Thỏa thuận số 113/2005/LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
4
download

Thỏa thuận số 113/2005/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thỏa thuận số 113/2005/LPQT về con nuôi quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Québec

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận số 113/2005/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 113/2005/LPQT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2005 Th a thu n h p tác v con nuôi qu c t gi a Chính ph nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Québec có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2006./. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh TH A THU N H P TÁC V NUÔI CON NUÔI QU C T GI A CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH QUÉBEC CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Sau ây g i là “Vi t Nam”) và CHÍNH PH QUÉBEC (Sau ây g i là “Québec”) Dư i ây ư c ch nh là các Bên, Th a nh n r ng, phát tri n hài hòa nhân cách c a mình, tr em ph i ư c l n lên trong m t môi trư ng gia ình, trong b u không khí h nh phúc, tình thương yêu và s c m thông; Th a nh n r ng, m i Bên ph i có nh ng bi n pháp thích h p cho phép tr em ư c nuôi dư ng trong môi trư ng gia ình c a mình và b o m gia ình thay th cho tr em không có môi trư ng gia ình g c; Th a nh n r ng, vi c nuôi con nuôi qu c t có l i th mang l i m t gia ình v ng b n cho tr em trong trư ng h p không th tìm ư c m t gia ình phù h p cho tr em ó t i Nư c g c c a mình; D a trên các quy nh c a Công ư c Liên H p qu c v quy n tr em ngày 20 tháng 11 năm 1989, c bi t nh ng quy nh nh m b o m l i ích t t nh t c a tr em và tôn tr ng các quy n c a tr em trong vi c nuôi con nuôi;
  2. Mong mu n thi t l p các quy nh chung nh m b o m vi c tôn tr ng nh ng quy n c a tr em thư ng trú t i Vi t Nam ư c nh ng ngươi cư trú t i Québec nh n làm con nuôi và nh m phòng ng a vi c thu l i v t ch t b t chính, b t cóc tr em, bán và buôn bán tr em t vi c nuôi con nuôi; Căn c vào Th a thu n h p tác kinh t và k thu t gi a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Québec ư c ký ngày 16 tháng 01 năm 1992 và Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và Canada ký ngày 27 tháng 6 năm 2005, Th a thu n các quy nh sau: Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng Th a thu n này nh m thi t l p cơ ch h p tác gi a Vi t Nam và Québec và th t c gi i quy t yêu c u xin con nuôi quy nh t i Th a thu n này, c u thành khuôn kh theo ó cha m nuôi ngư i Québec có th th c hi n vi c xin tr em Vi t Nam làm con nuôi. 2. Ph m vi c a Th a thu n Th a thu n này ư c áp d ng i v i vi c nuôi con nuôi, do nh ng ngư i cư trú t i Québec xin nh n tr em thư ng trú t i Vi t Nam không quá tu i cho làm con nuôi theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Nh ng bi n pháp phòng ng a 1. Các Bên ti n hành các bi n pháp thích h p, phù h p v i pháp lu t c a mình, nh m phòng ng a vi c thu l i b t chính t vi c nuôi con nuôi ư c quy nh t i Th a thu n này. 2. Các Cơ quan Trung ương, các t ch c ư c c p phép và các cơ quan có thNm quy n khác trong lĩnh v c nuôi con nuôi, trong quá trình ho t ng, ph i tuân th các quy nh nh m phòng ng a vi c b t cóc, bán ho c buôn bán tr em, các hình th c bóc l t gây t n h i cho tr em cũng như nh m thu các ngu n l i b t chính. Chương 2 CÁC CƠ QUAN VÀ T CH C CÓ TRÁCH NHI M THI HÀNH TH A THU N 4. Cơ quan Trung ương Cơ quan Trung ương c a các Bên ư c ch nh nh m thi hành Th a thu n này: v phía C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam là C c Con nuôi qu c t thu c B Tư
  3. pháp và v phía Québec là Ban Thư ký v nuôi con nuôi qu c t thu c B Y t và các D ch v xã h i. 5. Các cơ quan có th m quy n và các t ch c 1. áp d ng Th a thu n này, các Cơ quan Trung ương có quy n hành ng, tr c ti p ho c thông qua s tr giúp c a các cơ quan có thNm quy n c a m i Bên, cũng như các t ch c ư c c p phép trong lĩnh v c nuôi con nuôi, phù h p v i pháp lu t c a nư c mình. 2. i v i trư ng h p nh n nuôi con nuôi gi a nh ng ngư i có quan h h hàng, trong nh ng trư ng h p c bi t ho c khi có quy nh c a pháp lu t, nh ng nhi m v thu c thNm quy n c a t ch c ư c c p phép theo quy nh c a Th a thu n này s do chính nh ng ngư i xin con nuôi ho c Cơ quan Trung ương Québec th c hi n, theo quy t nh c a B trư ng B Y t và các D ch v xã h i Québec. 6. Các t ch c ư c c p phép 1. T ch c có nhi m v b o v các quy n c a tr em, cao các quy n l i tr em ho c c i thi n các i u ki n s ng c a tr em, ư c B trư ng B Y t và các D ch v xã h i Québec c p phép, sau khi nh n ư c Gi y phép c a B Tư pháp Vi t Nam, có quy n ti n hành t i Vi t Nam các ho t ng nhân o và phi l i nhu n nh m h tr nh ng ngư i cư trú t i Québec nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi. 2. T ch c ư c c p phép ti n hành nh ng th t c trên phù h p v i các quy nh c a Th a thu n này và pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam và Québec. Chương 3 TH T C NUÔI CON NUÔI 7. Trách nhi m c a Cơ quan Trung ương Québec 1. Cơ quan Trung ương Québec b o m r ng ngư i xin nh n con nuôi có i u ki n và phù h p nh n con nuôi, và c p thư xác nh n, nh t là cam k t c a ngư i xin nh n con nuôi và kh năng nuôi con nuôi. 2. Cơ quan này b o m vi c ngư i xin con nuôi ã ti p c n nh ng thông tin s n có v tr em Nư c g c, c bi t v tình tr ng s c kho , hoàn c nh cá nhân, gia ình, xã h i và tâm sinh lý, và các thông tin v cha m , n u có th . 3. Cơ quan Trung ương Québec cũng b o m, trư c khi cho phép ngư i xin con nuôi ti p t c nh ng th t c xin con nuôi, căn c vào k t qu ánh giá tâm sinh lý và xã h i và các thông tin do Cơ quan trung ương Vi t Nam chuy n n, nh ng ngư i xin con nuôi áp ng y các i u ki n nh n tr em ư c gi i thi u làm con nuôi. 8. Trách nhi m c a t ch c ư c c p phép
  4. 1. T ch c ư c c p phép chuy n cho Cơ quan Trung ương Vi t Nam h sơ c a ngư i xin con nuôi, kèm theo thư c a Cơ quan Trung ương Québec xác nh n, nh t là cam k t và kh năng nh n con nuôi c a ngư i xin con nuôi và công hàm g m các thông tin, tài li u sau v ngư i xin con nuôi: a) H và tên, gi i tính, ngày sinh, s h chi u ho c th căn cư c, nơi cư trú, ngh nghi p, a ch liên l c; b) Năng l c pháp lu t dân s ; c) Kh năng nuôi con nuôi, c bi t là các i u ki n v kinh t , hoàn c nh cá nhân, gia ình, s c kh e và môi trư ng xã h i; d) Lý do xin nh n con nuôi; e) c i m c a tr em mà ngư i xin con nuôi có kh năng nh n làm con nuôi ( tu i, gi i tính và các c i m khác). 2. T ch c ư c c p phép b o m h sơ xin con nuôi áp ng t t c các quy nh theo pháp lu t Vi t Nam và Québec, và h sơ xin con nuôi ph i kèm theo b n d ch sang ti ng Vi t ư c ch ng th c phù h p. Chi phí d ch thu t h sơ do ngư i xin con nuôi ch u. 9. Trách nhi m c a Cơ quan Trương ương Vi t Nam 1. Cơ quan Trung ương Vi t Nam b o m: a) Tr em ư c gi i thi u làm con nuôi có i u ki n ư c nh n làm con nuôi theo pháp lu t Vi t Nam; b) Sau khi xem xét kh năng nuôi dư ng tr em trong nư c thì vi c nuôi con nuôi qu c t là gi i pháp phù h p nh t i v i quy n l i c a tr em; c) ã có s ng ý cho tr em làm con nuôi c a các cá nhân, t ch c, ho c cơ quan ư c quy n ng ý cho tr em làm con nuôi, nh ng cá nhân, t ch c ó ph i ư c tư v n và thông tin theo nh ng hình th c do pháp lu t òi h i v h qu c a s ng ý ó và s ng ý cho tr em làm con nuôi ch ư c ưa ra sau khi tr em ư c sinh ra; d) Căn c vào tu i và s trư ng thành c a tr em, tr em ã ư c tư v n và ph i ư c thông tin theo nh ng hình th c do pháp lu t òi h i v h qu c a vi c ng ý làm con nuôi, các mong mu n và ý ki n c a tr em ã ư c xem xét và tr em ã ng ý làm con nuôi khi pháp lu t òi h i; e) Các cá nhân và t ch c ho c cơ quan quy nh t i các i m c) và d) c a o n này ph i ư c thông tin theo nh ng hình th c do pháp lu t òi h i v nh ng s l a ch n khác và các h qu pháp lý c a vi c nh n nuôi con nuôi tr n v n, cá nhân và t ch c ho c các cơ quan t nguy n ng ý cho tr em làm con nuôi tr n v n b ng văn b n, theo m u quy nh c a pháp lu t;
  5. f) Không có b t kỳ m t yêu c u tr ti n ho c s n bù nào ư c ưa ra nh n ư c s ng ý ch p thu n cho tr em làm con nuôi theo quy nh t i các i m c) và d) c a o n này. 2. Khi Cơ quan Trung ương Vi t Nam xem xét kh năng ư c nh n làm con nuôi c a tr em và các i u ki n quy nh t i o n trên ư c áp ng, Cơ quan Trung ương Vi t Nam chuy n h sơ ngư i xin con nuôi cho cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam ti p t c gi i quy t vi c xin con nuôi và thông báo cho t ch c ư c c p phép bi t. 10. Gi i thi u tr em 1. Cơ quan có thNm quy n Vi t Nam, sau khi b o m vi c gi i thi u tr em phù h p v i ý ki n ư c nêu t i b n ánh giá tâm sinh lý và xã h i c a ngư i xin con nuôi, g i cho t ch c ư c c p phép t ch c này chuy n l i cho ngư i xin con nuôi b n báo cáo, trong ó bao g m các thông tin sau v tr em ư c gi i thi u làm con nuôi: a) H và tên, gi i tính, ngày sinh, nơi cư trú; b) Kh năng ư c nh n làm con nuôi; c) Hoàn c nh cá nhân, gia ình, xã h i và tâm sinh lý; d) Tình hình s c kho ; e) Các nhu c u c bi t, n u có. 2. Ngư i xin con nuôi trong th i h n s m nh t, ph i chuy n cho Cơ quan có thNm quy n Vi t Nam, qua t ch c ư c c p phép, tr l i v vi c gi i thi u tr em. 3. Không có b t c s ti p xúc nào gi a ngư i xin con nuôi v i tr em ho c v i nh ng ngư i trông nom tr em trư c khi Cơ quan Trung ương Vi t Nam nh n ư c ý ki n tr l i ng ý b ng văn b n c a cha m nuôi v vi c gi i thi u tr em, tr trư ng h p nh n tr em có h hàng làm con nuôi. 11. Bàn giao tr em cho cha m nuôi 1. Quy t nh giao tr em cho cha m nuôi và vi c bàn giao tr em ó cho cha m nuôi ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Cơ quan Trung ương Vi t Nam xác nh n b ng văn b n các i u ki n và th t c gi i quy t vi c cho, nh n con nuôi ã ư c th c hi n theo úng các quy nh c a Th a thu n này. 3. Các cơ quan Trung ương c a hai Bên giám sát các cơ quan hành chính có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho tr em xu t c nh Nư c g c, cũng như là nh p c nh và thư ng trú t i Québec. Chương 4
  6. PHÁP LU T ÁP D NG VÀ B O V TR EM Ư C NH N LÀM CON NUÔI 12. H qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi 1. Theo quy nh c a pháp lu t Québec, Tòa án Québec công nh n h qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi. H qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi tuân theo pháp lu t Québec. 2. T ch c ư c c p phép thông báo cho Cơ quan Trung ương Vi t Nam các quy t nh do Tòa án Québec tuyên v vi c nuôi con nuôi và g i cho Cơ quan Trung ương Vi t Nam b n sao quy t nh ó. 3. Quy t nh do Tòa án Québec tuyên ương nhiên ư c công nh n t i Vi t Nam. Vi c công nh n này bao g m c nh ng h qu pháp lý c a vi c nuôi con nuôi theo pháp lu t Québec. 4. T i Québec, vi c nuôi con nuôi làm phát sinh các quy n và nghĩa v c a con nuôi như con . 13. B o v tr em 1. Québec b o m tr em do nh ng ngư i cư trú t i Québec nh n làm con nuôi theo các quy nh c a Th a thu n này và các quy nh c a pháp lu t hi n hành ư c b o v và hư ng nh ng quy n như tr em Québec. 2. Khi vi c chăm sóc tr em t i gia ình cha m nuôi không còn phù h p v i quy n l i t t nh t c a tr em, cơ quan có thNm quy n Québec b o m t t c các bi n pháp c n thi t ư c ti n hành nh m b o v tr em ó. Theo quy nh c a pháp lu t Québec, các cơ quan có thNm quy n c a Québec ch u trách nhi m chuy n tr em n m t môi trư ng phù h p v i s phát tri n c a tr em. Khi tr em ư c giao cho m t gia ình khác trư c khi quy t nh cho làm con nuôi phát sinh y hi u l c t i Québec, Cơ quan Trung ương Québec thông báo cho Cơ quan Trung ương Vi t Nam. Chương 5 H P TÁC 14. Trao i thông tin 1. Nh m th c hi n t t Th a thu n này và tuân th pháp lu t c a m i Bên, các Cơ quan Trung ương trao i thông tin v pháp lu t áp d ng trong lĩnh v c nuôi con nuôi, c bi t các quy nh liên quan n ngư i xin con nuôi, các s li u th ng k và các thông tin h u ích khác. 2. Khi Cơ quan Trung ương Bên này nh n ư c t Cơ quan Trung ương Bên kia yêu c u thông tin, có nêu rõ lý do, i v i m t trư ng h p c th , Cơ quan Trung ương ó ti n hành nh ng bi n pháp thích h p áp ng yêu c u trong ch ng m c mà pháp lu t cho phép. Cơ quan Trung ương ó ch ư c s d ng các thông tin ph c v vào
  7. m c ích ã nêu trong ơn yêu c u và nh m b o v quy n l i cao nh t c a tr em. Cơ quan ó cũng b o m tính bí m t c a các thông tin. 15. B o v thông tin cá nhân T t c các thông tin cá nhân liên quan n vi c nuôi con nuôi theo Th a thu n này ph i ư c b o v và gi bí m t trong ch ng m c pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam và Québec quy nh. 16. B o qu n thông tin s n có liên quan n ngu n g c tr em Các Bên b o qu n thông tin s n có liên quan n ngu n g c c a tr em, tình tr ng s c kh e trư c ây và hoàn c nh gia ình. Vi c ti p c n thông tin trên ph i tuân th các i u ki n theo quy nh pháp lu t m i Bên. 17. Th c hi n Th a thu n 1. Vi t Nam và Québec h p tác nh m th c hi n t t Th a thu n này. th c hi n t t, các Bên thành l p nhóm công tác h n h p bao g m i di n c a các Cơ quan Trung ương. Các i di n c a cơ quan có thNm quy n trong lĩnh v c nuôi con nuôi Vi t Nam và Québec và t ch c ư c c p phép c a Québec có th ư c m i, n u c n thi t, tham gia các cu c h p nhóm công tác h n h p Vi t Nam và Québec. 2. Nhóm công tác h n h p nhóm h p ít nh t hai năm m t l n, theo cơ ch luân phiên t i Vi t Nam và Québec, nh m xem xét vi c th c hi n Th a thu n này và ánh giá k t qu th c hi n, xu t gi i quy t các v n khó khăn có th x y ra. 3. Các Bên thông tin cho nhau v vi c th c hi n Th a thu n và có các quy nh c n thi t tháo g vư ng m c trong quá trình th c hi n, n u có. Chương 6 NH NG QUY NNH CU I CÙNG 18. Mi n h p pháp hóa Các gi y t , tài li u nh m s d ng cho vi c nuôi con nuôi do các cơ quan có thNm quy n c a Bên này l p và chuy n cho Cơ quan Trung ương ho c các cơ quan có thNm quy n c a Bên kia ư c mi n h p pháp hóa lãnh s . 19. Ngôn ng liên h Các Cơ quan Trung ương trao i tr c ti p v i nhau b ng ngôn ng c a m i Bên. 20. S a i 1. Các Bên có th s a i Th a thu n này thông qua vi c trao i công hàm, trong ó nói rõ ngày có hi u l c c a nh ng s a i ó. Tuy nhiên, nh ng s a i do hai Bên th ng nh t không ư c nh hư ng t i các h sơ xin con nuôi ang ư c gi i quy t.
  8. 2. Trong th i h n ba tháng trư c khi áp d ng Công ư c La Hay v b o v tr em và h p tác trong lĩnh v c nuôi con nuôi qu c t , i v i nh ng trư ng h p nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi c a ngư i xin con nuôi Québec, các Bên s xem xét l i các quy nh c a Th a thu n này. 3. Sau khi Công ư c La Hay có hi u l c t i Vi t Nam và Québec, nh ng quy nh nào c a Th a thu n này không phù h p v i Công ư c s b ình ch áp d ng cho t i khi các quy nh s a i trong Th a thu n có hi u l c. 21. Hi u l c M i Bên thông báo cho nhau vi c hoàn t t các th t c theo quy nh trong nư c Th a thu n này có hi u l c. Th a thu n này s có hi u l c vào ngày u tiên c a tháng th hai sau khi nh n ư c văn b n thông báo sau cùng. 22. Th i h n 1. Th a thu n này ư c ký k t cho th i h n 5 năm và ư c m c nhiên gia h n m i l n 5 năm, tr trư ng h p ít nh t 6 tháng trư c khi Th a thu n h t hi u l c, m t Bên thông báo cho Bên kia b ng văn b n ý nh ch m d t hi u l c c a Th a thu n này. Th a thu n có th b ch m d t vào b t kỳ th i i m nào n u m t Bên chuy n cho Bên kia văn b n v ý nh ch m d t. Th a thu n s ch m d t vào ngày u tiên c a tháng th sáu sau ngày nh n ơc ý ki n trên. 2. Trong trư ng h p ch m d t ho c không gia h n Th a thu n, các Bên s ti n hành nh ng bi n pháp c n thi t hoàn t t t t c các h sơ xin con nuôi ư c Cơ quan Trung ương Québec ho c t ch c ư c c p phép n p t i Cơ quan Trung ương Vi t Nam, trong khuôn kh c a Th a thu n này. làm b ng, i di n c a các Bên ã ký Th a thu n này. Làm t i Québec, ngày 15 tháng 9 năm 2005, thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Pháp, c hai văn b n u có giá tr như nhau./. THAY M T CHÍNH PH QUÉBEC THAY M T CHÍNH PH B TRƯ NG B I NGO I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA QUÉBEC VI T NAM MONIQUE GAGNON - TREMBLAY IS C M NH TOÀN QUY N B TRƯ NG B Y T VÀ CÁC VI T NAM T I CA-NA- A DNCH V XÃ H I Philippe Couillard Nguy n Th H i
Đồng bộ tài khoản