khác nhau tuy nhiên các loại băng từ đó đều có chung 1 kết cấu: đó là một lớp từ tính được trộn với keo kết dính phủ lên trên màn chầt dẻo gọi là keo kết. Hình 10: Cấu tạo băng từ a) Băng từ thường b) Băng từ có lớp áo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 4

  1. CHÖÔNG 4: KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ CASSETTE A. NGUYEÂN TAÉC GHI AÂM VAØ PHAÙT AÂM: I. BAÊNG TÖØ: Maëc duø baêng töø ñöôïc nhieàu nhaø saûn xuaát cheá taïo thaønh nhieàu loïai baêng töø coù tính chaát vaø coâng duïng theo caùc tieâu chuaån khaùc nhau tuy nhieân caùc loïai baêng töø ñoù ñeàu coù chung 1 keát caáu: ñoù laø moät lôùp töø tính ñöôïc troän vôùi keo keát dính phuû leân treân maøn chaàt deûo goïi laø keo keát. 2 2 2 1 2 1 1 3 Hình 10: Caáu taïo baêng töø a) Baêng töø thöôøng : 1lôùp ñeá b) Baêng töø coù lôùp aùo : 2 lôùp töø tính c) Baêng töø coù 2 lôùp töø boät tính : 3 lôùp aùo 1. Phaân loïai baêng töø: Tuøy thuoäc chaát lieäu ñöôïc söû duïng laøm lôùp töø tính ngöôøi ta chia töø thaønh 6 loïai nhö sau: a. Baêng Oxit saét töø: (Fe2O3) Baêng Oxit saét thöôøng ñöôïc goïi laø baêng thoâng duïng (normal). Lôùp boät töø tính ñöôïc phuû leân lôùp ñeå raø haït oxit saét maøu naâu coù
  2. daïng hình kim daøi 0.6  1 m, roäng 0,1 m. Loïai baêng naøy coù caùc loïai sau: - Coâng ngheä cheá taïo ñôn giaûn, giaù thaønh reû. - Chaát löôïng töông ñoái oån ñònh. - Doøng ñieän ghi nhoû vaø coù theå ghi tôùi doøng coù taàn soá nhoû hôn 10kHz. b. Baêng ñioxit-crom (CrO2): Ñioxit crom ñöôïc choïn laøm lôùp boät töø tính, öu ñieåm cuûa noù laø doøng ghi ñöôïc coù taàn soá khaù cao (hôn 15kHz). Tuy nhieân, nhöôïc ñieåm cuûa noù laø lôùp töø tính cöùng neân ñaàu töø mau moøn hôn so vôùi duøng baêng thoâng duïng (normal). c. Baêng oxit saét vaø Coban (Fe2O3 + Co): Loïai baêng naøy hieän ñang ñöôïc söû duïng phoå bieán hôn loïai baêng töø ñioxit-crom, ñaëc ñieåm cuûa noù laø giaù thaønh reû hôn vaø ñoä nhaïy cao hôn trong khoûang taàn soá trung bình so vôùi baêng (CrO2) khoûang 15dB. d. Baêng 2 lôùp Fe2O3 vaø CrO2: Lôùp töø tính goàm 2 lôùp vaät lieäu töø: lôùp Fe2O3 vaø CrO2 ñöôïc phuû choàng leân nhau. Baêng 2 lôùp coù ñaëc ñieåm toång hôïp chung cuûa loïai baêng thoâng duïng vaø baêng ñioxit-crom. e. Baêng Metal: Loïai baêng naøy môùi ñöôïc saûn xuaát gaàn ñaây vaø ngaøy caøng trôû neân thoâng duïng. Vaät lieäu töø ñeå laøm lôùp töø tính ôû baêng Metal chuû yeáu laø caùc ion saét thuaàn. So vôùi caùc loïai baêng noùi treân, baêng Metal coù öu ñieåm:
  3. - Laøm vieäc toát vôùi doøng ñieän ghi ôû daûi roäng, nhaát laø ghi ñöôïc vôùi taàn soá cao, do ñoù coâng suaát ra lôùn ôû eoïi taàn soá, ñoàng thôøi chaát löôïng aâm thanh ôû taàn soá cao ñöôïc hoøan chænh. - Taïp aâm neàn nhoû, giaûm 1  3 dB (tuøy thuoäc taàn soá) vaø coâng suaát ra ñöôïc naâng leân 7  8 dB neân aâm thanh trong treûo. - Tuy nhieân, baêng Metal chæ neân duøng ôû maùy Cassette coù ñaàu töø ghi coù maät ñoä töø thoâng lôùn. Vôùi ñaàu töø thoâng thöôøng thì möùc ghi chöa ñaït maø ñaàu töø ñaõ baûo hoøa. Maëc khaùc vì maät ñoä töø ghi teân baêng raát cao neân ñaàu töø xoùa thoâng thöôøng seõ khoù xoùa heát. f. Baêng Angrom: Baêng kyõ thuaät boác hôi trong moâi tröôøng chaân khoâng, ngöôøi ta phuû tröïc tieáp moät lôùp kim loïai Coban (Co) leân lôùp ñeá, khoâng duøng vaät lieäu keo keát dính. Vì lôùp Coban raát moûng (taêng ñöôïc thôøi gian nhôø keo keát dính laø 3m) neân baêng trôû neân raát moûng (taêng ñöôïc thôøi gian) hôn nöõa do vaät lieäu töø ñöôïc phuû leân lôùp ñeá nhôø kyõ thuaät boác hôi neân coù ñoä thuaàn raát cao (taêng maät ñoä ghi). Do vaäy ñaëc ñieåm cuûa baêng Angrom laø: - Chieàu daøi cuoän baêfg daøi theâm 50% (töø 44m-> 66m). Toång coäng 2 maët ghi ñöôïc ôû baêng leân tôùi 3 giôø. - Maëc duø baêng moûng nhöng tính chaát cô hoïc cuûa baêng töông ñoái toát nhôø löïc lieân keát giöõa caùc haït töø coù ñöôïc baèng kyõ thuaät boác hôi cao so vôùi kqõ thuaät duøng keo keát dính. 2. Quy caùch baêng Cassette: Caùc loïai baêng töø noùi treân coù theå saûn xuaát vôùi caùc hình thöùc khaùc: baêng ñóa traàn, baêng hoäp lôùn (cartridge), baêng cassette baêng mini cassette.
  4. Nhôø hình thöùc goïn gaøng, söû duïng tieän lôïi neân baêng cassette ngaøy nay trôû neân thoâng duïng. Côõ Beà Beà daøy (m) Chieà Thôøi gian baêng roäng Toång Lôùp u daøi ghi baêng (mm) coäng töø (m) (phuùt) C 30 81 18 6 45 30 C 60 18 6 90 60 C 90 12 4 135 90 C 120 09 3 180 120 Baûng 2: kích thöôùc baêng töø cuûa baêng cassette 3.Töø hoùa baêng: Chuùng ta ñaõ bieát khi coù doøng ñieän (cöôøng ñoä I) chaïy qua moät cuoän daây (n voøng daây quaán) thì trong cuoän daây ñoù xuaát hieän moät töø tröôøng cöôøng ñoä töø tröøông (H) ñöôïc xaùc ñònh baèng bieåu thöùc: 0.4n  I H l Trong ñoù, l laø chieàu daøi cuoän daây. Neáu taêng cöôøng ñoä doøng ñieän I thì caûm öùng töø B vaø cöôøng ñoä töø tröôøng H cuõng taêng theo. Hình 8 bieåu dieãn quan heä giöõa caûm öùng töø B vôñi cöôøng ñoä töø tröôøng H, vaø ñöôøng bieåu dieãn B = f(H) ñöôïc goïi laø ñöôøng töø tröôøng treã (OA). B A Br H HC 0
  5. Hình 11: Quan heä giöõa caûm öùng töø B vôùi cöôøng ñoä töø tröôøng H Sau khi ñaït ñeán giai ñoïan baõo hoøa, neáu luùc naøy cöôøng ñoä töø tröôøng H giaûm thì caûm öùng töø B cuõng giaûm daàn, nhöng khoâng theo ñöôøng cuõ maø theo moät ñöøông khaùc. Khi cöôøng ñoä töø tröôøng H giaûm veà 0 thì caûm öùng töø B coøn coù trò soá Br, Br ñöôïc goïi laø caûm öùng töø tröôøng dö, hay ñoä töø hoùa dö hoaëc töø dö. Ñeå tieáp tuïc giaûm caûm öùng töø B, thì phaûi taêng cöôøng ñoä töø tröôøng H (theo chieàu ngöôïc laïi) cho ñeán trò soá Hc thì B = 0. Hc goïi laø cöôøng ñoä khöû töø. Tieáp tuïc hieän töôïng treân, ta coù ñöôøng chu trình töø hoùa vaø ñöôïc goïi laø ñöôøng chu trình töø treã. Lôùp töø tính treân baêng töø, thöïc chaát laø caùc nam chaâm nhoû li ti, ban ñaàu caùc nam chaâm naøy saép xeáp khoâng theo moät traät töï neân chuùng khöû töø laãn nhau. Nhöng khi baêng töø bò xoùa, döôùi taùc duïng cuûa töø tröôøng caùc nam chaâm treân seõ saép xeáp theo moät höùong nhaát ñònh. Veà maët naêng löôïng khi cöôøng ñoä töø tröôøng coøn yeáu, taát caû caùc nam chaâm chöa hoøan toøan coù cuøng höôùng neân möùc caûm öùng töø B khoâng taêng tuyeán tính theo ñoä taêng cuûa töø tröôøng H. Do ñoù ñöôøng töø hoùa luùc naøy coù daïng cong. Neáu cöôøng ñoä töø tröôøng H taêng ñeán möùc ñoä naøo ñoù, caùc nam chaâm cuõng quay moät höôùng vaø luùc naøy caûm öùng töø B cuõng taêng tæ leä thuaän vôùi cöôøng ñoä töø tröôøng H, ta coù ñöôøng töø hoùa luùc naøy laø ñoïan thaúng.
  6. Vaø neáu tieáp tuïc taêng cöôøng ñoä töø tröôøng H, caûm öùng töø B taêng chaäm vaø ñaït ñeán trò soá baõo hoøa. Caùc nam chaâm ñaõ ñöôïc töø hoùa hoøan toøan, ôû giai ñoïan naøy khi khoâng coù taùc ñoäng bôûi töø tröôøng H chuùng vaãn coøn giöõ ñöôïc töø dö. (Chieàu daøi cuoän baêng daøi theâm 50% (töø 44m --> 66m). Toång coäng 2 maët ghi ñöôïc ôû baêng leân ñeán 3 giôø). - Maëc duø baêng moûng nhöng tính chaát cô hoïc cuûa baêng töông ñoái toát, nhôø löïc lieân keát giöõa caùc haït töø coù ñöôïc baèng kyõ thuaät boác hôi cao so vôùi kyõ thuaät duøng keo keát dính. Möùc töø dö naøy coù yù nghóa quan troïng trong vieäc “ghi aâm” treân baêng töø . Khoâng coù töø dö thì khoâng coù kyõ thuaät ghi aâm töø. Ngöôøi ta töø hoùa baêng töø bôûi doøng ñieän moät chieàu hoaëc doøng ñieän cao taàn (doøng sieâu aâm). 4. Söû duïng, baûo quaûn baêng töø: - Tín hieäu ghi laïi treân baêng töø döôùi daïng töø dö. Do ñoù neáu coù töø tröøông ñuû maïnh taùc ñoäng leân baêng töø ñaõ ghi, thì seõ laøm giaûm chaát löôïng tín hieäu ñaõ ñöôïc ghi. - Baêng töø coù theå bò ñöùt, daõn (nhaõo) trong quaù trình laøm vieäc, do löïc caêng baát thöôøng xaûy ra luùc khôûi ñoäng hoaëc luùc döøng baêng. Söùc beàn cuûa baêng töø phuï thuoäc phaàn lôùn vaøo vaät lieäu laøm ñeá baêng. Baêng caøng daøy thì caøng khoù ñöùt. - Vì baêng laøm töø vaät lieäu thuoäc nhoùm plastic, khi coï saùt vôùi ñaàu töø vaø caùc boä phaän cuûa cô caáu chuyeån baêng neân noù seõ tích ñieän (tónh ñieän) do ñoù seõ gaây taùc haïi xaáu ñeán tín hieäu ñaõ ghi. - Khi chaïy, baêng aùp vaøo ñaàu töø vaø coù theå taïo ra tieáng rít. Tieáng rít naøy thöôøng gaëp khi baêng ñaõ quaù laâu, cuõ hoaëc do taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng ngoøai nhö nhieät ñoä, aåm ñoä cuûa moâi tröôøng cao. Toùm laïi:
  7. + Baêng töø khoâng ñeå gaàn caùc nguoàn gaây töø tröøông nhö: ñoäng cô ñieän, maùy bieán aùp, maùy phaùt ñieän ... + Neân choïn loïai baêng töø coù lôùp ñeá thuoäc loïai vaät lieäu polyester ñeå coù söùc beàn cô hoïc toát. + Löu tröõ baâng töø ôû nôi thoùang maùt vaø aåm ñoä khoûang döôùi 60%. + Löu tröõ baêng laâu ngaøy, thænh thoûang neân cho phaùt laïi baêng töø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản