Thông báo số 07/TB-BCĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
4
download

Thông báo số 07/TB-BCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 07/TB-BCĐ về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố do Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 07/TB-BCĐ

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc BAN CH O PHÁT TRI N KINH --------- T T P TH ------- S : 07/TB-BC TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2009 THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHI M V CÁC THÀNH VIÊN BAN CH O PHÁT TRI N KINH T T P TH THÀNH PH Căn c Quy t nh s 1066/Q -UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Ban Ch o (BC ) phát tri n kinh t t p th (KTTT) thành ph . Căn c Quy t nh s 3712/Q -UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ban hành Qui ch ho t ng c a Ban ch o phát tri n kinh t t p th thành ph . phát huy vai trò, trách nhi m c a t p th và cá nhân các thành viên Ban Ch o phát tri n kinh t t p th thành ph , ng th i căn c i u ki n làm vi c th c t c a các thành viên trong Ban ch o. Ngày tháng 01 năm 2009, Ban ch o KTTT thành ph ã h p và th ng nh t phân công nhi m v các thành viên ph trách các lĩnh v c, theo dõi và ch o ho t ng c a Ban ch o phát tri n kinh t t p th các qu n, huy n, s , ngành như sau: 1. ng chí Nguy n Trung Tín, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph - Trư ng Ban Ch o: - Ph trách chung, ch u trách nhi m trư c Thành y, y ban nhân dân thành ph v t ch c, ho t ng c a BC ; - ra m c tiêu, nhi m v , nh hư ng và các gi i pháp phát tri n kinh t t p th thành ph t ng năm, t ng th i kỳ; - Ch o và t ch c các ho t ng Ban Ch o phát tri n kinh t t p th thành ph . Tri u t p và ch trì các phiên h p thư ng kỳ và t xu t c a BC ; k t lu n nh ng v n BC ã th o lu n v KTTT. Ki n ngh v i Chính ph , các b , ngành Trung ương và Thành y, y ban nhân dân thành ph nh ng v n nh m phát tri n KTTT thành ph theo ch trương c a ng, Nhà nư c và Chương trình, K ho ch c a Thành y, y ban nhân dân thành ph ; - Ch trì các cu c h p v i các s , ngành, qu n, huy n gi i quy t các v n v KTTT và ho t ng c a BC ; - Phân công nhi m v , theo dõi ôn c các thành viên BC th c hi n nhi m v ư c giao; xu t b sung, thay i thành viên BC ; - Ban hành, s a i Quy ch ho t ng c a BC ; thành l p, b sung, thay i T chuyên viên giúp vi c BC ; - Ký các Chương trình, K ho ch phát tri n KTTT và K ho ch ho t ng c a BC ; các Báo cáo g i Ban Bí thư, Chính ph , các B , ngành Trung ương. 2. ng chí Nguy n Duy Hi u, Ch t ch Liên minh H p tác xã thành ph - Phó Trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o: - Giúp Trư ng ban th c hi n các nhi m v : Xây d ng Chương trình, K ho ch công tác c a BC ; t ch c, i u hành ho t ng c a BC ; theo dõi, ôn c các thành viên BC th c hi n nhi m v ; t
  2. ch c tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch công tác c a BC ; chuNn b n i dung các cu c h p BC ; gi i quy t các công vi c phát sinh gi a hai kỳ h p BC . Ch trì các cu c h p c a BC khi Trư ng ban v ng m t và ư c Trư ng ban y quy n. Ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v nh ng vi c ư c phân công, y quy n; - Hư ng d n, ôn c BC phát tri n KTTT các s , ngành, qu n, huy n th c hi n nhi m v , k ho ch phát tri n KTTT c a ngành, a phương và các cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr phát tri n KTTT. T p h p các khó khăn, vư ng m c; các ki n ngh , xu t c a các s , ngành, qu n, huy n, h p tác xã … v KTTT báo cáo BC và Trư ng ban xem xét gi i quy t; - Ch o nghiên c u thành l p các HTX mô hình m i; - Tham gia các cu c h p c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân thành ph có n i dung liên quan n KTTT trên a bàn thành ph ; - Tr c ti p ch o ho t ng T chuyên viên giúp vi c BC ; - Ch o phòng T ch c-Hành chính Liên minh H p tác xã thành ph d trù và qu n lý thu, chi kinh phí ho t ng c a BC và T giúp vi c BC ; - Ký các công văn quan h công tác c a BC v i các s , ngành, qu n, huy n; và các văn b n khác khi ư c Trư ng ban y quy n; ký các báo cáo v tình hình KTTT thành ph và ho t ng c a BC g i Thành y, y ban nhân dân thành ph ; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n 4, qu n 8, qu n 10. 3. ng chí Nguy n Văn Hùng, Phó Giám c S K ho ch và u tư - Phó trư ng Ban ch o: - Giúp Trư ng ban xây d ng án, K ho ch phát tri n KTTT thành ph hàng năm và t ng th i kỳ theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B K ho ch- u tư; - Giúp Trư ng ban theo dõi, hư ng d n và t ng h p k t qu ho t ng c a BC phát tri n KTTT thành ph và các s , ngành, qu n, huy n. Ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v nh ng vi c ư c phân công, y quy n; - Nghiên c u xu t cơ ch , chính sách có tính t phá nh m h tr , khuy n khích phát tri n KTTT phù h p v i c thù c a thành ph . xu t v i y ban nhân dân thành ph và BC nh ng n i dung c n nghiên c u th c hi n hàng năm ph c v yêu c u phát tri n KTTT thành ph ; - Tr c ti p ch o tri n khai th c hi n nhi m v c a S K ho ch và u tư ư c giao t i K ho ch 1250/KH-UBND và các nhi m v ư c giao khác; - Ký các văn b n c a BC ư c Trư ng ban phân công, y quy n; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n 3, qu n Phú Nhu n. 4. ng chí Nguy n Th Thanh, Phó Giám c S N i v - Thành viên Ban Ch o: - Ph i h p v i Ban T ch c Thành y, S K ho ch và u tư, S Tài chính, Trư ng Cán b thành ph , Liên minh HTX thành ph tham gia xây d ng và th c hi n án nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c cho khu v c kinh t t p th thành ph trong giai o n h i nh p kinh t qu c t theo (K ho ch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ); - Theo dõi, ch o vi c t ch c th c hi n công tác cán b qu n lý nhà nư c v kinh t t p th t i các s , ngành thành ph và các qu n- huy n theo ch o c a Thành y (công văn s 865-CV/VPTU ngày
  3. 05 tháng 5 năm 2005 và c a y ban nhân dân thành ph (Công văn s 2243/UB-CNN ngày 19 tháng 5 năm 2005); - Tr c ti p ch o tri n khai th c hi n các nhi m v c a s N i v ư c giao trong K ho ch 1250/KH-UBND c a y ban nhân dân thành ph ; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n 1 và qu n 5; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a Trư ng Ban ch o. 5. ng chí Ph m Th Kim L , Phó Giám c S Tài chính - Thành viên Ban Ch o: - Tham mưu cho Ban ch o và y ban nhân dân thành ph v kinh phí h tr H p tác xã theo Ngh nh s 88/2005/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph ( ào t o, b i dư ng cán b qu n lý HTX; h tr xúc ti n thương m i…); - Nghiên c u tham mưu cho Ban Ch o các chính sách liên quan n tài chính, thu i v i các HTX, nh t là các HTX nông nghi p; - Tr c ti p ch o tri n khai th c hi n các nhi m v c a s Tài chính ư c giao trong K ho ch s 1250/KH-UBND c a y ban nhân dân thành ph ; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n 2 và qu n 9; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a Trư ng Ban ch o. 6. ng chí Lê H ng Hoanh, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Thành viên Ban Ch o. - Tr c ti p ch o tri n khai th c hi n các nhi m v c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ư c giao trong K ho ch 1250/KH-UBND c a y ban nhân dân thành ph ; - Tr c ti p theo dõi và ch o ho t ng các HTX, t h p tác lĩnh v c nông nghi p, nông thôn; - Nghiên c u, xu t v i BC chương trình, k ho ch, án phát tri n nông nghi p, nông thôn g n v i phát tri n KTTT thành ph ; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n Bình Tân, huy n Hóc Môn, huy n C n Gi ; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a Trư ng Ban ch o. 7. ng chí Trương Trung Vi t, Phó Giám c S Công Thương - Thành viên Ban Ch o. - Tr c ti p ch o tri n khai th c hi n các nhi m v c a s Công thương ư c giao trong K ho ch 1250/KH-UBND c a y ban nhân dân thành ph ; - Ch trì ph i h p v i Liên minh HTX thành ph , Trung tâm xúc ti n thương m i, các s ngành liên quan tri n khai các bi n pháp h tr và t o i u ki n các HTX tham gia h i ch , tri n lãm, các ho t ng qu ng bá, gi i thi u s n phNm, d ch v trên th trư ng trong và ngoài nư c thông qua các ho t ng xúc ti n thương m i c a thành ph theo k ho ch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; - Nghiên c u, tham mưu Ban ch o quy ho ch a i m các siêu th , c a hàng bán l trên a bàn các qu n–huy n; ph i h p v i Liên minh H p tác xã thành ph và các qu n, huy n phát tri n các HTX
  4. thương m i-d ch v , các HTX, t h p tác ti u th công nghi p t các h kinh doanh cá th và h s n xu t ti u th công nghi p nh ; - Nghiên c u, xu t BC các chính sách h tr ng d ng i m i thi t b , khoa h c-công ngh , khuy n công theo qui nh t i i u 10 c a Ngh nh 88/2005/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph và các chính sách h tr khác i v i các doanh nghi p nh và v a; ti u th công nghi p và làng ngh ; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n 11, qu n Gò V p; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a /c Trư ng Ban ch o. 8. ng chí Dương H ng Thanh, Phó Giám c S Giao thông v n t i - Thành viên Ban Ch o. - Tr c ti p ch o tri n khai th c hi n các nhi m v c a s Giao thông v n t i ư c giao trong K ho ch 1250/KH-UBND c a y ban nhân dân thành ph ; - Nghiên c u xu t BC mô hình t ch c, qu n lý các HTX v n t i - b c x p trên a bàn thành ph và th c hi n các cơ ch chính sách h tr cho các HTX ang ho t ng lĩnh v c giao thông v n t i; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n Tân Bình, qu n Th c; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a Trư ng Ban ch o. 9. ng chí Nguy n Thanh Nhàn, Phó Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng - Thành viên Ban ch o. - Hư ng d n, ch o vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các HTX nông nghi p hi n ang vư ng m c, nh m t o ch ng cho các HTX trong u tư và phát tri n s n xu t – kinh doanh theo k ho ch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph . - Ph i h p v i Liên minh HTX thành ph và các qu n, huy n tuyên truy n, t ch c, phát tri n kinh t t p th trong lĩnh v c v sinh ô th , b o v môi trư ng; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n 12 và huy n C Chi; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a Trư ng Ban ch o. 10. ng chí Nguy n Văn Danh, Phó Giám c S Xây d ng - Thành viên Ban ch o. - Hư ng d n, ch o ph i h p v i Liên minh HTX thành ph xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình nhà xã h i, nhà cho xã viên, ngư i lao ng có thu nh p trung bình và th p trên a bàn thành ph ; - Ph i h p v i Liên minh HTX thành ph nghiên c u, xu t cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr phát tri n mô hình HTX nhà ; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n Tân phú và huy n Bình Chánh; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a Trư ng Ban ch o. 11. ng chí inh Sơn Hùng, Phó Vi n trư ng Vi n nghiên c u phát tri n (Vi n Kinh t cũ) - Thành viên Ban ch o. - Ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, Liên minh HTX thành ph , các s , ngành có liên quan, y ban nhân dân các qu n - huy n kh o sát th c t , nghiên c u xây d ng án phát tri n kinh t t p
  5. th thành ph giai o n 2010 - 2020 trình Ban Thư ng v Thành y và y ban nhân dân thành ph phê duy t vào quý II năm 2009 theo k ho ch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; - Ph i h p v i S K ho ch và u tư, Liên minh HTX thành ph và các s , ngành nghiên c u, tham mưu cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr phát tri n KTTT; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n 6, qu n Bình Th nh; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a /c Trư ng Ban ch o. 12. ng chí Tô Duy Lâm, Phó Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh thành ph H Chí Minh - Thành viên Ban Ch o. - Ch trì và ph i h p v i Liên minh HTX thành ph , các s , ngành thành ph , y ban nhân dân các qu n, huy n xây d ng, tri n khai th c hi n án phát tri n, m r ng quy mô, ph m vi ho t ng c a các Qu tín d ng nhân dân theo K ho ch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; - Nghiên c u và xu t Ban Ch o cơ ch , gi i pháp h tr tín d ng ưu ãi cho các HTX, Liên hi p HTX trên a bàn thành ph theo K ho ch 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; - Theo dõi và ch o ho t ng c a Ban Ch o phát tri n KTTT qu n 7 và huy n Nhà Bè; - Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a Trư ng Ban ch o./. TM. BAN CH O PHÁT TRI N KINH T T P TH THÀNH PH Nơi nh n: TRƯ NG BAN - Thư ng tr c Thành y; PHÓ CH TNCH UBND THÀNH PH - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y và các Ban ng; - Thành viên BC Phát tri n KTTT TP; - Các oàn th thành ph ; - Các s , ngành thành ph ; Nguy n Trung Tín - BC Phát tri n KTTT các qu n, huy n; - T giúp vi c BC PT KTTT thành ph ; - VPH -UB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, (CNN/KH) H.
Đồng bộ tài khoản