Thiết kế và ứng dụng: Bàn thay băng tự tạo điều trị bỏng

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
74
lượt xem
8
download

Thiết kế và ứng dụng: Bàn thay băng tự tạo điều trị bỏng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bàn thay băng kiểu cũ: Cần nhiều nhân lực để nâng chi thể; Không thuận tiện; Thời gian kéo dài; Khó thay băng vùng lưng mông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và ứng dụng: Bàn thay băng tự tạo điều trị bỏng

  1. ViÖn báng quèc gia Khoa håi søc cÊp cøu ThiÕt kÕ vμ øng dông ThiÕt ng bμn thay b¨ng tù t¹o ®iÒu trÞ báng Đç V¨n B×nh NguyÔn Nh− L©m §Æng ThÞ BÝch Hoμ NguyÔn TiÕn Dòng Vò Hoμng Anh §Æng ThÞ Lan Anh
  2. Bμn thay b¨ng kiÓu cò CÇn nhiÒu nh©n lùc: n©ng chi thÓ Kh«ng thuËn tiÖn Kh Thêi gian kÐo dμi Thêi 11/5/2009 2 11/5/2009
  3. Bμn thay b¨ng kiÓu cò Khã thay b¨ng vïng l−ng Khã m«ng NhiÒu nh©n lùc n©ng l−ng NhiÒu ¶nh h−ëng ®Õn chøc n¨ng sèng khi thay ®æi t− thÕ Khã kiÓm so¸t ®−êng thë khi Khã khi g©y mª thay b¨ng 11/5/2009 3 11/5/2009
  4. CÊu t¹o cña bμn thay b¨ng kiÓu míi ki Gii¸ ®ì tay, ch©n cã thÓ n©ng cao vμ xoay tuú thuéc t− thÕ vμ G vÞ trÝ báng cña bÖnh nh©n Th©n bμn cã thÓ h¹ thÊp ë vïng l−ng gióp ®¾p g¹c thuèc vμ Th b¨ng dÔ dμng kh«ng cÇn thay ®æi t− thÕ bÖnh nh©n H¹ thÊp ®Çu: dÔ dμng kiÓm so¸t ®−êng thë khi g©y mª thay b¨ng, t¾m ®iÒu trÞ • ChÊt liÖu Inox • ChiÒu dμi: 1800 cm • ChiÒu réng: 550 cm • ChiÒu cao: 750 cm • HÖ thèng c¸c tay quay 11/5/2009 4 11/5/2009
  5. Bμn thay b¨ng kiÓu míi 11/5/2009 5 11/5/2009
  6. Bμn thay b¨ng kiÓu míi H¹ thÊp vïng ®Çu 11/5/2009 6 11/5/2009
  7. Bμn thay b¨ng kiÓu míi Gi¸ ®ì chi thÓ, cã thÓ xoay, d¹ng, khÐp tuú theo yªu cÇu 11/5/2009 7 11/5/2009
  8. Bμn thay b¨ng kiÓu míi •H¹ thÊp vïng l−ng – thuËn tiÖn cho c«ng t¸c thay b¨ng • CÇn Ýt nh©n lùc 11/5/2009 8 11/5/2009
  9. tÝnh s¸ng t¹o vμ hiÖu qu¶ Kh¾c phôc c¸c nh−îc ®iÓm cña bμn thay Kh b¨ng kiÓu cò : • Gi¶m nh©n lùc • An toμn cho bÖnh nh©n • Gi¶m thêi gian thay b¨ng Cã thÓ sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c Cã môc nhau: phÉu thuËt, t¾m trÞ liÖu… nhau: Gii¸ thμnh hîp lý G DÔ sö dông ë c¸c tuyÕn DÔ dông 11/5/2009 9 11/5/2009
  10. 11/5/2009 10 11/5/2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản