Thông Báo Số: 157/TB-VPCP

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
5
download

Thông Báo Số: 157/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SA KHOÁNG TITANZIRCON TRONG TẦNG CÁT ĐỎ VÙNG NINH THUẬN, BÌNH THUẬN VÀ BẮC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 157/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 157/TB-VPCP Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SA KHOÁNG TITAN- ZIRCON TRONG TẦNG CÁT ĐỎ VÙNG NINH THUẬN, BÌNH THUẬN VÀ BẮC BÀ RỊA – VŨNG TÀU” Ngày 29 tháng 5 năm 2010, tại Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu”. Tham gia có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan-zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu”, ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau: 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ kinh phí để Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện và hoàn thành Đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan- zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu” trong năm 2010. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát, lựa chọn các dự án đầu tư trên mặt, cấp thiết, cần phải triển khai ngay, thuộc loại dự án giao đất, hoặc thuê đất có thời hạn, đã được phê duyệt, xác định ranh giới diện tích của các dự án này, trên diện tích tổng thể của đề án điều tra titan-zircon trong tầng cát đỏ, xác định trữ lượng titan-zircon ở dưới sâu các dự án, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  2. 3. Giữ nguyên diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên. Khoanh định, quy hoạch diện tích chứa quặng titan-zircon nằm dưới sâu tại các khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia. 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác titan trong tầng cát xám, hướng dẫn doanh nghiệp thăm dò, lập hồ sơ cấp phép khai thác titan-zircon trong tầng cát đỏ theo quy định. Giám sát chặt chẽ việc khai thác titan-zircon với bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh thái. 5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cập nhật kết quả điều tra mới nhất về quặng titan trong tầng cát đỏ để điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch chung về thăm dò, khai thác và chế biến sử dụng quặng titan của Việt Nam, báo cáo Thủ tướng trước tháng 4 năm 2011. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông Văn Trọng Lý thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa; - VPCP: BTCN, các PCN: các vụ: ĐP, TH, KTTH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản