Thông báo 29/TB-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
7
download

Thông báo 29/TB-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 29/TB-BXD của Bộ Xây dựng về việc hội nghị tập huấn Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 29/TB-BXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2009 S : 29/TB-BXD THÔNG BÁO V H I NGH T P HU N NGH ð NH S 12/2009/Nð-CP NGÀY 12/02/2009 C A CHÍNH PH V QU N LÝ D ÁN ð U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ NGH QUY T S 33/2008/NQ-CP NGÀY 31/12/2008 C A CHÍNH PH V TH C HI N THÍ ðI M M T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG ð U TƯ XÂY D NG ð I V I D ÁN KHU ðÔ TH M I, D ÁN KHU NHÀ , D ÁN H T NG K THU T KHU CÔNG NGHI P B Xây d ng s t ch c 03 H i ngh t p hu n Ngh ñ nh s 12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình thay th Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP và Ngh ñ nh s 112/2006/Nð-CP; Ngh quy t s 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 c a Chính ph v th c hi n thí ñi m m t s th t c hành chính trong ñ u tư xây d ng ñ i v i d án khu ñô th m i, d án khu nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p. .vn 1. T i TP. Hà N i am ietn - Th i gian: 01 ngày ( b t ñ u t 8h00' ngày 03/3/2009) atV - ð a ñi m: H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ñô th , km 10 ñư ng Nguy n Trãi, qu n .Lu Thanh Xuân, Hà N i. ww 2. T i TP. H Chí Minh w - Th i gian: 01 ngày (b t ñ u t 8 h00' ngày 10/3/2009) - ð a ñi m: Theo Thông báo c a H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ñô th 3. T i TP. ðà N ng - Th i gian: 01 ngày (b t ñ u t 8h00' ngày 11/3/2009) - ð a ñi m: Theo Thông báo c a H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ñô th . ð ngh Quý cơ quan, ñơn v liên h tr c ti p v i H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ñô th ñ bi t thêm thông tin chi ti t và c ñ i bi u tham d H i ngh theo ñ a ch : H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ñô th , ñ a ch : Km 10 - ðư ng Nguy n Trãi - Qu n Thanh Xuân - Hà N i; ðT: 04- 38546685; Fax: 04-35524718; Website: www.hocviencanboxd.edu.vn; Email:bdcbxd@vnn.vn. Thông báo này thay cho gi y m i. TL. B TRƯ NG Ni nh n: CHÁNH VĂN PHÒNG - Các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND, s , ban, ngành các t nh, TP tr c thu c TW; - Các t p ñoàn kinh t , các t ng công ty nhà nư c, Lê Văn T i các doanh nghi p; - Ban qu n lý d án các b , ngành, ñ a phương; - Lưu: VP, PC.
  2. DANH SÁCH CÁC ð A PHƯƠNG MI N B C STT Tên ñ a phương STT Tên ñ a phương 1 TP. Hà N i 16 ði n Biên 2 H i Phòng 17 L ng Sơn 3 Vĩnh Phúc 18 Tuyên Quang 4 Hà Tây 19 Yên Bái 5 B c Ninh 20 Thái Nguyên 6 H i Dương 21 Phú Th 7 Hưng Yên 22 B c Giang 8 Hà Nam 23 Qu ng Ninh 9 Nam ð nh 24 Lai Châu 10 Thái Bình 25 Sơn La 11 Ninh Bình 26 Hoà Bình .vn 12 Hà Giang 27 Thanh hoá am 13 Cao B ng ietn 14 Lào Cai atV 15 B cC n .Lu T ng s : 27 t nh, thành ph ww w 27 t nh x 10 cơ quan x 2 ngư i/cơ quan = 540 ngư i DANH SÁCH CÁC ð A PHƯƠNG MI N TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN STT Tên ñ a phương STT Tên ñ a phương 1 Ngh An 2 Hà Tĩnh 3 Ninh Thu n 4 Qu ng Bình 5 Qu ng Tr 6 Th a Thiên Hu 7 ðà N ng 8 Qu ng Nam 9 Qu ng Ngãi 10 Bình ð nh 11 Phú Yên 12 Khánh Hoà
  3. 13 Kon Tum 14 Gia Lai 15 ð cL c 16 Lâm ð ng 17 ð c Nông T ng s : 17 t nh, thành ph 17 t nh x 10 cơ quan x 2 ngư i/cơ quan = 340 ngư i DANH SÁCH CÁC ð A PHƯƠNG MI N NAM STT Tên ñ a phương STT Tên ñ a phương 1 Tp. H Chí Minh 16 Trà Vinh 2 Bình Phư c 17 Sóc Trăng 3 Tây Ninh 18 B c Liêu .vn 4 Bình Dương 19 Cà Mau am 5 ð ng Nai 20 H u Giang ietn 6 Bình Thu n atV .Lu 7 Bà R a - Vũng T u ww 8 Long An w 9 ð ng Tháp 10 An Giang 11 Ti n Giang 12 Vĩnh Long 13 B n Tre 14 Kiên Giang 15 C n Thơ T ng s : 20 t nh, thành 20 t nh x 10 cơ quan x 2 ngư i/cơ quan = 400 ngư i
Đồng bộ tài khoản