Thông báo 0452/TM-DM

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Thông báo 0452/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0452/TM-DM về quy trình và thủ tục chuyển đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0452/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0452/TM-DM Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2005 THÔNG BÁO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0452/TM-DM NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪNQUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAYXUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 Căn cứ Thông tư số 04/2004/TTLT/BTN/BCN ngày 28/07/2004 của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ Thông tư số 07/2004/TTLT/BTN/BCN ngày 01/04/2005 của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/07/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Căn cứ đề nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về việc bãi bỏ thủ tục xác nhận hạn ngạch tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực; Bộ Thương mại hướng dẫn quy trình thực hiện chuyển đổi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau: 1. Thương nhân gửi Đơn xin chuyển đổi hạn ngạch theo mẫu kèm theo đến Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may), 21 Ngô Quyền, Hà Nội. 2. Định kỳ một tuần một lần, Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may tập hợp đơn đăng ký chuyển đổi hạn ngạch của thương nhân và tổng hợp số liệu hạn ngạch chuyển đổi đi và đổi đến giữa các cat. theo quy định. 3. Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may gửi danh sách tổng hợp theo đường fax và email cho các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực để xác nhận số lượng hạn ngạch còn lại của thương nhân theo biểu dưới đây: STT Tên Phòng Hạn ngạch chuyển đi Xác nhận của Phòng QLXNK thương theo đề nghị của thương nhân QLXNK nhân Cat. Số Thông Cat. Số lượng Thông lượng báo HN còn báo giao HN giao lại HN số chuyển HN số đi
  2. 4. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực xác nhận và trả lời Ban Dệt may qua fax và email trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản fax danh sách tổng hợp này đồng thời không làm thủ tục cấp visa cho số lượng hạn ngạch thương nhân đề nghị chuyển đi. 5. Căn cứ xác nhận của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực về số hạn ngạch còn lại chuyển đi của từng thương nhân, Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may trình lãnh đạo liên Bộ phê duyệt danh sách chuyển đổi hạn ngạch cho thương nhân theo quy định. 6. Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may thông báo danh sách chuyển đổi hạn ngạch đã được lãnh đạo liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp phê duyệt cho thương nhân và Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực để làm thủ tục trừ số hạn ngạch đã được duyệt thu hồi của thương nhân. Trường hợp thương nhân không được chuyển đổi, Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may thông báo để Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực tiếp tục làm thủ tục cấp visa cho thương nhân. Thông báo này được thực hiện kể từ ngày ban hành. Bộ Thương mại thông báo thương nhân và các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thương mại để kịp thời giải quyết. Lê Danh Vĩnh (Đã ký) Mẫu đề nghị chuyển đổi hạn ngạch (kèm theo Thông báo số 0452/TM-DM ngày 13/04/2005) 1. Tên Thương nhân: 2. Giấy đăng ký kinh doanh số: Cấp ngày: 3. Mã số XNK (Mã số Hải quan): 4. Điện thoại: Fax: Email: 5. Địa chỉ giao dịch: 6. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:
  3. 7. Tổng số thiết bị hiện có: 8. Tổng số lao động: 9. Làm thủ tục cấp phép xuất khẩu tại Phòng Quản lý XNK khu vực: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . . . . ., ngày ……. tháng …… năm ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG HOA KỲ NĂM 2005 Kính gửi : - Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may) - Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/07/2004 của liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005; - Căn cứ Thông báo số 0452/TM-DM ngày 13/ 4/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc chuyển đổi hạn ngạch giữa các chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005; - Căn cứ kế hoạch sản xuất và xuất khẩu của Công ty năm 2005; - Công ty đề nghị Ban Điều hành hạn ngạch Dệt may xem xét chuyển đổi hạn ngạch theo nội dung cụ thể như sau: STT Cat. chuyển đi Cat.chuyển đổi vào Cat. Số lượng Thông báo Cat. Số lượng giao HN số... Thương nhân cam đoan sử dụng hạn ngạch chuyển đổi theo đúng quy định hiện hành. Người đứng đầu của thương nhân (Ký tên và đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản